Kuvassa näkyy kahden henkilön jalat, molemmilla jalassa farkut ja tennarit, toiset farkut polvista revityt.

Savonia-artikkeli: UCLA PEERS® -ohjelma sosiaalisten taitojen harjoittamiseen autisminkirjolla oleville nuorille

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

PEERS® -ohjelma kehittää tutkitusti autismikirjon nuorten sosiaalisia taitoja. Menetelmää käytetään useissa maissa ja se olisi hyvä saada käyttöön Suomessakin. Tämä artikkeli käsittelee PEERS® -ohjelmaa autismikirjon nuorten sosiaalisten taitojen tukemisen näkökulmasta.

PEERS® -ohjelman lähtökohdat

Autismikirjon häiriö on keskushermoston kehityksellinen häiriö, jonka oirekuva ja vaikeusaste vaihtelevat paljon. Autismikirjon häiriö näkyy henkilöillä toimintakyvyssä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, käytösmalleissa ja kiinnostuksenkohteissa yksilöllisesti. (Autismikirjon häiriö: Käypähoito -suositus, 2024.) Kirjolla olevien henkilöiden saattaa olla haasteellista saada ystäviä, ylläpitää ystävyyssuhteita ja selviytyä erilaisista sosiaalisista tilanteista.

UCLA PEERS® (Program for the Education and Enrichment of Relationship Skills) on sosiaalisia taitoja kehittävä ohjelma sosiaalisissa taidoissa tukea tarvitseville nuorille. PEERS® -ohjelman vaikuttavuus perustuu näyttöön, tutkimusnäyttö kohdistuu autisminkirjolla oleviin esikoululaisiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Menetelmä on soveltuva myös esikouluikäisten, nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla, joilla on ADHD, ahdistusta tai masennusta tai muita sosiaalisia haasteita. Ohjelman kehitti alun alkaen UCLA (University of California Los Angeles) -yliopiston Elisabeth Laugeson ja Fred Frankel vuonna 2005 autisminkirjon nuorten tarpeisiin. Sittemmin menetelmä on levinnyt laajemmin Amerikassa ja yli Amerikan rajojen. (Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior 2024.) Menetelmää käytetään esimerkiksi kuntoutuskeskuksissa ja kouluissa, joissa on autisminkirjon oppilaita.

Menetelmän hyödyllisyys tutkimuksen valossa

Tutkimukset osoittavat PEERS® -ohjelman hyötyjä autisminkirjon henkilöiden sosiaalisten taitojen kehittymisessä useilla sosiaalisten taitojen osa-alueilla, eri maissa (esim. Geannoppulos 2023; Platos, Wojaczek & Laugeson 2022; Fatta, Laugeson, Bianchi, Laghi & Scattoni 2023). Helder, Bailey, Warners & Vallance (2024, 15) totesivat PEERS-ohjelman kehittävän autisminkirjon henkilöiden sosiaalisia taitoja ja sosiaalista käyttäytymistä pitkäkestoisesti. PEERS® -ohjelman myönteisistä vaikutuksista löytyy vahva tutkimusnäyttö, mutta muitakin toimivia menetelmiä autismiskirjon henkilöiden sosiaalisten taitojen harjaantumiseksi on olemassa.

PEERS® -ohjelma käytännössä

Ohjelma sisältää 90 minuutin kestoisia ryhmätapaamisia 14 kertaa kertaviikkoisesti. Nuoret ja heidän vanhempansa osallistuvat yhtäaikaisesti nuorten ja aikuisten ryhmiin, joissa käsitellään sosiaalisia taitoja, joita ystävyyssuhteissa tarvitaan. Ryhmäkokoontumisissa harjoiteltavia taitoja ovat keskusteluun liittymisen ja siitä poistumisen keinot, sähköiset viestintätavat, sopivien kavereiden löytäminen, kiusaamistilanteiden muiden sosiaalisten syrjimistilanteiden käsittely, riitojen ja erimielisyyksien selvittäminen ystävyyssuhteissa sekä sopivat kohtaamiset ystävien kanssa. (Laugeson & Frankel 2010.)

Nuorten ryhmätapaamiset noudattavat tiettyä rakennetta, jossa opillisen sisällön lisäksi tehdään sosiaalisten taitojen rooliharjoituksia sekä tutustutaan vapaa-ajalla toteutettavaan sosiaalisen tilanteen harjoitukseen. Ryhmän rakenne hyödyntää kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) periaatteita, joita ovat psykoedukaatio, dialogi, taitojen saaminen ja niiden kehittäminen harjoittelun avulla, kognitiiviset strategiat ja sosiaalisten taitojen harjoittelu kotitehtävien avulla. (Geannopoulos, Moody, McGregor, Baertschi, Bates & Laugeson 2023, 5.)

Sosiaalisilla taidoilla on merkitystä

Nuoruusiässä sosiaaliset suhteet tulevat erityisen tärkeiksi kaikille, myös autisminkirjolla oleville henkilöille. Kirjolla olevat henkilöt kokevat itsensä useammin yksinäiseksi kuin ikätoverinsa (esim. Lasgaard, Nielsen, Eriksen & Goossens 2009, 218). Tutkimustiedon mukaan sosiaaliset tilanteet haastavat autismikirjon henkilöitä (Bohnert, Lieb & Arola 2016, 2637). Autisminkirjon nuoret tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen kehittämiseksi.

PEERS® on näyttöön perustuva menetelmä, joka on näyttänyt muokkautuvuutensa useisiin maihin ja kulttuureihin. Suomessa ohjelmaa ei tiettävästi ole vielä käytössä. PEERS® on selkeä kokonaisuus, joka noudattaa tiettyä ennakoitavaa struktuuria, joka on todettu sopivaksi autisminkirjon nuorille. Olisi järkevää mahdollistaa sosiaalisia taitoja harjaannuttava tuki kaikille kirjon tukea tarvitseville ja siihen motivoituneille nuorille. PEERS® toimisi kasvokkaisina tapaamisina esimerkiksi alan järjestöjen, kuntien tai hyvinvointialueiden järjestäminä ryhminä tai etäyhteyksin laajemmalla alueella. PEERS®-ohjelman avulla voi harjaannuttaa tärkeitä sosiaalisia taitoja ja vähentää nuorten yksinäisyyttä autisminkirjolla.

Kirjoittaja: Eini Tikkanen, Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Autismikirjon häiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen Yhdistyksen, Suomen Kehitysvammalääkäreiden, Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu 22.5.2024). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Bohnert, A., Lieb, R. & Arola, N. 2016. More than Leisure: Organized Activity Participation and Socio-Emotional Adjustment Among Adolescents with Autism Spectrum Disorder. Pdf-tiedosto. More than Leisure: Organized Activity Participation and Socio-Emotional Adj…: EBSCOhost (savonia.fi). Viitattu 22.5.2024

Fatta, L.M., Laugeson, E.A. Bianchi, D., Laghi, F. & Scattoni, M.L. 2023. Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS®) for Italy: A Randomized Controlled Trial of a Social Skills Intervention for Autistic Adolescents. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-023-06211-3. Viitattu 23.5.2024.

Geannopoulos, Z.F., Moody, C.T., McGregor, H.A., Baertschi, D., Bates, S. & Laugeson, E.A. 2023. Outcomes in PEERS® for Adolescents Across Neurodevelopmental Disorders: ADHD, Autism, and Their Co occurrence. Advances in Neurodevelopmental Disorders https://doi.org/10.1007/s41252-023-00380-z. Viitattu 20.5.2024.

Helder, E.J., Bailey, F.X., Warners, A.L., & Vallance, C. 2024. Long-Term Follow-Up of the Program for the Education and Enrichtment of Relational Skills (PEERS) with Adolescents Adoptees. Adoption Quarterly. NY: Routledge. https://doi.org/10.1080/10926755.2024.2304342. Viitattu 20.5.2024.

Lasgaard, M., Nielsen, A., Eriksen, M.E. & Goossens, L. 2009. Loneliness and Social Support in Adolescent Boys with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. Pdf-tiedosto. Loneliness and Social Support in Adolescent Boys with Autism Spectrum Disor…: EBSCOhost (savonia.fi). Viitattu 23.5.2024.

Laugeson, E. A., & Frankel, F. (2010). Social skills for teenagers with developmental and autism spectrum disorders: The PEERS treatment manual. New York, NY: Routledge. https://www.routledge.com/Social-Skills-for-Teenagers-with-Developmental-and-Autism-Spectrum-Disorders-The-PEERS-Treatment-Manual/Laugeson-Frankel/p/book/9780415872034. Viitattu 20.5.2024.

Platos, M., Wojaczek, K. & Laugeson, E.A. Effects of Social Skills Training for Adolescents on the Autism Spectrum: a Randomized Controlled Trial of the Polish Adaptation of the PEERS® Intervention via Hybrid and In-Person Delivery. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05714-9. Viitattu 22.5.2024.

Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior 2024. Program for the Education and Enrichment of Relationship Skills (PEERS®). Center for Autism Research & Treatment. Program for the Education and Enrichment of Relationship Skills (PEERS®) | Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior (ucla.edu) Viitattu 19.5.2024.