Savonia

Savonia-artikkeli: Kesäkoulussa tulevaisuuden terveyttä opiskelemassa ja oppimassa

#SavoniaAMK

Kuva 1. Groningen, Hanze-University of Applied Sciences

Savoniasta matkasimme monialaisen kuntoutuksen ylemmän ammattikoreakoulututkinnon opiskelijoiden kanssa osallistumaan Hanze-University of Applied Scineces  (Kuva 1) järjestämään kesäkouluun, jonka teemana oli Future Health. Kesäkoulu on kolmen viikon mittainen opintokokonaisuus, johon Savonian opiskelijat osallistuivat keskimmäiselle viikolle. Kesäkouluun osallistui yhteensä 19 opiskelijaa Yhdysvalloista ja Kanadasta sekä neljä opiskelijaa Suomesta. Kesäkoulua koordinoi neljä opettajaa Hanze-UAS:sta sekä mukana osallistujina oli kaksi opettajaa Yhdysvalloista, yksi Kanadasta ja yksi Suomesta. Kuvassa kaksi olemme toteuttamassa yhteistä keskustelua ja teeman purkua.

Kuva 2. Kesäkoulun opettajat ja opiskelijat.

Tulevaisuuden terveyden tarkastelu

Kesäkoulussa tarkoituksena oli maailmanlaajuisesti tarkastella terveyttä ja terveysongelmia. Globaalisti väestö vanhenee. Teknologia kehityksen ja lisääntyneen ihmiskehon tuntemuksen kautta voidaan entistä paremmin pidentää elinaikaa kaikkialla maailmassa. Tämä johtaa siihen, että terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu paineita kaikissa maissa. Keskeisenä kysymyksenä on, että miten voimme varmistaa, että pysymme terveinä pidempään, jotta terveydenhuoltoon kohdistuu vähemmän paineita? Uudet tartuntataudit, muuttuvat tautimallit, terveydenhuollon kustannusten nousu ovat kaikki ongelmia, jotka monimutkaistavat maailman jo ennestään olleiden terveyshaasteiden lisäksi.

Monet sairaudet eivät pysähdy valtioiden rajojen taakse ja useimmilla terveysongelmilla on sosiaalisia, poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Maailma tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin maailmanlaajuista terveysnäkemystä. ”Globaali terveys/terve ikääntyminen ovat tutkimus- ja kehittämisalueita, joissa asetetaan etusijalle terveyden parantaminen ja tasa-arvon saavuttaminen maailmanlaajuisesti. Globaalissa terveydessä korostetaan valtioiden rajat ylittäviä terveyskysymyksiä, terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ratkaisuja. Työtä tehdään monitieteisesti ja kansainvälisesti.  

Kesäkoulu

Kesäkoulu tarjosi Savonian opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua erilaisiin terveyshaasteisiin ja niiden vaikutuksiin terveydenhuoltoon. Kesäkoulussa Savonian opiskelijoiden rooli oli toimia kesäkouluun osallistuneiden opiskelijoiden ”mentori” asiantuntijoina. He auttoivat opiskelijoita omissa ryhmissään toteuttamaan oppimistehtävää, joista viikolla kaksi toteutettiin ryhmäkohtaiset tutustumiskäynnit ja niihin liittyvän haastattelun valmistelu, toteutus, yhteenvedon tekeminen haastattelusta ja tutustumiskäynnistä ja sen perusteella kehittämisideoiden tuottaminen. Tutkimuskohteet olivat: Jimmy’s (https://jimmys050.nl/ , joka oli avoin nuorten tukipaikka, Visio ( https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs/adressen-onderwijs), joka oli näkövammaisille rakennettu yhteisö, Stadsboerderij Boegbeeld ( https://dezijlen.nl/boegbeeld/ ) joka oli terveysfarmi, joka tuotti palveluja erilaisille yksilölle, joilla oli toimintakyvyn haasteita ja fysioterapian yritys. Näillä erilaisilla palveluiden esimerkeillä tarjottiin opiskelijoille erilaisia näkökulmia ratkaisuihin, joilla pyrittiin tukemaan ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja aktiivista elinaikaa ikääntyessä.

Kesäkoulu tarjosi Savonian opiskelijoille mahdollisuudet tehdä tiimeissä yhteistyötä kansainvälisten, eri tieteenaloilta tulevien opiskelijakollegoiden kanssa, uusia ideoita prevention toteuttamiseen sekä kuinka edistää ihmisten terveyskäyttäytymistä ja itsehoitoa. Savonian kuntoutuksen opiskelijat ja kesäkoulun opettajat olimme mukana ohjaamassa ja kehittämässä terveysratkaisuja ryhmien globaaleihin terveyshaasteisiin. Kesäkoulun ohjelmaan kuului myös avainluentoja. Minun luentoni käsitteli näyttöön-perustuvaa toimintaa, yleisesti mitä sillä tarkoitetaan, mistä näkökulmista se koostuu ja miten voimme tutkimusnäyttöä etsiä, arvioida ja jalkauttaa käytännön kuntoutuksen toteuttamiseen.

Kuva 3. Kesäkoulun Savonian opiskelijat ja opettaja.

Kokemuksia kesäkoulusta

Savonian opiskelija kokivat kesäkouluun osallistumisen opettavaisena. Kesäkoulun aikana opittiin kieltä, toisten kulttuureista mm opiskelutavoista, toimimisesta ryhmissä, kohtaamisesta ja toisten hyväksymisestä.  Mentorin rooli koettiin vaativaksi, joka edellyttää hyvää tutustumista. Tässä roolissa toimiminen koettiin haasteelliseksi, koska tutustuminen toisiin kesäkoulunopiskelijoihin jäin alussa ohueksi.  Hyvä tutustuminen olisi voinut tukea opiskelijoiden osaamisen parempaa esille tuloa ja käyttöä.  Opettajana koin, että tästä ensimmäisestä kesäkoulukokeilusta saimme pohjaa ja uusia ideoita siihen, miten voimme jatkossa kehittää kansainvälisyyden opiskelua Savonian kuntoutuksen alan opiskelijoille.  

Kirjoittaja:

Marja Äijö, TtT, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikoreakoulu