Opiskelijoita Kampussydämessä.

Savonia-artikkeli: Sosionomit valmiina työmarkkinoille

#SavoniaAMK

Sosiaaliala on valtavan murroksen keskellä. Valtakunnassa valmistellaan paraikaa hyvinvointialueille siirtymistä ja pohditaan sosiaali- ja terveyspalvelujen paikkaa alueella jatkossa. Taloudellisuutta ja tehokkuutta haetaan, jotta hyvinvoinnin kannalta keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat saavutettavia ja oikein kohdennettuja. Samaan aikaan ilmenee uusia sosiaalisia ilmiöitä, ongelmia ja haasteita yksilöiden ja perheiden arjessa.

Yhteiskunnallinen paine löytää vaikuttavuutta aikaansaavia ratkaisuja ja ennaltaehkäiseviä palveluita on merkittävä. On ajeltu, että digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta, mahdollistaa laajempi yhteistyö eri toimijoiden välillä, ennakoida palvelutarpeita nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tehostaa toimintaa kohdentaen muun muassa henkilöstöresursseja aiempaa tarkemmin ja paremmin.

Keväällä 2022 valmistuu Savonia-ammattikorkeakoulusta taas iso joukko sosionomi (amk) -tutkinnon suorittaneita, joista valtaosa on työllistynyt sosiaalialan eri tehtäviin jo opiskeluaikanaan. Savoniasta valmistuvien työllisyystilanne myötäilee Talentian urapolkuselvitystä, jonka mukaan vastavalmistuneet sosionomit työllistyvät nopeasti, usein jo ennen varsinaista valmistumistaan. Peräti 66 % vastavalmistuneista on urapolkuselvityksen mukaan saanut työpaikan jo ennen valmistumistaan.

Suurin osa heistä, jotka eivät työllistyneet jo ennen valmistumista tai välittömästi valmistumisen jälkeen, löysivät sosionomikoulutustaan vastaavan työpaikan 2–6 kuukauden kuluessa valmistumisesta. Sosionomit työllistyvät alalle hyvin erilaisilla nimikkeillä, esimerkiksi ohjaajaksi, sosiaaliohjaajaksi, varhaiskasvatuksen opettajaksi, asiantuntijaksi, hankekoordinaattoriksi, kasvatustutoriksi, kriisityöntekijäksi, omavalmentajaksi, rikosseuraamustyöntekijäksi, työvalmentajaksi ja yksikön johtajaksi.

Savoniasta valmistumassa oleva sosionomiryhmä on edennyt 3,5 vuoden opinnoissaan määrätietoisesti ja toisiaan tukien. Ryhmä on opiskellut kahdella kampuksella rinnakkain, sillä Iisalmen kampuksella opiskelevalle pääryhmälle muodostettiin satelliittiryhmä Kuopion kampukselle. Etäopiskeluun siirtyminen koronan vuoksi sujui pääosin vaikeuksitta, mutta paluu kampukselle oli myös odotettu. Ryhmän opiskelijoiden erilaiset taustat ja lähtökohdat sekä toisaalta erilaiset ammatilliset haaveet ja mielenkiinnon kohteet ovat tarjonneet keskustelevia kohtaamisia ja mieleenpainuvia onnistumisia.

Tammikuussa 2019 aloittaneesta sosionomiryhmästä on valmistunut etuajassa jo useampi opiskelija.
Tammikuussa 2019 aloittaneesta sosionomiryhmästä on valmistunut etuajassa jo useampi opiskelija. Keväällä tutkintotodistuksen vastaanottaa lähes 30 opiskelijaa. Heistä suurin osa toimii jo sosionomin työtehtävissä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, Kelassa tai perhetyössä.

Lyhyellä kyselyllä valmistumassa oleville sosionomiopiskelijoille saaduissa vastauksissa on luettavissa tyytyväisyys tutkinnon antamaan osaamiseen ja valmiuteen työelämään. Valmistuvien opiskelijoiden keskuudessa sosionomitutkinnon uskotaan vastaavaan hyvin työelämän asettamiin osaamisvaatimuksiin sekä tarjoavan monenlaisia työllistymisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.

Valmistumassa olevat opiskelijat pitävät sosiaalialaa monipuolisena, arvokkaana, kehittyvänä ja vaativana; mutta myös antoisana ammattialana, joka edellyttää moniammatillisen työn osaamista. Alan jatkuvan kehittymisen ja siitä johtuvan muutoksen tiedostetaan edellyttävän oman osaamisen päivittämistä ja kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Opiskelu ja opiskeluaika ovat Savoniasta valmistuvien opiskelijoiden mukaan tarjonneet hyvän pohjan sosiaalialan vaativinakin pidetyissä työtehtävissä toimimiselle. Koska työllistymisvaihtoehtoehtoja on paljon, ymmärretään myös se, että eri työtehtäviin sijoittuessa on tarve rakentaa osaamistaan opiskelun tarjoaman osaamisen päälle toimintaympäristön, toimialan sekä oman kiinnostuksen mukaan. Teoreettista perustaa eri toimintaympäristöissä työskentelyä varten sosionomitutkinnon koetaan antaneen monipuolisesti.

Opiskeluaika on tarjonnut lisäksi mahdollisuuden ammatilliseen verkostoitumiseen niin harjoitteluiden kautta kuin opiskelukollegoihin tutustumalla, kuten eräs valmistuva sosionomi (amk) toteaa: ”Opintojen aikaiset toverit ovat jo osa verkostoa ja yhteistyötä helpottaa yhteinen opiskeluhistoria”.

Kirjoittajat:

Tuija Pakarinen, sosiaalialan lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu
Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Katri Kilpeläinen, Nella Savolainen, Tuulia Rotko, Tapani Kauppinen, Jaana Markkula, Nina Tamminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueilla 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 22/2021. Helsinki 2021. ISBN 978-952-343-740-1 (verkkojulkaisu). https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143269/URN_ISBN_978-952-343-740-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://soteuudistus.fi/-//10623/katse-kohti-hyvinvointialueiden-hallinnon-ja-talouden-suunnittelua
https://www.arene.fi/blogi/sosionomiksi-kannattaa-opiskella/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/kysely-osoittaa-ammattikorkeakoulututkinnon-suorittaneet-ovat-tyytyvaisia-tutkintoonsa-ja-tyouraansa/
https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2021/11/Talentia_Urapolut2021_raportti.pdf
Webropol-kysely opiskelijoiden ajatuksia valmistumisestaan ja opiskelunsa vastaavuudesta työelämän vaatimuksiin/ maaliskuu 2022/Tuija Pakarinen