Opiskelijat pitävät kahvitaukoa kampuksen ravintolassa.

Savonia-artikkeli Pro: One to one -keskusteluiden avulla voidaan tukea työntekijöiden työkykyä

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Työkyvyn tukeminen on olennainen osa organisaation menestystä ja työntekijöiden hyvinvointia (Leino ym. 2020). Yksi tehokas tapa tukea työntekijöiden työkykyä on säännölliset one to one -keskustelut (O.C. Tanner 2020). Näissä yksilöllisissä tapaamisissa esihenkilöt ja työntekijät voivat keskittyä henkilökohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tällainen lähestymistapa voi parantaa työntekijöiden sitoutumista, motivaatiota ja tuottavuutta (Kuusela 2013). Hanna Härkönen (2024) esittelee opinnäytetyössään konkreettisia keinoja, miten one to one -keskustelut voivat vaikuttaa myönteisesti työkykyyn ja miksi ne ovat niin tärkeitä organisaation menestyksen kannalta.

Keskustelut tukevat työntekijöiden henkilökohtaisia tarpeita:

Yksi one to one -keskustelujen suurimmista eduista on niiden kyky keskittyä yksilöllisiin tarpeisiin. Jokainen työntekijä on erilainen, ja heillä voi olla erilaisia tavoitteita, haasteita ja kehityskohteita. One to one -keskustelut tarjoavat tilaisuuden käsitellä näitä tarpeita yksilöllisesti ja luoda suunnitelmia niiden ratkaisemiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi urakehityksen tukemista, työkuormituksen hallintaa tai työtehtävien selkeyttämistä.

Varhainen tunnistaminen:

Kahdenkeskiset keskustelut tarjoavat mahdollisuuden havaita mahdolliset merkit työuupumuksesta varhaisessa vaiheessa. Esihenkilö voi kiinnittää huomiota työntekijän käyttäytymiseen, kuten lisääntyneeseen stressiin, väsymykseen tai motivaation puutteeseen, ja tarvittaessa tarjota tukea ja toimintaehdotuksia.

Kannustava ja luottamuksellinen ilmapiiri parantaa sitoutumista:

One to one -keskustelut tarjoavat myös mahdollisuuden luoda kannustava ja avoin ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista itseään vapaasti. Tällainen ilmapiiri on olennainen osa työhyvinvointia ja sitoutumista. Kun työntekijät tuntevat, että heidän mielipiteensä ja ajatuksensa otetaan vakavasti, he todennäköisemmin sitoutuvat organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Palaute edistää kasvua:

One to one -keskustelut tarjoavat myös mahdollisuuden antaa reaaliaikaista palautetta ja käydä rakentavia keskusteluja kehitystarpeista. Tämä on tärkeää työntekijöiden kasvun ja kehityksen kannalta. Saadessaan säännöllistä palautetta työsuorituksestaan ja mahdollisuuden keskustella kehitysmahdollisuuksistaan työntekijät voivat kehittää taitojaan ja edetä urallaan.

One to one -keskusteluihin kannattaa panostaa

Yhteenvetona one to one -keskustelut tarjoavat arvokkaan foorumin työntekijöiden työkyvyn tukemiseen. Niiden avulla voidaan keskittyä yksilöllisiin tarpeisiin, luoda kannustava ilmapiiri ja edistää työntekijöiden kasvua ja kehitystä. Säännölliset yksilölliset tapaamiset esihenkilön kanssa voivat parantaa työntekijöiden sitoutumista, motivaatiota ja tuottavuutta, mikä puolestaan edistää organisaation menestystä. Organisaatioiden tulisi panostaa säännöllisiin one to one -keskusteluihin ja tunnistaa niiden merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille ja menestykselle.

Kirjoittajat:

Hanna Härkönen, Wellness -palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK) -opiskelija, Restonomi (YAMK) -tutkinto-ohjelma

Ilkka Virolainen, KTT, Lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Master School

Lähteet:

HÄRKÖNEN, Hanna 2024. One to one -keskustelut osana työkyvyn johtamista. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulu. YAMK-opinnäytetyö.

KUUSELA, Sari. 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot. Helsinki: Talentum

LEINO, Timo, NISSINEN, Jaana, LAITINEN, Elina, WEISTE, Soile & SEPPÄNEN, Kirsi. 2020. Motivoivan ohjauksen ja terveyssuunnitelman vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon. Työterveyslaitoksen julkaisu. Viitattu 5.5.2023

OC Tanner. 2023. Workplace Community. https://www.octanner.com/global-culture-report/2023-workplace-community. Viitattu 5.5.2024