Hoitohenkilökuntaa työvaatteet päällä.

Savonia-artikkeli: Työhyvinvointikävely – Uusi työmenetelmä organisaation hyvinvoinnin edistämiseksi

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Työhyvinvointi on organisaation menestyksen ja työntekijöiden tuottavuuden kannalta olennainen tekijä. Tässä artikkelissa esitellään uutta työmenetelmää, joka on kehitetty opinnäytetyönä. Tämä menetelmä on nimeltään työhyvinvointikävely, jonka tarkoituksena on edistää organisaation tuottavuutta eettisesti kestävällä tavalla. Työhyvinvointikävelyssä hyödynnetään työ- ja organisaatiopsykologian, Leanin ja Six Sigman menetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista työyhteisön haasteita. Menetelmä huomioi myös työsuojeluvastuiden vaatimukset työnantajaa kohtaan, kuten jatkuvan tarkkailun, parantamisen ja uuden tutkitun tiedon hyödyntämisen.

Työhyvinvointikävelyn tausta

Työhyvinvointikävely on menetelmä, joka on suunniteltu arvioimaan ja edistämään työyhteisön hyvinvointia ja tuottavuutta. Kävelyyn osallistuvat keskijohto ja työsuojeluorganisaatio, jotka yhteistyössä kartoittavat työyksikön tilanteen ja käyvät keskusteluja työntekijöiden kanssa heidän kokemuksistaan, haasteistaan ja tarpeistaan. Kävelyn aikana tarkastellaan myös työympäristöä ja työprosesseja, ja pyritään tunnistamaan mahdollisia ongelmia tai kehityskohteita sekä kiinnittämään huomiota positiivisiin asioihin.

Tämä antaa esihenkilöille arvokasta tietoa työntekijöiden kokemuksista liittyen työolosuhteisiin ja työvälineisiin. Näiden tietojen avulla esihenkilöt voivat paremmin tukea työntekijöiden tarpeita. Työntekijöiden uupuminen kertoo usein organisaatiotasoisesta ongelmasta, johon liittyy hallitsematon työmäärä, epäselvä rooli sekä puutteellinen viestintä ja tukiverkosto.

Organisaation psykologinen turvallisuus edistää sitä, että työntekijät uskaltavat tuoda huoliaan esille ja pyytää apua työn hallitsemiseksi. Työntekijöiden opettaminen ongelmien tunnistamiseen ja heidän osallistamisensa ratkaisukeskeisyyteen kehittää organisaation emotionaalista kulttuuria ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia.

Työhyvinvointikävelyn toteutus ja kehittäminen

Työhyvinvointikävelyssä hyödynnetään Leanin ja Six Sigman menetelmiä. Lean keskittyy hukan minimoimiseen sekä arvon optimointiin ja sen Kaizen-menetelmä tukee jatkuvaa parantamista. Työhyvinvointikävelyssä Kaizen-menetelmä näkyy PDCA-mallissa (Plan-Do-Check-Act), joka käsittää kävelyn suunnittelun, tavoitteiden asettamisen, työntekijöiden kuulemisen ja havaintojen tekemisen sekä tiedon välittämisen ylempään johtoon sekä työterveyteen. Six Sigman DMAIC-menetelmä puolestaan auttaa kehittämään työyhteisöjen prosesseja ja rakenteita. Työhyvinvointikävely on jatkuvasti toistuva prosessi, joka keskittyy työyhteisön kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Työntekijöiden kokemukset ja palautteet ovat arvokkaita parannustyön resursseja. Tavoitteena on parantaa työolosuhteita, tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä, mikä voi johtaa parempiin tuloksiin organisaation tasolla.

Artikkeli perustuu Antti Rimpinevan opinnäytetyöhön ”TYÖHYVINVOINTIKÄVELY Työmenetelmä organisaation tuottavuuden ja hyvinvoinnin rakentamiseen”.
Lähteet ovat saatavilla ensimmäiseltä kirjoittajalta. Löydät työn myös osoitteesta: www.theseus.fi

Kirjoittajat:

Antti Rimpineva, valmistuva opiskelija Hyvinvointikoordinaattorin (YAMK) tutkinto-ohjelmassa, Savonia-ammattikorkeakoulu
Liisa Klemola, FT, lehtori, Master School, Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu
Elisa Snicker, CBC, KTM, TtM, lehtori, Master School, Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu