Ihmisiä huoneessa katsomassa näyttöä

Savonia-artikkeli: Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia terveydenhoitajaopiskelijoille

Korona loi ison varjon opiskelijoiden elämään. Tämä aika näkyi korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa lisääntyneenä yksinäisyytenä ja opinoissa työmäärän kasvamisena. Yksinäisyyden lisääntymisestä kertoi yli puolet korkeakouluopiskelijoista. (THL 2021a.) Vuoden 2021 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi tutkimuksessa (KOTT) opiskelijoista lähes kolmas koki kuulumattomuutta mihinkään ryhmään (THL 2021b). Kuulumattomuus yhteisöön voi aiheuttaa yksinäisyyttä, joka voi vaikuttaa yksilön opinnoissa jaksamiseen ja motivaatioon. Yksinäisyyttä kokevilla opiskelijoilla on myös suurentunut riski opintojen keskeytymiselle. (Nyyti Ry julkaisuaika tuntematon.) Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan koronan aikana hoitotyönopiskelijat (n=396) kaipasivat kasvotusten käytäviä dialogeja vertaisten opiskelijoiden ja professorien kanssa, näiden vähyyden takia he jäivät kaipaamaan mahdollisuutta kysymysten esittämiselle ja toisiinsa tutustumiselle. Etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijat kokivat yksinäisyyttä ja muihin tutustumisen haastavana sekä pari opiskelijaa harkitsi opiskeluiden lopettamista tai uudelleen aloittamista pandemian päättymisen jälkeen. (Rohde 2022, 1-10.)

Yhteisöön kuuluminen on yksi ihmisen perustarpeista (Nyyti ry julkaisuaika tuntematon; TTL julkaisuaika tuntematon). Lähdimme pohtimaan keinoja lisätä yhteisöllisyyttä terveydenhoitajaopiskelijoiden keskuudessa ja näin ajatus yhteisöllisestä tapahtumasta lähti muodostumaan keväällä 2023. Kehittämistyön tilaajana toimi Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ja alkuperäinen idea oli noussut yhdistyksen opiskelijavastaavilta.

Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää terveydenhoitajaopiskelijoille iltama, jossa tuodaan yhteen eri vuosiluokkien terveydenhoitajaopiskelijoita, edistetään verkostoitumista jo ennen valmistumista ja pysähdytään kiireisen opiskelusyksyn keskellä pohtimaan omaa hyvinvointiaan. Pohjimmaisena tavoitteena oli edistää terveydenhoitajaopiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Monen iltamaan osallistuneen opiskeluaikaan ja kokemukseen yhteisöllisyydestä oli vaikuttanut negatiivisesti korona-aika ja sen tuomat muutokset opintoihin. Tapahtuman avulla haluttiin tarjota opiskelijoille uusia tuttavuuksia, yhdessäoloa ja vertaistukea.

Iltama edistää terveydenhoitajaopiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sen tuodessa yhteen eri vuosikurssien opiskelijoita, mahdollistaen yhteisöön kiinnittymisen. Tällä on vaikutuksia myös yksittäisten opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskeluissa jaksamiseen.  Yksinäisyys aiheuttaa yksilössä kuormitusta, ja voi ilmetä masentuneisuutena, ahdistuneisuutena, uniongelmina tai jopa kohottaa sairastumisen riskiä sydän- ja verisuonitauteihin (CDC 2023; Nyyti ry julkaisuaika tuntematon). Yhteisöön kuulumattomuuden tuoma yksinäisyys ja sen vaikutukset, esimerkiksi uniongelmat vaikuttavat myös työelämään, mikä voi näkyä muun muassa eri mittaisina sairauspoissaoloina (KELA 2023). Yhteisöllisyyden puute työpaikoilla näkyy myös esimerkiksi nuorissa työpaikkoihin sitoutumattomuutena (TEHY – Tehyläisten oma lehti 2023).

Ihmisiä huoneessa katsomassa näyttöä

Ideasta todeksi

Kehittämistoiminta etenee lineaarisesti kehittämisen tarpeen tunnistamisesta, suunnitteluun, toteutukseen, tuotoksen arviointiin sekä levittämiseen (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017). Tarpeen tunnistamisen jälkeen, idea iltamasta sai vihreää valoa yhdistykseltä vuoden 2023 keväällä. Iltaman suunnitteluun kuului budjetointi, tilan ja sponsoreiden hankinta sekä salapoliisityö terveydenhoitajaryhmien opintojen aikataulujen suhteen. Illan teemoiksi valikoitui yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Iltama toteutettiin tiistai-iltana 14.11.2023 tunnelmallisessa Kuopion Vanhassa Pappilassa. Opiskelijoita saapui kolmelta eri vuosiluokalta ja puheensorina alkoi hiljalleen täyttää tilan. Iltaman teeman mukaisesti pysähdyimme oman jaksamisen äärelle Saara Närän luennon parissa sekä iltaman loppuun varattu vapaa-aika yhdessä olemiselle, keskustelulle ja vertaistuelle antoivat tilaa yhteisöllisyyden rakentumiselle.

Kehittämistyön arvioimiseksi osallistujilta pyydettiin palautetta iltamasta Webropol-kyselyn avulla. Palautteissa iltamaa kuvailtiin rennoksi, lämminhenkiseksi, ihanan yhteisölliseksi ja sopivan intiimiksi tapahtumaksi. Tulevaisuuden näkymät kehittämistyön jatkuvuudelle ovat valoisat ja sen kehittämismahdollisuudet ovat laajat. Iltaman aikaisien keskustelujen ja positiivisen palautteen perusteella tällaiselle tapahtumalle on tarvetta myös opiskelijoiden näkökulmasta.

Ihmisiä huoneessa näyttöjen ääressä

Iltaman tuoma ammatillinen kasvu

Iltamasta vastasivat neljännen vuoden terveydenhoitajaopiskelijat ja se oli osa loppuvaiheen opintoihin kuuluvaa kehittämistyötä (Haarala 2022). Pohtiessa terveydenhoitajan osaamisvaatimuksia (Haarala 2022) iltaman toteuttaminen on kehittänyt monia osaamisen osa-alueita. Iltaman ollessa projektiluontoinen, on se kehittänyt kykyämme toimia vastuullisesti ja innovatiivisesti yksilöinä sekä työryhmänä. Taitomme toimia kehittämisen parissa ovat myös kasvaneet. Samalla kykymme tehdä itsenäisiä päätöksiä on lisääntynyt sekä työyhteisötaitomme ovat kehittyneet toimiessa erilaisten tahojen kanssa. Prosessi haastoi meitä pohtimaan asiakaslähtöisesti opiskelijoiden voimavaroja lisääviä tekijöitä sekä menetelmiä ja hyödyntämään niitä iltaman suunnittelussa.

Kirjoittajat:

Laura Harakka, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, laura.harakka@edu.savonia.fi
Saana Reinisalo, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AM, saana.reinisalo@edu.savonia.fi
Terhi Kulo, TtM lehtori, Savonia AMK, terhi.kulo@savonia.fi

Lähteet:

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 2023. Health Risks of Social Isolation and Loneliness. Verkkojulkaisu. https://www.cdc.gov/emotional-wellbeing/social-connectedness/loneliness.htm Viitattu 03.12.2023

Haarala, Päivi 2022. Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset. Verkkojulkaisu. Metropolian Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-341-1 Viitattu 03.12.2023

KELA (Kansaneläkelaitos), 2023. Unihäiriöiden aiheuttamat pitkät sairaspoissaolot ovat nelinkertaistuneet. Ajankohtaista. Verkkojulkaisu. https://www.kela.fi/ajankohtaista/5263882/unihairioiden-aiheuttamat-pitkat-sairauspoissaolot-ovat-nelinkertaistuneet Viitattu 03.12.2023

Nyyti ry, julkaisuaika tuntematon. Tietoa yksinäisyydestä. Verkkojulkaisu. https://www.nyyti.fi/hankkeet/yksinaisyystyo-korkeakouluissa-hanke/tietoa-yksinaisyydesta/ Viitattu 03.12.2023

Rohde, Gudrun, Johannessen, Berit, Maaseide, Markus, Flateland, Sylvi, Skisland, Anne V., Moi, Elle B., & Haraldstad, Kristin 2022. Baccalaureate nursing students’ experiences of how the COVID-19 pandemic influenced learning – a mixed method study. BMC Nursing, 21(1), 1–10. https://www-doi-org.ezproxy.savonia.fi/10.1186/s12912-022-00955-6 Viitattu 02.12.2023

Salonen, Kari, Eloranta, Sini, Hautala, Tiina, Kinos, Sirppa 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf Viitattu 05.12.2023

TEHY – Tehyläisten oma lehti, 2023. Hoitajapulassa yhteisöllisyys on entistäkin arvokkaampaa – Näin sitä voi vaalia. Työelämä. Verkkojulkaisu. https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/hoitajapulassa-yhteisollisyys-entistakin-arvokkaampaa-nain-sita-voi-vaalia Viitattu 03.12.2023

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), 2021a. Etäopinnot ja yksinäisyys ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoita. Verkkojulkaisu. Tiedote. https://thl.fi/fi/-/etaopinnot-ja-yksinaisyys-ovat-koetelleet-korkeakouluopiskelijoita Viitattu 21.11.2023

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), 2021b. Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveys, elintavat ja opiskeluryhmään kuuluminen. KOTT 2021-tutkimuksen tuloksia. Verkkojulkaisu. https://thl.fi/documents/10531/5589167/KOTT2021-tutkimuksen+perustulokset.pdf/db343de6-25d0-0964-42a9-ffe268d9932d?t=1639369139813 Viitattu 23.11.2023

TTL (Työterveyslaitos), julkaisuaika tuntematon. Kaikki mukaan – yhteisöllisyyden ja verkostojen rakentaminen. Verkkojulkaisu. https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/monimuotoisuus-ja-inklusiivisuus-asiantuntijaorganisaatiossa/kaikki-mukaan-yhteisollisyyden-ja-verkostojen-rakentaminen Viitattu 23.11.2023