Kaksi opiskelijaa kirjoittaa post-it-lapuille.

Savonia-artikkeli: Näkökulmia monialaisen yhteisopetuksen kehittämiseen Savoniassa

#SavoniaAMK

Savoniaan nimettiin työryhmä edistämään monialaista ja moniammatillista kuntoutusosaamista. Työryhmän perustaminen on osa SOTELIKA eli sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluverkoston ja OSKU eli kuntoutusalan osaamiskeskittymän, jossa mukana kaikki kuntoutusalaa kouluttavat ammattikorkeakoulut, edistämistoimintaa. Työryhmä palveli lukukaudella 2021–2022 Savoniassa sosiaali- ja terveysalalla monialaisen ja moniammatillisen kuntoutusosaamisen edistämistä opetuksessa

Savoniassa tehdään paljon kehittämistyötä erilaisissa tiimeissä ja työryhmissä. On tärkeää, että tiedämme niistä ja tavoitamme toisemme. Tavoitteenamme oli olla mukana ja tuoda Savoniaa esille valtakunnallisissa OSKU:n moniammatillisissa verkkotyöpajoissa sekä kartoittaa hyviä ja toimiviksi koettuja käytäntöjä ja ideoita meiltä Savoniasta moniammatillisen kuntoutuksen opetuksen kehittämiseksi.

Taustaa ja tarkoitus

Kootaksemme näkökulmia ja ajatuksia monialaisesta opetuksesta kehittämisen tueksi, lähdettiin kysymään kokemuksia käytännön toimijoilta – sosiaali- ja terveysalanopettajilta, joiden työhön arjessa tehtävä sitoutuu. Monipuolisen tiedon ja konkretian esille tulemisen mahdollisimman matalalla vastauskynnyksellä osallistimme asiantuntijoita kyselyllä.

Kysely toteutettiin Webropolissa avoimilla kysymyksillä. Avoimilla kysymyksillä haluttiin auttaa vastaajia kertomaan nopeasti ja mahdollisimman rikkaasti näkemyksiään monialaisesta työstä ja kehittämisestä Savoniassa. Haluttiin antaa mahdollisuus pohtia näkökulmaa laajasti, ja erityisesti kuntoutuksen näkökulmaan vasta lopuksi fokusoituen. Vastaajien yksilöintikin jätettiin tietoisesti vähäiseksi, vain sitä kysyttiin, missä tutkinto-ohjelmassa vastaaja opetti.

Kysymykset olivat:
Mitä mieltä olet tai mitä ajatuksia sinulle herää monialaisesta opetuksen yhteistyöstä?
Millaisia hyviä kokemuksia sinulla on monialaisesta opetuksen yhteistyöstä meillä Savoniassa?
Millaisia hyviä kokemuksia sinulla on erityisesti monialaisesta kuntoutuksen opetuksen yhteistyöstä?
Miten kehittäisit monialaisen opetuksen yhteistyötä esimerkiksi kuntoutuksen opetuksessa?

Linkki kyselyyn lähettiin Savonian sosiaali- ja terveysalan opettajille sähköpostitse 6.2.2022. Viestissä kannustimme kollegoitamme osallistumaan vastaamiseen ja jakamaan kokemuksiaan monialaisuudesta ja toimivista käytännöistä kuntoutuksen opetuksessa ja nostamaan esille kehittämisen tarpeita ja ideoimaan keinoja siihen. Kyselyyn kyllä kirjauduttiin, mutta vastauksia jätettiin vain muutama. Viesti lähettiin uudestaan helmikuun lopulla, jonka avulla saimme lisää muutamia yksittäisiä vastauksia. Lopullinen vastaajien kokonaismäärä oli yhdeksän. Kyselyn tulokset esitetään tiivistetysti kysymyskohtaisesti.

Tulokset

Mitä mieltä olet tai mitä ajatuksia sinulle herää monialaisesta opetuksen yhteistyöstä?

Monialaista opetusta pidettiin ajankohtaisena ja kiinnostavana. Opettajat kokivat, että monialaisen opetuksen tarve kasvaa koko ajan, jolloin monialaisuuden pitäisi olla aina lähtökohtana tai ainakin vahvana pohja-ajatuksena opetuksessa. Opettajat olivat innostuneita teemasta ja korostivat, että on tärkeää suunnitella, toteuttaa ja arvioida jo nyt monialaisen opetuksen yhteistyötä tulevaa hyvinvointialuemallia ajatellenkin.

Koulutuksessa pidettiin tärkeänä oppia monialaisen työskentelyn taidot. Oppimista edistäisi, jos opetuksen sisällöt perustua vielä enemmän hoito- ja kuntoutussuosituksiin, esim. Käypä hoito -suosituksiin, joissa monialainen näkökulma ja –osaaminen on huomioitu. Tämä edistäisi myös kokonaisvaltaista terveydenedistämistä, hoitoa ja kuntoutusta. Yksi vastaajista kuvasi monialaista opetusta seuraavasti:

Monialaisista simulaatioista onkin jo kokemusta, esim. Sosionomin tutkinto-ohjelmassa Sosiaalinen kuntoutus ja toimintakyvyn tukeminen –opintojaksolla on jo kokemusta kahdelta vuodelta moniammatillisista simulaatioista. Aiheena on ollut monisairaan iäkkään ihmisen palvelutarpeen arviointi. Toteutukseen osallistuneet opiskelijat ovat olleet sosionomin tutkinto- ohjelman lisäksi, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja suuhygienisti -tutkinto-ohjelmista ja heidän opettajiaan. Kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli mukana 147. Jokaisessa simulaatiossa oli mukana kaksi eri alan opettaja. Opiskelijoiden palaute monialaisesta simulaatioharjoituksesta oli myönteistä, erityisesti moniammatillisen yhteistyön harjoittelun kannalta simulaatiot koettiin tärkeiksi ja ainutlaatuisiksi oppimiskokemuksiksi.

Parhaimmillaan toteutettuna monialainen opetus parantaa opetuksen laatua. Se laajentaa näkemyksiä, täydentää ja syventää osaamista sekä auttaa kokonaisuuksien ja prosessien hallintaa. Aihe on tärkeä ja toimii niin perus- kuin YAMK- tutkintojen opetuksessa.

Millaisia hyviä kokemuksia sinulla on monialaisesta opetuksen yhteistyöstä meillä Savoniassa?

Opettajat kokivat, että mahdollisuus opetuksen yhteissuunnittelulle on annettu joissakin koulutusohjelmissa ja opintojaksoissa, joka edistää selkeän kokonaiskuvan muodostumista opiskelijalle asiasta. Yhteistyö on koettu olleen sujuvaa ja toisen ammattitaitoa kunnioittavaa. Konkreettinen opetustyö, esimerkiksi simulaatioiden muodossa, on koettu erityisen antoisaksi. Positiivista palautetta ovat antaneet niin opiskelijat kuin opettajat. Samalla eri koulutusohjelmien yhteisopetus laajentaa ja vahvistaa opettajien ja opiskelijoiden osaamista. Yhdessä kehittäminen ja ideointi oli iso plussa.

Myös TKI-työstä ja opiskelijoiden hankeopinnoista on tullut hyviä monialaisia kokemuksia. Monialaista verkostoa pidettiin myös erinomaisena hyvien käytänteiden jakamisfoorumina. Lisäksi sairaanhoitaja opiskelijoiden harjoittelu ja opinnäytetyö eri työyhteisöissä on tuonut monialaista yhteistyötä opetukseen. Vastaajat myös kokivat, että monialainen opetus valmentaa paremmin työelämään opiskelijoita ja opettaa hyödyntämään eri ammattiryhmien osaamista.

Millaisia hyviä kokemuksia sinulla on erityisesti monialaisesta kuntoutuksen opetuksen yhteistyöstä?

YAMK-tutkintojen opetuksesta nostettiin esille kuntoutuksen tutkinto-ohjelman ja hyvinvointikoordinaattori tutkinto-ohjelman yhteistyö yhdessä opintojaksossa. Kokemukset tästä ovat olleet hyviä sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi eräs vastaaja nosti esille oman osaamisen viennin tietoiskutyyppisesti kuntoutuksen opiskelijoille.

Miten kehittäisit monialaisen opetuksen yhteistyötä esimerkiksi kuntoutuksen opetuksessa?

Monialaisen kuntoutuksen opetuksen kehittäminen edellyttää aluksi monialaista yhteistä pohdintaa, ideointia ja suunnittelua. Tätä kautta vois löytyä yhteinen tavoite opetukselle. Yksi vastaajista kuvaa ajatustaan seuraavasti:

Tämän merkitys korostui esim. em. Monisairaan iäkkään ihmisen palvelutarpeen arviointi – simulaatioharjoituksen opettajien kokemuksissa. Mitä enemmän on mukana eri alojen opiskelijoita ja opettajia, on todella tärkeää, että kaikilla on yhteinen ymmärrys mitä ollaan tekemässä ja että kaikki ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin.

Vastaajat pitivät myös tärkeänä, että lukujärjestyksissä on aikaa ja tilaa yhteiseen kehittämiseen eri koulutusalojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Kehittämisehdotuksina nousi esille esimerkiksi moniammatilliset simulaatiot ja työpajat. Yksi vastaajista nosti esille monialaisen sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien perioperatiivinen simulaation opiskelijoiden yhteistyönä. Simulaatiossa voisi opiskella esimerkiksi proteesipotilaan postoperatiivista hoitoa, kuntouttava työotetta, kuntoutusta ja potilaan jatkohoitoa.

Esimerkiksi harjoittelussa Psshp opetusklinikalla, jossa harjoittelee eri koulutusalojen opiskelijoita, voisi olla oma eri alan tutoropiskelija, jolle laadittaisiin oma henkilökohtainen suunnitelma. Tämä idea on jo käytössä muissa ammattikorkeakouluissa ja tulokset ovat olleet hyviä. Täällä siis voisi monilaisuutta laajentaa. Myös Savonian Viretorilla tehtävän monialaisen yhteistyön edelleen kehittäminen.
Kehittämisessä vastaajat kokivat, että aluksi voisi hyödyntää valmiita verkostoja kuten esimerkiksi Savonian sisällä eri koulutusalat, yliopisto, HUMAK, Sakky, kaupungin tarjoamat mahdollisuudet. Tällöin saataisiin helposti monialaisesta opetuksesta kiinnostuneet opettajat ja asiantuntijat yhteen. Tästä eteenpäin pikkuhiljaa verkosto laajenisi kuntoutuksen sisällä.

Yhteenveto

Yhteenvetona kyselyn tuloksista voidaan todeta, että monialaista opetusta myös kuntoutusosaamisen osalta jo tehdään Savoniassa sosiaali- ja terveysalojen opetuksessa. Hyviä opetuskäytänteitä on kehitetty ja toteutetaan esimerkiksi simulaatio-opetuksena. Edelleen monialaisen opetuksen laajentamista ja kehittämistä pidetään tärkeänä. Keskeisenä haasteena kehittämistyölle on aikaresurssi ja yhteistyön käytännön toteutuksen mahdollistaminen opetussuunnitelmien ja opetuksen aikajaksotuksen tasolla.

Entä nyt – mihin jatketaan

Savonian-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla kehittämistyö jatkuu. Yhteinen laajempi kehittämisryhmä on kutsuttu koolle syksylle 2022 edistämään monialaisen opetuksen laajenemista ja edelleen eteenpäin viemistä. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

Kirjoittajat:
Marja Äijö, TtT, gerontologian yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Marjo Heikkinen, TtM, lehtori, Savonia-Ammattikorkeakoulu
Tuula Niskanen, YtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu