Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

Savonia-artikkeli:Yhteiskehittämässä uusia innovatiivisia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita

Tässä artikkelissa kuvataan Lapin ja Savonia-ammattikorkeakoulujen Digitaalisten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan (YAMK) tutkinto-ohjelmien yhteiskehittämisen työpajaa, jossa tavoitteena oli innovoida monialaisia ja asiakaslähtöisiä tulevaisuuden digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Työpajat mahdollistivat myös verkostoitumisen niin maantieteellisesti kuin yli ammattirajojen.

Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut lisääntyvät tulevaisuudessa. Väestö ikääntyy ja palveluiden tarvitsijoiden määrä kasvaa, samalla kun työikäisen väestön määrä pienenee. Tarvitaan uusia ratkaisuja vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen. Suomen kestävän kasvun ohjelman yhtenä tavoitteena on, että digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville (Valtioneuvosto 2021).

Asiakkaan ja potilaan asema sekä merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä yhä vain kasvaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on yhteistä työn tekemistä, jossa potilas ja asiakas ovat toiminnan keskiössä. Hänen reittinsä selkeyttäminen palvelujärjestelmässä on yhteinen haaste, hoitopolut on kartoitettava yksiköiden sisällä ja hoitoketjut rakennettava aukottomiksi yksiköiden välillä.  (Sitra 2022.) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus, vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Digitaalisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat osa kaikkien tavoitteiden toteutumista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022).

Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen edellyttää asiakkaan osallisuutta. Tällä tavoitellaan tehokkaampaa, oikea-aikaisempaa ja asiakkaiden tarpeita vastaavaa palvelua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulisikin olla yhdenvertaisesti saatavia ja saavutettavia. (Linnanmäki 2017). Esimerkiksi palvelumuotoilun avulla voidaan tukea sote-palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja relevantteja palveluita, tuotteita, ja prosesseja. Palvelumuotoilun kokonaisvaltainen ymmärrys auttaa myös sitouttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kehittämistoimintaan (Alhonsuo 2021).

YAMK-opiskelijat yhteiskehittämässä tulevaisuuden palveluita

62 Lapin ja Savonia-ammattikorkeakoulujen YAMK-opiskelijaa kokoontui digitaalisten tulevaisuuden palveluiden yhteiskehittämisen äärelle virtuaaliseen työtilaan zoomiin marraskuussa 2023. Työpajassa perehdyttiin ensin palvelumuotoilun periaatteisiin ja sen jälkeen canvas business-model työkalun hyödyntämiseen palvelun suunnittelussa. Perehdytysten jälkeen opiskelijat siirtyivät pienryhmiin tutustumaan toisiinsa ja innovoimaan uusia digitaalisia palveluita. Opiskelijoita kannustettiin uteliaisuuteen, haastamaan ajatteluaan ja ideoimaan vahvalla optimistisella tulevaisuusorientaatiolla.

Uusia innovaatioita syntyi työpajassa kymmenen kappaletta. Innovaatioiden kohderyhmiksi muotoutui omaishoitajat, vähän liikkuvat henkilöt, ammattilaiset, iäkkäät ja nuoret ihmiset. Innovaatioina syntyi mm. ammattilaisille kohdennettuja potilaan kotiuttamisen ja kirjaamisen palveluita, Yksinäisyyttä ja liikkumattomuutta torjuvia palveluita, sotepalveluiden lajittelukeskus sekä digitaalinen hyvinvointivalmentaja (Kuva 1.). 

 Kuva 1. Työpajassa luodut digitaaliset terveyspalvelut

Kokemuksia työpajasta

Opiskelijat kokivat työpajatyöskentelyn innostavana ja he onnistuivat tehtävässään loistavasti. Opiskelijoiden esittämissä kehittämisratkaisuissa oli huomioitu yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmia. Opiskelijat perustelivat ratkaisuja asiakkaiden yksilöllisten palveluiden kehittymisellä ja palveluiden tasalaatuisuuden vahvistumisella. Myös kustannustehokkuus huomioitiin.

Kaiken kehittämistyön lähtökohtana on ihmisten kohtaaminen ja aito halu ymmärtää heidän tarpeitaan, lähtökohtiaan ja erilaisia tulevaisuuksiaan. Tällä tarkoitetaan sekä palveluita käyttäviä asiakkaita että työntekijöitä. Opiskelijoiden esityksissä näkyi vahvasti tämä ihmiskeskeisyys ja eettisyys.

Työpaja mahdollisti verkostoitumisen monialaisesti. Opiskelijat ideoivat rohkeasti ja löysivät nopeasti hyvän työrytmin heille aiemmin vieraiden kollegoiden kanssa virtuaalisessa tapaamisessa. Kyky tarttua näin toimeen ja verkostoitua on olennainen työelämätaito.  Palveluiden innovointi ja canvaksen käyttö koettiin hyvänä tapana lähestyä ja opetella palvelumuotoilua. Ideointi jatkuu omien ryhmien opetuksen puitteissa.

Euroopan 35 lupaavimman nuoren innovaattorin joukkoon kuuluvan Perttu Pölösen (2020) mukaan jokaisen tulisi haastaa ajatuksiaan ja rikkoa sosiaalisia kupliaan: “Kannattaa kehittää kyvykkyyttä luovaan ongelmanratkaisuun ja tiimityöhön, sillä näit voit olla ratkaisemassa tulevaisuuden ongelmia -myös niitä, joihin emme ole törmänneet”(s. 61-62).

Kirjoittajat:

Anu Kinnunen, KT, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Piritta Jalonen, TtM, tuntiopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu

Eija Jumisko, Ft, TtM, yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu

Teija Niskanen, TtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Elisa Snicker, KTM, TtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Alhonsuo, M. 2021. Early Phase of Healthcare-Related Service Design. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 328. ISBN 978-952-337-296-2. ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2021.

Linnanmäki, E. 2017. Asiakkaan ääni kuuluviin sote-palveluissa. LÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA DUODECIM 2017;133(18):1623-5.

Pölönen, P. 2020. Tulevaisuuden lukujärjestys. Keuruu: Otava Kirjapaino.

Sitra. 2022. Tulevaisuuden terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2022. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma

Valtioneuvosto. 2021. Suomen kestävän kasvun ohjelma. Elpymis- ja palautumissuunnitelma. VALTIONEUVOSTON JULKAISUJA 2021:52.