Talvinen metsä, aurinko paistaa puiden lomasta.

Savonia-artikkeli: SYKE Tribe -liikuntasovellus aktivoi erityistä tukea tarvitsevia liikunnan harrastajia

#SavoniaAMK


Liikunta kuuluu kaikille

Liikunta kaikissa muodoissa on tärkeää meille jokaiselle. Meillä kaikilla tulee olla mahdollisuus liikkua riippumatta siitä, millaisia olemme. Suomen väkiluvusta yli miljoona henkilöä kuuluu soveltavan liikunnan piiriin (Kehitysvammaliitto 2021). Kansainvälisillä asetuksilla sekä lainsäädännöllä turvataan kaikille mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Se on meidän kaikkien perusoikeus. Soveltavassa liikunnassa liikuntalajeja muokataan ja sovelletaan niin, että jokainen voi liikkua toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. Väestön ikääntyessä soveltavan liikunnan palvelujen tarve tulee tulevaisuudessa lisääntymään. (Liikuntatieteellinen seura julkaisuaika tuntematon.)

Yhtenä huolestuttavana ilmiönä yhteiskunnassamme on ihmisten lisääntynyt passiivisuus. Tällä tarkoitetaan elämäntapaa, jossa liikunta on hyvin pienessä roolissa. Huolestuttavaa tässä on vielä se, että yhteiskunnassamme on kasvamassa sukupolvi, joka ei liiku. Tämä uusi sukupolvi ei pidä liikuntaa merkityksellisenä, koska onhan muitakin tapoja kohdata ja pitää yhteyttä kavereihin kuin liikunnan kautta. (Aaltonen 2016, 15–16.)

SYKE Tribe -liikuntasovelluksen käyttö soveltavassa liikunnassa

Eräässä kansainvälisessä verkkotutkimuksessa selvitettiin koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistui useista eri maista yli tuhat henkilöä. Ne henkilöt, joiden liikuntamäärät vähenivät, kokivat sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin alentuneen asuinmaasta tai iästä riippumatta. Myös muutoksia ihmisten käyttäytymisessä on havaittu rajoitusten seurauksena. (Ruiz 2021.)

Koronapandemia on aiheuttanut rajoituksia myös erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksessa Vaalijalassa. Tutkin opinnäytetyössäni SYKE Tribe -liikuntasovelluksen soveltuvuutta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tutkimukseen osallistui 12 henkilöä, joilla oli erilaisia toiminnanohjauksen haasteita. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa mikä motivoi käyttämään liikuntasovellusta, sekä millaista apua ja tukea erityistä tukea tarvitsevat henkilöt tarvitsevat. Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa kyseisellä kohderyhmällä Suomessa.

Opinnäytetyöni tuloksista ilmeni, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt oppivat melko nopeasti sovelluksen käytön. Liikkeiden aloittamisessa, suorittamisessa ja loppuun saattamisessa heidän toimijuutensa ja avun tarve vaihteli. Kun erilaista teknologiaa hyödynnetään enenevissä määrin elämän eri osa-alueilla, niin olisi erityisen tärkeä huomioida sen saavutettavuus, jotta kaikki pystyisivät hyödyntämään teknologiaa arjessaan yhdenvertaisesti. Taidon puutteesta teknologian hyödyntäminen ei jää kiinni.

Opinnäytetyöni tuloksista kävi ilmi, että SYKE Tribe -liikuntasovelluksen käyttö oli yhdellä käyttökerralla useammalla osallistujalla yli 10 minuuttia, joka täydentää liikunnan tuottamia terveyshyötyjä. Kuten UKK-instituutti (2022) on tutkinut, että jo muutaman minuutin päivittäisellä liikuntasuorituksella voidaan saavuttaa terveyshyötyjä. Tuloksista selvisi, että ryhmä, kaveri tai lähiohjaus motivoi käyttämään liikuntasovellusta. Myös sovellus itsessään sekä sen helppokäyttöisyys, ulkoasu ja liikkeiden sopiva kesto toimivat motivoivina tekijöinä. Moilanen (2017, 122) puolestaan toteaa väitöskirjassaan, ettei itse etäteknologia välttämättä motivoi liikkumaan, mutta voi kannustaa siihen.

Liikuntasovellusten mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämisessä

Liikuntasovellukset mahdollistavat aikaan ja paikkaan sitomattoman liikunnan harrastamisen. Yksinkertaisin liikuntasovellus voi olla askelmittarilla varustettu älypuhelin. Liikuntasovelluksien avulla voidaan seurata ja ohjata omaa harjoittelua ja ne voivat toimia kannustimina, kun liikuntasovellusta käytetään oikein.

Sovelluksista löytyy myös muita hyvinvointiin liittyviä ohjelmia. Liikuntasovelluksiin ja älylaitteisiin ei pidä turvautua liikaa, vaan tulee kuunnella myös omia tuntemuksia ja kehon signaaleja, onhan ihminen kuitenkin psykofyysinen kokonaisuus. Älylaiteet eivät korvaa ihmistä ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Yhteisen tekemisen ja yhteisön merkitystä ei pidä unohtaa liikuntateknologiaa kehitettäessä.

Liikunnalla on paljon hyviä vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin muun muassa uneen, stressin sietoon, ennen kaikkea fyysiseen kuntoon ja mielialaan. Liikunnan vaikutusta mielenterveyteen ei pidä väheksyä. Yhdessä liikkuminen vahvistaa ihmissuhteita ja voi myös luoda uusia. Liikunnan aikana voi olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa ja yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy. Liikunta on vahvasti ennaltaehkäisemässä erilaisia sairauksia.

Kirjoittajat:
Hanna Andersson, liikunnanohjaaja ja fysioterapeutti, kuntoutuksen YAMK -opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Maria Luojus, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Aaltonen, Mika 2016. Ei vain urheilua. Liikunnan ja urheilun merkitys yhteiskunnan uusiutumisen kannalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion liikuntaneuvosto. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:2. Verkkojulkaisu. https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Ei-vain-urheilua.pdf. Viitattu 22.10.2022.

Kehitysvammaliitto 2021. Liikunta. Verkkojulkaisu. Verneri.net Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta. Päivitetty 11.8.2022 https://verneri.net/yleis/liikunta. Viitattu 15.9.2022.

Liikuntatieteellinen seura 26.3.2021. Koronapandemian vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen monisäikeisiä.
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/koronapandemian-vaikutukset-fyysiseen-aktiivisuuteen-monisaikeisia.html. Viitattu 12.2.2023.

Moilanen, Panu 2014. Kannustin, koriste vai kuntoilijan kaveri? Liikuntateknologia on yhä useamman kuntoilijan arkea. Verkkojulkaisu. Liikunta&Tiede 5/2014. https://www.academia.edu/29164344/Kannustin_koriste_vai_kuntoilijan_kaveri_Liikuntateknologia_on_yh%C3%A4_useamman_arkea. Viitattu 23.9.2022.

UKK-instituutti 2021. Soveltavat liikkumisen suositukset. Päivitetty 26.10.2022. Verkkojulkaisu. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/soveltavat-liikkumisen-suositukset/. Viitattu 13.1.2023.