Ensihoitaja vie potilaan ambulanssiin.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon ja akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen

Maailma tarvitsee välittämistä!

YAMK-tutkinto-ohjelmasta saat valmiudet toimia ensihoidon ja akuuttihoitotyön johtajan, kehittäjän, kouluttajan tai erityisasiantuntijan tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa painottuu erityisesti kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen ja asiantuntijuusosaaminen.

Tutkinnon suoritettuasi osaat itsenäisesti ja tiimiä hyödyntäen sekä johtaa että kehittää omaa työympäristöäsi ja sen sisältöä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkinto-ohjelma vastaa osaltaan yhteiskunnalliseen ensi- ja akuuttihoidon johtamisen ja kehittämisen osaamistarpeeseen.

Ensihoitopalvelu on monialainen kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä ja kiireettömästä hoidon tarpeen arvioista ja ensihoidosta terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön. Akuuttihoitotyö on päivystysluonteista tai kriittisesti sairaan potilaan hoitotyötä aina sairastumisesta sairaalan ulkopuolelta päivystykselliseen toimintakokonaisuuteen sairaalan sisällä (muun muassa päivystys, tehohoito, leikkaus- ja anestesiahoito, erilaiset valvontaosastot) huomioiden tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan muuttuvat rakenteet.

Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.


Koulutuksen sisältö

Ensihoidon johtamisen tutkinto-ohjelman painottuu kolmeen alueeseen. Alueet ovat: kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen ja asiantuntijuusosaaminen.

Kehittämisosaamisen tavoitteena painottuu tietoisen tulevaisuusperspektiivin omaksuminen siten, että ennakointi, toimintojen uudelleen tarkastelu ja kehittäminen on osana kaikkia akuutisti sairastuneen asiakkaan hoitoketjun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujakokonaisuuksia, joihin kuuluvat ensihoitopalvelun ja akuuttihoitotyön kehittämisalueiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

Johtamisosaamisen tavoitteena painottuu kokonaisvaltainen rakenteiden, voimavarojen, tilanteiden ja työprosessien havainnoiminen, analysoiminen, suunnitteleminen, ohjaaminen ja hallinta. Päätöksenteon ja johtamisen menetelmien hallinta mahdollistaa henkilöstön kokonaisvaltaisen ja tavoitteenmukaisen ohjaamisen, kehittämisen ja arvioinnin. Talouden prosessien tietäminen ja ymmärtäminen luo realistisen perustan kaikille johtamistoiminnoille ja auttaa hahmottamaan toiminnan kehittämismahdollisuuksia myös voimavarojen näkökulmasta.


Asiantuntijuusosaamisen tavoitteena painottuu kyky hahmottaa oma työyhteisö osana terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, jossa korostuu nykyaikainen johtaminen, dialogi ja verkostoituminen. Savonia-ammattikorkeakoulun vahvuutena onkin läheinen työelämäyhteistyö.


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Marko Tolonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6520

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

**

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinto tai ensihoitajan (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto ei ole opistoasteen tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2022).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2022 klo 15 mennessä.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kolme vuotta.

Rakenne:

  • alakohtaiset ammatilliset opinnot 30 op
  • opinnäytetyö 30 op
  • yhteiset opinnot 30 op

Elvytetään simulaationukkea

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja simulaatiokeskuksen upeissa tiloissa. Kuopiossa monialaisuus mahdollistaa terveysalan opiskelijoille yhteistyön eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa.

Kampuksen aulatila.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Opiskelijat pitävät taukoa kirjaston yhteistyötilassa.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yleisesti määriteltyä tasoa 7 (EQF), mikä on ylempi korkeakoulututkinto- eli maisteritaso. Tutkinnon tasoluokittelu mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden vapaan liikkumisen EU:n alueella.

Tutkintonimike ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on perustutkintonimike, johon lisätään teksti ylempi amk, esimerkiksi ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK).

Tehtävänimikkeitä:

  • esihenkilö, johtaja
  • hanke- tai projektipäällikkö
  • kouluttaja
  • asiantuntija