Savonia-artikkeli: Voimavarapuu nostaa esiin palvelujärjestelmän kehittämistarpeet

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Olemme kolme tänä keväänä valmistuvaa opiskelijaa sosionomin tutkinto-ohjelmasta. Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisena kehittämistyönä ja testasimme voimavarapuun käytettävyyttä tiedonkeruumenetelmänä. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi Mieliteko-ohjelma. Yhteistyökumppaninamme toimi Savon Mielenterveysomaiset FinFami ry, joka on omaishoitajien ja omaisten valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio. FinFami ry:n tavoitteena on edistää omaisten hyvinvointia läheisen sairastuessa psyykkisesti.

Mielenterveysomaisten vastausten perusteella koostettu voimavarapuu (Mira Sirviö-Juutinen 2023).
Mielenterveysomaisten vastausten perusteella koostettu voimavarapuu (Mira Sirviö-Juutinen 2023).

Opinnäytetyömme tuotoksena keräsimme mielenterveysomaisten omia kokemuksia ja ajatuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta ja voimavaroja vievistä tekijöistä. Kiinnostuimme aiheesta, koska mielenterveysomaisella on kolminkertainen riski sairastua masennukseen muuhun väestöön verrattuna. Ennaltaehkäisy ja omaisten riittävän tuen saaminen on tärkeää. Ilman riittävää tukea, myös omaiset voivat sairastua mielenterveysongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevällä mielenterveystyöllä on sekä inhimillisiä, että yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Toteutimme voimavarapuun virtuaalisesti Padlet-alustan avulla. Vastaajina toimi 13 mielenterveysomaista ja heidän vastauksistaan koostettiin voimavarapuu. Vastaustauksista kerättiin mielenterveysomaisten suosituksia ennaltaehkäisevään palveluohjaukseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

“Omainen pohti, että olisiko vakavalta sairastumiselta vältytty, jos tilanteeseen olisi reagoitu ajoissa.”

Mielenterveysomaiset olivat havainnoineet, ettei perusterveydenhuollon palveluja ole tai niitä ei löydy. Palvelujärjestelmään toivottiin selkeyttä sekä helppoutta mm. puhelinpalveluiden muodossa.

Palvelujärjestelmää kuvattiin ”hämähäkinverkkona, johon on vaikea päästä ja hoitojaksot ovat lyhyitä.” Heidän vastauksissaan nousi esille myös omaisten havainto siitä, että erikoissairaanhoito on kuormittunut ja mm. kriisiapua ei ole saatu. Kuormittuneisuuden kerrottiin näkyneen myös asiakaskohtaamisissa. Asiakaskohtaamisissa lisäkuormitusta omaisille toi ammattilaisten vaihtuvuus, tuttuusongelmat, sukupolvien välinen kuilu sekä erilaisten elämäntilanteiden ymmärryksen puute. Vastauksissa oli havainnoitu myös sitä, että eri kaupunginosissa saa erilaista palvelua ja että viranomaisten välinen yhteistyö ja niiden väliset siilot koetaan kuormittaviksi tekijöiksi.

“Voimaannuttavana asioina nousee esille FinFami ry:n toiminta ja vertaistukiryhmät.” FinFami ry on tarjonnut apua nopealla aikataululla, niin henkilökohtaisia tapaamisia kuin ryhmän tukea. Vastauksissa tuli ilmi, että ryhmätoiminta on tukenut monessa eri elämänvaiheessa ja osa omaisista koki, että ilman ryhmän tukea olisi ollut aivan hukassa. Myös puhelin- ja livevertaisryhmät oli mainittu voimaannuttavina asioina. Henkilökohtaiset tapaamiset Finfami ry:n omatyöntekijän kanssa nousivat merkittäviksi voimavaroiksi useissa vastauksissa. Omaiset olivat kokeneet, että olivat saaneet omatyöntekijältä apua akuuttien tapahtumien yhteydessä, niiden omien ajatusten ja tunteiden jäsentelyssä, joita on haastavaa saada kasaan omin voimin. ”Tärkeänä koettiin, että on tullut kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.”

Käytännön avun merkitys FinFami ry:n taholta asioiden hoidossa sekä tarvittavien tukimateriaalien saaminen nousi esiin vastauksissa.

”Ystävät voimavarana rikastuttavat elämää. Ystävät antavat tärkeitä huomiota, näkökulmaa, mittasuhteita omiin ajatuksiin sekä tilanteisiin.”

Mielenterveysomaisten vastauksissa nousi tärkeänä esille läheisten ja vertaistuen merkitys sekä palvelujärjestelmän toimimattomuus. Omaiset kokivat tärkeänä palvelun nopeamman saatavuuden ja pysyvät hoitajat ja lääkärit sekä omaisten kuulluksi tulemisen ja heidän jaksamisensa huomioimisen. Mielenterveysomaisten vastausten perusteella useimmin esiin nousivat suositus- ja kehittämisehdotuksina:
• Palveluiden saatavuus nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi
• Lähiomaiset mukaan tueksi
• Lähiomaisten kuunteleminen
• Lähiomaisten jaksamisen huomiointi
• Aktiivisempaa apua lähiomaiselle
• Tietoa lähiomaiselle mistä apua voi saada
• Oma hoitaja ja lääkäri

Vastausten perusteella tärkeää olisi saada palvelujärjestelmä toimivammaksi niin, että palveluita saisi jatkossa nopeammin ja yksinkertaisemmin. Henkilöstön vaihtuvuuden koettiin heijastuvan negatiivisesti asiakkaisiin ja olisikin tärkeää, että asiakkailla olisi oma hoitaja ja lääkäri. Mielenterveysomaiset kokivat, että heidän mukaansa ottaminen heti alussa olisi tärkeää läheisen sairastuttua. Omaiset nähtiin tärkeänä tukena sairastuneen arjessa.

”Toivotaan, että asia saisi tuulta purjeisiin ja kehitystä nykyiseen hoitokulttuuriin.”

Kirjoittajat:

Riina Jokinen, sosionomiopiskelija
Jaana Kortelainen, sosionomiopiskelija
Mira Sirviö-Juutinen, sosionomiopiskelija