Opiskelijoita luokassa.

Savonia-artikkeli: Tukea visuaaliseen viestintään aloitteleville yrittäjille

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Visuaalinen viestintä on tärkeä osa yrityksen brändiä ja markkinointia. Visuaalisen viestinnän avulla on mahdollista viestiä yrityksen palveluista, arvoista ja muista yrityksen liiketoiminnalle merkityksellisistä asioista. Näitä taitoja tarvitaan yhdenmukaisen ja tunnistettavan yrityskuvan rakentamisessa. Tunnistettavalla yrityskuvalla voidaan erottua joukosta ja jäädä asiakkaiden mieliin. Pienille aloittaville yrityksille visuaalisen viestinnän kehittäminen on siis erityisen tärkeää. Yrityksen aloitusvaiheessa tämän osa-alueen kehittäminen voi jäädä taka-alalle, varsinkin jos osaamista ei yrityksen sisältä löydy jo entuudestaan.

Yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa nousi tarve kehittää visuaalisen viestinnän koulutusta nimenomaan aloitteleville yrittäjille. Koulutuspalvelukonseptin kehittäminen on osa Savonia-ammattikorkeakoulun Liiketoiminnan kehittämisen YAMK tutkinto-ohjelmassa opiskelevan Riikka Ruotsalaisen Tradenomi YAMK -opinnäytetyötä. Kehitetyn koulutuksen tavoitteena on ratkaista aloittelevien yrittäjien kokemia visuaalisen viestinnän haasteita tarjoamalla konkreettisia vinkkejä yritysten visuaaliseen viestintään liiketoiminnallinen näkökulma huomioiden. Koulutus toimii uutena palveluna opinnäytetyön toimeksiantajayrityksen, Tie Designin, tarjonnassa.

Koulutuksen sisältö on kehitetty aloittelevien yrittäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta

Koulutuksen aiheet ovat muodostuneet opinnäytetyön yhteydessä suoritettujen aloittelevien yrittäjien (0–3 vuotta nykyisessä yrityksessä päätoimisena tai sivutoimisena yrittäjänä) haastattelujen sekä palvelukonseptin testaamisen pohjalta syntyneiden havaintojen ja palautekyselyn vastausten perusteella. Tunnistetut haasteet liittyivät esimerkiksi strategiaan, brändiin, markkinointiin ja visuaaliseen suunnitteluun. Esimerkiksi brändin kohdalla apua kaivataan yhtenäisen brändi-ilmeen luomisessa.

Koulutuspalvelun konseptointi sisälsi haastatteluiden, havaintojen ja palautekyselyn lisäksi vertailuanalyysin (benchmarking), jonka tavoitteena oli selvittää, miten Tie Design voisi erottua muista visuaalisen viestinnän koulutuspalvelun tarjoajista. Vertailuanalyysista saatujen tulosten perusteella toimeksiantajayrityksen olisi kannattavaa keskittyä suunnittelun, konseptien luomisen ja brändin rakentamisen kouluttamiseen visuaalisen viestinnän näkökulmasta. Myös aloittelevien yrittäjien haastattelut tukivat visuaalisen viestinnän suunnittelun ja brändiin liittyvän osaamistarpeen kysyntää. Alla on kuvattuna koulutuspalvelun kehittämistyön vaiheet.

Koulutuspalvelun kehittäminen -kaavio.

Koulutuspalvelun kehittämisessä on hyödynnetty palvelumuotoilulle tuttuja prosessivaiheita, menetelmiä ja yhteiskehittämistä. Syntynyt visuaalisen viestinnän koulutus sopii aloittelevien yrittäjien lisäksi esimerkiksi pienyrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään yrityksen visuaalista viestintää liiketoiminnallinen näkökulma edellä.

Koulutuspalvelu on helposti muokattava ja jatkokehitettävä kokonaisuus

Uusi koulutus on kolmetuntinen koulutustuokio, joka sisältää luentomaisen opetuksen lisäksi osallistavan osuuden. Nyt laaditussa koulutuksessa käydään läpi visuaalisen viestinnän perusasioita, valotetaan graafisen suunnittelun lainalaisuuksia sekä painotetaan suunnitelmallisuuden ja visuaalisten valintojen merkitystä liiketoiminnassa. Koulutus on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Kehitetty koulutus on myös räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden ja aikataulun mukaan laajemmaksi kokonaisuudeksi siten, että koulutukseen osallistuvien on mahdollisuus päästä ratkaisemaan jo koulutuksen aikana oman yrityksensä visuaalisen viestinnän haasteita käytännössä.

Koulutuskonseptin rakentaminen kohderyhmää kuunnellen varmistaa oikeisiin asioihin keskittymisen ja tuo siten selkeää kilpailuetua toimeksiantajayritykselle. Koulutuksen suuntaaminen erityisesti pienille aloittaville yrityksille, jotka muutenkin joutuvat jakamaan aikansa moneen eri kohteeseen yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa palvelee pienyrityskentän kehittymistä. Se voidaan lisäksi nähdä yhteiskunnallisena tekona, kun opinnäytetyönä kehitetty skaalautuva ja ketterästi mukautuva koulutuskonsepti helpottaa aloittavan yrittäjän osaamis- ja resurssivajetta kouluttaen heitä tekemään visuaalista viestintää itse kalliiden toimeksiantosopimusten sijaan.

Tekstissä on käytetty lähteenä Riikka Ruotsalaisen toukokuussa julkaistua Tradenomi YAMK
-opinnäytetyötä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052514440

Kirjoittajat:

Riikka Ruotsalainen, tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Nina Huotari, liiketoimintaosaamisen lehtori, Savonia Master School