Savonia-artikkeli: Savonian valmiussuunnitelma

#SavoniaAMK

Euroopassa on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaammaksi ja vaikeammin ennakoitavaksi. 

Ammattikorkeakoululaki 66§n mukaisesti korkeakoulujen tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa. Tätä varautumista valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kampuskaupunkien, aluehallintoviraston ja hyvinvointialueen valmiussuunnitelmista tulevat perusteet myös Savonian ammattikorkeakoulun valmiussuunnittelulle. Myös valtiovalta ja puolustusvoimat voivat antaa määräyksiä ja tehdä toimenpiteitä, joilla on vaikutus ammattikorkeakoulun valmissuunnitteluun. Pohjana valmissuunnittelulle on toimintaamme vaikuttavat valtakunnalliset ja alueelliset riskit.

Savonian turvallisuusryhmä on kokouksessaan 31.3.2022 käynnistänyt Savonian valmiussuunnitelman laatimiseen tähtäävän valmistelutyön. Julkisuuslain 25 §:ssa on säädetty asiakirjojen salassapidosta. Valmiussuunnitelma ei ole julkinen asiakirja, koska siinä kuvataan valmiuden nostamiseen ja poikkeusoloissa toimimiseen liittyviä toimenpiteitä. Ne henkilöt, joita valmiussuunnitelma koskee, ovat tietoisia valmiussuunnitelman mukaisista tehtävistä, mutta muutoin Savonian valmiussuunnitelma ei ole yleisesti nähtävilllä eikä annettavissa ulkopuolisille. Valmiussuunnitelman hyväksyy Savonian hallitus.

Valmiussuunnitelmassa tunnistetaan ja arvioidaan korkeakoulutoimintaan liittyviä uhkia. Tältä pohjalta kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia ja poikkeusoloissa tarvittavia materiaali- ja henkilöresursseja. Suunnitelma on linjaava ja strateginen ohjausdokumentti. Sen pohjalta Savonian kykenee aloittamaan häiriön hallintaan liittyvät toimenpiteet niin, että häiriön vaikutukset korkeakoulutoimintaan saadaan minimoitua.

Hyvä turvallisuuskulttuuri ei synny itsestään vaan edellyttää sekä opiskelijoilta että koko henkilökunnalta silmien auki pitämistä ja vaaratilanteista ilmoittamista. Uhkatilanteen sattuessa kohdalle olennaista on oma aktiivinen toiminta niin, että  jokainen meistä pyrkii ohjaamaan vaaran kohteena olevat ihmiset vaarasta pois. Myös valmiussuunnitelma on osa ennakoivaa ja riskilähtöistä turvallisuuskulttuuria.  Olennaista on kuitenkin tiedostaa, että turvallisuuden hallinta on osa Savonian normaalia arjen toimintakulttuuria.

Kirjoittaja:

Seppo Lyyra, Savonian turvallisuusjohtaja