Nainen päässään hattu, jonka päällä hehkulamppu.

Savonia-artikkeli: Luovat alat nousevat kriisienkin jälkeen

#SavoniaAMK

Yritysten osaaminen on lisääntynyt digitaalisessa liiketoiminnassa ja hybriditapahtumien järjestämisessä Pohjois-Savossa

Joulukuussa 2019 alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia aiheutti suuria haasteita eri toimialoille. Viimeisten selvitysten mukaan luova ala on kuitenkin nousemassa taas jaloilleen. Juuri julkaistuun VTT:n laatiman tilannekuvan mukaan luovien alojen liikevaihto oli viime vuonna noin 14 miljardia euroa Suomessa. Tapahtuma-alan osuus siitä on noin 2,6 miljardia. Liikevaihto syntyi pitkälti yli 130 000 pienyrityksen ja yksinyrittäjän verkostoissa.

Digitaalisuuden yhdistäminen tapahtumatuotantoon

Digitaalisten ja hybriditoteutusten kehitys ottaa huimia kehitysaskeleita koko ajan niin tapahtuma-alalla kuin muillakin aloilla. Digitaalisuuden avulla luovien alojen työllistymismahdollisuudet laajentuvat. Syntyy uusia toiminta- ja toteutustapoja totuttujen rinnalle.

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hankkeessa (2021–2023) on edistetty digitaalisuuden yhdistämistä tapahtumatuotantoihin sekä yritysten ja yhteisöjen digitaalista palvelutoimintaa. Toiminnassa on keskitytty etenkin tapahtumien digitalisointiin ja hybriditapahtumien tuottamiseen liittyvän osaamisen lisäämiseen. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti pohjoissavolaisille luovien alojen ammattilaisille sekä tapahtumien parissa työskenteleville, jotka haluavat lisätä digitaalisen liiketoiminnan osaamistaan, digitaalisuuden yhdistämistä moderniin tapahtumatuotantoon sekä lisätä tulevaisuusosaamista ja monialaista yhteistoimintaa palveluverkostoissa. Valmennusten, yhteiskehittämisen aiheita ovat olleet esimerkiksi digitaalinen liiketoiminta, tapahtumien digitalisuus, hybriditapahtumat ja vaikuttavuusviestintä. Lisäksi on järjestetty rahoitusneuvontaa, vastuullisuusteemaan liittyvää koulutusta ja benchmarking-matka sekä pienryhmäsparrausta.

Osallistujat saivat ideoita, työkaluja ja uusia yhteistyökuvioita

Luova Reaktio -hankkeeseen osallistuneiden yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tyytyväisyyttä kehittämistoimiin, tapahtumiin ja kartoitettiin kahdella palautekyselyllä (kevät 2022 ja kevät 2023). Ensimmäiseen kyselyyn saatiin 20 vastausta pääosin mikroyrittäjiltä (74 %). Muut vastaajat olivat pienistä yrityksistä ja suuryrityksistä. Toisessa kyselyssä vastauksia tuli 14. Näistä puolet vastauksista puolet oli mikroyrittäjiltä ja loput tuli muilta kuin mikroyrittäjiltä (21,4 %), suuryrityksien edustajilta (21,4 %) tai pienestä yrityksestä (7,2 %).

Ensimmäisen, kevään 2022 kyselyn vastausten perusteella suosituimpia valmennuksia tai tapahtumia olivat Digitaalisen liiketoiminnan valmennukset (84 % vastaajista) ja Luovat Aamukahvit. Suurin osa, 70 % vastaajista koki, että valmennukset vastasivat heidän odotuksiaan. Odotukset ja toiveet valmennusten suhteen olivat täyttyneet täysin 25 prosentilla vastaajista. Ainoastaan 10 prosenttia vastaajista koki odotustensa täyttyneen vain hieman.

Osallistujat nostivat vastauksissaan esille digitaalisen liiketoiminnan osaamisen vahvistumisen seuraavilla tavoilla:

Mielestäni löysimme hienoja keinoja saada digitaalisten työkalujen avulla tietoa eteenpäin ja kontaktoida uusia asiakas- ja sidosryhmiä.

Sain uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja digitaaliseen liiketoimintaan.

Myös yhteisöllisyyttä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia pidettiin tärkeänä asiana. Yksi vastaaja ilmaisi asian näin:

Olen saanut lisää työkaluja omaan työhön, saanut uusia ideoita ja kehitellyt kiinnostavia yhteistyökuvioita.

Toiseen, kevään 2023 kyselyyn vastanneiden keskuudessa suosituin (56 %) ja odotusten mukainen (40 prosenttia täysin tai lähes) tapahtuma oli 2.3.2023 järjestetty Luovat aamukahvit, jossa annettiin rahoitusneuvontaa ja lanseerattiin hybriditapahtumaopas. Rahoitusinfon ohessa osallistujien oli mahdollista saada henkilökohtaista sparrausta rahoituksen hakemiseen.

Vastaavasti laajemmista valmennuksista eniten kiinnosti Tapahtumajärjestäjän uudet osaamiset -kokonaisuus, johon osallistui 63 % vastaajista. Kokonaisuus sisälsi seuraavat teemat: Uudet Tapahtumateknologiat, Digitaalinen tapahtumamarkkinointi- ja viestintä, Digitaalinen tapahtumakonseptointi sekä Tapahtumastrategiat ja jälkihoito.

Kyselyn vastaajista suuri osa, 67 prosenttia koki, että tapahtumiin tai valmennuksiin osallistuminen auttoi luomaan tavoitteita omalle liiketoiminnalle. Avoimissa vastauksissa mainittiin kokonaisuuksien hallinnan parempi ymmärrys, tavoitteiden selkiytyminen ja monipuolisempi lähestyminen tapahtumiin. Vastaajista 46 prosenttia kokivat saaneensa vahvistusta omille ajatuksilleen digitaalisten palveluiden kehittämisestä hankkeen tapahtumiin tai valmennuksiin osallistumisen myötä (kuva 1). Vaikka vastaajat kokivat valmennukset hyödyllisiksi ja oppivat uutta, niin yritysten toimintatapoihin vaikuttaminen on hidas ja monisyinen prosessi. Sitä vahvistaa tämänkin hankkeen kyselyn vastaukset, joista 31% sanoi, ettei omat toimintatavat muuttuneet hankkeen aikana.

Kuva 1. Oletko saanut uutta osaamista hankkeen tapahtumista/valmennuksista? (Kevään 2023 palautekysely) Valmennuksiin osallistuneet vastaajat kokivat, että saatua tietoa voi hyödyntää omassa toiminnassaan hieman (10 %), lähes kokonaan (50 %), jossain määrin (30 %) tai täysin (10 %). Vastaajista 42,9 prosenttia vastasi ymmärtävänsä paremmin digitalisuuden tuomia mahdollisuuksia omaan liiketoimintaansa. Yhtä lailla 42,9 prosenttia vastaajista vastasi osaamisensa tapahtumien digitalisoinnista ja hybriditapahtumien järjestämisestä kasvaneen.

Kaksi kyllä vastannutta kommentoivat avoimeen tekstiboxiin sitä, miten ja millaisia vaikutuksia heillä on ollut:

Haen yhteistyökumppaneita ja tartun rahoitusmahdollisuuksiin aktiivisemmin. Jotain on saatukin aikaan lastenkulttuurin saralla. Suunnitelmallisuudessa on parantamisen varaa.

Olen saanut uusia potentiaalisia asiakkaita ja verkostoja.

Parasta oli ajankohtaisuus ja uuden oppiminen

Ajankohtaisuuden esille nouseminen vastauksissa kertoo paitsi hankkeen tarpeellisuudesta myös tapahtuma-alan ja luovan alan uudistumistarpeesta. Pandemian pakottamina digitaalisuuden hyödyntäminen tuli luonnolliseksi osaksi tapahtumia. Nyt siitä halutaan oppia lisää. Tapahtuma-alan murros kokonaisuudessaan ja tapahtumien näkeminen laajemmin kuin vain viihteenä tai elämyksenä eli yritysten sekä yhteisöjen digitaalisena palvelutoimintana nostaa uuden oppimisen entistäkin merkityksellisemmäksi liiketoiminnan kehittämisessä.

Vastaajien mielestä parhaiksi asioiksi Luova Reaktio -hankkeen tarjonnasta nousivat ajankohtaisuus (56 %), uuden oppiminen (56 %) ja valmentajien asiantuntijuus (50 %). Vastaavat osuudet kevään 2023 kyselyssä olivat ajankohtaisuus (64 %), valmentajien asiantuntijuus (64 %) ja uuden oppiminen (55 %) (kuva 2)

Valmennuksissa opittuja asioita on viety käytäntöön tai aiotaan hyödyntää jatkossa. Vastauksista nousi esiin konkreettisia ajatuksia siitä, miten valmennuksissa opittua tullaan hyödyntämään:

Aion jatkossa tehdä itse videomainoksia.

Video virtuaalimessuja varten on jo kotisivulla eli on jo käytössä.

Käytän esimerkiksi nettisivujen optimointiin/tarkastamiseen tarkoitettua työkalua, jonka käyttö neuvottiin koulutuksessa.

Yritykset tarvitsevat lisää teknistä osaamista ja myynnin tukea

Kyselyn avulla saatiin hyvää tietoa osallistujien tarpeista ja toisaalta vahvistusta sille, että toteutukset vastasivat tarpeeseen. Kokonaisuudessaan vastaajista 75 prosenttia koki saaneensa tarpeellista tietoa digitaaliseen liiketoimintaan. Lähes kaikki vastaajat (95 %) kokivat tiedon olevan vähintään jossain määrin sellaista, mitä voi hyödyntää omassa toiminnassa.

Tukea tarvitaan myös jatkossa. Yritysten ja organisaatioiden edustajat nostivat esille vastauksissaan seuraavia jatkotarpeita: digitaidot, rahoitus ja liiketoiminnan kehittäminen. Osaamistarpeita kuvattiin näin:

Markkinointikanavat ja kohderyhmät. Miten tuotteet tuotteistetaan siten, että ne ovat tietyille kohderyhmille oikeanlaisia. Millainen on liiketoimintaympäristö ja tulevaisuus, millaisia tuotteita tehdä.

Lisää sparrausta sopivien rahoitusten ja kumppaneiden kanssa, yrittäjäyhteistyötä ja omaan peliin liittyvää sparrausta.

Liiketoiminnan kehittäminen ylipäänsä. Myynnin ja markkinoinnin käytännön tekeminen (esim. viestiminen digikanavissa).

Yhteenveto ja vaikutukset

Hankkeen valmennusten ja tapahtumien kokonaisarvosana oli 8 (asteikolla 1–10). Kokonaisarvosanaa voidaan pitää hyvänä.

Hankkeessa yhteistyöverkostojen rakentamiseen on kannustettu ja osa osallistujista on aloittanut hankkeen myötä uusia yhteistyöprojekteja. Kyselyissä korostuivatkin verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys kokemusten jakamisessa ja yhdessä oppimisessa. Yhteistyöverkostojen rakentaminen edistää osaamisen jakamista ja on tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa.

Digitaalisten taitojen ja digitaalisen osaamisen kehittyminen oli kyselyiden perusteella merkittävä asia. Uusien teknologioiden haltuunotto mahdollistaa esimerkiksi monimuotoisempien tapahtumien järjestämisen.

________________

Luova REKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella elokuusta 2021 alkaen, ja se jatkuu 2023 vuoden marraskuun loppuun. REACT-rahoituksella tuetaan nimenomaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Lähteet:

EY (2021). Eurooppaa jälleenrakentamassa. Kulttuuriin ja luovuuteen perustuva talous ennen ja jälkeen koronan. Saatavilla: 4b2ba2_2e29bf1b461f4597803bb5c9ccac529f.pdf (rebuilding-europe.eu)

Luova REAKTIO! –hankkeen verkkosivut. Saatavilla: Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot – Luova (savonia.fi)

Teosto (2021). Tutkimus: Kulttuuri ja luovat alat avainasemassa Euroopan kasvussa ja talouden jälleenrakennuksessa. Saatavilla: Tutkimus: Kulttuuri ja luovat alat avainasemassa Euroopan kasvussa ja talouden jälleenrakennuksessa – ePressi

Valtioneuvosto (2021). Koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalla 2020–2021. Raportti kyselyn vastauksista. Saatavilla: Koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalla 2020–2021. Raportti kyselyn vastauksista (valtioneuvosto.fi)

Kirjoittajat:

Anni Kesänen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu / Liiketalouden koulutusohjelma, anni.kesanen@savonia.fi

Raisa Leinonen, projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu / Monialainen TKI, raisa.leinonen@savonia.fi

Kaija Villman, tki-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu / Monialainen TKI, kaija.villman@savonia.fi