Savonia-artikkeli: Sosiaalialan ammatillinen identiteetti vahvistuu yhdessä keskustellen

Keväällä 2024 valmistuvat sosionomiopiskelijat pohtivat viimeisellä opintojaksollaan Sosiaalialan asiantuntijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sosionomin ammatti-identiteettiä ja sosionomin työn sisältöjä. Ohessa koostetta heidän esille nostamistaan merkityksellisistä asioista.

Opiskelijan henkilökohtainen kasvu ja toimijuus sosiaalialalla

Opiskelijat kuvaavat, että sosionomiopinnot ovat edistäneet merkittävästi henkilökohtaista ammatillista kasvua, itsetuntemusta sekä kehittäneet toimijuutta sosiaalialalla. Käytännön ammatilliset harjoittelujaksot ja monipuoliset oppimistehtävät ovat mahdollistaneet teorian soveltamisen käytäntöön ja antaneet arvokasta kokemusta erilaisista sosiaalialan työtehtävistä.

Tätä käytännön ja teorian vuoropuhelua toivotaan opintoihin jopa lisää. Käytännön ja teorian vuoropuhelun myötä sosionomiopiskelijat ovat oppineet reflektoimaan omaa toimintaansa ja vahvistaneet ammatillista osaamistaan. Eräs opiskelija kuvaa asiaa näin: ” koen, että minulle on tarkentunut omat vahvuuteni ja se, millaiset asiat/tilanteet ovat minulle puolestaan haasteellisia ”. Tämän vuoropuhelun toivotaan jatkuvan työelämässä.

Ammatilliset harjoittelut koetaan erittäin antoisaksi. Aidot työelämän asiakastilanteet ja erilaiset työtehtävät motivoivat opiskelijoita reflektiiviseen työotteen vahvistamiseen.

Ammatillisen osaamisen kehittyminen

Sosionomiopintojen aikana monipuolinen ja laaja-alainen osaaminen valmistaa opiskelijaa sosiaalialan erilaisiin tehtäviin. Opinnot ovat tarjonneet valmiuksia erilaiseen asiakastyöhön, moniammatilliseen yhteistyöhön, ongelmanratkaisuun ja vuorovaikutustaitoihin. Opiskelijoiden kyky kohdata eri ikä-, kulttuuri- ja väestöryhmiä sekä auttaa heitä moninaisissa elämäntilanteissa, on vahvistunut.

Kaikkea ei voi oppia opintojen aikana, mutta varmuus/tieto siitä, että selviää erilaisissa tilanteissa, lisää ammatillista itsetuntemusta. Opiskelijat kokevat, että opintojen aikana on saanut sellaiset eväät, että työelämä kantaa.

Sosiaalialan asiakastyön merkitys

Sosionomikoulutuksessa korostuu vuorovaikutteinen asiakastyö, jossa sosionomin tehtävä on tukea asiakkaita heidän arjessaan ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Opiskelijat kertoivat, että opinnot ovat opettaneet, miten sosionomi voi auttaa asiakkaita löytämään oikeita ratkaisuja arjen pulmiin sekä ohjaamaan asiakkaita ja heidän läheisiään erilaisiin tuki- ja neuvontamuotoihin. Sosionomin työhön kuuluu myös asiakkaan ja heidän läheistensä osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen ja tukeminen.

Ammatillinen reflektio ja vuorovaikutus työyhteisön kanssa on auttanut opiskelijoita tiedostamaan omia asenteitaan paremmin ja mahdollistanut asiakkaan kohtaamisen ammatillisesti ja avoimin silmin. Opiskelijat ovat opintojensa aikana huomanneet myös sosiaalialan työkentän laajuuden asiakastyössä.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

Sosionomitutkinto antaa valmiuksia tunnistaa yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia ihmisten elämään. Opinnot valmentavat sosionomeja toimimaan muuttuvassa yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa väestön ikääntyminen, teknologian kehitys ja mahdollinen resurssipula luovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia sosiaalialalle.

Erilaiset digitaaliset ratkaisut sosiaalialalla ovat palveluprosesseissa nykyisin keskeisiä. Opiskelijoiden digitaidot ovat kehittyneet erilaisia oppimistehtäviä tehdessä ja antavat valmiuksia työhön.

Opiskelijat kokevat, että ovat oppineet arvioimaan ja kehittämään palveluja vastaamaan erilaisiin yhteiskunnallisiin ja palvelujärjestelmän muutoksiin sekä edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoisuutta ja syrjäytymisen ehkäisytyötä.

Erityisesti näkemys ennaltaehkäisevän työn merkityksestä on kirkastunut. Koulutus on valmistanut sosionomiopiskelijoita vaikuttamaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointiin laaja-alaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että koulutuksen aikana sosionomiopiskelijoidemme ammatillinen identiteetti ja ammatillinen kasvu ovat muotoutuneet myönteisesti. Työelämään siirryttäessä ammatti-identiteetin vahvistamisessa keskeisiä asioita ovat työyhteisön jatkuva dialogi, reflektiivisyys ja asiantuntijuuden pohtiminen. Yhdessä keskustellen sosionomit vaikuttavat toistensa käsityksiin ja arvoihin sekä vahvistavat alan arvoperustaa ja ihmiskäsitystä.

Koulutus on ollut merkityksellinen myös laajemmin tarkasteltuna. Yhteinen opiskeluaika pienryhmätyöskentelyineen on tarjonnut mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Eräs opiskelija totesi: ” lisäksi koulutus on tuonut itselleni uusia ystäviä elämääni”.

Kirjoittajat

Auli Ratinen, sosiaalialan lehtori, Savonia Ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia Ammattikorkeakoulu