Savonia-artikkeli: Sosiaalialan työtä ja koulutusta tehtiin näkyväksi SOKK-hankkeessa

#SavoniaAMK

SOKK-hankkeen monialaisten opiskelijaryhmien käytännönjaksojen pilotit toteutettiin syksyllä 2021 Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden, KYSin akuuttiosaston, Päihdepalvelusäätiön, Kysterin Koillis-Savon yksikön Rautavaaran terveysaseman ja Rautavaaran kunnan sosiaalitoimen sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän oppimisympäristöissä.

Monialaisten käytännönjaksojen toteutusten kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia ja yli 80% opiskelijoista ja 100% ammattilaista suosittelisi monialaista käytännönjaksoa vertaisilleen (@sokkhanke 2022).

Tuloksia SOKK-piloteista.
Tuloksia SOKK-piloteista (@sokkhanke 2022).

Yhtenä mielenkiintoisena palautteena nousi esille sosiaalialan koulutuksen, sosiaalialan ja sosiaalipalvelujen aikaisempi vähäinen tuntemus terveysalan opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijoiden monialainen työskentely harjoitteluyksiköissä teki hyvin näkyväksi eri ammattien osaamisen ja työtehtävät. Käytännönjakson tukena opiskelijoilla oli digitaalinen oppimisympäristö, jossa oli mm. monialaisen harjoittelun tavoitteet ja monialaisen hoito- ja palvelusuunnitelman ohjekirja.

Myös eri sote-ammattiryhmien työnkuvaa ja koulutusrakennetta esiteltiin podcastien avulla. Monialainen työskentely haastoi opiskelijoita pohtimaan myös omaa ammatti-identiteettiä ja omia valmiuksia monialaiseen asiakastyöhön.

“Monialaiset ammatilliset taidot tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä suuremmassa roolissa ja siksi niitä olisi todella tärkeää harjoitella jo opiskeluvaiheessa”

@sokkhanke 2022

Sosiaalialan näkyvyyttä vahvistetaan myös Talentian “SO koskee kaikkia” -kampanjalla

Sosiaalialan näkyvyyden puolesta on kampanjoinut myös Talentia kampanjallaan ”SO koskee kaikkia”. Kampanja on oiva osoitus siitä, että myös hyvinvointialueiden ja –vaalien kampanjoinnissa sosiaalialan näkyvyys jäi kovin vähäiseksi, vaikka iso osa ihmisistä käyttää elämänsä aikana sosiaalipalveluja. Talentian kampanjassa tuodaan esille kunnallisten palveluiden sote-nettokulut, joista sosiaalihuollon osuus on 6,7 miljardia, erikoissairaanhoidon 6,9 miljardia ja perusterveydenhuollon kustannukset 3,3 miljardia. Sosiaalipalveluja toteuttavat sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit, kuntoutuksen ohjaajat ja muut sosiaalialan asiakastyöhön osallistuvat henkilöt.

Sosiaalipalvelut liittyvät jokapäiväiseen elämästä selviytymiseen ja asumiseen, itsestä huolehtimiseen, kotona suoriutumiseen, liikkumiseen, kommunikointiin, sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja yhteisöllisyyteen. Yleiset sosiaalipalvelut on määritelty sosiaalihuoltolain 14 §:ssä ja näitä palveluja järjestää tällä hetkellä kunta ja jatkossa niistä vastaa hyvinvointialueet. Sosiaalipalvelut muodostavat laajan palvelukokonaisuuden erilaisten elämäntilanteiden tukemisessa.

Sosiaalipalvelut – mukana arjen muutoksissa (@Talentia.fi So koskee kaikkia | Talentia).
Sosiaalipalvelut – mukana arjen muutoksissa (@Talentia.fi So koskee kaikkia | Talentia).

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä alan koulutuksen kehittämisen kohteita

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamalla Osaamisella soteen –hankkeen raportissa on tehty ehdotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamisesta osaamista kehittämällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat uudistamistavoitteiden ja toimintakulttuurin muutoksen mukaista yhteistä ja jaettua osaamista. Kehittämistavoitteina on mainittu tutkintojen yhteiset sisällöt ja pedagogiset ratkaisut.

Tutkintoon johtavien koulutusten kompetenssialueiden osalta esille on nostettu asiakaslähtöisyys, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, moniammatillisuus- ja tiimityöosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, näyttöön perustuva toiminta ja kustannusvaikuttavuus –osaaminen, digitalisaatio ja teknologia sekä kestävän kehityksen mukainen ympäristöosaaminen. Integroituvan sosiaali- ja terveysalan osaamisen tarve on tuotu esille myös tuoreessa KARVIn julkaisussa (KARVI 2021).

SOKK-hanke monialaisen osaamisen kehittämisessä

SOKK-hankkeessa on luotu pedagoginen oppimismalli, yhteiset monialaiset osaamistavoitteet, opiskelijoiden ja ohjaajien monialaisen oppimisen ja ohjaamisen digitaaliset oppimismateriaalit, jotka ovat osaltaan tukeneet edellä mainittuja sosiaali- ja terveysalan integroitumisen tavoitteita. SOKK-hankkeen käytännönjaksoilla opiskelijoilla ja ammattilaisilla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus kehittää omien työyhteisöjen moniammatillista asiakaslähtöistä osaamista, tiimityöosaamista, palvelujärjestelmäosaamista sekä rakentaa yhteisiä monialaisia toimintamalleja. SOKK-hankkeen seuraavat monialaiset käytännönjaksot toteutuvat marraskuussa 2022.

Monialaiset käytännönjaksot ovat tehneet näkyväksi monialaisen yhteistyön hyödyt ja monialainen yhteistyö nähdään asiakaslähtöisenä tulevaisuuden työtapana, jota halutaan kehittää. (@sokkhanke2022)

Kirjoittaja:

Mira Polón, lehtori, YTM, sosiaali- ja terveysala, sosionomin tutkinto-ohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lähteet:

Konkola, K., Hauta-aho, H., Hiilamo, H., Karttunen, M., Niemi, J., Tuominen, m., Huusko, M. & Väätäinen, H. 2021. Sosiaali-ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. KARVI. Julkaisut 14. https://karvi.fi/app/uploads/2021/06/KARVI_1421.pdf

@sokkhanke 2022 (Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa – SOKK). Instagram-julkaisu 23.3.2022. https://www.instagram.com/p/Cbb9AigMrPH/ Viitattu 12.5.2022

@sokkhanke 2022 (Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa – SOKK). Instagram-julkaisu 17.5.2022. https://www.instagram.com/p/CdpdQDzs1T9/  Viitattu 20.5.2022

SOKK-hanke www.sokk.fi

Talentia.fi: So koskee kaikkia | Talentia

Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:24. Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista (valtioneuvosto.fi)