Värikkäät narut, joiden sidonnasta muodostuu sydän

Savonia-artikkeli: Terveys- ja hyvinvointimessut: 100-vuotiasta terveydenhoitajakoulutusta juhlistava yhteisöllinen tapahtuma väestön hyvinvoinnin tukena

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Savonia Kampussydämessä järjestettiin huhtikuussa 2024 Terveys- ja hyvinvointimessut, jotka juhlistivat tänä vuonna 100 vuotta täyttävää terveydenhoitajakoulutusta. Messut toteutettiin osana terveydenhoitajakoulutuksen kehittämistyön opintoja. Opiskelijat suunnittelivat, organisoivat ja toteuttivat messut monialaisena yhteistyönä työelämän edustajien kanssa kehittämistyölle asetettujen vaatimusten mukaisesti (Savonia julkaisuaika tuntematon).

Terveys- ja hyvinvointimessut väestön ja yksilön terveyttä edistämässä

Terveyden edistäminen on arvopohjaista tavoitteellista toimintaa, jolla vahvistetaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistään sairauksia. (Patja, Absetz & Rautava 2022, 15.) Terveydenhuoltolain (1326/2010, 1 luku 3§) mukaan terveyden edistäminen kohdistuu yksilöihin, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöihin tavoitteena ylläpitää ja parantaa terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia. Toiminta vahvistaa myös mielenterveyttä, tukee voimavaroja ja kaventaa terveyseroja. Terveydenhoitaja terveyden edistäjänä ei anna suoraan muutosehdotuksia ohjattavalle esimerkiksi elintapaohjauksessa. Hänen tehtävänään on antaa riittävästi tietoa, taitoja ja resursseja, että ohjattava ymmärtää näiden vaikutuksen terveyteen ja hyvinvointiin ja voi itse ryhtyä tarvittaviin muutoksiin. (Hickson 2015.)

Preventiivinen terveyden edistäminen on toimintaa, jolla ehkäistään sairauksia ja terveyden riskitekijöitä. Preventiivisessä työssä on kolme eri tasoa. Primaaripreventio on sairauden riskitekijöiden ja terveysongelmien ehkäisyä jo ennen kuin ne syntyvät. Sekundaaripreventiossa pyritään tunnistamaan riskejä, oireita ja sairauksia niin varhain ettei sairaus puhkeaisi tai pääsisi pahenemaan. Tertiääripreventiossa jo olemassa olevan sairauden tai vamman aiheuttamaa toimintakyvyn rajoitetta ehkäistään. Terveyttä, joka on jäljellä, ylläpidetään ja parannetaan. (Haarala, Honkanen, Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 40.)

Messut edistivät yksilön ja väestön terveyttä yhteisöllisesti ja yksilöllisesti. Messuilla hyödynnettiin visuaalista, auditiivista ja kineettistä oppimistyyliä, jotka tukevat erilaisia oppijoita. (Wallo & Häyrinen 2002, 147). Tarjolla oli tietoa muun muassa ravitsemuksesta, suunterveydestä, syövän ennaltaehkäisystä, raskaudenehkäisystä, päihteiden ennaltaehkäisemisestä ja digitaalisista terveyspalveluista. Messujen monipuolisten palveluiden avulla kävijät saivat konkreettista opastusta, terveyskasvatusta ja mahdollisuuksia verkostoitua ja saada vertaistukea (Patja ym. 2022, 17). Hyvinvointi- ja terveysmessut edistivät yhteisön terveyttä monipuolisesti. Eri sosioekonomisesta taustasta sekä eri ikäryhmistä tulevien ihmisten läsnäolo mahdollisti väestön terveyserojen kaventamisen terveysneuvonnan keinoin (Terveydenhuoltolaki, 1 luku 3§).

Keskeinen sijainti ja helppokulkuinen ympäristö sekä alan asiantuntijoiden läsnäolo varmistivat luotettavan tiedon ja matalan kynnyksen osallistumisen. Väestötason terveyden edistäminen on kustannustehokkaampaa ja sairauksien ennaltaehkäisyyn panostaminen on tärkeää. Terveydenhoitajan rooliin kuuluu yhteisön terveystarpeiden selvittäminen, yhteistyö yhteisön jäsenten kanssa ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Terveys- ja hyvinvointimessujen asiantuntija puheenvuoron aiheet ja messuille osallistuvat toimijat valittiin niin, että erilaiset osallistujat saavat monipuolista terveysneuvontaa ja -tietoja messuilta. (Haarala ym. 2015, 202.)

Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittyminen

Terveydenhoitaja on asiantuntija terveydenhoitajatyössä, terveyden edistämisessä ja kansanterveystyössä. Terveydenhoitajan ammatillisissa osaamisvaatimuksissa oletetaan valmiin terveydenhoitajan hallitsevan lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön aina ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitajatyöhön saakka. (Haarala 2022, 13–14.) Kehittämistyössä ammatillinen osaaminen vahvistui, koska terveydenhoitajat työskentelevät monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä. Terveydenhoitajan työssä vaaditaan päätöksentekokykyä ja verkostoitumista. Terveydenhoitajan työssä vaikutetaan kokonaisvaltaisesti yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointiin. (Terveydenhoitajaliitto 2016.) Projektityössä organisointi ja itsensä johtamistaidot kehittyivät. Kehittämistyön kanssa päällekkäin sattuvat harjoittelujaksot, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen vaativat priorisointia. (Sarkkinen 2020.)

Kirjoittajat:

Johanna Rautiainen,

Terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, laura.rautiainen@edu.savonia.fi

Riikka Simonen,

Terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, riikka.simonen@edu.savonia.fi

Terhi Kulo,

Lehtori, Savonia AMK, terhi.kulo@savonia.fi

Lähteet:

Haarala, Päivi 2022. Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset. Metropolian ammattikorkeakoulun julkaisuja. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/744761/2022%20TAITO%2092%20Terveydenhoitajan%20ammatilliset%20osaamisvaatimukset.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Viitattu 16.4.2024.

Haarala, Päivi, Honkanen, Hilkka, Mellin, Oili-Katriina & Tervaskanto-Mäentausta, Tiina 2015. Terveydenhoitajan osaaminen. 2. painos. Porvoo: Edita Publishing Oy.

Hickson, Ford 2015. Concepts in health promotion. Teoksessa Will Nutland & Liza Cragg (toim.) Health Promotion Practice. 2. painos. Englanti: Open University Press, 6.

Patja, Kristiina, Absetz, Pilvikki & Rautava, Päivi 2022. Terveyden edistäminen. 1. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Sarkkinen, Marja 2020. Ole itsellesi paras mahdollinen pomo! Seitsemän keinoa parantaa itsensä johtamisen taitoja. Työpiste verkkolehti. Työterveyslaitos. https://www.ttl.fi/tyopiste/ole-itsellesi-paras-mahdollinen-pomo-seitseman-keinoa-parantaa-itsensa-johtamisen-taitoja. Viitattu 14.5.2024

Savonia julkaisuaika tuntematon. Opinto-opas. Terveydenhoitajatyön kehittäminen Laajuus (5 op). https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/15594/fi/10887/56988/876/0/16319 Viitattu 16.4.2024.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326. Viitattu 17.4.2024.

Wallo, Helena & Häyrinen, Eija 2022. Tapahtuma on tilaisuus. 6. painos. Helsinki: Tietosanoma.