Savonia-artikkeli: Monialaiset käytännönjaksot vahvistavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista

#savoniaAMK

Hankkeessa olemme luoneet mukana olevien alojen monialaisena yhteistyönä SOKK-opetusmallin. Opetusmalli koostuu digitaalisessa oppimisympäristössä opiskelusta, monialaisesta käytännönjaksosta palvelujärjestelmässä sekä oppimistehtävistä ja oppimisen arvioinnista. Lisäksi olemme määritelleet yhteiset monialaiseen oppimiseen kiinnittyvät osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet ovat yhteiset kaikille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, jotka opiskelevat SOKK-opetusmallin mukaisesti ja osallistuvat SOKK-käytännönjaksoille palvelujärjestelmän eri oppimisympäristöissä.

Monialaiset käytännönjakson pilotit toteutuivat ensimmäistä kertaa KYSin akuuttiosaston, Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden, Päihdepalvelusäätiön, Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymän oppimisympäristöissä marraskuussa 2021.

Käytännönjaksolle osallistuneet opiskelijat ja ohjaajat antoivat jaksoista erittäin hyvää palautetta. Monialainen työskentely koettiin tärkeäksi, antoisaksi ja yhteistä hyvää edistäväksi. Hankkeessa jatketaan monialaisen käytännönopetuksen kehittämistä pilottien kokemusten ja palautteen avulla yhdessä hankkeen yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Toteutamme SOKK-käytännönjakson uudelleen syksyllä 2022!

SOKK-käytännönjakso laajenevat syksyn 2022 aikana. Tämän vuoden käytännönjaksolle osallistuvat aikaisempien yhteistyöorganisaatioiden työyksiköt ja niiden lisäksi hankkeessa on neuvoteltu laajentumisesta muihin lähialueiden yksiköihin.

SOKK-hankkeessa tuotetut materiaalit ovat kaikkien sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden ja työntekijöiden hyödynnettävissä jo hankkeen aikana. Materiaaleihin pääsee tutustumaan, vaikka ei osallistuisi varsinaiselle SOKK-käytännönjaksolle. SOKK- digitaalinen oppimisympäristö on avoinna DigiCampus Moodlessa.

Opi ohjaajaksi -koulutus on monialaisten harjoittelujen ohjaajille suunnattu viiden opintopisteen mittainen koulutus. Opi ohjaajaksi –koulutus on avoinna hankkeen yhteistyöorganisaatioiden henkilöstölle ja se on tarjolla Savonia AMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Avaamme ohjaajakoulutuksen myöhemmin myös muille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

SOKK-hankkeessa rakennetaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille monialaisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, luodaan koulutuskokonaisuus monialaisten käytännönjaksojen ohjaukseen sekä edistetään digitaalisuutta oppimisessa ja ammattien välisessä työskentelyssä.

Kirjoittajat:

Anne Huovinen, lehtori, TtM, projektikoordinaattori, Savonia-ammattikorkeakoulu
anne.huovinen@savonia.fi

Mira Polón, lehtori, YTM, sosiaali- ja terveysala, sosionomin tutkinto-ohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu
mira.polon@savonia.fi

Raimo Kääriäinen, lehtori, OMT, TtM, sosiaali- ja terveysala, fysioterapian tutkinto-ohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu
raimo.kaariainen@savonia.fi

Tiina Mäkeläinen, lehtori, TtM, sosiaali- ja terveysala, sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu
tiina.makelainen@savonia.fi