sairaanhoitaja ja asiakas toimistossa

Savonia-artikkeli: Kliinisen hoitotyön asiantuntija – hoitotyötä kehittämässä näyttöön perustuen

#SavoniaAMK

Kliininen asiantuntija, kliinisen hoitotyön asiantuntija, laajavastuinen sairaanhoitaja, asiantuntijasairaanhoitaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuten sanotaan. Kansainvälisesti kliinisestä asiantuntijasta puhutaan yleisimmin Advanced Practice Nurse, Clinical Nurse Spesialist tai Advanced Clinical Practitioner nimikkeillä. Yhteistä näille kaikille on, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, maisteritasoinen koulutus ja laaja-alainen näyttöön perustuva kehittämisosaaminen hoitotyön alueella terveydenhuollossa. (Jokiniemi 2014, 75; Wisur-Hokkanen, Glasberg, Mäkelä & Fagerström 2015, 794; ICN 2020, 6; Kotila ym. 2020, 3-4.)

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan, ajantasaisen tiedon arviointia ja käyttöä potilaan, potilasryhmän tai väestön terveyteen liittyvässä päätöksenteossa tai hoitotyössä (Mäkipää & Hahtela 2011, 37; Sarajärvi, Mattila & Rekola 2011, 17). Näyttöön perustuva toiminta on myös kirjattu lakiin. (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 8§.) Advanced Practice Nurse- ammattiroolissa toimivat hoitajat nähdään Saundersin (2016, 71) tutkimuksen mukaan olevan avainasemassa näyttöön perustuvan tiedon mentoreina ja vahvistamassa sairaanhoitajien valmiuksia näyttöön perustuvan tiedon käyttöönotossa.

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan osaaminen terveydenhuollosa

Kliininen asiantuntija- YAMK koulutus tuottaa hoitotyön asiantuntijaosaamista, jonka avulla sairaanhoitaja voi edetä urapolullaan kehittäen kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuen. YAMK-tutkinnon nähdään tuottavan osaajia, joilla on työelämän kehittämiseen tarvittavat laajat ja syvälliset teoreettiset tiedot, joiden myötä he voivat toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä (Luukkainen & Uosukainen 2011, 99).

Sulosaari ym. (2020) ovat luoneet kliiniselle asiantuntijakoulutukselle (YAMK) osaamistavoitteet, joita kutsutaan ydinkompetensseiksi. Nämä ovat 1) tutkimus- ja palveluiden kehittäminen, 2) potilasohjaus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, 3) asiantuntijuuden johtaminen ja 4) välitön, laajavastuinen kliininen työ. Savonia-ammattikorkeakoulussa kliininen asiantuntija- YAMK-koulutukselle on yhtenä suuntautumisvaihtoehtona: omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö, johon edellä mainitut ydinkompetenssit myös sisältyvät. Ydinkompetenssit eli ydinosaamisalueet määrittävät mielestäni selkeästi sen näyttöön perustuvan kehittämisosaamisen, mitä kliininen asiantuntija (YAMK) tutkinto-ohjelman suorittaneet hoitotyön ammattilaiset hallitsevat. Vaikka kliinisen asiantuntijan laaja kehittämisosaaminen tunnistetaan organisaatioissa jo melko hyvin, on osaamisen käyttöönotossa ja toimenkuvien perustamisessa terveydenhuollossa vielä paljon eroavaisuuksia niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla (Ljungbeck & Sjöberg Forss 2017; Kotila ym. 2020, 21). Edellä mainittuja, jo valmiiksi luotuja ydinkompetensseja pitäisi mielestäni hyödyntää enemmän kliinisen asiantuntijan osaamiskuvauksissa sekä toimenkuvien perustamisessa, koska ne määrittävät selkeästi kliinisen asiantuntijan osaamista, toimintaa ja vastuualueita terveydenhuollossa.

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimintamalli

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan osaamista täytyy tuoda organisaatioiden tietoisuuteen vieläkin enemmän, jotta osaaminen saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla työyksiköiden toiminnan kehittämiseen. Kliininen asiantuntija (YAMK) tutkinto-ohjelmaan sisältyvä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jonka tuotoksena valmistui kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimintamalli kansansairauksien hoitotyöhön perusterveydenhuoltoon. Työelämälähtöisyys huomioon ottaen toimintamalli laadittiin yhteistoiminnallisesti kohdeyksikön hoitohenkilöstön kanssa.

Saundersin (2016, 71) ja Korhosen ym. (2018, 28) mukaan sairaanhoitajat suhtautuvat näyttöön perustuvaan tietoon yleisesti myönteisellä asenteella ja sen hyöty hoidon laatuun tiedostetaan. Oma osaaminen koetaan kuitenkin riittämättömäksi näytön käyttöönotossa kliinisen päätöksenteon tukena. Holopaisen ym. (2013, 64-65) mukaan kliinisen hoitotyön asiantuntijan osaamista ja ammattitaitoa voidaan käyttää organisaation toiminnan kehittämiseen. Hän voi toimia esimiesten tukena näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotossa ja kehittää toiminnan vaatimia rakenteita ja prosesseja.

Opinnäytetyön tavoitteiden mukaisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimintamalli antaa valmiudet toteuttaa laaja-alaista kehittämisosaamista kansansairauksien hoitotyössä näyttöön perustuen. Tämän lisäksi toimintamalli selkiyttää kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimintaa, koska siinä on selkeästi määritelty kehittämistarpeet, joita voi yhteistoiminnallisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijan johtamana lähteä työyksikössä kehittämään. (Sistonen 2022.)

Kirjoittaja:

Anna Sistonen, YAMK-opiskelija (kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö), Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Holopainen, Arja, Junttila, Kristiina, Jylhä, Virpi, Korhonen, Anne & Seppänen, Salla 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca. Porvoo: Bookwell.

ICN 2020. International Council of Nursing. Guidelines on Advanced Practice Nursing. https://www.icn.ch/system/files/2021-07/ICN_APN%20Report_EN.pdf

Jokiniemi, Krista 2014. Clinical Nurse Spesialist Role in Finnish Health Care. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences. Number 249. Kuopio. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1579-5/urn_isbn_978-952-61-1579-5.pdf.

Korhonen, Teija, Siltanen Hannele, Hahtela, Nina & Holopainen, Arja 2018. Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön edustajien kuvaamana. Raportti 1/2018 Hoitotyön tutkimussäätiö & Sairaanhoitajaliitto. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/04/npt-raportti-digi-26-2-2018.pdf.

Kotila, Jaana, Axelin, Anna, Fagerström Lisbeth, Flinkman, Mervi, Heikkinen, Katja, Jokiniemi, Krista, Korhonen, Anne, Meretoja, Riitta & Suutarla, Anna 2020. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat- laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf.

Ljungbeck, Birgitta & Sjögren Forss, Katarina 2017. Advanced nurse practitioners in municipal healthcare as a way to meet the growing healthcare needs of the frail elderly: a qualitative interview study with managers, doctors and specialist nurses. BMC Nursing 16(63). https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-017-0258-7.

Luukkainen, Sirpa & Uosukainen, Leena 2011. Koulutus asiantuntijuuden perustana. Teoksessa: Ranta Iiri (toim.) Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011, 99-114. Helsinki: Edita Prima Oy.

Mäkipää, Sanna & Hahtela, Nina 2011. Tieto ja asiantuntijuus sairaanhoitajan työssä. Teoksessa: Ranta Iiri (toim.) Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011, 34-42. Helsinki: Edita Prima Oy.

Sarajärvi, Anneli, Mattila Lea-Riitta & Rekola Leena 2011. Näyttöön perustuva toiminta. Avain hoitotyön kehittymiseen. 1. painos. Helsinki: WSOYpro Oy.

Saunders, Hannele 2016. Nurses’ readiness for evidence-based practice: Implementing the para-digm shift of transforming evidence for clinical practice. Dissertations in Health Sciences. Depart-ment of Nursing Science, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland Kuopio. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/16986.

Sistonen, Anna 2022. Kliinisen asiantuntijan toimintamalli kansansairauksien hoitotyössä. Opinnäytetyö. Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö, kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu. Työ tulossa Theseukseen.

Sulosaari, Virpi, Elomaa-Krapu, Minna, Hopia, Hanna, Koivunen, Kirsi, Leinonen, Rauni, Liikanen, Eeva, Penttinen, Ulla, Törmänen, Outi, Walta, Leena& Heikkilä, Johanna 2020. Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences. Verkkojulkaisu. Päivitetty 16.3.2020. https://uasjournal.fi/1-2020/kliinisen-asiantuntijan-ydinkompetenssit/.

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L1P7a.

Wisur- Hokkanen, Carola, Glasberg Ann-Louise, Mäkelä, Carita & Fagerström, Lisbeth 2015. Experinces of working as an advanced practice nurse in Finland- the substance of advance nursing practise and promoting and inhibiting factors. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 29(4), 793-802. https://doi.org/10.1111/scs.12211