Ryhmä opiskelijoita työskentelee keskustellen saman pöydän ääressä.

Savonia-artikkeli: Opiskeluhyvinvointityön merkitys kasvaa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Hyvinvoiva opiskelija on keskiössä Savonian strategiassa. Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskeluhyvinvointi pitää sisällään sekä opintojen ohjauksen että varhaisen tuen. Toukokuussa päättyneessä Monitori-hankkeessa kehitettiin erilaisia palveluja tukemaan opiskeluhyvinvointityötä. Hankkeessa muun muassa konseptoitiin ja otettiin käyttöön oppimisen tuen asiantuntijan tehtävä.
Lukuvuoden 2022-2023 aikana oppimisen tuen asiantuntijan ja korkeakoulukuraattorin palveluja käytti 180 yksittäistä opiskelijaa ja keskimäärin opiskelija tavattiin 2-3 kertaa.

Määrällisesti eniten korkeakoulukuraattorin ja oppimisen tuen asiantuntijan palveluja hyödynsivät tekniikan alan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, jotka ovat myös opiskelijamääriltään kaikkein suurimmat koulutusalat. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat ryhmä, jonka tuen tarve on erityisesti tunnistettu. Tämän vuoksi Savoniaan perustetaan määräaikainen korkeakoulukuraattorin tehtävä (1.8.23-31.7.2025), jossa kohderyhmänä ovat kansainväliset tutkinto-opiskelijat.

Kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet eroavat osittain muiden opiskelijoiden tarpeista ja ne huomioidaan uuden kv-korkeakoulukuraattorin tarjoamissa palveluissa. Noin neljännes korkeakoulukuraattorin asiakaskäynneistä oli kuluvana lukuvuotena kansainvälisiä opiskelijoita. Kansainväliset opiskelijat kaipaavat erityisesti tukea mielenterveyteen, kulttuuriseen sopeutumiseen, opintojen etenemiseen ja sosiaalisiin haasteisiin liittyvissä asioissa.

Palvelujen ääreen lukuvuoden aikana hakeutuneista opiskelijoista yli puolet oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Ensimmäisenä opiskeluvuonna palveluista tiedottamiseen panostetaan ja silloin yleensä myös tuen tarve huomataan. Toisen vuoden opiskelijoita oli noin neljännes ja kolmannen vuoden opiskelijoita reilu kymmenen prosenttia. Ajallisesti tuen suurin tarve ajoittuu loka-, syys- ja marraskuulle sekä alkuvuoteen.

Korkeakoulukuraattorin ja oppimisen asiantuntijan luona tapahtuneissa käynneissä yli 40 prosentissa aiheena oli oppisvaikeudet ja/tai opintojen eteneminen. Tapaamisissa keskusteltiin mm. lukivaikeuksista, keskittymisen haasteista, ADHD:sta, ajanhallinnan haasteista sekä aikaansaamattomuudesta. Käynneillä mietittiin konkreettisia keinoja opintojen etenemisen edistämiseksi.

Mielenterveyteen ja/tai jaksamiseen liittyvät asiat olivat keskustelun aiheena noin 30 prosentissa käynneistä. Neljäsosa käyntien aiheista koski stressiä, elämänhallintaa ja itsetuntemukseen liittyviä kysymyksiä. Myös jännittämisestä, sosiaalisista haasteista ja kriiseistä keskusteltiin sekä pohdittiin yhdessä keinoja esimerkiksi esiintymisjännityksen hallitsemiseksi.

Kuva 1. Oppimisen tuen asiantuntijan ja korkekoulukuraattorin opiskelijakäyntien keskusteluaiheet lukuvuonna 2022-2023.
Kuva 1. Oppimisen tuen asiantuntijan ja korkekoulukuraattorin opiskelijakäyntien keskusteluaiheet lukuvuonna 2022-2023.

Ensi lukuvuoden alussa Savoniassa panostetaan siihen, että kaikki aloittavat opiskelijat tietävät korkeakoulukuraattorin ja oppimisen tuen asiantuntijan palveluista ja osaavat hakea apua mahdollisimman pian haasteiden ilmettyä.

Korkeakoulukuraattori ja oppimisen asiantuntija käyvät esittäytymässä aloittavien opiskelijoiden ryhmissä ja pitävät matalan kynnyksen pop-up pistettä kampussydämessä viikoittain. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan lyhyitä tietoiskuja opiskeluhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Kirjoittajat:

Meri Tissari, korkeakoulukuraattori, meri.tissari@savonia.fi, 0447856059
Petra Roininen, oppimisen tuen asiantuntija, petra.roininen@savonia.fi, 0447856845