Avoin käsi torjuu nyrkin iskun, kipinöintiä käsien välissä

Savonia-artikkeli: Turvallisuusfokusoidun arviointijakso -työskentelyn vaikutuksia parisuhdeväkivallan loppumiseen

#SavoniaAMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelman Yamk-opiskelija, sairaanhoitaja Marianna Kettusen YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin Turvallisuusfokusoidun arviointijakso -työskentelyn vaikutuksia parisuhdeväkivallan loppumiseen parisuhteissa.

Parisuhdeväkivalta – yhdessä pariskuntien kanssa toteutettavan työskentelyn turvallisuus

Parisuhdeväkivalta on niin kansainvälisesti kuin kansallisesti yleinen ja vakava ongelma, joka herättää meissä ihmisissä monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Usein ajatellaan, että väkivalta parisuhteessa on miehen naiseen kohdistamaa väkivaltaa. On myös niin, että parisuhteessa väkivalta voi olla myös sukupuolesta riippumatonta tai myös molempien toisiinsa eri muotoisesti kohdistamaa väkivaltaa. Tavallista on myös se, että ajatellaan yhdessä pariskuntana tehtävän väkivaltatyön olevan turvatonta ja että pariskunnan osapuolten tulee aina erota toisistaan, jotta väkivalta suhteessa voi loppua. On kuitenkin niin, että osa pareista haluaa edelleen jatkaa yhdessä ja he toivovat, että väkivalta loppuisi heidän suhteessaan. Onkin tärkeää, että näille pariskunnille tarjotaan mahdollisuus tämän tyyppiseen lähisuhdeväkivaltatyöhön.

Opinnäytetyössä tutkittiin Turvallisuusfokusoidun arviointijakso -työskentelyn vaikutuksia parisuhdeväkivallan loppumiseen parisuhteissa. Tämä toiminta oli osa Turvallinen perhe – hankkeen 2018-2021, Hyvä Mieli ry, toimintaa. Kohderyhmänä olivat pariskunnat Pohjois-Savossa, joiden parisuhteessa esiintyi väkivaltaa. Asiakastyö toteutettiin työparityöskentelynä yhdessä pariskuntien kanssa. Hankkeen kehittämistyön taustalla oli maailmalla jo vuosikymmenien ajan kehitetyt ja käytännöntyön kautta tutkitut lähisuhdeväkivaltatyön toimintamallit (Cooper & Vetere 2006; Stith, McCollum & Rosen 2018).

Lähisuhdeväkivaltatyö voi olla turvallista yhdessä pariskunnan kanssa toteutettuna työskentelynä

Lähisuhdeväkivaltatyö yhdessä pariskuntien kanssa toteutettuna on mahdollista, kun työntekijöillä on riittävä ammattitaito ja osaaminen tehdä lähisuhdeväkivaltatyötä, työskennellä yhdessä pariskuntien kanssa sekä kohdata asiakkaat turvallisesti käyntien aikana. Yhteistyöskentely ei ole mahdollista, jos kyseessä on väkivaltaterrori tai väkivallan tekijä ei kanna vastuuta omasta käyttäytymisestään. Tarvittaessa työskentely keskeytetään, jos väkivalta jatkuu suhteessa ja sen uhka on olemassa. Työskentelyn aikana on tärkeää, että pariskuntien molemmat osapuolet kokevat työskentelyn turvalliseksi.

Parisuhdeväkivalta voi vähentyä työskentelyn kautta

Arviointijaksolla toteutetun yhteistyöskentelyn kautta fyysinen ja seksuaalinen väkivalta loppui parisuhteissa, myös henkinen väkivalta vähentyi. Fyysinen väkivalta on näkyvin väkivallan muoto, jonka loppumiseen ja lopettamiseen tulee lähisuhdeväkivaltatyössä ensisijaisesti puuttua. Sen loppuminen määrittää myös sen, voiko yhdessä pariskuntana työskentelyä jatkaa. Seksuaalinen väkivalta on intiimein ja haavoittavin väkivallan muodoista, joka usein jää juuri siksi piiloon. Tästä syystä on tärkeää, että käynneillä työntekijä ottaa seksuaalisen väkivallan puheeksi asiakkaittensa kanssa. Henkinen väkivalta on taas hyvin moninainen esiintymistavoiltaan, jonka on jopa ajateltu olevan vaikein väkivallan muodoista (Sammut Scerri 2017,5). Työntekijän tuleekin käyntien aikana tutkia, mitä kaikkea henkinen väkivalta voi olla parisuhteessa. On tärkeää yhdessä kartoittaa eri väkivallan muotojen esiintyvyyttä parisuhteessa ja kenen tekemänä väkivaltaa esiintyy.

Työskentelyssä oli merkittävää tietoisuuden lisääntyminen väkivallasta ja sen olemassaolosta parisuhteessa

Yhteistyöskentelyn kautta tutkimukseen osallistuneiden parien tietoisuus väkivallasta ja sen olemassaolosta parisuhteessa lisääntyi. Siten tuli myös näkyväksi aiemmin tiedostamattomia väkivallan muotoja kuten sosiaalinen ja taloudellinen väkivalta. Tietoisuus lisäsi turvallisuuden tunnetta parisuhteessa, kun väkivallan tekijä alkoi kantaa vastuuta omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestään ja väkivalta alkoi vähentyä suhteessa. Kun väkivallassa ei tapahtunut toivotunlaista muutosta, se lisäsi turvattomuuden tunteen kokemusta parien osapuolissa lisäten epävarmuutta suhteen jatkumisesta. Myös alkoholinkäytön jatkuminen ylläpiti väkivallan uhan olemassaoloa suhteessa. Nämä seikat myös vahvistivat väkivallan kokijan ajatusta, ettei hän enää halunnut hyväksyä väkivallan olemassaoloa suhteessa.

Parisuhteessa tapahtui muutosta

Työskentelyssä asiakkaiden kanssa oli tärkeää, kuinka asiakkaat tulivat kuulluiksi ja kohdatuiksi yhteistyöskentelyn aikana työntekijöiden ja oman puolison puolelta. Kyseiset positiiviset muutokset yhdessä väkivallan vähentymisen myötä mahdollistivat avoimemman keskustelun vaikeista ja aiemmin puhumattomista asioista. Työskentelyssä merkittäviksi asioiksi koettiin työmenetelmän rakenteet, työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen, reflektiivinen työote sekä systeeminen lähestymistapa, yhteistoiminnallisuus asiakkaiden kanssa työskentelyssä ja psykoedukatiivisten menetelmien käyttö.

Yhdessä pariskuntien kanssa tehty lähisuhdeväkivaltatyö voi olla turvallista ja vaikuttavaa, joka voi vähentää parisuhteessa väkivaltaa ja saada parisuhteessa aikaan muutosta. Muutos vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja sen jatkuvuuden turvaamista, jotta väkivallattomuudesta tulisi suhteessa pysyvää. Lähtökohtana on aina pariskuntien sitoutuminen ja oma motivaatio työskennellä väkivallattomuuden hyväksi.

Kirjoittajat:
Marianna Kettunen, sairaanhoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelman Yamk-opiskelija, Master School Savonia -ammattikorkeakoulu

Marja-Liisa Rissanen, yliopettaja, Master School, Savonia ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Cooper, Janette ja Vetere, Arlene 2006. Domestic Violence and Family Saeta; A systemic approach to working with violence in families. London and Philadelphia: Whurr Publishers.

Kettunen, Marianna 2022. Turvallisuusfokusoitu arviointijakso parisuhdeväkivallan työmenetelmänä Pilottitutkimus: Pariskuntien kokemuksia työmenetelmän vaikutuksista Turvallinen perhe -hankkeessa. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma. Master School Savonia-ammattikorkeakoulu.

Sammut Scerri, Clarissa 2017. When the Violence Stops: Different Relationships and Different Forms of Violence in the Family. Teoksessa Intervening After Violence, Therapy for Couples and Families. Switzerland: Springer,1-18.

Stith, Sandra M., McCollum, Eric E. & Rosen, Karen H 2018. Couples Therapy for Domestic Violence: Finding Safe Solutions. 3.painos. Washington, DC: American Psychological Association.