Savonia-artikkeli: Kavereita lapsille, vertaistukea vanhemmille

Auttaisiko yhteen paikkaan koottu tieto tapahtumista, palveluista, liikuntaharrastuksista, muista harrastuksista ja kerhoista kainuulaisia lapsia, nuoria ja perheitä liikkumaan nykyisten liikuntasuositusten mukaan tai lisäämään liikuntaansa? Tähän kysymykseen etsittiin vastausta Huotarin ja Saarelan (2009) opinnäytetyössä.

Tutkimuksen avulla tuotettiin kainuulaisten lapsiperheiden sähköiseen toimintakalenteriin kuvaukset toistuvista ryhmämuotoisista palveluista, joita Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kainuun kunnat, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja seurakunnat järjestivät.

Opinnäytetyö oli yksi osa sähköisen toimintakalenterin kokonaisuutta. Sen avulla suunniteltiin sähköisen toimintakalenterin toteutusta ja sisältöä. Lopullisesta sähköisestä toimintakalenterista ja sen käyttöönotosta vastasi Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhepalvelut. Tässä artikkelissa tarkastellaan sähköisen toimintakalenterin ideologiaa sekä hyödyntämismahdollisuuksia fysioterapian näkökulmasta kainuulaisten lapsiperheiden aktiivisuuden ja liikunnan lisäämiseen.

Kuntien rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttajana

Muun muassa terveydenhuoltolaissa on säädetty kuntien tehtävistä vähentää väestöryhmien välistä eriarvoisuutta ja terveyseroja. Näiden erojen kaventamisella pyritään parantamaan väestön työ- ja toimintakykyä, vähentämään sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta sekä vähentämään sairastavuutta ja ennenaikaisia kuolemia. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa terveyserojen kaventamisen ohjeistuksesta, valvonnasta sekä suunnittelusta ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) tukee kuntia terveyserojen kaventamisessa ja kerää tutkimus- ja seurantatietoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021.)

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on yhdessä jäsenkuntien kanssa muun muassa toteuttaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta sekä edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista turvallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Myös väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on osa strategiaa. (Kainuun sote 2021.)

Kuntien rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana on merkittävä. Kunnat sekä kuntien eri toimijat kuten kuntapäättäjät, liikuntatoimijat, puistosuunnittelijat, koulut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöt ovat avainasemassa lapsiperheiden aktiivisuuden ja liikunnan lisäämisen kannustajina, motivoijina ja jopa mahdollistajana (kuva 1).

Monta vaikuttajaa (UKK-instituutti 2021b).

Toimintakalenterin rooli kainuulaisten lapsiperheiden aktiivisuuden tukijana

Perhe on lapsille ja nuorille tärkeä roolimalli myös liikkumisen ja aktiivisuuden suhteen. Parhaimmillaan se luo kannustavan ilmapiirin ja tarjoaa iloisia mukavia kokemuksia, jotka taas auttavat lapsia ja nuoria pysyvien liikuntatottumusten ja harrastusten löytymisessä. Myös kaverit, oppilaitokset ja koulut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, urheilu- ja liikuntaseurat ja kaikki liikuntaharrastusten järjestäjät, kunnat sekä valtionhallinto ovat keskeisiä liikuntasuositusten toimeenpanotahoja. (UKK-instituutti 2021c.)

Sähköinen toimintakalenteri voisi eri osioiden kautta ohjata perheitä, lapsia ja nuoria valitsemaan palveluita, harrastuksia, kerhoja ja muita siellä olevia tapahtumia. Tällöin sen kautta saisi tietoa liikuntasuosituksista ja mitä liikuntasuosituksen osa-aluetta kyseinen palvelu, harrastus, kerho tai tapahtuma on.

Siinä voisi olla visuaalista informaatiota tai sitten jokainen erillinen palvelu, harrastus, kerho tms. olisi esimerkiksi lokeroitu niin, että kukin osio tuo esille, mitä liikuntasuosituksen osa-aluetta se täydentää. Siten perheille tulisi samalla tietoa, miten lasten ja nuorten tulisi liikkua. Tämä tieto tukisi esimerkiksi alle kouluikäisen lapsen liikuntasuosituksen mukaista liikkumista (kuva 2). Liikuntasuositus kuvana toisi vanhemmille konkreettisemmin esiin sen, miten ja millaista liikuntaa lapselle voisi tarjota tai mitä lapsen kanssa voisi tehdä.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset(Peda.net 2021).

Tietoa erilaisista liikuntapalveluista ja harrastuksista

Lapsiperheiden on osattava hakea tietonsa monilta eri sivustoilta ja lähteistä (Huotari & Saarela 2009). Tämä voi vaikuttaa siihen, että lapset, nuoret ja lapsiperheet jäävät monista asioista paitsi. He eivät tiedä alueensa tarjottavista palveluista ja harrastusmahdollisuuksista, joihin heillä olisi mahdollisuus osallistua ja siten olla aktiivisempia.

Tieto tarjottavista palveluista, harrastuksista ja liikuntamahdollisuuksista olisikin hyvä olla helposti saatavilla ja luettavissa ja tässä kuntien rooli korostuu. Sähköinen toimintakalenteri, joka kokoaisi tarjottavat palvelut samaan paikkaan ja helposti kaikkien saataville, voisi lisätä kainuulaisten lapsiperheiden osallisuutta ja aktiivisuutta. Myös kaikkien liikuntasuositusten toimeenpanoon osallistuvat tahot osaisivat ohjata lapsiperheitä paremmin palveluiden ja liikunnan ääreen.

Kirjoittajat:
Sanna Saarela, terveydenhoitaja, fysioterapia opiskelija, Savonia AMK
Minna Hoffrén, FT, lehtori, Savonia AMK

Lähteet:
Huotari, Sanna & Saarela, Sanna 2009. Kavereita lapsille, vertaistukea vanhemmille – Kainuulaisten lapsiperheiden sähköinen toimintakalenteri. AMK-Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hoitotyönkoulutusohjelma. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Liikkumissuositus 2021. Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984

UKK-instituutti 2021a. Lasten ja nuorten liikkumissuosituksen keskeiset viestit. 2021. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/

UKK-instituutti 2021b. Monta vaikuttajaa. Kuinka monen vaikuttajan roolista sinä löydät itsesi? https://ukkinstituutti.fi/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ukkinstituutti.fi/wp-content/uploads/2021/04/Vaikuttajat_FI-scaled.jpg&nocache=1

UKK-instituutti 2021c. Alle kouluikäisten liikkumisen suositukset. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/alle-kouluikaisten-liikkumisen-suositukset/

Kainuun sote 2021. Strategia ja toiminta-ajatus. https://sote.kainuu.fi/strategia-ja-toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveysministeriö 2021. Terveyserojen kaventaminen. https://stm.fi/-/terveyserojen-kaventaminen

Peda.net 2021. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. https://peda.net/kirkkonummi/varhaiskasvatus/sv/np/nissnikun-liikkuva-varhaiskasvatus/liikkumista-kolme-tuntia-paivassa-apua/liikuntasuositukset.png:file/download/552bd5216bf1ec514d6e81801b422f84bef3ff7d/liikuntasuositukset.png