sairaanhoitajat sänkyjen äärellä

Savonia-artikkeli: Mikä palkitsee sairaanhoitajaa?

#SavoniaAMK

Sairaanhoitajat kokevat työn palkitsevuudessa olevan haasteita. Sairaanhoitajien työn palkitsevuuteen perehtyminen on välttämätöntä, mikäli halutaan turvata hyvinvoivat sairaanhoitajat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut myös tulevaisuudessa. Sairaanhoitajien työn palkitsevuutta tulee kehittää. Palkitsemisen kehittäminen onnistuu parhaiten, kun huomioidaan ensin, että työn perusasiat kuten palkkaus, johtaminen ja työn organisointi ovat tasapainossa. Tämän jälkeen täytyy kuunnella sairaanhoitajia ja selvittää ne palkitsemisen tavat, jotka koetaan mielekkäiksi. (Hahtela & Karhe 2020, Seitovirta 2018; Sitra 2013.)

Kuva 1. Työstä palkitsemisen on oltava tasapainossa työn vaatimusten kanssa (Pixabay).
Kuva 1. Työstä palkitsemisen on oltava tasapainossa työn vaatimusten kanssa (Pixabay).

Opinnäytetyössäni selvitin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia ja kehittämisehdotuksia työn palkitsevuudesta laadullisella tutkimuksella. Tutkimustulosten mukaan työn palkitsevuus koostuu useista erilaisista aineellisen ja aineettoman palkitsemisen menetelmistä. Tulosten mukaan työn palkitsevuutta voidaan kehittää kohtuullisen pienillä ja helpoilla ratkaisuilla.

“Mikäli halutaan hakea kestäviä ratkaisuja sairaanhoitajapulaan, työn palkitsevuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Palkitsemisen kehittämisen lähtökohtana on kuunnella sairaanhoitajia ja heidän toiveitaan.”

Useimmiten sairaanhoitajat kokivat työn palkitsevuuden koostuvan pääasiassa rahanarvoisen palkitsemisen (palkka, lisät, e-passi) kautta. Sairaanhoitajat kokivat myös työntekijän merkkipäivien muistamisen (tiettyjen työvuosien tai syntymäpäivän aikaan) olevan yksi palkitsemisen menetelmä. Kuitenkin rahanarvoisen palkitsemisessa ja merkkipäivien muistamisessa korostuivat palkitsemisen haasteet. Palkitseminen koettiin vähäiseksi ja kaikille samanlaiseksi. Osa sairaanhoitajista koki, ettei työstä palkita ollenkaan.

Merkityksellinen osa työn palkitsevuutta on potilailta ja kollegoilta tuleva palaute. Potilaiden voinnin parantuminen ja aito kiitos koetaan erittäin merkitykselliseksi osaksi työn palkitsevuutta. Myös kollegoiden välinen yhteisöllisyys kuvautuu tärkeänä osana työn palkitsevuutta. Esihenkilöiltä tulevaa palautetta ja arvostusta koettiin vähemmän ja palautteen olevan yleisluontoista, esimerkiksi yleinen kiitos sähköpostiviestin lopussa.

Sairaanhoitajien mukaan työn palkitsevuutta parantaisi palkkauksen oikeudenmukaisuus. Palkkauksessa täytyisi aidosti näkyä työn vaativuuden erot. Mikäli palkkaus pysyy lähestulkoon samana kokemuksen ja osaamisen myötä kuin uran alkuvaiheessa, ei oman osaamisen kehittäminen houkuttele. Laaja työnkuva entisellä palkkauksella aiheuttaa epätasa-arvon tunteita, kun toinen saa samaa palkkaa vähemmällä vastuulla. Myös palkkakori-ratkaisujen koetaan tuovat epätasa-arvoa eri yksiköiden välille. Pahimmillaan palkkaukseen liittyvä epätasa-arvon tunne johtaa motivaatio-ongelmiin.

“Sairaanhoitajat toivovat oikeudenmukaista palkkausta, jossa huomioidaan aidosti työn vaativuus ja vaadittava osaaminen.”

Sairaanhoitajat odottavat toimivaa ja avointa vuorovaikutus- ja palautekulttuuria esihenkilöiden kanssa. Vuorovaikutus koetaan toimivaksi, kun esihenkilö on lähellä ja aidosti läsnä, sekä helposti lähestyttävissä. Pienet arkiset asiat kuten ystävällisyys, kuunteleminen ja tasa-arvoinen kohtelu auttavat toimivan vuorovaikutuksen rakentumista. Sairaanhoitajat toivovat saavansa henkilökohtaista palautetta ja kiitosta esihenkilöiltä nykyistä enemmän.

“Sairaanhoitajien ja esihenkilöiden välisen toimivan- ja avoimen vuorovaikutus- ja palautekulttuuriin kehittäminen ovat toivelistan kärjessä.”

Sairaanhoitajien työn palkitsevuuden kehittäminen on ajankohtaista juuri nyt. Työn palkitsevuutta voidaan kehittää esimerkiksi palkitsemisen yksikkökohtaisen vuosibudjetoinnin avulla. Palkitsemisen yksikkökohtaisen vuosibudjetoinnin myötä voitaisiin tavoitella palkkakorien oikeudenmukaisuutta yksiköiden sisällä, jolloin työn vastuita saataisiin näkyviksi. Yksikkökohtaisen vuosibudjetoinnin avulla voitaisiin mahdollistaa myös esihenkilöiden mahdollisuudet palkitsevien menetelmien käyttämiselle. Organisaatio olisi edelleen avainasemassa antamaan toiminnalle raamit, mutta myös yksiköitä vastuutettaisiin tekemään palkitsemisesta oikeudenmukaista ja näkyvää. Työn palkitsevuutta kehitettäessä on muistettava toiminnan läpinäkyvyys sekä tasa-arvoisuus.

Työn palkitsevuuden kehittäminen ei ole helppoa ja oman haasteensa voi tuoda Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyminen. Miten sairaanhoitajat kokevat esimerkiksi palkkojen harmonisaation, jos esimerkiksi parkkimaksuja tai työvuorosuunnittelua ei yhdenmukaisteta koko hyvinvointialueelle yhteneväiseksi? Kuitenkin esimerkiksi työn tekemisen tukeminen kuten kohtuulliset parkkimaksut sekä vaikuttamismahdollisuudet työvuoroihin koetaan palkitsevina menetelminä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun halutaan kehittää sairaanhoitajien työhyvinvointia ja sitä kautta sairaanhoitajien pito- ja vetovoimaa alueellisesti. Tulosten mukaan ne tekijät, jotka sairaanhoitajat kokevat palkitseviksi tukevat myös työhyvinvointia. Sairaanhoitajat eivät toivo työnantajalta mahdottomia – toimivaa vuorovaikutusta ja työstä oikeudenmukaista palkkaa.

Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta marraskuun 2022 aikana otsikolla “Sairaanhoitajien kokemuksia ja kehittämisehdotuksia työn palkitsevuudesta”.

Kirjoittaja:

Anne Niskanen, hyvinvointikoordinaattorin YAMK -tutkinnon opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lähteet:

Hahtela, Nina & Karhe, Liisa. Sairaanhoitajien työolobarometri 2020. Sairaanhoitajaliiton selvitys sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnista. Pdf-tiedosto. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2021/01/TYO%CC%88OLOBAROMETRI_2020_NETTI.pdf Viitattu 7.12.2021.

Pixabay. https://pixabay.com/fi/photos/kiikkua-keinu-k%c3%a4%c3%a4nt%c3%b6laite-rock-240650/ Viitattu 25.10.2022

Seitovirta, Jaana 2018.  Sairaanhoitajien palkitseminen erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Hoitotieteen laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2944-0 Viitattu 1.4.2022. Sitra 2013.

Palkitse mua. Video. YouTube-videopalvelu, julkaistu 29.5.2013. https://www.youtube.com/watch?v=79SeJ319VZU&t=187s Viitattu 22.8.2022.