Savonia-artikkeli: TKI-työn vaikuttavuus syntyy avoimuudesta

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on käyttäjälähtöisyys ja avoin, verkostoitumiseen perustuva kehittämistoiminta.

Savonia on sitoutunut edistämään avoimien toimintamallien käyttöä, joilla lisätään Savonian vaikuttavuutta, näkyvyyttä, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Suomalaisen tutkimusyhteisön jäsenenä Savonia on myös sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen periaatteita ja avointa toimintakulttuuria. Savoniassa toimii Avoin TKI -työryhmä, jonka tarkoituksena on edistää ja jalkauttaa avoimen TKI-toiminnan periaatteita.

”Avoin tiede on kattotermi liikkeelle, joka pyrkii edistämään avoimia toimintamalleja tieteessä ja tutkimuksessa. Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä, tutkimusta ja tieteen sekä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.”

Lähde: https://avointiede.fi/fi/mita-avoin-tiede

Savonian TKI-toiminta on aktiivista ja näkyvää ja sitä tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Se on myös projektiluontoista ja projekteissa kertyy erilaisia aineistoja.

Kansallisen tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjauksen mukaisesti tutkimusaineistoja tulee hallita, avata ja käyttää vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lue aiheesta lisää klikkaamalla tästä.

Puhuttaessa avoimista tutkimusaineistoista tulee monesti mieleen mitattu, määrällinen tieto, jota tarjotaan muille tutkimus- ja kehitystarkoituksiin. Useissa hankkeissa kuitenkin syntyy laadullista tietoa, kuten kysely- ja haastatteluaineistot, jota myös voimme avoimesti jakaa tutkimuskäyttöön.

Yritysyhteistyö, julkaiseminen ja tutkimusaineistojen käsittely tehdään Savoniassa niin avoimesti, kuin on mahdollista huomioiden kumppanuuksiemme edellyttämät luottamuksellisuusvaatimukset.

Pilottina Luova Veto! -hanke

Esimerkkinä kyselyaineiston avoimesta julkaisemisesta on Luova Veto! -hankkeessa (* koottu tieto luovien alojen kehittämistarpeista, jota kerättiin Pohjois-Savon luovien alojen toimijoilta, aluekehittäjiltä ja muiden toimialojen yrityksiltä. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Kyselyaineistoa hyödynnettiin kokemuksen saamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön Fairdata-palveluista julkaisemalla se Savonian ensimmäisenä avoimena aineistona kyseisessä palvelussa. Fairdata-kokonaisuus koostuu IDA-tutkimusdatan säilytyspalvelusta, Qvain-tutkimusaineiston kuvailutyökalusta sekä Etsin-tutkimusaineistojen kuvailutyökalusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa käyttöoikeutta IDA-säilytyspalvelussa Suomen korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille avoimien aineistojen jakamiseen. Tätä säilytystilaa varten jokaiselle organisaatiolle on määritetty IDA-yhteyshenkilö, joka hallinnoi säilytyskapasiteettia ja neuvoo tarvittaessa palvelun käytössä.

Avoimessa tiedon jakamisessa on tärkeää myös kuvailla aineisto mahdollisimman selkeästi, että se on löydettävissä mahdollisimman laajasti. Sitä varten on tarjolla Fairdata Qvain -työkalu, jossa selkeiden ohjeiden avulla saat kuvattua, julkaistua ja jaettua aineistosi muiden hyödynnettäväksi.

Tämä on vain yksi esimerkki, mutta avoimien aineistojen kautta voimme rakentaa parempia oppimateriaaleja, lisätä tietoutta tutkijoiden, yritysten ja julkisten toimijoiden välillä sekä lisätä tiedon ja tieteen merkitystä tutkimuksessa sekä yhteiskunnassa.

Mitä aineistoja sinun työstäsi syntyy? Anna aineistolle oikeasti vaikuttava merkitys ja julkaise se avoimena aineistona! Kokeile löydätkö Luova Veto! -kyselyaineiston avoimet tiedot Etsin-palvelun kautta klikkaamalla tästä.

Lisätietoa Savonian blogista klikkaamalla tästä.

*)Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina –hankkeessa 2018-2020 (EAKR) laadittiin luovien alojen maakunnallinen kehittämisohjelma ja toteutettiin kokeiluja luovan alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi Pohjois-Savossa.

Kirjoittajat:
Tiina Arpola, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Raisa Leinonen, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu