tradenomi_kuva_ursula_arsiola-78

Sosionomi (AMK), monimuoto-
toteutus lähihoitajille ja ohjaajille

Ihmisläheistä asiakkaiden kohtaamista ja tukemista!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Sosionomina olet hyvinvoinnin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäjä. 

Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa saat asiantuntevan ja työelämäläheisen osaamisen. Tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

Työssäsi sosionomina olet elämänkaaren vaiheiden sekä eri asiakasryhmien ja työmenetelmien erikoisosaaja. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.

Sosiaalialan palveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. Asiakkaiden tarpeet huomioivat palvelut edellyttävät toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista.  

Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja hyvinvointipalveluja sekä kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin – ihmisläheisesti, eettiset seikat ja asiakkaan tarpeet huomioiden! 

Koulutus on tarkoitettu sinulle: 

 • jolla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (nuoriso- ja yhteisöohjaaja, kommunikaatio ja viittomakielen ohjaaja, lastenohjaaja)
 • haluat opiskella sosionomiksi tehokkaasti hyödyntäen koko lukuvuoden – myös kesäajat – ja näin nopeuttaa valmistumista
 • sinulla on kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja omatoimiseen ammatillisuuden vahvistamiseen sosiaalialan vaativan työkentän mahdollisuudet ja haasteet tiedostaen. 

Opinnot on mahdollista suorittaa 2,5 lukuvuodessa mikäli sinulla on riittävä osaaminen ja työkokemusta sosiaalialan /varhaiskasvatusalan töistä. Osa tutkinnon harjoitteluista on mahdollista tehdä omassa työpaikassa sosionomin työtehtävissä.  

Koulutuksen sisältö

Savonian sosionomikoulutuksesta saat sosionomin työssä tarvittavan tietotaidon. Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista.

Ensimmäisinä opiskeluvuosina hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä, perehdyt alan ammattietiikkaan, syvennät osaamistasi asiakaslähtöiseen työhön ja perehdyt sosiaalialan työmenetelmiin erilaisissa työympäristöissä.

Opintojen loppupuolella vahvistat ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen tai sosiaaliohjauksen osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämis-, yhteiskunta- sekä johtamisosaamistasi.

anna-kaisa-saisa-1

Anna-Kaisan tarina

”Savoniassa opiskellessa mielestäni parasta on ollut opintojen joustavuus. Olen pystynyt työskentelemään opintojen ohella muun muassa iltaisin ja satunnaisesti etäopiskelupäivinä. Opintojen joustavuus on näkynyt myös siinä, että olen pystynyt tekemään opintoja omaan tahtiini. Opintojaksoja on ollut mahdollista suorittaa myös kesäopintoina joko Savonian omasta valikoimasta tai suorittamalla vastaavia kursseja toisten ammattikorkeakoulujen valikoimista.”

Kaksi ensihoitajaopiskelijaa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Sosionomikoulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutuksen sisältöä pääset tutkailemaan opetussuunnitelman avulla.

Opetussuunnitelman linkki lisätään pian.

Uramahdollisuudet

Sosionomi voi työskennellä sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi: koulu, nuorisotyö, palvelu- tai päiväkeskus, kotipalvelu, lastensuojelun toimipiste, työvoiman palvelukeskus, Kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestö, vakuutuslaitos tai hoiva- ja palveluyritys.  

Sosionomi voi toimia myös asiantuntijana tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

 

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 30
Hakukelpoisuusvaatimukset: Hakukelpoisuuden antaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (nuoriso- ja yhteisöohjaaja, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja, lastenohjaaja). Tutkinnon on oltava valmis viimeistään 11.7.2024 mennessä.

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä. Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti voidakseen tulla valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakija saa jokaisesta valintakurssin osiosta vähintään 40 % osion maksimipisteistä.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Sosionomiopinnoissa ei tehdä varsinaista suuntautumisen valintaa. Valinnaisissa ammattiopinnoissa voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi.

Varhaiskasvatuksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa. Kyseisten opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä lasten ja perheiden kanssa varhaiskasvatuksen eri työpaikoissa, erityiskasvatuksessa ja perhetyössä.

Opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja. Lisäksi opiskelija oppii toimimaan työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Opiskelijan on suoritettava varhaiskasvatuksen opintopolun opintoja vähintään 60 op saadakseen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Sosiaaliohjauksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat osallisuutta sosiaalialalla yksilöt, perheet ja ryhmät huomioiden. Opintojaksoilla perehdytään myös sosiaalialan rakenteelliseen työhön digitaaliset palvelut huomioiden. Opiskelija oppii tekemään ammatillisesti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan muun muassa päiväkeskuksissa, tukiasunnoissa, palvelutaloissa, hoito- ja palvelukodeissa, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa ja laitoksissa, sosiaalikeskuksissa, työvoiman palvelukeskuksissa sekä Kansaneläkelaitoksen ja muiden vakuutuslaitosten toimipaikoissa.

Opintojen rakenne

Sosionomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2,5–3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 45 op
 • ammattiopinnot:
  • kaikille pakolliset ammattiopinnot 90 op
  • valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, sosiaaliohjauksen osaaja
  • ammatillinen harjoittelu 45 op: kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelupaikka voi olla sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä, kehittämisprojektissa tai varhaiskasvatuksen yksikössä. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla
 • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena. Monimuoto-opinnoissa opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60-90 opintopistettä ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos. Opetusta on myös kesäisin.

Opiskelu on päätoimista, mutta etäopiskelu luo sinulle ajoittaisen mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun. Etäopiskelussa hyödynnetään digitaalisia opiskelumenetelmiä.

Tutkinnon aikana suoritettavien opintojen määrä riippuu aiemmin hankkimastasi osaamisesta. Jos sinulla on runsaasti osaamista ja työkokemusta, voit hyväksilukea aikaisempaa työelämässä tai muutoin hankkimaasi osaamista näytöillä tai muilla opintojaksoilla osoitetuilla tavoilla.

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Koulutuksen lähiviikot syksyllä 2024 (ma-ke) ovat viikot 35, 39, 43, 47 ja 50. Lähiviikot keväällä 2025 (ma-ke) ovat viikot 3, 5, 12, 16 ja 20. Lähiopetus järjestetään Kuopiossa Microkadun kampuksella. Lähiopetuspäivien lisäksi on itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä.

Kesälukukauden 2025 opinnot sisältävät itsenäisiä verkko-opintoja ja käytännön harjoittelujakson.

Opintoihin kuuluu kolme 15 op laajuista ammatillista harjoittelua. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla.

Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa. Harjoitteluista voi koitua matka- ja asumiskustannuksia.