Savonia-artikkeli: Theseus kasvaa ja kiinnostaa

Kaikki suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat Lapista Ahvenanmaalle tallentavat opinnäytetyönsä samaan paikkaan, yhteiseen julkaisuarkistoon Theseukseen. Joulukuussa 2021 Theseukseen tallennettiin jo komeasti 200 000. opinnäytetyö. Theseus on Suomen laajin julkaisuarkisto. Se toimii myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön julkaisuarkistona ja sinne tallennetaan ammattikorkeakoulujen omat julkaisut.

Opinnäytetöiden latauskerrat ovat nousseet Theseuksessa vuosi vuodelta ja vuonna 2020 opinnäytetöitä ladattiin jo yli 20 miljoonaa kertaa. Savonian opinnäytteiden osuus tuosta määrästä oli lähes miljoona. Avoimet opinnäytteet tavoittavat lukijat ympäri maapallon ja englanninkieliset työt ovatkin kaikkein ladatuimpia. Kaikkien aikojen suosituinta opinnäytetyötä on ladattu Theseuksessa jo yli 280 000 kertaa, lisätietoa klikkaamalla tästä.

Savoniastakin on yksi opinnäytetyö mukana kaikkien aikojen ladatuimmassa kymmenikössä – Ding Huirun opinnäytetyö on viidentenä.

Kaikkien aikojen ladatuimmat Savonian opinnäytetyöt Top10:

The importance of strategic management : A case study of H&M
Ding, Huiru (2011)
194 845

Comparative Study of McDonald’s and Kentucky Fried Chicken (KFC) development in China
Xie, Yuanyuan; Hu, Wei (2013)
86 410

Quality Control of Construction Projects
Cao, Ying (2010)
58 406

SWOT analysis of the logistics process of Shun Yue Cement Company Limited
Chen, JiaNi (2011)
52 503

Role of Brand in Consumer Behavior : case How Sneakers Have Turned into Status Symbols
Rubini, Andrea (2010)
50 596

The Role of Job Descriptions and Competencies in an International Organization : Case: Foster Wheeler Energia Oy
Bodnarchuk, Marianna (2012)
46 702

Sähköasennusten käyttöönottomittaukset
Karjalainen, Ilkka (2013)
39 948

Manufacturing and erection of telecommunication towers
Muhammad, Ishtiaq (2012)
39 749

Ryhmäliikuntaleikit 3-6-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tukena –Liikuntaleikkikansio Uppo-Nallen päiväkotiin
Rissanen, Heidi; Honkonen, Henna (2011)
38 954

Automobile brake system
Shi, Shenshen (2016)
32 985

(Savonian kaikkien aikojen ladatuimmat opinnäytteet 6/2008- 12/2021; lataukset 10.12.2021 saakka; https://www.theseus.fi/simplestats/)

Opinnäytetyömme maailmalla

Theseuksen ladatuimmat opinnäytetyöt ovat englanninkielisiä ja useimmat niistä on tallennettu liiketalouden tai matkailun koulutusohjelmiin. Theseus tavoittaa käyttäjiä vuosittain yli 200 maasta. Suurimpien käyttäjämaiden joukossa on monia englanninkielisiä maita kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Intia ja Australia. Myös Savonian ladatuimmmista opinnäytteistä useimmat ovat englanninkielisiä.

Opinnäytetöiden määrän kasvaessa uusia töitä nousee suosituksi / top-listalle. Vuonna 2020 Savonian eniten ladatuimmista töistä 6 oli englanninkielistä ja 4 suomenkielistä. Näistä enää viisi on mukana kaikkien aikojen ladatuimpien listalla:

The importance of strategic management : A case study of H&M
Ding, Huiru (2011)
12 920

Yleisimmät rytmihäiriöt ja hapenpuutteen merkit sydänfilmissä : EKG-opas Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitajille
Viljakainen, Elina; Karppinen, Juulia; Passiniemi, Saija; Päivärinta, Saila (2017)
8 012

Sähköasennusten käyttöönottomittaukset
Karjalainen, Ilkka (2013)
7 336

Quality Control of Construction Projects
Cao, Ying (2010)
6 266

Standard Operating Procedures, Preventive Maintenance and Layered Process Audits : JELD-WEN Suomi Oy
Valtanen, Petri; Perälä, Pete (2017)
6 117

Hengityksen fysiologia, valvonta ja hengityslaitehoito aikuisten tehohoitotyössä : kirjallisuuskatsaus
Kosovskaya, Daria (2015)
4 503

Yleisimmät leukemioiden aiheuttamat verisolumuutokset perifeerisen veren sivelyvalmisteessa : Kuvaopas bioanalyytikko-opiskelijoille hematologian harjoitustunneille
Levänen, Niina (2014)
4 252

Automobile brake system
Shi, Shenshen (2016)
4 211

SWOT analysis of the logistics process of Shun Yue Cement Company Limited
Chen, JiaNi (2011)
3 921

Short-Circuit Withstand Current Rating for Low Voltage Switchgear : Short-Circuit Current Rating (SCCR)
Schütt, Matthias (2016)
3 881

(Savonian ladatuimmat opinnäytetyöt 2020, Lataukset 10.12.2021 saakka; https://www.theseus.fi/simplestats/)

Avoimet opinnäytetyöt haetaan ja löydetään monin tavoin

Opinnäytetöitä ja julkaisuja voi hakea suoraan Theseuksesta. Jokaisella ammattikorkeakoululla on omat opinnäytetyö- ja julkaisukokoelmansa Theseuksessa. Suurin osa opinnäytetöistä tallennetaan avoimeen kokoelmaan, jossa ne ovat suoraan kaikkien luettavissa. Kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut edistävät avointa julkaisemista ja opiskelijoita kannustetaan julkaisemaan opinnäytetyöt avoimesti. Poikkeustapauksia varten osalla ammattikorkeakouluista on Theseuksessa myös käyttörajattu kokoelma, jonne tallennetut opinnäytetyöt ovat luettavissa vain ammattikorkeakoulun määrittelemistä IP-osoitteista.

Opinnäytetyön metatiedot ja tiivistelmä ovat tällöinkin avoimesti luettavissa, vain kokotekstin näkyvyys on rajattua. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta velvoittaa ammattikorkeakouluja toimittamaan opinnäytetyön pyydettäessä luettavaksi myös käyttörajatuista kokoelmista, joten nämäkään opinnäytteet eivät ole salaisia.

Opinnäytetyö on siis aina julkinen vaikka sen käyttö olisikin rajattua. Kokoelmasta riippumatta opinnäytetöitä tallennettaessa on huolehdittava siitä, ettei se sisällä arkaluontoisia tietoja tai sellaisia tietoja, joita opinnäytetyön toimeksiantaja tai tutkimuksen kohde eivät halua julkisuuteen. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi henkilö- ja yhteystiedot tai liikesalaisuuksiksi luokiteltavat tiedot. On kaikkien etu, että luottamuksellinen yhteistyö säilyy jatkossakin ammattikorkeakoulujen ja alueen toimijoiden välillä, ja sitä vaalitaan tarkasti ammattikorkeakouluissa.

Theseuksen louhinnasta uutta tietoa?

Avoimen rajapinnan kautta tiedot haravoituvat myös Finnaan ja ovat kattavasti löydettävissä myös Google-haun ja Google Scholarin kautta. Avoin rajapinta avaa mahdollisuuksia myös tiedonlouhintaan. Jo nyt kaikki metatiedot ja tiivistelmät ovat louhittavaa tietoa. Vaikka julkaistu aineisto olisi vapaasti luettavissa, tekijä voi rajata työn jatkokäyttöoikeudet lisenssein. Tekijänoikeuslakiuudistuksessa on esitetty, että tiedonlouhinta tieteellisiin tarkoituksiin tulee olemaan sallittua kaikista kokoteksteistä lisensseistä riippumatta. Louhitun aineiston säilyttäminen ja käyttäminen olisi kuitenkin säädeltyä eikä louhitusta tietoaineksesta saa muodostaa alkuperäisen opinnäytetyön kopiota tulevaisuudessakaan, mikäli tallentaja on sen lisenssillä kieltänyt.

Tiedonlouhinta avaa suuren tietomassan hyödyntämiseen uusia mahdollisuuksia ja sen avulla voidaan saada selville opinnäytetöihin heijastuvia trendejä. Mitä sanoja ja teemoja tietomassasta nousee? Mihin tarkoituksiin opinnäytetöitä tehdään? Eroavatko eri alueilla tehtyjen opinnäytteiden teemat toisistaan? Mitä yhteisiä teemoja eri koulutusaloilla on? Kohtaavatko alueiden toimialat ja opinnäytetyöt? Mitkä ovat alueen tai koko Suomen trendit opinnäytetöissä?

Opinnäytetöitä ja hankkeita tehdään ammattikorkeakouluissa usein yhteistyössä alueen yrityksien ja yhteisöjen kanssa. Ammattikorkeakoulun omat painotukset sekä alueellisen kehityksen painopisteet ja trendit heijastuvat niin opinnäytetöihin kuin henkilökunnan tuottamiin julkaisuihin. Alueen toimijoiden tarpeista kumpuavat aiheet muodostavat kokonaisuutena kiinnostavan alueen toimintaa kuvaavan mosaiikin. Theseus onkin ainutlaatuinen kurkistusikkuna eri alueiden kehitystrendeihin Suomessa. Theseus on nopeasti kasvava aarreaitta ja kiinnostus sitä kohtaan säilyy varmasti jatkossakin niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Kirjoittajat:

Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto
Puheenjohtaja, AMKIT-konsortio

Anne Mikkanen,
informaatikko, Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto

Lähteet:
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 21.5.1999/621. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621#L5
Tolonen, Tiina. Koronan varjossa – Theseuksen vuosi 2020. Kreodi 1/2021. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102195458
Simple Stats Theseus. https://www.theseus.fi/simplestats/
Valtioneuvosto. Tekijänoikeuslain muutoksesta. https://valtioneuvosto.fi/-//1410845/tekijanoikeuslain-muutokset-lausuntokierroksella

Theseus julkaisuarkiston omistaa rehtorineuvosto Arene ja sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa ammattikorkeakoulukirjastojen AMKIT-konsortio yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa.