Mies ja nainen tietokoneen ääressä.

Savonia-artikkeli: Vastuullinen liiketoiminta, päivänpolttava aihe

Vastuullinen liiketoiminta ja yritysvastuu ovat tällä hetkellä päivänpolttavia aiheita. Nykypäivän yritysten ja organisaatioiden vastuulliseen toimintaan liittyy paljon erilaisia odotuksia ja vaatimuksia. EK:n jäsenyrityksistä kaksi kolmasosaa näkee vastuullisuuden ja kestävän kehityksen joko kasvava tai suuren merkityksen liiketoiminnassa. Tämä kertoo siitä, että yritykset eivät voi enää jättää vastuullisuuden pohtimista tulevaisuuteen, vaan sitä tulisi miettiä nyt.

Mitä on vastuullinen liiketoiminta?

Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa, että yritys tai organisaatio ymmärtää roolinsa ympäröivään yhteiskuntaan ja millä tavalla toiminta vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Vastuullisessa liiketoiminnassa yritys tai organisaatio huomioi omassa toiminnassaan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Yritysvastuu on vastuullisen liiketoiminnan yksi kuvaavista termeistä, joka kiteyttää toimenpiteet liiketoiminnan näkökulmasta.

Vastuullisesti toimiva yritys pyrkii harjoittamaan toimintaansa mahdollisimman kestävällä tavalla huomioiden liiketoiminnan ja sidosryhmät. Parhaimmillaan vastuullinen liiketoiminta on kilpailuetu ja osa yrityksen liiketoiminnan strategiaa. Vastuullisuus tulee näkyä läpileikattuna kaikissa yrityksen toiminnoissa, jolloin vastuullinen liiketoiminta ei jää vain sananhelinän tasolle.

Tämän ajan henkeen sopii, että organisaatioissa pohditaan vastuullisuutta liiketoiminnan näkökulmasta, kuinka vastuullisuudesta saadaan kilpailuetu. Vastuullisuudesta halutaan nykypäivänä tehdä erottautuvuustekijä toimintaympäristössä, joka viestii asiakkaille ajan hermolla olemista ja sitoutumista globaalintason haasteiden selättämiseen.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa käytännössä yrityksen toiminnassa?

Kun lähdetään pohtimaan vastuullisuutta käytännön tasolla, toimenpiteet voivat vaihdella paljon yrityksien sisällä. Yhdessä yrityksessä vastuullisuustoimenpiteet voivat olla kopiopaperin kierrättäminen, toisessa pahvisista kahvikupeista luopuminen ja kolmannessa tuotantoprosessien uudelleenorganisointi. Toisin sanoen käytännön teot lähtevät jo pienistä asioista ja valinnoista yrityksen sisäisissä toiminnoissa.

Käytännön toimenpiteiden taustalla vaikuttaa vahvasti yritystä ohjaavat erilaiset ajurit. EK:n PK-Pulssi tutkimuksen mukaan vastuullisen liiketoiminnan merkittävimmät ajurit löytyvät yrityksen arvoista (34 %), asiakkaiden odotuksista ja vaatimuksista (26 %) ja kilpailuedun luomisesta markkinoille (15 %). Toisin sanoen vastuullisuuden teot kumpuavat yrityksen sisältä ja kuinka yritystä johdetaan sisältäpäin toimimaan vastuullisesti.

Viimeisen kahden vuoden aikana yritystoiminnan vastuullisuutta on selkeästi vauhdittanut vallitseva pandemia ja ilmastokriisin paheneminen. Tämä ilmenee hyvin FIBSin tutkimuksesta, jonka mukaan nykypäivänä 76 % yrityksistä on yritysvastuupäällikkö tai -johtaja huolehtimassa yrityksen vastuullisesta tekemisestä.

Kestävän ja vastuullisen yritystoiminnan ajurit EK:n PK-Pulssi 2018 mukaan. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2019.)

Vastuullisuuden mittaaminen yrityksen käytännön toimenpiteistä koetaan yrityksissä vielä haasteellisena, mutta suurin osa yrityksistä kokee sen olevan jo hyvällä mallilla. Useat yritykset ovat jo ottaneet vastuullisuuden osaksi yrityksen johtamiskulttuuria unohtamatta sisäisiä kannustinjärjestelmiä. Kannustejärjestelmissä mitataan usein työturvallisuutta ja -hyvinvointia unohtamatta ilmastomuutoksen hillitsemistä.

Vastuullisuus yrityksen kilpailuetuna

FIBSin Yritysvastuu 2021-tutkimuksen mukaan vastuullisuus on kautta linjan muokkautunut entistä enemmän strategisempaan suuntaan kuin aikaisempina vuosina. Tutkimuksen mukaan jo 93 % yrityksistä ovat ottaneet kestävän kehityksen tavoitteet omaan strategiaansa, kun edellisenä vuonna 85 % yrityksistä olivat sisällyttäneet nämä teemat strategiaansa. Samaisesta tutkimuksesta voidaan myös nähdä, että vastuullisuudella on jo iso vaikutus yrityksen myyntituloksiin ja osakkeiden arvon nousuun.

FIBSin kyselytutkimuksen tulokset (2021). Vastuullisuus koetaan jo osana myynnin kasvattamista.

FIBSin tutkimuksesta voidaan selkeästi havaita, että valtaosa yrityksistä kokee vastuullisen toiminnan hyödyt suuremmiksi kuin sen varmistamiseen kuluvat resurssit. Toisaalta yritykset näkevät, että vastuullisuus ei ole enää niin merkittävässä roolissa uusien tuotteiden/palveluiden kehittämisessä. Tästä voidaan päätellä, että vastuullisuus on kahdessa vuodessa noussut keskiöön liiketoiminnan menestymisessä.

Kirjoittaja: tuntiopettaja Tiina Kuiri, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähdeluettelo:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2019. Vastuullisuuden suunnannäyttäjät. Käytännön työkaluja ja esimerkkejä yritysvastuun johtamiseen. Verkkojulkaisu.https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Vastuullisuusjulkaisu_final_net_11.9.2019.pdf. Viitattu 3.1.2022
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2021. Pk-vastuullisuusbarometrin tulokset. Verkkojulkaisu. https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/11/EK_Pk-Vastuullisuusbarometri_2021.pdf. Viitattu 3.1.2021.
FIBS 2021. Jyrkkä muutos suomalaisyritysten vastuullisuustyössä. Verkkotiedote. https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/jyrkka-muutos-suomalaisyritysten-vastuullisuustyossa/. Viitattu 3.1.2022
Great Place to Work, julkaisuaika tuntematon. Verkkosivu. https://greatplacetowork.fi/. Viitattu 4.1.2022.
Haapala, Jaana, Lehtipuu Unna 2021. Luottamuskysymys. Verkkokirja. Helsinki: Alma Talent Oy. https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.savonia.fi/teos/GAJBCXETEB#kohta:Luottamuskysymys/piste:t75. Viitattu 3.1.2022.
Huovinen, Jani 2017. Pk-Pulssi: Myönteinen vire pk-yrityksissä jatkuu vuonna 2018. Elinkeinoelämän keskusliitto EK. https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-pulssi-myonteinen-vire-pk-yrityksissa-jatkuu-vuonna-2018/. Viitattu 3.1.2022.
Koipijärvi, Terhi 2020, Kuvaja Sari 2020. Yritysvastuu 2.0: johtamisen uusi normaali. Verkkokirja. Helsinki: Kauppakamari. 2.uudistettu painos. https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.savonia.fi/ammattikirjasto/teos/yritysvastuu-2-2020# Viitattu 26.11.2021.
Lillberg, Petteri, Mattila, Riku 2020. Kestävä markkinointi. Verkkokirja. Helsinki: Alma Talent Oy. https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.savonia.fi/teos/BAEBBXXTBBAEE# Viitattu 4.1.2022.
Marjamäki, Pipsa, Vuorio Jenni 2021. Viestinnän johtaminen. Strategiasta tuloksiin. Verkkojulkaisu. Helsinki: Alma Talent Oy. https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.savonia.fi/teos/IABBXXBTABCEE# Viitattu 4.1.2022.
Sharma, Radha R.2019. Human resource management for organizational sustainability. Verkkojulkaisu, artikkelikokoelma. Business Expert Press 2019. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.savonia.fi/lib/savoniafi/reader.action?docID=5736201. Viitattu 3.1.2022.
Thompson, Paul B., Norris, Patricia E. 2021. Sustainability, what everyone needs to know. Verkkojulkaisu. United State of America: Oxford University Press. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.savonia.fi/lib/savoniafi/reader.action?docID=6449718. Viitattu 1.1.2022.
Tynkkynen Oras, Berninger Kati 2017. Nettopositiivisuus. Menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso. Verkkokirja. Helsinki: Alma Talent Oy. https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.savonia.fi/teos/EAEBBXXTBBAED# Viitattu 4.1.2022.
Viivi 2016. MITÄ SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTOINTI SISÄLTÄÄ? Vastuullisuusraportti. Verkkojulkaisu. http://vastuullisuusraportti.fi/2016/03/03/mita-sosiaalisen-vastuun-raportointi-sisaltaa/. Viitattu 3.1.2021.
Viivi 2016. MITÄ VASTUULLISUUS YRITYSTOIMINNASSA TARKOITTAA?. Vastuullisuusraportti. Verkkojulkaisu. http://vastuullisuusraportti.fi/2016/03/09/mita-vastuullisuus-yritystoiminnassa-tarkoittaa/. Viitattu 26.11.2021
Ympäristömerkintä Suomi Oy 2021. Viherpesua vai ympäristövastuuta?. Verkkoartikkeli. https://joutsenmerkki.fi/viherpesua-vai-ymparistovastuuta/. Viitattu 3.1.2022.