Savonia-artikkeli: Miten erotun ja jään mieleen työnhaussa?

Työnhaku on iso ja joskus jopa monimutkainen prosessi, olipa kyseessä sitten kesätyö tai valmistumisen jälkeinen työnhaku. Useat opiskelijat miettivät, mitä heidän tulisi huomioida töitä hakiessaan ja millainen olisi hyvä työhakemus ja CV. Miten markkinoisin itseäni ja miten erottuisin joukosta niin että minut valitaan avoimeen työtehtävään? Tällaisia ajatuksia pyörii monen opiskelijan mielessä.

Näiden ajatusten pohjalta järjestimme keväällä kolme opiskelijoille suunnattua, monikanavaisen työnhaun verkkovälitteistä työelämäpaneelia osana hanketta ”Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle (OTE, 2019-2021)”. Koulutusalakohtaiset työelämäpaneelit organisoitiin ja toteutettiin yhdessä hankkeessa toimivien opiskelijoiden, opiskelijakunnan edustajien sekä henkilöstön kanssa. Työelämäpaneeleihin osallistui eri alojen rekrytoinnista vastaavia henkilöitä.

Työelämän edustajat toivat esille paneelissa, millaisiin asioihin he kiinnittävät huomiota työnhakuprosessissa. Työelämäpaneelin pääteemoina olivat: millainen on hyvä ansioluettelo? miten työtä haetaan? millaista osaamista tulevaisuudessa työntekijältä vaaditaan?

Mitä rekrytoijat odottavat ansioluettelolta?

Työnhakukanavina voivat olla Kuntarekryn tai yrityksen omat nettisivut, joiden kautta hakemus lähetetään työpaikkaan. Myös sähköpostilla, soittamalla tai sovitusti vaikkapa työpaikalla piipahtamalla voit tiedustella avoimia työpaikkoja. Kaikissa organisaatioissa ei ole mahdollisuutta vastata työpaikkatiedusteluihin ilman erillistä ajanvarausta. Siksi on tärkeää, että perehdyt organisaation kotisivuilla kerrottuihin työnhakukäytäntöihin.

Rekrytoijat odottavat työnhakijalta enemmän oman osaamisen kuvausta kuin pelkkää luetteloa aiemmista työpaikoista. Rekrytoijille tulee paljon työhakemuksia ja siksi heidän toiveenaan onkin, että ansioluettelosta saa nopeasti kuvan hakijasta ja heidän osaamisestaan. Ansioluettelossa on tärkeää miettiä, mikä on oleellista juuri haettavaa työpaikkaa ajatellen. Keskeistä on ansioluettelon selkeys. Ansioluettelo voi olla persoonallinen, hakijan näköinen, jolloin hakija herättää kiinnostusta rekrytoijaan. Lyhyt kuvaus itsestä ja omista vahvuuksista ansioluettelon alussa voi olla hyvä lisä.

Ansioluettelo voi olla myös muodoltaan perinteisestä poikkeava, kuten visuaalinen CV, osaamispohjainen CV, tai muutaman minuutin kestävä video CV. Ansioluetteloon kannattaa sisällyttää yhden tai useamman suosittelijan nimet ja heidän yhteystietonsa.

Anonyymi eli nimetön rekrytointi on lisääntynyt Suomessa. Työhakemuksesta esimerkiksi nimen, iän ja sukupuolen poistaminen mahdollistaa tasa-arvoisen kohtelun ilman ennakkoluuloja. Rekrytoija kiinnittää tällöin huomionsa vain hakijan osaamiseen ja miten se on onnistuttu tuomaan esille.

Opiskeluaikana kannattaakin kerryttää omaa osaamista suunnitelmallisesti ja monipuolisesti. Opintojen valinnoilla ja harjoitteluilla osoitat osaamistasi. Näin osaaminen, aktiivisuus ja motivaatio tulevat esille työnantajille. Hyödynnä myös muita tapoja kerryttää osaamistasi kuten vapaaehtoistyö, harrastukset ja vertaistuutorointi. Osaamistasi voit osoittaa työelämälle myös osaamismerkein.

Monet organisaatiot palkkaavat mielellään vastuullisia opiskelijoita kesätöihin ja myöhemmin vakinaiseen työhön. Myös verkostoituminen opiskeluprosessin aikana antaa mahdollisuuksia työllistymiseen.

Miten haen työtä?

Työpaikkahakemus kannattaa olla napakka, lyhyt ja juuri hakemaasi työpaikkaan laadittu. Samaa hakemusta ei kannata laittaa useaan työpaikkaan. Sen sijaan kannattaa miettiä, mitä juuri tässä avoimessa työpaikassa etsitään ja kuinka omat taitosi sopivat paikan kuvaukseen. Hakemuksen tulee olla sellainen, joka saa työnantajan kiinnostumaan sinusta työnhakijana. Sanoita omaa osaamistasi konkreettisin esimerkein.

Rekrytoijat käyvät läpi kaikki hakemukset ja niiden perusteella työnhakija pyydetään haastatteluun. Haastatteluun kannattaa valmistautua laittamalla todistukset aikajärjestykseen, jotta rekrytoijan on helppo hahmottaa koulutus- ja työhistoria. Ennen haastattelua on tärkeää perehtyä organisaatioon, johon olet hakemassa töitä; millainen on haettava työnkuva sekä mitä osaamista hakijalta vaaditaan. Kannattaa pohtia ennen työhaastattelua, mihin organisaation ongelmaan tuot työpanoksellasi ratkaisuja ja mitä lisäarvoa tuot organisaatiolle.

Haastattelussa antamasi kokonaisvaikutelma on tärkeä, jotta persoonasi tulee näkyviin. Valmistaudu haastatteluun miettimällä etukäteen kysymyksiä, jotka liittyvät haettavaan työtehtävään ja organisaatioon. Motivoituneisuutesi näkyy kysymyksissä ja aktiivisuudessa. Haastattelutilanteeseen kannattaa valmistautua huolellisesti, sillä työhaastattelu on ainutkertainen mahdollisuus osoittaa osaamisesi ja motivaatiosi työtehtävään. Työhaastatteluja voidaan pitää myös etäyhteydellä. Etäyhteydellä suoritettava haastattelutilanne vaatii sisällöllisen valmentautumisen lisäksi myös tekniikan toimivuuden tarkistamista.

Millaista osaamista odotetaan työntekijältä nyt ja tulevaisuudessa?

Eri alojen työnantajien odotuksissa painottuivat samansuuntaiset asiat työntekijän osaamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Työnantajat toivovat työntekijöiltä laaja-alaista osaamista. Korkeakoulutuksessa saatu laaja-alainen osaaminen antaa valmiudet työntekijälle organisaatiossa tarvittavaan joustavaan työnkiertoon. Muuttuvat työtilanteet edellyttävät työntekijältä paineen- ja stressinsietokykyä.

Jatkuvan oppimisen ja itsensä kehittämisen taidot mahdollistavat uusien asioiden oppimisen, sopeutumisen muutoksiin sekä rohkeutta lähteä uusiin haasteisiin. Työnhakijana sinun ei tarvitse vielä osata kaikkea, mutta sinulla tulee olla halu kehittää ammattitaitoasi ja asiantuntijuuttasi.

Kaikkien alojen rekrytoijat korostivat työnhakijoiden vuorovaikutusosaamista. Rekrytoitavilta työntekijöiltä vaaditaan osaamista olla vuorovaikutuksessa erilaisten asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien toimijoiden kanssa. Työnantajat painottivat työyhteisö- ja tiimityötaitoja. Työntekijän tulisi kyetä olemaan tiimien vastuuhenkilönä ja tarvittaessa myös tekemään itsenäisiä päätöksiä. Teknologia on tullut osaksi työelämää ja digitaidot ja teknologiaosaamisen nähdään luovan edellytyksiä uusille toimintatavoille ja myös uudenlaisille teknologisille ratkaisuille.

OTE-hankkeessa nousi esille työelämävalmiuksien harjoittelemisen tärkeys opintojen aikana. Opiskelijat tarvitsevat kohtaamispaikkoja ja vuoropuhelua työelämän kanssa tulevaisuuden osaamisesta. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen työelämän muutostarpeiden keskusteluun. Moninaiset työnhaun kanavat vaativat monipuolista ja uudenlaista osaamista työnhakemiseen ja oman osaamisen sanoittamiseen.

Työnhaku on muuttunut monikanavaisempaan suuntaan ja personoiduilla työnhakemuksilla erotut joukosta paremmin!

Tutustu Monikanavaisen työnhaun materiaaleihin klikkaamalla tästä.

Kiitämme kaikkia teemapäivien järjestelyihin osallistuneita aktiivisia opiskelijoitamme ja opiskelijakuntaa.

Kirjoittajat:

Johanna Lehtonen, sosiaalialan lehtori, OTE-hankkeen projektipäällikkö
Auli Pohjolainen, sosiaalialan lehtori
Anna-Leena Ruotsalainen, fysioterapian lehtori