Savonia-artikkeli: Mielenterveyden mahtava voima ja miten sitä voidaan tukea lukio-opinoissa

Lukiolaiset elävät erittäin monivaiheista ja jopa jännittävää elämänvaihetta. Varhaisesta nuoruusiästä ollaan siirtymässä pikkuhiljaa nuoren aikuisen elämään, joka sisältää enemmän vastuuta opiskeluista, ajanhallintaa sekä suunnitelmallisuutta nykyhetken kuin myös tulevaisuuden suhteen. Tämä elämänvaihe voi sisältää kuitenkin kiirettä, stressiä, jännitystä ja suorituspaineita, opiskelujen ja tulevaisuuden suhteen.

Tämä kirjoitus on tehty sosionomitutkinnon (YAMK) kypsyysnäytteeksi.

Mielenterveys vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin esimerkiksi opiskelun ja työn suorituskykyyn ja ihmissuhteisiin.

Opiskelijoiden mielenterveydestä on puhuttu tämän vuoden aikana paljon niin alueellisesti kuin myös valtakunnallisesti. Koronapandemia on nostanut esille sen, että opiskelijoiden mielenterveys on heikentynyt ja opiskeluissa jaksaminen on koetuksella. Tämän opinnäytetyön idea syntyi keväällä 2020 yhteistyökeskustelujen kautta, jossa nousi Kiuruveden lukion henkilökunnan huoli opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä.

Opiskelijat kokevat entistä enemmän henkistä kuormittavuutta opiskelujen aikana.

Opiskeluissa koetaan enenevässä määrin henkistä kuormittavuutta ja stressiä sekä yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita. Opiskeluyhteisöihin tarvitaan enemmän sellaista toimintakulttuuria ja ilmapiiriä, joka tukisi yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia. Kiuruveden lukiossa oli havaittu samankaltaisia asioita liittyen opiskelijoiden mielenterveyteen.

Yleisin syy nuorten opiskelukyvyttömyydelle on mielenterveys ongelmat.

Miten opiskelijoiden mielenterveyttä voidaan tukea ja vahvistaa?

Ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä on tarkoituksena edistää mielenterveyttä ja estää häiriöiden syntymistä. Ehkäisevän mielenterveystyön tavoitteena on tukea ihmisen hyvinvointia ja selviytymistä. Saman aikaisesti pyritään vähentämään tai poistamaan erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja vähentämään niiden riskitekijöitä ja -rakenteita niin yksilö kuin yhteisötasolla.

Mielenterveyden häiriöiden varhainen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää niin opiskelukyvyn kuin myös aikuisiän terveyden ja työkyvyn kannalta ajateltuna. Tavoitteena on ennakoida erilaisia tilanteita ja puuttua riskitekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ennaltaehkäisevän toimintamallin kehittäminen yhdessä kohderyhmän kanssa

Opinnäytetyössä kehitettiin ennaltaehkäisevä toimintamalli osaksi Kiuruveden Varapäreen työtä, joka on kohdennettu Kiuruveden lukion opiskelijoille. Kehittämistyö toteutettiin toimintatutkimuksena, joka sisälsi myös yhteiskehittämisen periaatteita. Kehittämistyössä oli aktiivisesti läpi koko prosessin mukana Kiuruveden lukion opiskelijat ja koko henkilökunta. Sujuvalla yhteistyöllä on varmistettu se, että kehittämistyö on voitu toteuttaa nopealla aikataululla ja palautteen antaminen on ollut avointa.

Toimintamallin kehittämisen yhteydessä syntyi ”Toimintamallin käyttäjän opas”, joka sisältää esimerkki tuntirakenteita, joiden kautta mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita voidaan käsitellä sekä minkälaisia menetelmiä voi käyttää.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä Kiuruveden lukiolla keväällä 2021. KUVA: Johanna Kainulainen.

On todettu, että toimintamallille ja ennaltaehkäisevälle työlle on selkeä tarve. Varapäreen kanssa tehtävä yhteistyö kirjataan osaksi Kiuruveden lukion opetussuunnitelmaa. Työ on herättänyt alueellisesti kiinnostusta ja toimintamallin vieminen ammattikouluun ja yläkouluun on jo käynnistynyt. Valtakunnallisesti työ sai myös huomioita, kun Mielenterveyden keskusliitto palkitsi Varapäreen Pomppu-palkinnolla innovatiivisesta ja uuden työtavan kehittämisestä.

Opinnäytetyö osoitti sen, että mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevän työn tekeminen on erittäin tärkeä asia.

Toimintamallin luominen ja käyttäjä oppaan tekeminen työvälineeksi on askel Kiuruvedellä siihen suuntaan, että mielenterveyden eteen tehdään entistä enemmän työtä yhteistyön kautta.

Kirjoittajat:

Johanna Kainulainen, sosionomiopiskelija (YAMK)

Anne-Leena Juntunen, lehtori, sosiaaliala, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Kainulainen, Johanna 2021. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön toimintamallin kehittäminen osaksi Kiuruveden Varapäreen toimintaa. Löytyy myöhemmin Theseuksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. Opiskelijoiden mielenterveys. Verkkojulkaisu. https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/opiskelijoiden-mielenterveys. Viitattu: 22.9.2020.