Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

Savonia-artikkeli: Terveysalan digitaalinen liiketoiminta – haasteet ja menestystekijät

Digitaalisten terveyspalvelujen tuottajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Teknologinen kehitys on avannut uusia ovia terveydenhuoltopalveluiden tarjoamiselle, hallinnalle ja innovaatioille. Tämä kehitys on luonut sekä uudenlaisia mahdollisuuksia että haasteita alan toimijoille.

Liiketoimintamallit digitaalisissa terveyspalveluissa


Liiketoimintamallien ymmärtäminen on olennainen osa digitaalisten terveyspalvelujen kehitystä.
Hyvän liiketoimintamallin katsotaan olevan looginen ja muunneltava. Liiketoimintamallin tehtävänä on yhdistää yrityksen tuotannon prosessit, asiakasnäkökulma, rahavirrat ja kumppanit. Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien katsotaan olevan useammin yksityissektorin toimijoita, jotka palvelevat liiketoiminnoillaan julkisia toimijoita. Digitaalisten terveyspalveluiden liiketoimintamallit ovat tämän muutoksen eturintamassa yhdistäen teknologisia innovaatioita, liiketoimintastrategiaa, alalle liittyvää sääntelyä ja toisaalta vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin ja huomioiden eettisten palveluiden tuottamisen näkökulman.

Liiketoimintamallien haasteet ja menestystekijät

Luur (2023) tutki opinnäytetyössään digitaalisen terveysalan yritysten kohtaamia haasteita ja menestystekijöitä liiketoimintamalleissa. Tavoitteena oli syventää ymmärrystä alan liiketoimintamalleista ja tunnistaa keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat yritysten menestykseen digitaalisessa terveydenhuollon kentässä.

Keskeiset haasteet

Tulokset osoittivat, että digitaalisen terveydenhuollon yritykset kohtaavat useita ainutlaatuisia haasteita liiketoiminnoissaan. Seuraavat haasteet edustavat monimuotoista ympäristöä, jossa digitaalisen terveydenhuollon yritykset toimivat.

  1. Legitiimiyshaasteet: Legitiimiyden saavuttaminen ja ylläpitäminen on keskeistä yrityksen uskottavuudelle ja markkinoille pääsylle. Digitaalisen terveydenhuollon alalla legitiimiyshaasteita esiintyy teknologioiden käytössä, tekoälyn soveltamisessa sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, erityisesti kun kyse on muuttuvista liiketoimintamalleista.
  2. Rahoituksen ja investointien haasteet: Rahoituksen hankkiminen ja sijoitusten hallinta ovat kriittisiä yrityksen kasvulle ja liiketoiminnan kestävyydelle. Tuloksien mukaan päähaasteena on rahoituksen saanti, joka voi vähentää yritysten houkuttelevuutta sijoittajien silmissä. Julkisen rahoituksen saaminen voi olla myös erittäin haastavaa digitaalisen terveysalan yrityksille.
  3. Kyberturvallisuuden haasteet: Kyberturvallisuus on erityisen tärkeää terveydenhuollon alalla, missä asiakkaiden tietoturva on ensiarvoisen tärkeää. Tässä arvioidaan toimijan luotettavuus, joka on yksi haavoittuvimmista osa-alueista. Tähän liittyy tekoälyn haasteet, palvelunestohyökkäykset, GDPR:n noudattaminen ja yksityisyydensuoja. Riskienhallinnan merkitys nostetaan esiin arvolupauksena asiakkaille.
  4. Laadun ja tehokkuuden arvioinnin haasteet: Tuotteiden ja palveluiden laadun ja tehokkuuden arviointi on tärkeää yrityksen toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Erityisesti korostetaan datamäärien sekä taloudellisten vaikutuksien tiedonkeruuta. Lisäksi loppukäyttäjien näkökulmien merkitystä nostetaan esiin.

Keskeiset menestystekijät

Menestyksen avaimiksi tunnistettiin useita tekijöitä. Nämä tekijät korostavat voimakasta tarvetta innovatiivisille lähestymistavoille liiketoimintamallien kehittämisessä ja soveltamisessa.

  1. Skaalautuvuus: Yrityksellä pitää olla kyky laajentaa toimintaansa kustannustehokkaasti. Se on avainasemassa liiketoiminnan kasvussa.
  2. Yhteistyö: Tiivis yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa voi johtaa synergiaetuihin ja muihin innovaatioihin.
  3. Kliininen arvo: Tuotteiden ja palveluiden kliinisen arvon tunnistaminen ja korostaminen on tärkeää asiakkaiden luottamuksen ja markkina-aseman saavuttamiseksi. Tuotteiden on oltava toimivia ja turvallisia.
  4. Liiketoimintaosaaminen: Vahva liiketoimintaosaaminen on perusta menestyvälle strategialle ja päätöksenteolle.
  5. Arvioinnin merkitys: Jatkuva tuotteiden ja palveluiden arviointi ja kehittäminen varmistavat niiden ajantasaisuuden ja tehokkuuden.
  6. Häiritsevät (disruptive) teknologiat: Uusien, mullistavien teknologioiden hyödyntäminen voi tarjota kilpailuetua ja avata uusia markkinoita.

Tulevaisuus vaatii työtä

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että digitaalisen terveydenhuollon liiketoimintamallit edellyttävät jatkuvaa mukautumista ja innovointia. Lisäksi haasteiden sekä menestystekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on elintärkeää yritysten menestymiselle nopeasti kasvavassa ympäristössä. Digitaalinen terveydenhuolto on ala, joka vaatii jatkuvaa oppimista, kehitystä ja sopeutumista uusiin olosuhteisiin, mikä tekee siitä sekä haastavan, että erittäin merkittävän toimialan.

Opinnäytetyön nimi: Business models in digital health- Challenges and Success Factors of Business Models in Digital Health

Kirjoittajat:
Ragnar Luur, tradenomi (YAMK), Master’s Degree in Digital Health-ohjelma, Savonia ammattikorkeakoulu
Elisa Snicker, lehtori, KTM, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu, jatkuvan oppimisen yksikkö, Master School, Kuopio