Savonia-artikkeli: Savonian kumppanuuksien uudistaminen

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Ammattikorkeakoulujen arvostus perustuu siihen, miten ne parhaiten uudistavat ja kehittävät yritys- ja elinkeinoelämän yhteistyötään vastavuoroisesti tuottaen lisäarvoa ja kilpailukykyä. Meidän on luotava oikeanlaiset toimintatavat kaikille Savonia-ammattikorkeakoulun kumppanille ja verkostoille nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Kuvaan artikkelisarjassani Savonia-ammattikorkeakoulun kumppanuuksien ja verkostojen kehittämistä. Tämä on sarjan ensimmäinen artikkeli.

Savonia-ammattikorkeakoulussa aloitettiin vuosi sitten systemaattinen kumppanuuksien kehittäminen kumppanuusmallin mukaisesti. Kumppanuusmallimme on verkostojen, kumppanuuksien, alumnitoiminnan ja tki-hankearvioinnin muodostama kokonaisuus.

Kumppanuusmallin pääperiaatteet ovat:
• Kumppanuusmalli edistää Savonian vaikuttavuustavoitteita (kuva 1.).
• Työelämäyhteistyön syklit (kuva 2.) ovat kumppanuusmallin toiminta-ajatus, joka ohjaa kumppanuuksien syventämiseen ja monipuolistamiseen.
• Kumppanuudet ovat julkisia ja niistä viestitään Savonian verkkosivuilla ja somessa.
• Kirjallinen kumppanuussopimus ei ole välttämätön, ellei yhteisö/yritys sitä tarvitse.
• Kumppanuuden julkistaminen virallistaa kumppanuuden.
• Kaikki kumppanuudet ovat meille tärkeitä. Niitä ei jaotella eri tasoihin tai luokkiin.

Kuva 1. Savonian vaikuttavuustavoitteet.
Kuva 1. Savonian vaikuttavuustavoitteet.
Kuva 2. Savonian työelämäyhteistyön syklit.
Kuva 2. Savonian työelämäyhteistyön syklit.

Osallistamalla ja yhteiskehittämisellä vauhtia kumppanuustyöhön

Valjastimme kumppanuustyöhön koko henkilöstömme. Kevään 2022 henkilöstön tulevaisuuskatsauksissa toteutimme kumppanuustyöpajat. Henkilöstön kuvaamat kumppanuustyön vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet on kiteytetty seuraavasti:

Kuva 3. Savonian henkilöstön SWOT-analyysin tulokset. Sanna Seppälä 2023.
Kuva 3. Savonian henkilöstön SWOT-analyysin tulokset. Sanna Seppälä 2023.

Tradenomiopiskelija Sanna Seppälä kiteytti opinnäytetyössään henkilöstömme näkemykset (kuva 1), joissa korostui etenkin seuraavat teemat:
• Resurssien ja viestinnän puute koetaan suurimpana uhkana kumppanuuksien rakentamisessa.
• Henkilöstölle tulee mahdollistaa kouluttautuminen kumppanuuksien luomiseen.
• Henkilöstö kaipaa kumppanuuksien rakentamisen tueksi selkeän ohjeistuksen ja vastuujaon, jonka perusteella kumppanuuksia rakennetaan.
• Tiedonkulun tueksi esitettiin alustan luominen, jossa on kirjattuna käynnissä olevat hankkeet ja hankkeen yhteyshenkilöt.
• Hyödyt kumppanuuksista: oman osaamisen ja opiskelijoiden osaamisen näkökulmista.
• Mentoroinnilla tai työnkierrolla opettajat pääsevät oppimaan uutta yhteistyöyrityksissä ja he voivat viedä yritykseen arvokasta osaamista tuoreen tiedon muodossa.

Savonian kumppanuuksien kartoitus

Syksyn 2022 ja alkukevään 2023 aikana Savonia tiimit kartoittivat, millaisia ja kuinka paljon erilaisia kumppanuuksia ja verkostoja niillä on. Savoniassa toimii yli 30 tiimiä. Osan kumppanuuksista ja verkostoista tiimit myös arvioivat jatkotyötä varten. Kumppanuuksien ja verkostojen arvioinnissa hyödynnettiin Savonian kansainvälisyysyksikön käyttämää kv-kumppaneiden arviointimallia.

Arvioinnissa painotettiin seuraavia näkökulmia:
• kumppanin/verkoston toimiala
• kumppanuuden/verkoston tavoite
• kumppanuuden/verkoston toimintamuoto
• kumppanuus-/verkostosopimus
• kumppanin/verkoston valinnan syy
• kumppanuuden/verkoston vastuuhenkilö
• kumppanuuden/verkoston tuottama uusi tieto
• kumppanuuden/verkoston tuottama uusi osaaminen
• kumppanuuden/verkoston tuottama uusi ratkaisu
• kumppanuuden/verkoston yhteistyön/vuorovaikutuksen
• kumppanuuden/verkoston kestävän kehityksen strategisten tavoitteiden edistäminen
• kumppanuuden/verkoston merkittävyys
• kumppanuuden/verkoston säilyttäminen/kehittäminen/päättäminen
• kumppanuuden/verkoston tulosten mittaaminen.
Kartoituksen perusteella Savonialla on:
• Kotimaisia kumppaneja 28 kpl
• Kv-kumppaneita: 200 kpl
• Verkostoja: 27 kpl
• Sote-alan harjoittelupaikkoja: yli 250 kpl.

Kirjoittaja:

Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu