Nainen luonnossa kahvitauolla.

Savonia-artikkeli: Wellness-turismin monet liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Wellness-turismi

Wellness-turismi on Globall Wellness Instituutin tilastojen mukaan nopeiten kasvava turismin osa-alue. Wellness-turistilla matkustukseen liittyy oman hyvinvoinnin edistäminen tai ylläpito. Henkilö voi matkustaa esimerkiksi jooga- tai meditaatioretriitille. Jotkut ovat kiinnostuneita liikunnan harrastamisen mahdollisuuksista ja jotkut kuntosalit järjestävät matkatoimistojen kanssa liikunnan harrastamiseen liittyviä matkoja. Joillakin matkustajista wellness-matkailun motiivit liittyvät stressinhallintaan. Joissakin kohteissa painopiste on terveellisessä ravitsemuksesta ja joissakin taas lähestymistapa on kokonaisvaltainen, yhdistellen useita hyvinvointia edistäviä elementtejä.

Global Wellness Instituutti jakaa wellness-matkailijat kahteen tyyppiin. Ensisijainen wellness-matkailija valitsee matkakohteensa ensisijaisesti wellness-näkökulman mukaan. Toissijainen wellness-matkailija pyrkii edistämään tai pitämään yllä hyvinvointiaan matkakohteessaan olipa hänen matkansa ensisijainen motiivi työhön tai esimerkiksi perheeseen liittyvä. Tällöin hän voi osallistua esimerkiksi hotellin tarjoamiin jooga-tunteihin muiden matkaan liittyvien aktiviteettien ohella.  Palveluiden tarjoajien näkökulmasta molempiin ryhmiin liittyy paljon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia joilla voi erottua kilpailijoista sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Toissijaisia wellness-matkailijoita voidaan saada käyttämään omia palveluita, vaikka oma ydinliiketoiminta olisikin muu kuin wellness-palvelut. Esimerkiksi hotelli voi lisätä palvelutarjontaansa wellness-elementtejä, panostamalla hyvää unta edistäviin sänkyihin, terveellisiin juomiin ja ruokiin, sekä tarjota ohjattuja jooga- ja meditaatiotunteja, voidaan myös järjestää  luontovaellusretketkiä jne. 

Useita wellness-matkailijoita kiinnostaa kunkin kohteen ainutlaatuisuus ja tästä tekijästä löytyykin useilla kohteella omalaatuisia vahvuuksia, kuten luonto, arkkitehtuuri, perinteet, historia, paikalliseen kulttuuri ja ruoka. Tärkeää on myös wellness-palveluiden tuottamiseen ja markkinointiin liittyvään osaaminen. 

Suomi hyvinvointimatkailumaana

Matkailulle hyvinvointi on mahdollisuus, koska hyvinvointipalvelut halutaan usein liittää osaksi matkaa, joten hyvinvointipalvelut vaikuttavat matkailijoiden valintoihin. Hyvinvointimatkailulla nähdään olevan merkittäviä kasvumahdollisuuksia, koska se täyttää yksilötason tarpeita arjen tasapainottajana, mikä johtaa taas hyvinvoinnin lisääntymiseen. Kasvun yksi mahdollistaja on se, että hyvinvointimatkailija kuluttaa keskivertomatkailijaa enemmän rahaa palveluihin.

Suomen matkailustrategiassa 2019–2028 hyvinvointimatkailu on yksi valituista teemoista. Matkailustrategian mukaan Suomella on erinomaiset edellytykset tarjota korkeatasoisia luontoon ja kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointilomia. Suomalaisen hyvinvoinnin vahvuustekijöitä ovat luonto ja metsä, vesi, hiljaisuus, tila ja valo, eksotiikka, moniaistiset elämykset ja puhdas ruoka. Uudet, yksilölliset elämykset, aineeton luksus, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, kulttuurit ja autenttisuus sekä kaikkialla läsnä oleva digitaalinen yhteys ovat trendejä, jotka muokkaavat matkailijan käyttäytymistä. Samoin yleinen turvallisuus ja kestävän kehityksen huomioiminen lisäävät Suomeen kohdistuvaa kiinnostusta. Kukin elementti täytyy kyetä tuotteistamaan tuottavalla tavalla. Hyvinvointituotteen tärkein asia onkin kokonaiselämys, ei niinkään yksittäisen tuotteen tai palvelun eksplisiittinen sisältö. Haasteina ovat mm. tuotteistaminen, toimijoiden verkostoituminen ja markkinointi. Savonia ammattikorkeakoulun Restonomi YAMK Wellness -palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa halutaan vastata edellä mainittuihin haasteisiin.

Tutkinto osaamisen kehittämiseen

Restonomi YAMK Wellness -palveluliiketoiminnan johtaminen-tutkinnon voi suorittaa verkko-opintoina. Opinnoissa keskitytään mm. työhyvinvoinnin ja lähijohtajaosaamisen kehittämiseen, asiakaskokemuksen ja myynnin johtamiseen, palveluiden kehittämiseen sekä hyvinvointiteknologian ja digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Opinnoissa korostuu myös tutkitun tiedon hyödyntäminen oman osaamisen ja organisaatioiden kehittämisessä. Lisäksi koulutuksen aikana on mahdollisuus viedä eteenpäin omaa yritysideaa sekä vahvistaa verkostoja ja lisätä kansainvälisyysosaamista. Seuraava haku on maaliskuussa 2024.

Kirjoittajat:

Ilkka Virolainen, ilkka.virolainen@savonia.fi

Markku Haapakoski, markku.haapakoski@savonia.fi

Lähteet:

Global Wellness Institute. Wellness Tourism. https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/ Vierailtu 9.11.2023

Global Wellness Institute. 2023. Wellness Tourism Initiative Trends for 2023. https://globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-blog/2023/06/26/wellness-tourism-initiative-trends-for-2023/ Vierailtu 9.11.2023

Matkailustrategia Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Suomen matkailustrategia 2022–2028 ja toimenpiteet 2022–2023. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164279/TEM_2022_51.pdf?sequence=1&isAllowed=y  / Vierailtu 10.11.2023

Analyysi hyvinvointimatkailun tilasta ja kehittämistarpeista Wellbeing Eden in Finland -kilpailun pohjalta. Visit Finland. https://www.businessfinland.fi/4a84ad/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/wellbeingeden_2019_loppuraportti.pdf / Vierailtu 10.11.2023