Savonia

Savonia-artikkeli: Savoniaan tehty energiatekniikan opinnäytetyö palkittiin Ilmansuojelupäivillä stipendillä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

ISY palkitsi Ilmansuojelupäivien yhteydessä Lappeenrannassa ansioituneita opinnäytetyön tekijöitä.

Ilmansuojeluyhdistys ISY jakaa vuosittain merkittävien ilmanlaatuun sekä ilmansuojeluun liittyvien opinäytetöiden tekijöille stipendin. Palkitut opinnäytetyöt esitellään vuotuisilla ilmansuojelupäivillä. Stipendiaatti esittelee työnsä myös ilmansuojeluyhdistyksen lehdessä artikkelimuodossa. Kirsi Pelkosen opinnäytetyön aiheena oli Peltobiomassan kestävyyskriteerit biokaasun tuotannossa. Opinnäytetyö on tehty Energiatekniikan koulutusohjelmassa Varkaudessa. Työ palkittiin myös Savonian opinnäytetyöstipendillä kevään valmistujaisten yhteydessä.

Ilmansuojelupäivät järjestetään vuosittain, ja niiden pitopaikaksi on valikoitunut Lappeenranta. Kaksipäiväiseen tapahtumaan on kutsuttu myös kansainvälisiä luennoitsijoita ilmansuojelun parista. Tämän vuoden teemana olivat kiristyvät ilmanlaatutavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseen. Mustan hiilen ja paikallisten haittojen, kuten pakokaasujen ja katupölyn, hallintaan on asetettu tavoitearvot jo vuosia sitten. Kuitenkin katupölyn osalta päästövähennykset ovat olleet heikkoja. Uudessa EURO 7 -standardissa otetaan myös kantaa henkilö- ja pakettiautojen jarrujen aiheuttamaan pölyhaittaan, ja sille on asetettu tavoite vuoteen 2035 mennessä. Autojen sähköistyminen ei siis ole poistanut kaikkia niistä aiheutuvia ilmanlaatuhaittoja. Kaupunkien tulee panostaa teiden, katujen sekä työmaiden pölynsidontaan, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin.

Kuva 1. Kirsi Pelkonen sai ISY:n stipendin ilmansuojelupäivillä (Janne Ylönen).
Kuva 1. Kirsi Pelkonen sai ISY:n stipendin ilmansuojelupäivillä (Janne Ylönen).

Puun kasvaneella pienpoltolla viime talvena ei havaittu merkittävää vaikutusta ilmanlaatuun. Onneksi tilannetta auttoi leuto talvi, joka piti bentso(a)pyreenin (BaP) sekä hiukkasten päästöt maltillisina, vaikka puun pienpolton arvioitiin lisääntyneen merkittävästi klapien kysynnän kasvaessa. Puun pienpolton aiheuttamien haittojen käsittelyyn on myös olemassa työkalu, jolla voidaan puuttua naapurustojen välisiin kiistoihin haitoista. Työkalu on esitelty Ympäristöministeriön ohjeessa viranomaisille.

Ilmansuojelupäivillä kerrottiin tilanteesta Huippuvuorilla, missä lähialueen päästöjen vaikutukset näkyvät monella tapaa. Lähialueilla tulisi kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen sekä teknologian ja keksintöjen hyödyntämiseen esimerkiksi laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi uusien polttoaineratkaisujen kuten ammoniakin sekä vedyn avulla. Yleisölle kerrottiin myös yrityksille tulevasta velvoitteesta raportoida hankkimiensa tuotteiden kestävyydestä EU:n kestävyysraportoinnin muodossa, jolloin tulisi selvittää tuotteen alkuperän vaikutukset ympäristöön. Taustalla ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Janne Ylönen, tutkimusinsinööri, Savonia AMK, janne.ylonen@savonia.fi
Teija Honkanen, energiatekniikan lehtori, Savonia AMK, teija.honkanen@savonia.fi