Muistilappuja lasiseinällä...

Savonia-artikkeli: Opiskelijaohjauksen kehittämisen matka Master Schoolissa jatkuu

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Master Schoolin opiskelijaohjauksen kehittäminen aloitettiin keväällä 2021, jotta saataisiin taklattua jo pidempään esillä olleet ongelmat, kuten opintonsa keskeyttäneiden suuri määrä ja valmistumisen venyminen opinto-oikeusajan jälkeen. Nämä ongelmat vaikuttavat suoraan Savonian saamaan rahoitukseen, koska palkkio tulee vain tehdystä työstä eli valmistuneesta opiskelijasta. Yhdeksi keinoksi tunnistettiin opiskelijaohjauksen kehittäminen, joka läpi opintojen kulkevana prosessina vaikuttaa vahvasti valmistumiseen ja keskeyttämiseen. Niinpä pieni työryhmä tukenaan koko Master School lähti tätä kokonaisuutta kehittämään.

Aluksi opiskelijaohjauksen prosessia analysoitiin tarkasti ja löydettiin prosessin etenemisen kannalta vaikuttavimmat tekijät. Tästä nousivat kehittämisen kohteet, joita on sen jälkeen otettu yksi kerrallaan työn alle. Tukea kehittämistyöhön on saatu tämän artikkelin kirjoittajan Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen kehittämisprojektista ja Savonian MoniTori-hankkeesta.

Ensimmäisenä muodostuivat Opiskelijaohjauksen hyvät käytännöt, jotka jalkautettiin kaikkiin YAMK-tutkinto-ohjelmiin. Hyvät käytännöt ovat yksinkertaisia ja liittyvät ryhmän oman Moodlen luomiseen opiskelijaohjauksen tueksi, viestinnän selkeyttämiseen keskittämällä viestintää vain muutamiin kanaviin ja HOPS-keskustelujen toteuttamiseen opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Seuraavana oli tärkeää tehdä yhdenmukaisen opiskelijaohjauksen toteuttaminen mahdollisimman helpoksi opettajatutoreille. Niinpä lähdettiin rakentamaan työkaluja. Tehtiin ryhmän oman Moodlen mallipohja, jonka opettajatutor voi helposti kopioida omalle ryhmälleen ja täydentää haluamallaan tavalla. Tehtiin myös HOPS-tehtävien mallikysymykset eri lukuvuosille.

Hyvien käytäntöjen toteutumista seurataan opettajatutoreille suunnatuilla lukukausittaisilla kyselyillä. Kuluvan kevään kyselyn tulokset kertovat, että hyvät käytännöt ovat nyt kattavasti käytössä kaikissa tutkinto-ohjelmissa.

Peppi toi mukanaan uudistustarvetta myös opiskelijaohjaukseen. Työryhmässä lähdettiin kehittämään sujuvaa Peppiarkea Master Schooliin aluksi selkeyttämällä uusi eAHOT hyväksilukuprosessi. Kyse on osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessista, jonka pääpiirteet on kuvattu Savonia-tasoisesti, mutta niissä oli tarkentamisen varaa, jotta toteutus olisi yhdenmukainen kaikissa tutkinto-ohjelmissa.

Havaittiin, että ensimmäisessä osaamisen tunnistamisen vaiheessa opiskelijan oma aktiivisuus on tärkeää. Hänen tulee itse tunnistaa oma osaamisensa ja sopia opettajatutorin kanssa ohjauskeskustelu. Sen jälkeen toisessa vaiheessa, osaamisen tunnistaminen ja hyväksiluvun muodot, opettajatutorin on hyvä ohjata opiskelija selvittämään vaaditun 7 tason (maisteritason) toteutuminen suorittamissaan opinnoissa ja sen jälkeen arvioida suorituksen ajantasaisuus ja vastaavuus tavoitteisiin.

Mahdollisuus korvaamiseen muualla kuin korkeakoulussa hankitulla osaamisella on myös olemassa. Kolmannessa vaiheessa osaaminen osoitetaan, jolloin tarvitaan todistukset ja dokumentit korkeakouluopinnoista. Muualla tapahtuneesta osaamisesta on puolestaan annettava arvioitava näyttö, joka voi tilanteesta ja tutkinto-ohjelmasta riippuen olla esim. raportti, oppimispäiväkirja peilaten soveltuvaan tutkimustietoon, asiantuntijaluento, video tai työtodistus. Neljännen vaiheen osaamisen tunnustaminen ja hyväksilukupäätöksen tekeminen hoituu sujuvimmin, kun lähtökohtaisesti opettajatutor tekee päätöksen ja vain epävarmoissa tilanteissa siirtää hakemuksen edelleen esim. opintojakson vastuuopettajalle.

Kehittämistä riittää opiskelijaohjauksen saralla vielä edelleenkin ja seuraavaksi työn alle otetaan avoimen amk:n kautta tulevien opiskelijoiden joustavan etenemisen varmistaminen ammattiopintoihin ja opinnäytetyön tekemiseen. Avoimen kautta tutkinto-opiskelijaksi tulevien ns. polkuopiskelijoiden määrä on Master Schoolissa lisääntynyt. Haasteena onkin opiskelijan opintojen joustava jatkuminen, koska opiskelijaksi siirtyminen on ympärivuotisesti tapahtuvaa, mutta syventävät alakohtaiset opintojaksot yleensä toteutuvat kerran vuodessa, mahdollisesti niillä on suorittamisjärjestys ja opinnäytetyönkin aloitusajankohdat saattavat olla keskitettyjä. Tavoitteena meillä onkin saada raivattua kaikki esteet sujuvalta opiskelulta.

Opiskelijaohjauksen kehittämistyö on vain yksi Master Schoolin kehittämisen kohteena olevista asioista eikä voida sanoa minkälainen vaikutus sillä yksinään toimintaan on. Mutta Master Schoolin jatkuvasti kasvava valmistuvien opiskelijoiden määrä kertoo kyllä hienosti, miten vaikuttavaa kaikkien työryhmien kehittämistyö yhdessä on ollut.

Kirjoittaja:

Päivi Tikkanen, erityisasiantuntija, TtT, Lean Six Sigma Black Belt, Master School, Savonia-ammattikorkeakoulu