Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa.

Savonia-artikkeli: Työelämäkumppani on keskeinen toimija sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyöprosessissa

#SavoniaAMK

Ammattikorkeakouluilla on lain mukainen vastuu alueellisesta kehittämisestä. Yksi alueellisen kehittämisen muoto on työelämän tarpeista nousevien tutkimus- ja kehittämistarpeisiin perustuvien aiheiden valinta AMK:n opinnäytetyöksi. Savonia-ammattikorkeakoulussa sote -alalta valmistuu vuosittain yli 200 opinnäytetyötä, joiden lähtökohtana on työelämän tarve ja työelämän kehittäminen.

Opinnäytetyöprosessi vahvistaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja tuottaa merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Prosessi vahvistaa tiedonhaku-, kehittämis- ja tutkimusosaamista sekä edistää ammatillisia ja kollegiaalisia yhteistyötaitoja. Opinnäytetyöhön liittyy myös erilaisia tunteita ja tunnevaihteluita turhautumisesta itsensä ylittämisen kokemuksiin. Onnistuneella työelämäyhteistyöllä voidaan tukea opiskelijoita moninaisten tunteiden läpi käymisessä.

Opiskelijat suorittavat viiden opintopisteen tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäopintojakson ennen opinnäytetyöprosessin aloittamista. Opinnäytetyöprosessin laajuus on yhteensä 15 op, mikä vastaa 405 tunnin työmäärää ja se jakautuu viiden op:n suunnittelu, toteutus ja viimeistelyvaiheisiin (Kuvio 1). Opinnäytetyö aloitetaan yleensä neljännellä tai viidennellä lukukaudella ja se kestää noin 1 – 1,5 vuotta.

Opiskelijoita kannustaan etsimään merkityksellisiä, kiinnostavia sekä työelämäkumppanin tarpeiden ja toiveiden mukaisia opinnäytetyöaiheita esimerkiksi harjoittelu- sekä työpaikoista. Aiheesta tekee merkityksellisen sen työelämää kehittävä tarkoitus. Joillain organisaatioilla on omia opinnäytetyöpankkeja ja esimerkiksi Innokylä kokoaa yhteen sote-alan kehittämishankkeista nousevia opinnäytetyöaiheita. Savonia ammattikorkeakoulu ylläpitää omaa sote-alan opiskelijoille tarkoitettua opinnäytetyöpankkia, jonka kautta työelämästä tulleita aiheita sekä tietoa työelämäorganisaatioiden ylläpitämistä aihepankeista välitetään opiskelijoille. Organisaatioilla sekä kehittämishankkeilla on kuitenkin merkittävä rooli opinnäytetöiksi soveltuvien aiheiden tunnistamisessa ja markkinoinnissa.

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe on prosessin onnistumisen kannalta tärkein vaihe ja edellyttää tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden ja työelämäkumppanin välillä. Opiskelijat tarvitsevat vahvaa tukea aiheen valinnassa, rajauksessa ja tarkan työsuunnitelman laatimisessa, sekä koko ont-prosessin kokonaisuuden hahmottamisessa.

Kuvio 1. Työelämän rooli sote-alan opinnäytetyöprosessissa.
Kuvio 1. Työelämän rooli sote-alan opinnäytetyöprosessissa.

Opiskelijat aktiivisina toimijoina työelämäyhteistyössä

Opiskelija on vastuussa opinnäytetyösopimuksen tekemisestä työelämäkumppanin ja hänelle nimetyn opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Opinnäytetyösopimuksen laatiminen edellyttää dialogia opiskelijan ja työelämäkumppanin välillä muun muassa tuotoksen omistuksesta ja käyttöoikeudesta. Opiskelijoita kannustetaan tekemään opinnäytetyö pienessä ryhmässä, mikä tukee tiimityöskentely- ja reflektiotaitojen kehittymistä ja tukee yleensä opinnäytetyöprosessin etenemistä tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

Työelämäkumppanin tulisi luoda edellytykset suunnitelman mukaiselle toteutukselle. Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä se tarkoittaa opiskelijoiden ohjaamista tarvittavien tutkimuslupien hakemisessa sekä opiskelijoiden tukemista tutkimukseen osallistuvien rekrytoimisessa ja aineistonkeruussa. Merkittävä osa sote-alan AMK opinnäytetöistä tehdään käyttämällä kehittämistyön menetelmiä.

Kehittämistyön tuotoksena suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan jokin tuote, esimerkiksi ohjausvideo tai jokin tapahtuma. Työelämäkumppani toimii tällöin tiiviissä yhteistyössä ja toimii tarvittaessa toteutuksen fasilitaattorina.

Opiskelijoille on tärkeää, että työelämäkumppani on kiinnostunut opinnäytetyöstä läpi koko prosessin tulosten raportoimiseen saakka. Opiskelijoille on merkityksellistä reflektoida opinnäytetyön tuloksia yhdessä työelämäkumppanin kanssa ja saada palautetta opinnäytetyöprosessista. Työelämäkumppaneita kutsutaan mukaan kerran lukukaudessa järjestettävään sote-alan

Hyvinvointikonferenssiin, jossa opiskelijat esittelevät opinnäytetöitään lyhyiden videoiden muodossa. Opinnäytetöitä on esillä konferenssissa yleensä 50 – 100 ja konferenssi kestää kaksi viikkoa, jonka aikana videot ovat katsottavissa verkkosivuilla.

Työelämäkumppanin kiinnostus aihetta ja opinnäytetyöprosessia kohtaan motivoi opiskelijoita opinnäytetyön tavoitteelliseen tekemiseen. Kehittämistoimia tarvitaan työelämäyhteistyön vahvistamiseksi. Kansallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautteen (AVOP) perusteella opiskelijat toivovat työelämäkumppanilta enemmän tukea ja ohjausta opinnäytetyöhön, myös työelämän ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan välistä yhteistyötä tulisi entisestään vahvistaa.

Opinnäytetyö tuottaa alan ajankohtaista tietoa työelämäkumppanille

Työelämässä tarvitaan ajantasaista näyttöön perustuvaa tietoa tiivistetyssä muodossa. Työelämä odottaa opinnäytetöiden tuloksilta käytännön hyödynnettävyyttä, ratkaisuja päivittäisiin haasteisiin ja tietoa kehittämisen tueksi. Opinnäytetöiden teoriatausta ja erilaiset kehittämistyön menetelmät tuottavat työelämään tarpeellisia ratkaisuehdotuksia.

Jatkossa hyvinvointialue vastaa alueella tehtävästä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, tämä tarkoittaa tiivistä yhdyspintatyötä alueen toimijoiden, ammattikorkeakoulun ja muiden koulutusorganisaatioiden välillä. Opiskelijoiden opinnäytetyöt tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia ja resursseja hyvinvointialueen kehittämistoimintaan. Onnistunut työelämäyhteistyössä toteutunut opinnäytetyöprosessi on myös organisaation vetovoimatekijä opiskelijan valmistuessa työelämään.

Kirjoittajat:

Elina Turunen, TtT, lehtori, opinnäytetyökoordinaattori, Savonia AMK
Elina Pekonen, YTL, lehtori, opinnäytetyökoordinaattori, Savonia AMK
Iira Tiitta, TtM, tutkija-kehittäjä, Varkauden kaupunki/Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Kaarina Sirviö, TtT, yliopettaja, opinnäytetyökoordinaattori, Savonia AMK

Lähteet:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932

AVOP 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallinnon tilastopalvelu.

Innokylä.fi

Savonia ammattikorkeakoulu. Opetussuunnitelma. Opinnäytetyö. https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (612/2021) Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta hyvinvointialueella (32 §)

Turunen, Elina, Lamminpää, Reeta & Sirviö, Kaarina 2022. Opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia sote-alan opinnäytetyöprosessista ammattikorkeakoulussa. Savonia AMK.