Nainen lapsi sylissään tietokoneen äärellä.

Savonia-artikkeli: Varhaisen tuen asiantuntijuus voimaannuttaa

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Sosiaalialan varhaisessa tuen työssä keskeistä on ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen avun/tuen tarjoaminen. Tavoitteena on edistää ja vahvistaa lapsen, vanhemman tai perheen hyvinvointia, tarjota tukea vanhemmuuteen yleisesti, edistää lapsen kehitystä, luoda tukemassa kasvuympäristöä sekä tehdä monialaista yhteistyötä.

Vuonna 2023 sosiaalialan ammattikorkeakoulujen verkosto määritteli uudet kompetenssit sosiaalialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Nämä kompetenssit kuvaavat selkeästi osaamista, jota varhaisen tuen asiantuntijalta, sosionomi yamk-tutkinnon suorittaneelta, odotetaan sekä millaista osaamista tutkinto tarjoaa työelämään.

Varhaisen tuen asiantuntija, sosionomi YAMK- tutkinnon ryhmiä on aloittanut Savoniassa kaksi; toinen keväällä 2022 ja toinen 2023. Pääosa opiskelijoista suorittaa opintojaan työn ohessa. Opinnot toteutuvat hydridimallilla, joka tarkoittaa sitä, että lähipäivien aikana on mahdollista tulla opiskelemaan kampukselle Kuopioon tai olla zoom-yhteydellä paikalla. Hybridimalli on onnistunut hyvin, koska opiskelijat ovat motivoituneita ja haluavat reflektoida yhdessä aktiivisesti varhaisen tuen keskeisiä teemoja. Seuraava opiskelijaryhmä on haussa syksyllä 2024.

Sosionomi YAMK -opiskelijat toimivat opintojensa aikana hyvin erilaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, järjestöissä, seurakunnissa ja hyvinvointialueella. Työtehtävien erilaisuus on rikkaus. Se mahdollistaa varhaisen tuen opintojaksojen sisällön tarkastelun ja ammatillisen reflektoinnin monipuolisesti ja yhteistyötä mahdollistaen. Näkökulmia on tarjolla eri puolelta Suomea.

Usein oma työpaikka toimii myös opintoihin kuuluvan opinnäytetyön tilaajana ja toimeksiantajana. Useita opiskelijoita on jo valmistunut ja osalla on opinnäytetyövaihe menossa.

Varhaisen tuen asiantuntija, sosionomi YAMK-tutkinnon suorittaneet ovat aktiivisia vaikuttajia myös yhteiskunnallisesti. Yhdessä opiskelijaryhmän kanssa ideoitiin oma facebook-verkosto.

Opintojen aikana on myös työstetty kaksi asiantuntija-artikkelikokoelmaa:

keväällä 2023 julkaistu Puheenvuoroja varhaisen tuen merkityksestä ja kesän alussa 2024 julkaistaan Puheenvuoroja varhaisen tuen kehittämisestä-julkaisu.

Linkit:

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kompetenssit: https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/ viitattu 6.5.2024.

https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/amk-ja-yamk-tutkinnot-tarjonta/sosionomi-ylempi-amk-varhaisen-tuen-asiantuntija/

Kirjoittajat:

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia AMK, pirjo.turunen@savonia.fi

Pirjo Pehkonen, lehtori, Savonia AMK, pirjo.pehkonen@savonia.fi