Mustapaitainen mies ja valkopaitainen nainen nojaavat vierekkäin kaarevaan porraskaiteeseen ulkona.

Savonia vahvistaa kokonaisturvallisuustyötään alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Sisäministeriö on tehnyt päätöksen kansallisen katastrofiriskien hallinnan yhteistyöverkoston asettamisesta. Kaikkia Suomen ammattikorkeakouluja verkostossa edustaa Savonia-ammattikorkeakoulu, varsinaisena jäsenenä TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo sekä varajäsenenä TKI-asiantuntija Raisa Leinonen.

Yhteistyöverkoston tehtävänä on edistää katastrofiriskien hallintaa koskevan tiedon vaihtoa ja varmistaa riittävän laajan ja täsmällisen tiedon kerääminen. Lisäksi verkosto koordinoi katastrofiriskien hallintaa koskeviin kansainvälisiin kokouksiin osallistumista sekä kansallisten strategioiden jalkauttamista edistäviä hankkeita. Toiminta perustuu YK:n luonnonkatastrofiriskien ennaltaehkäisyä varten vuonna 2015 hyväksyttyyn Sendain strategiaan, jonka kansainvälistä toimeenpanoa yhteistyöverkosto valvoo ja myös raportoi siitä YK:lle.

Savonian ilmastoturvallisuusosaaminen käyttöön

Savonia-ammattikorkeakoulu keskittyy yhteistyöverkostossa erityisesti ilmastoturvallisuuteen. Wuorisalo ja Leinonen muistuttavat, että ilmastokriisin pahetessa riskinhallintatyön merkittävyys korostuu entisestään.

– Osallistuminen yhteistyöverkoston toimintaan avaa uudenlaisia verkostoja ja mahdollisuuksia lisätä Savonian tekemän kokonaisturvallisuustyön vaikuttavuutta niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme viestinviejänä myös ammattikorkeakoulujen verkoston suuntaan. Yhteistyöverkostossa saamamme ilmastoturvallisuuden mandaatti linkittyy vahvasti Savonian uuteen strategiaan, Wuorisalo ja Leinonen kertovat.

Kokonaisturvallisuusverkosto laajenee ja vahvistuu 

Kokonaisturvallisuuden teema on tunnistettu Savonialla keskeiseksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi.

– Savonian uudessa strategiassa kokonaisturvallisuus on nostettu yhdeksi kolmesta tutkimustoimintamme kärjestä. Savonian edustus kansallisen katastrofiriskien hallinnan yhteistyöverkostossa on hyvä esimerkki osaamisemme laajasta arvostuksesta. Kiinnitymme vahvasti osaksi Itä-Suomen ja Kuopion kokonaisturvallisuuden keskittymää ja vahvistamme verkostoamme myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, rehtori Mervi Vidgrén iloitsee.

Savonialla kokonaisturvallisuus nähdään laajana käsitteenä. Savonia onkin pitkäjänteisesti profiloitunut Human Security (inhimillinen turvallisuus) -teemaan osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Strategiassa tutkimusprofiilit määrittelevät tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vastuullisen vaikuttamisen tavoitteet. Kokonaisuusturvallisuus korostuu erityisesti Kestävä yhteiskunta -tutkimusalan toiminnassa.

– Missionamme on kehittää yhteiskunnan eri toimijoiden resilienssiä osana kokonaisturvallisuutta sekä tukea henkistä kriisinkestävyyttä. Lisäksi tuomme Savonian ilmastoturvallisuusosaamisen osaksi alueellista, kansallista ja kansainvälistä kehittämistä sekä luomme mahdollisuuksia kriisiliiketoiminnan kehittymiseen, Kestävä yhteiskunta -tutkimusalan tutkimus- ja kehityspäällikkö Kaija Villman kertoo.

Kansallisen katastrofiriskien hallinnan yhteistyöverkostossa toimivat Savonian ja eri alojen ministeriöiden lisäksi Huoltovarmuuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Kuntaliitto, Museovirasto, Pelastusopisto, Ruokavirasto, Seismologian instituutti, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö, Suomen Ympäristökeskus, Säteilyturvakeskus, Tilastokeskus, Turvallisuuskomitean sihteeristö, Vammaisfoorumi ry sekä Väylävirasto.

Yhteistyöverkoston toimikausi alkoi 6.6.2024 ja kestää 31.12.2025 saakka.

Lisätiedot:

Kansallinen katastrofiriskien yhteistyöverkosto, ilmastoturvallisuus:

Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, 044 785 6914, jyri.wuorisalo@savonia.fi

Raisa Leinonen, TKI-asiantuntija 044 785 5833, raisa.leinonen@savonia.fi

Savonian strategia:

Mervi Vidgrén, rehtori 044 785 5001, mervi.vidgren@savonia.fi

Kestävä yhteiskunta -tutkimusala:

Kaija Villman, tutkimus- ja kehityspäällikkö, 044 785 6840, kaija.villman@savonia.fi

Lisää Savonian ilmastoturvallisuustyöstä