Röntgenhoitajaopiskelija valmistelemassa röntgenkuvausta.

Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, verkkototeutus

Kehitä osaamistasi ja työelämää! 

Diagnostisten alojen asiantuntijoita tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä. Bioanalyytikon/röntgenhoitajan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat osaamisen tutkimusmenetelmien, hoidon ja työtapojen kehittämiseen. 

Savonian YAMK-koulutuksessa painottuu työelämäläheisyys. Opinnäytetyön aihetta valitessa voit huomioida oman työn ja työyhteisön kehittämistarpeet ja suunnata opinnäytetyön sen mukaisesti. Kaikissa oppimistehtävissä pääset käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan opittuja asioita käytännön työelämään. 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Tutkintonimikkeet: 

  • bioanalyytikko (ylempi AMK) 
  • röntgenhoitaja (ylempi AMK) 

Savonia Master Schoolin YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen opiskelijakollegoittesi kanssa.   


Bioanalyytikko tutkimassa näytteitä.

Koulutuksen sisältö

Bioanalyytikon YAMK-koulutuksessa voit syventää kliinisen laboratoriotyön laatua, kliinisen laboratoriotyön erikoisalojen asiantuntijuutta ja laboratoriotyön menetelmien kehittämistä. 

Röntgenhoitajan YAMK-koulutuksessa voit syventää laatujohtamista, turvallisuuskulttuuria, kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittämistä sekä potilaan hoidon turvallisuutta.

Lisäksi koulutus kehittää terveydenhuollon alalla tarvitsemiasi johtamis-, tutkimus- ja kehittämistaitoja. 


Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anssi Mähönen (BIO)
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6461

Kaija Laitinen (RTG)
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6428

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuus

Koulutus on suunnattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet jonkin seuraavista tutkinnoista: Bioanalyytikko (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), FM biokemia, FM biotekniikka, DI Biotekniikka, FM Kemia, THM tai TtM liikuntalääketiede. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta bioanalytiikan alalta tai röntgenhoidon alalta kliinisestä radiografiasta (kuvantaminen, sädehoito ja isotooppi) tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 12

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Terveysalan YAMK-opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opintojen kesto on noin kaksi vuotta.

Opintojen rakenne:

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
  • opinnäytetyö 30 op

Bioanalyytikon ja kliinisen radiografian syventävistä alakohtaisia opinnoista 30 opintopistettä toteutetaan englanninkielisinä verkkototeutuksina. Verkkototeutus järjestetään Metropolia-ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian, Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Opetuksen toteutus

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opinnot koostuvat verkossa tapahtuvista lähitapaamisista, itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä.

Opiskelijan tulee osallistua verkossa järjestettäviin lähitapaamisiin livenä Teamsissa tai Zoomissa. Verkossa järjestettävät lähitapaamiset järjestetään iltaisin klo 16 alkaen. Lukuvuoden aikana olevat lähitapaamiset ilmoitetaan hyvissä ajoin opintojen alussa.

Tutkinto-ohjelman voi suorittaa kokonaan verkossa, vierailematta lainkaan Savonian kampuksella.


Opiskelija seisoo kirjastossa kirja kädessä.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Bioanalyytikot käyttävät mikroskooppia.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Savonia Master Schoolin YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.