Kuvassa neljä palapelin palaa, jota neljä kättä pitelee.

Savonia-artikkeli: Toimintakykytietoa yhtenäisesti ja laadukkaasti ICF-luokituksen avulla

Oletko pohtinut työssäsi toimintakyvyn arviointia ja sen moninaisia käytäntöjä? Pohditko toimintakyvyn kuvaamisen erilaisia kuvaamisen erilaisia tapoja? Kaipaatko työhösi toimintakyvyn arviointiin hyvää välinettä laaja-alaisen toimintakyvyn kuvaamiseksi?

Kun henkilön toiminnassa ja arjessa suoriutumisessa on haasteita, toimintakyvyn arviointi on välttämätöntä. Arvioinnin kautta saamme tietoa siitä, miten voimme tukea asiakkaan arkea ja toimintaa. Kansainvälinen toimintakykyluokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF) tarjoaa mallin laaja-alaisen toimintakyvyn kuvaamiseen. Toimintakykyluokitus kuuluu Maailman terveysjärjestön (WHO) luokitusperheeseen yhdessä tautiluokituksen (ICD-11) ja interventioluokituksen (ICHI) kanssa. ICF-luokituksen käyttöä suositellaan toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta koskevissa suosituksissa ja hyödyntämään luokitukseen nojautuvia käytännöllisiä lomakkeita, kuten esimerkiksi ICF-ydinlistoja (STM 2022).

Toimintakykyä kuvataan monin tavoin ja sanoin eri ammateissa. Onkin tunnistettu, että käytetyt mittaamisen ja arvioinnin menetelmät vaihtelevat käytännöissä paljon. Jotta saamme yhtenäistettyä toimintatapojamme, tarvitaan yhteisiä käsitteitä. Nämä yhtenäiset käsitteet mahdollistavat sen, että asiakkaamme ja ammattilaiset eri aloilta pystyvät yhdessä kommunikoimaan mahdollisimman selkeästi ja helposti. Parhaiten tämä onnistuu käyttäen yhtenäisiä käsitteitä (Anttila & Valkeinen, 2014). ICF-luokituksen avulla voidaan yhtenäistää käyttämäämme toimintakykykieltä, mikä myös kehittää toimintaa asiakaslähtöisemmäksi.

ICF-luokituksen hyödyiksi on tunnistettu, että se avaa toimintakyvyn käsitteen laajaa-alaisesti yksilö- ja ympäristötekijät huomioiden. Se tarjoaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle ja mahdollistaa tietojen vertailun toimintakyvyn rakenteisessa kuvaamisessa asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä (THL, 2024). Luokituksen avulla voidaan myös kuvata, miten eri osa-alueita voidaan eri menetelmillä ja mittareilla tarkentaa.

Laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnin kautta voimme rakentaa vaikuttavia toimintakyvyn tukemisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkimuksissa on todettu, että ICF:n avulla voidaan monipuolisesti kuvata kuntoutujan toimintakykyä. Se on kokonaisvaltainen ja systemaattinen toimintakyvyn kuvausmenetelmä ja dokumentoinnin väline ja helpottaa kuntoutumisen tavoitteen asettelua asiakkaan kanssa (Üstün ym. 2003; Glässel ym. 2010). ICF-luokittelun avulla voidaan ohjata työnjakoa eri toimijoiden välillä ja mahdollistaa yhteinen toimintakykykieli kaikille toimijoille. (Kerätär 2016). ICF auttaa täsmentämään toimintakykytietoa ja toiminnan osa-alueita sekä kliinisessä työssä että tieteellisessä tutkimuksessa.

Savonian jatkuvan oppimisen täydennyskoulutuksissa perehdytään ICF-luokitukseen tarkemmin käytännön asiakastyön näkökulmasta syksyllä 2024 ja keväällä 2025:

ICF-luokitus käytännössä

ICF-luokituksen käyttö sosiaalialalla

Lisätietoa ICF-luokituksesta THL:n sivuilla: ICF-luokitus ja sähköinen ICF-kirja.

Kirjoittaja:

Anu Kinnunen, KT, EO, ft, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, ICF-kouluttajaverkoston jäsen

Lähteet

Anttila, Heidi, Valkeinen, Heli. 2014. ICF-luokitus ja toimintakykymittarit: mitä, miten ja miksi? Fysioterapia 4/2014.

Kerätär, R. 2016. Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän. 2016. Väitöskirja. Oulun yliopisto. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1086-5

Glässel A, Kirchberger I, Linseisen E, Stamm T, Cieza A, Stucki G. Content Validation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Set for Stroke: The Perspective of Occupational Therapists. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2010;77(5):289-302. doi:10.2182/cjot.2010.77.5.5

Ustün TB, Chatterji S, Bickenbach J, Kostanjsek N, Schneider M. The International Classification of Functioning, Disability and Health: a new tool for understanding disability and health. Disabil Rehabil. 2003 Jun 3-17;25(11-12):565-71. doi: 10.1080/0963828031000137063. PMID: 12959329.

STM. 2022. Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022 Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon kuvaus ja arviointia. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2022:23