Opiskelijoita kirjastossa.

Savonia-artikkeli: Opettajavierailu Kanadan Western yliopistossa

#SavoniaAMK

Opettajavaihdon kohteenani oli Western yliopisto (2022), joka sijaitsee eteläisen Ontarion alueella Kanadassa. Viikon aikana niin koin, että näin paljon. Yli 40 000 opiskelijan oma kampus opiskelija asuntoloineen oli itsessään täysin erilaista kuin mitä meillä Suomessa tai Kuopiossa on. Opiskelijoita oli joka puolella tulossa ja menossa yhtenäisellä kampusalueella, joka inspiroi opiskelemaan ja osallistumaan.

Olin opettajavieraana Terveysalan tiedekunnassa, jossa koulutetaan niin puhe-, toiminta- kuin fysioterapiaa. Olin fysioterapiakoulun vieraana (School of Physical Therapy 2022), jossa tein yhteistyötä apulaisprofessori Susan Hunterin kanssa. Joka vuosi terveysalan tiedekunnassa aloittaa 80 uutta fysioterapian opiskelijaa opintonsa. Fysioterapian opetus on jakautunut jaksoihin, joista mm. ensimmäisellä ja viidennellä opiskellaan ikääntymiseen liittyviä teemoja, kuten ikämääritelmiä, ikääntymismuutoksia, kaatumisten ehkäisyä, muistisairautta sairastavan ihmisen kohtaamista ja kuntoutusta, aistien ikämuutoksia ja miten ne tulee huomioida ohjauksessa ja kuntoutuksessa ja tietenkin toimintakykyä ja sen arviointia. Kaikessa opetuksessa on aina kuntoutuksen viitekehys, josta asioita tarkastellaan. Ikääntymisen teeman on globaali teema, joten samat opetussisällöt ovat niin meillä Suomessa kuin Kanadassa.

Ohjelmani sisälsi tutustumista yliopiston kampusalueeseen ja Terveystieteiden laitokseen ja erityisesti fysioterapian opetustiloihin. Opetukseni kohdentui fysioterapian opiskelijoiden ikääntymisen opetukseen heidän opintojen alussa ensimmäisenä fysioterapian opintovuotena. Luentoni käsitteli ikämääritelmiä, väestön vanhenemista niin Suomessa, Kanadassa kuin globaalisesti, toimintakykyä ja tietenkin yli 65-vuotiaiden liikuntasuosituksia Suomesta ja Kanadasta. Luennolla opiskelijoita oli 80 kuuntelemassa ja aktiivisesti keskustelemassa.

Samojen opiskelijoiden kanssa tavattiin uudelleen kliinisten taitojen harjoitustunneilla. Tällöin kävimme läpi pintatunnon testaamista, refleksejä sekä iäkkäille soveltuvia toimintakykytestejä. Harjoitustunnit olivat hyvin samanlaiset kuin mitä meilläkin Savoniassa pidetään. Ensin lyhyt johdanto harjoiteltavaan tehtävään, johon myös opiskelijoiden piti perehtyä itsenäisesti etukäteen, ja sitten harjoiteltiin. Tehtävänäni oli ohjata opiskelijoiden harjoittelutuntia ja erityisesti toimintakykytestejä. Iäkkään toimintakyvyn testaamiseen oli rakennettu testipatteristo, joka sisälsi lihasvoimatestejä niin alaraajoille kuin yläraajoille, kehon koostumuksen arviointia, aerobista kestävyyttä, kehon notkeutta ja liikkuvuutta sekä ketteryyttä ja tasapainoa. Opiskelijat harjoittelivat koko testipatteriston toteuttamista.

Opiskelijoiden opinnäytetyöseminaarissa keskustelimme opiskelijoiden töistään ja ohjasin heitä eteenpäin töiden tekemisessä. Esimerkiksi opiskelijoiden töiden aiheet liittyivät amputaatiopotilaiden kuntoutukseen. Apulaisprofessori Susan Hunter on tehnyt erityisesti tutkimusta kohdentuen kaatumisten ehkäisyyn ja myös alaraja-amputaatiopotilaisiin kohdetuen, esimerkiksi Hunter ym. (2017) Risk factors for falls in people with a lower limb amputation: a systematic review.

Lisäksi tarkastelimme yhteisen systemaattisen kirjallisuuskatsauksemme etenemistä, joka tarkastelee fysioterapeuttien ja fysioterapian opiskelijoiden käsityksiä ja asenteita iäkkäitä ihmisiä kohtaan. Tämä yhteisen työn taustalla on mm. Savonian Ellan projektin (2016) tulokset ja siellä käytetty Kogan (1961) mittari. Yhteistä työtä jatketaan tästä teemasta edelleen. On mielenkiintoista tarkastella miten esimerkiksi suomalaisten ja kanadalaisten fysioterapian opiskelijoiden asenteet iäkkäitä ihmisiä kohtaan eroavat toisistaan.

Lisäksi pidin ns. ”yleisen luennon”, johon oli kutsuttu koko koulutusalueelta fysioterapeutteja mukaan kuin myös opiskelijoita, osallistujia ollessa runsaasti paikalla. Tilaisuus pidettiin hybridinä. Aiheenani oli Ikääntyminen Suomessa ja iäkkäiden ihmisten kotikuntoutus. Luento inspiroi mukavaan keskusteluun luennon jälkeen, jossa pohdittiin niin Kanadan kuin Suomen tilannetta.

Yhteistyö on sujuvaa, kun on yhteinen mielenkiinto tehdä tutkimusta, kehittää ja viedä eteenpäin iäkkäiden kuntoutukseen liittyviä teemoja fysioterapian koulutuksessa.

Kirjoittaja:
Marja Äijö, TtT, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
ELLAN – European Later Life Active Network. (2016). Saatavissa: https://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/ellan.pdf
Hunter SW, Batchelor F, Hill KD, Hill AM, Mackintosh S, Payne M. 2017. Risk factors for falls in people with a lower limb amputation: a systematic review. PM R. 2017 Feb;9(2):170-180.e1.
Kogan N. 1961. Attitudes toward old people: the development of a scale and an examination of correlates. J Abnorm Soc Psychol. 1961 Jan;62:44-54.
School of Physical Therapy. 2022. Western Health Sciences, Western University. Saatavissa: https://www.uwo.ca/fhs/pt/
Western University. 2022. Saatavissa: https://www.uwo.ca/academics/index.html