Nainen hyppää ilmaan, taustalla järvimaisema.

Savonia-artikkeli: Opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia Viretorilla

#SavoniaAMK

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on haastava ja laaja käsite määritellä. Keskeistä hyvinvoinnissa on kuitenkin, että ihminen itse kokee ja tuntee hallitsevansa omaa elämäänsä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu elämänlaadusta, onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä omaan elämään sellaisena kuin se on.

Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat lepo, liikunta, ravinto ja mielen hyvinvointi. Ihminen on kokonaisuus ja jos joku hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä puuttuu, kokonaisuus kärsii ja ihminen alkaa voida huonosti.

Nainen hyppää ilmaan, taustalla järvimaisema.
Kokonaisvaltainen hyvinvointi. KUVA: Satu Kinnunen.

Opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on tällä hetkellä haastavaa ja siihen tulee etsiä keinoja, kuinka sitä voidaan parantaa. Tämä on korostunut Covid-19-pandemian aikana, kun etäopiskelu on lisääntynyt huimasti ja motivaatio opiskelua kohtaan on laskenut sekä stressi lisääntynyt. Opiskelijoiden hyvinvointiin on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota ja siihen halutaan panostaa, tästä kertoo esimerkiksi se, että ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS laajensi palveluitaan myös korkeakouluopiskelijoille.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää laadullisen tutkimuksen keinoin Savonia-ammattikorkeakoulun Viretorilla työharjoittelussa olevien fysioterapian opiskelijoiden ja hoitotyön opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena oli hankkia tietoa siitä, miten opiskelijat kokevat kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa, miten sitä tuetaan ja miten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista voisi kehittää työharjoittelun aikana. Tutkimusaineisto kerättiin webropol-kyselyllä.

Viretori on opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kuinka hyvinvointialan palveluita tuotetaan ja kuinka omaa vastaanottotoimintaa hoidetaan. Esimerkiksi fysioterapia-, terveydenhoitaja-, ja sairaanhoitajaopiskelijat tekevät harjoitteluitaan Viretorilla. Viretorin palveluita ovat esimerkiksi matalan kynnyksen terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta, lisäksi Viretorilla tehdään myös toiminta-kykykartoituksia ja kuntotestausta.

Tutkimustuloksissa aiempiin tutkimuksiin nähden fysioterapian opiskelijat ja hoitotyön opiskelijat kokivat samankaltaisten asioiden vaikuttavan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa sekä myönteisesti, että kielteisesti. Tutkimuksessa mukana olleet fysioterapian opiskelijat ja hoitotyön opiskelijat pyrkivät ylläpitämään kokonaisvaltaista hyvinvointiaan liikkumalla säännöllisesti, syömällä terveellisesti, nukkumalla riittävästi ja pitämällä yllä sosiaalisia suhteita. Tutkimuksessa mukana olleisiin opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttivat kielteisesti stressi, kiire, työn kuormittavuus ja motivaation puute.

Viretori voi hyödyntää opinnäytetyön tutkimustuloksia suunnitellessa seuraavien opiskelijoiden työharjoitteluja. Fysioterapian opiskelijoiden sekä hoitotyön opiskelijoiden vastaukset kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista antavat Viretorille uusia näkökulmia ja mahdollisesti myös uusia toimintatapoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen opiskelijoiden työharjoittelun aikana.

Kirjoittaja:

Satu Kinnunen, Hyvinvointikoordinaattori YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyön ohjaaja:

Anne-Leena Juntunen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lähteet:

Ainoa julkaisuaika tuntematon. Kokonaisvaltainen hyvinvointi- tasapainottelua ja pieniä valintoja. Verkkojulkaisu. Ainoa. https://apteekinainoa.fi/artikkeli/kokonaisvaltainen-hyvinvointi/. Viitattu 28.9.2021.

THL 2021. Korkeakouluopiskelijat tarvitsevat tukea – tutkijat huolissaan ahdistus- ja masennusoireiden yleisyydestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päivitetty 13.12.2021. https://thl.fi/fi/-/korkeakouluopiskelijat-tarvitsevat-tukea-tutkijat-huolissaan-ahdistus-ja-masennusoireiden-yleisyydesta. Viitattu 26.2.2022.

Viretori, julkaisuaika tuntematon. Viretori. Verkkojulkaisu. https://viretori.savonia.fi/. Viitattu 16.11.2021.