Mindmapin piirtämistä.

Savonia-artikkeli: Miten menee, monimuoto-opiskelija?

#SavoniaAMK

Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat olleet viime aikoina otsikoissa, ja niistä on kannettu huolta laajasti. Savonia on nostanut opiskelijoiden hyvinvoinnin strategiaansa toimintatavaksi, ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisesti eri tavoin ja palveluin.

MoniTori-hanke selvitti Webropol-kyselyllä Savoniassa tammikuussa 2022 aloittaneiden amk-monimuoto- ja yamk-opiskelijoiden näkemyksiä opintojen alkuvaiheesta. OKM:n rahoittama hanke keskittyy erityisesti monipaikkaisesti opiskelevien hyvinvoinnin edistämiseen. Kyselyllä selvitettiin, miten opiskelijat ovat kokeneet opintojen aloituksen ja siihen liittyvän tiedottamisen sekä miten hyvin nykyiset Moodle-kurssit tukevat sujuvaa verkko-opiskelua. Kysely lähetettiin sähköpostitse 352 opiskelijalle, ja siihen vastasi 106 opiskelijaa. Vastaajista 68 oli amk-opiskelijoita ja 38 yamk-opiskelijoita.

Vastausten perusteella opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä opintojen alussa saamaansa ohjaukseen ja tukeen. Parannettavaa sen sijaan näyttäisi olevan verkko-opiskeluympäristöjen selkeydessä ja tehtävien löytymisessä eri Moodle-kursseilta. Lisäksi etenkin amk-opiskelijat kaipaisivat enemmän tietoa opiskelusta kokonaisuutena jo opintojen alussa sekä konkreettista tietoa tulevista opinnoista.

”Ei ole tunnetta, että olisi yksin opintojen kanssa, vaan saanut tukea ja apua tarvittaessa”

Vastaajien mielestä moni asia monimuoto-opinnoissa tukee hyvinvointia. Valtaosa tietää, mistä saa tukea ja ohjausta opintoihin, amk-opiskelijoista kolme neljäsosaa, yamk-opiskelijoista vielä suurempi osa (84 %). Avoimissa vastauksissa asiaa oli kommentoitu näin: ”Jos eteen sattuu jotain ongelmatilanteita, tietää mistä lähteä hakea apua. Niin opiskelussa, kuin opintotehtävissä.” (amk-opiskelija) sekä ”Ei ole tunnetta, että olisi yksin opintojen kanssa, vaan saanut tukea ja apua tarvittaessa.” (yamk-opiskelija).

Koulutusta piti laadukkaana ja opintojen etenemistä tukevana kolme neljästä yamk-opiskelijasta. ”Pääsääntöisesti luennot ovat olleet laadukkaita ja vastanneet yamk-tasoa”, todetaan avoimissa vastauksissa. Amk-opiskelijoista reilusti yli puolet (62 %) vastaajista ajatteli samoin: ”Lähi- ja etäluennot, myös yksilötehtävät ovat hyvin toteutettuja”.

Haasteena tiedon saanti alussa sekä tehtävien löytyminen

Parannettavaakin toki vastausten perusteella on. Vaikka amk-monimuoto-opiskelijoista hieman yli puolet koki saaneensa riittävästi tietoa opintojen alussa, oli kuitenkin yli kolmasosa päinvastaista mieltä. Yamk-opiskelijoilla tilanne oli parempi; vastaajista enemmän kuin neljä viidestä piti opintojen alussa saamaansa tietoa riittävänä.

Molempien ryhmien mielestä kompastuskivi ovat Moodle-kurssien tehtävänannot ja työskentelyohjeet. Amk-opiskelijoista lähes kolmasosa oli eri mieltä työskentelyohjeiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä koskevan väitteen kanssa, yamk- opiskelijoista neljäsosa. ”Toivoisin selkeyttä tehtävien ohjeistuksiin”, kommentoi yamk-opiskelija aihetta.

Amk-opiskelijoiden haasteena on myös tehtävien löytyminen Moodlesta. Lähes puolet amk-vastaajista (43 %) piti tehtävänantojen ja työskentelyohjeiden löytymistä Moodlesta hankalana. Parannusehdotuksena esitettiin Moodle-ympäristöjen yhtenäistämistä ja selkiyttämistä: ”Kaikki Moodlessa olevat kurssialueet voisi olla edes lähes samalla kaavalla tehty. Tehtävät ohjeistuksineen voisi löytyä joka kurssilta samasta paikasta.” tai ”Moodlen selkeyttäminen, tehtävät pitäisi olla yhdellä sivulla eikä ripoteltuna joka paikkaan ja useamman linkin takana.”

Yamk-opiskelijat olivat tyytyväisempiä Moodle-kursseihinsa; kolme neljästä koki löytävänsä tehtävänannot helposti.

Opiskeluintoa ja -taitoa onneksi löytyy

Sekä amk- että yamk-opiskelijat ovat kyselyn perusteella hyvin innostuneita opinnoistaan, näin ilmoitti molemmista ryhmistä yli 90 % vastanneista. ”Oma motivaatio korkealla.” (yamk-opiskelija) ja ”Käytännönläheinen ala kiinnostaa.” (amk-opiskelija) kiteyttävät hyvin opiskelijoiden opiskeluintoa.

Lisäksi molempien ryhmien vastaajista enemmän kuin neljä viidestä koki, että heillä on riittävät opiskelutaidot korkeakouluopiskeluun. Sekä opiskeluinto että -taito sitouttavat ja pitävät opiskelumotivaation korkealla, millä on tärkeä merkitys opiskelijan kokemalle hyvinvoinnille.

MoniTori-hanke hyödyntää tuloksia ja panee toimeksi

Monimuoto-opiskelussa verkko-oppimisympäristöt ovat keskeisiä opiskelun sujuvuuden kannalta. Selkeällä kurssirakenteella ja tehtävänantojen löytymisellä on iso vaikutus siihen, miten kuormittavana opiskelija kokee opiskelun. Voi vain kuvitella, miten turhauttavaa on etsiä tehtäviä tai aikataulutietoja, kun työ ja perhekin vaativat aikaa ja huomiota.

MoniTori-hanke järjestää syksyllä kaksi opiskeluhyvinvointiin liittyvää webinaaria. Niistä ensimmäisessä pääsevät opiskelijat ääneen ja kertomaan, millainen on hyvä ja turhaa ahdistusta aiheuttamaton Moodle-kurssi opiskelijan näkökulmasta. Webinaari järjestetään 12.10., ja se on suunnattu Savonian opettajille ja ohjaajille. Se on ensimmäinen osa Savonian Opiskelijan ääni -webinaarisarjaa.

Lisäksi marraskuussa 16.11. klo 8.30 – 11.30 järjestetään kaikille korkeakoulutoimijoille avoin webinaari, jossa teemana on pedagoginen hyvinvointi opiskelun aika- ja paikkapalapelissä. Puhujina siinä ovat Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Savonian asiantuntijat.
MoniTori-hankehakemuksessa todetaan, että korona monipaikkaisti opiskelun pysyvästi. Meidän tehtävämme on huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista muuttuneessa tilanteessa. Olemme siis tärkeän asian äärellä.

Kirjoittajat:

Petra Roininen, projektiasiantuntija, MoniTori-hanke, korkeakoulupalvelut, Savonia-ammattikorkeakoulu.
Marja Kopeli, koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu.