Opiskelija seisoo kirjastossa kirja kädessä.

Savonia-artikkeli: YAMK-kompetenssit opintojen apuna vai kompastuskivinä?

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

YAMK-opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista niin, että valtakunnallisesti sovitut kompetenssien vaateet täyttyisivät (kuva 1). Kompetenssilla tarkoitetaan pätevyyttä tai kelpoisuutta. Arene (2022) on laatinut suositukset yhteisistä kompetensseista, joita YAMK-tutkinnoista tai YAMK-osaamiskokonaisuuksista valmistuvien opiskelijoiden tulisi saavuttaa.

Kuva 1. Suositus YAMK-tutkintojen yhteisiksi kompetensseiksi (mukaillen Arene 2022).

Savonia-ammattikorkeakoulun Master Schoolissa olemme aloittaneet määrätietoisen laatutyön, jossa olemme tarkastelleet opetuksen laatua ja kompetenssien täyttymistä muun muassa monialaisissa vapaasti valittavissa YAMK-opinnoissa.

Havainnot kompetenssien toteutumisesta

Sisäisen tarkastelumme päähavaintona huomasimme, että muutamat kompetenssit kuten kestävä kehitys sekä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus vaativat vielä vahvistamista YAMK-opetuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nämä kompetenssit tulisi huomioida laajemmin opintojakson tavoitteissa, toteutussuunnitelmassa ja toteutuksessa esimerkiksi oppimateriaalien ja oppimistehtävien avulla. Kaikkien kompetenssien ei kuitenkaan tarvitse täyttyä jokaisella opintojaksolla. Tärkeää on, että valmistuva opiskelija on saavuttanut kompetenssit opintojensa aikana.

Näiden kompetenssivaatimusten myötä on lisäksi tärkeää osata akateemiseen opiskeluun ja kirjallisiin tuotoksiin liittyviä taitoja, kuten tutkimustiedon haku, tiedon kriittinen tarkastelu ja lähdekritiikki sekä lähdeviittaukset. Ajoittain on tullut esille opiskelijoiden pohdintoja esimerkiksi siitä, miksi kansainväliset tutkimukset ja julkaisut ovat opinnoissa tarpeen. Lähdeviittausten merkitystä ei myöskään aina ymmärretä. Kompetenssimääritelmän avulla voimme perustella opintojen vaatimustasoa.

Kansainvälisyys kompastuskivenä?

Tieteellisen kirjoittamisen vaateet perustuvat YAMK-tutkintojen tason seitsemän (7) kompetenssivaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tutkimuksellisen tiedon käyttö ja tiedon perustelu ovat yksi keskeinen osa opintoja. Samoihin kompetensseihin perustuvat myös muun muassa kansainvälisen lähdemateriaalin käyttö osana opintoja. Oppimistehtäviä ja opinnäytetyötä taustoitetaan kansallisella ja kansainvälisellä tutkimustiedolla. Tässäkin yhteydessä lähdekritiikki on huomioitava. Käytössämme on hyvin erilaista lähdemateriaalia, joten opiskelijan on lähdekritiikkiin perustuen valittava alalle sopiva laadukkain tutkimustieto ja oppimateriaali.

Arenen (2022) mukaan kansallisen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen mukaan opiskelija mm.

• Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana

• Ymmärtää oman ja muiden alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti

• Työskentelee itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä

Yhtenä kompetenssina tavoitteena mainitaan myös, että valmistuva opiskelija ”osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja”. Tämä toteutuu muun muassa seuraavasti: Opiskelija ”viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä.” (Arene 2022.)

Siksi vähintään englanninkieliseen lähdemateriaaliin perehtyminen ja lähdemateriaalin hyödyntäminen opintojen aikana on minimi, johon jokaista opiskelijaa Savonian Master Schoolissa kannustamme. Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuuritietämyksen vahvistaminen edellyttää sitä, että englanninkielinen aineisto edes on osana opintojaksojen sisältöä.

Lisäksi kannustamme jokaista opiskelijaa vahvistamaan omaa osaamistaan tällä saralla, koska työpaikat kansainvälistyvät. Myönnettäköön, että osaamisen vahvistaminen voi toki olla haastavaa, jos opintoihin ei sisälly esimerkiksi kansainvälistä opiskelijavaihtoa. Kansainvälisyyden vahvistaminen on kuitenkin välttämätöntä.

Kompetensseista laatuun

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuuritietämyksen vahvistaminen edellyttävät jatkossa sitä, että englannin kieli tulee osaksi opintojaksojemme sisältöä. Opintojaksoilla kannustamme jokaista opiskelijaa vahvistamaan omaa osaamistaan tällä saralla. Työpaikan työyhteisöt kansainvälistyvät.

Yhteiset YAMK-kompetenssit ohjaavat toimintaamme. Niiden tarkoituksena ei siis ole olla oppimisen hidasteena tai kompastuskivenä, vaan varmistaa ja lisätä opetuksen laatua. Sen kautta voimme lisätä valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Kirjoittajat:

Elisa Snicker, KTM, TtM, lehtori, AmO, Savonia-ammattikorkeakoulu, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Master Schoolin laatutyöryhmän jäsen

Liisa Klemola, FT, lehtori, AmO, Savonia-ammattikorkeakoulu, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Master Schoolin laatutyöryhmän kokoonkutsuja

Minna Hoffrén, FT, lehtori, AmO, Savonia-ammattikorkeakoulu, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Master Schoolin laatutyöryhmän jäsen

Pirjo Turunen, YTL, sosiaalialan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Master Schoolin laatutyöryhmän jäsen

Ulla Pekkarinen, FM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Master Schoolin laatutyöryhmän jäsen

Lähteet

Arene 2022. Arenen suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta. https://arene.fi/julkaisut/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/. Viitattu 14.3.2024.