Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

E413 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Yhteiset perusopinnot
4 ECJ8000 Ammattikorkeakouluopinnot ja opintojen suunnittelu 1              
4 ERM0210 Matematiikka RKM 2     4          
4 ERCRM20 Svenska för byggmästare         3      
4 ECI0000 Tietokoneen käytön perusteet 2              
4 ERK0023 Rakennuskemia   3            
4 ERA0026 CAD-perusteet 3              
4 ERCVM21 Ammatillinen viestintä 2           2    
4 ERM0110 Matematiikka RKM 1 4              
4 ERCVM11 Ammatillinen viestintä 1 2              
4 ERCEM20 English for Construction Managers     3          
4 ERF0034 Fysiikan perusteet   3            
4 ERCEM30 Communication Skills in Construction Management           3    
 
Ammattiopinnot
Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot
Talonrakennus ja rakennussuunnittelu
4 ERB0012 Talon suunnittelun perusteet 6              
4 ERT0003 Pientaloharjoitukset   3            
4 ERT0013 Talonrakennus 1     4          
4 ERT0023 Talonrakennus 2         3      
4 ERT0061 Korjausrakentamisen perusteet         3      
4 ERT0033 Talonrakennus 3             3  
Maa-, pohja- ja yhdyskuntarakentaminen
4 ERG0013 Geotekniikan perusteet 3              
4 ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet   3            
4 ERG0033 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet     3          
4 ERU0011 Mittaustekniikan perusteet     3          
Rakennetekniikka
4 ERN0013 Betonimateriaalitekniikka 4              
4 ERN0022 Rakennetekniikan perusteet     2          
4 ERV0013 Statiikka   3            
4 ERV0023 Lujuusoppi 1     3          
4 ERF8600 Rakennusfysiikka       5        
4 ERN0034 Betonirakenteet 1       4        
4 ERA0040 Rakennuksen tietomalli       2        
4 ERN0058 Puurakenteet 1         4      
4 ERN0155 Betonityöt ja elementtirakenteet             4  
Suuntaavat ammattiopinnot
Rakentamistalous ja tuotantotekniikka
4 ERZ0036 Rakentamistalouden jatkokurssi             3  
4 ERZ0051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta     3          
4 ERZ0123 Projekti: Rakennusalaan perehtyjä 3              
4 ERZ0090 Rakennuttaminen             3  
4 ERZ0085 Rakennusyrityksen hankintatoimi ja logistiikka         3      
4 ERZ0096 Rakennustyömaan johtaminen           3    
4 ERZ0081 Talonrakennuksen työmaatekniikka   3            
4 ERB0501 Tehtäväsuunnittelu           3    
4 ERZ0011 Yritystalouden perusteet           3    
4 ERZ0048 Tuotannonohjauksen jatkokurssi             3  
4 ERZ0120 Rakennussopimukset     3          
4 ERZ0124 Projekti: Rakentamisen laadukas johtaminen     4          
4 ERZ0015 Talonrakennuksen tuotannonohjauksen perusteet 3              
4 ERZ0125 Rakentamisen laatu ja työturvallisuus     3          
4 ERZ0041 Talonrakennushankkeen tuotannonohjaus         3      
4 ERZ0126 Projekti: Työvaiheen kokonaishallinta         4      
4 ERZ0028 Työlainsäädäntö ja johtamisoppi       4        
4 ERZ0061 Korjaushankkeen ohjaus             3  
Talotekniikka
4 ERH0023 Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiotekniikka         3      
4 ERH0011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka           3    
4 ERH0100 Taloteknisten järjestelmien tuotannonohjaus             3  
 
Vapaasti valittavat opinnot
4 ECCR110 Uppdateringskurs i svenska
4 ECCE110 Updating Your English   3            
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 ECX8100 Opinnäytetyö             10  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH8001 Harjoittelu 1 6              
4 ECH8002 Harjoittelu 2     12          
4 ECH8003 Harjoittelu 3         12      

Opintojaksokuvaukset

4 ECJ8000 Ammattikorkeakouluopinnot ja opintojen suunnittelu

Laajuus
1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot.Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin tehtäviin.Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun.Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä
Keskeiset sisällöt
Ajankohtaiset opintoasiatOpiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät käytännön asiatTuutor-toimintaOpintojen suunnittelu ja HOPSin laadintaOppilaitoksen tietojärjestelmien käyttöOpiskelutekniikkaKirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteetHarjoittelu ja uraohjausKehittävän palautteen antaminenInsinööri ja työelämän vaatimuksetJohdanto matemaattisten aineiden opintoihin
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
OPS 2008-2009, tunneilla jaettava ja verkosta löytyvä materiaali
Yhteyshenkilö


4 ERM0210 Matematiikka RKM 2

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien rakennustekniikan sovelluksissa esiintyvien funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia taso- ja avaruusgeometrian perusteita.
Keskeiset sisällöt
- alkeisfunktiot: polynomi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot
- alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt
- yhdenmuotoisuus, kolmioiden yhdenmuotoisuus
- ympyrä, kaaren pituus, ympyränsektori ja -segmentti
- kappaleiden (lieriö ja
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali.

Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa.

Yhteyshenkilö
Tuomenlehto Ari


4 ERCRM20 Svenska för byggmästare

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa. Hän osaa kertoa alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yrityksen ja sen tuotteita ja palveluja. Hän tuntee liikekirjeenvaihdossa käytettyä terminologiaa ja ruotsalaisen ja suomalaisen yrityskulttuurin välisiä eroja. Opiskelijalle kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkeleja ja toimia alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. Hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen kaksikielisessä maassa, jossa Ruotsi on tärkeä yhteistyökumppanimme.
Keskeiset sisällöt
Käsiteltäviä aiheita
- olika arbetsuppgifter inom byggbranschen
- att söka jobb
- företagspresentation
- på mässan
- affärskommunikation
- hus- och byggnadsplaner
- byggnadsteknik
- grundläggning av småhus
- bjälklag i småhus
- yttertak i småhus
- golv
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Mirja


4 ECI0000 Tietokoneen käytön perusteet

Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet
Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien ATK-sovellusten tehokas käyttö.
Keskeiset sisällöt
PC:n ja koulun tietoverkon käyttöön liittyvät perusasiat. Koulun sähköpostijärjestelmä, opintosuoritusrekisteri (WIP) ja verkko-oppimisympäristö. Työvälineohjelmat laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen.
Suoritustavat
Näyttökoe.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Yhteyshenkilö


4 ERK0023 Rakennuskemia

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää yleiset kemian perusteet ja säännöt. Hän tuntee keskeiset rakennusmateriaalit ja niiden ominaisuudet sekä tunnistaa rakennustyömaan keskeiset vaaralliset aineet. Opiskelija oppii korroosion perusteet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa tekniikan sovellutuksissa.
Keskeiset sisällöt
- Aineen rakenne
- Kemialliset sidokset ja reaktiot
- Rakennusmateriaalit
- Vaaralliset aineet
- Korroosio
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali

Yhteyshenkilö


4 ERA0026 CAD-perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tietokoneavusteiseen suunnitteluun liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen.
Keskeiset sisällöt
- tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet
- CAD-ärjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta
- teknisten piirustusten laatiminen CAD-ohjelmistolla
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
AutoCAD-perusteet- opintomoniste.
Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo


4 ERCVM21 Ammatillinen viestintä 2

Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvistaminen. Opiskelijalla on valmiuksia pitää omaan ammattialaan liittyvä esitelmä ja hän ymmärtää vuorovaikutustaitojen ja oheisviestinnän merkityksen asiakaspalvelutilanteissa. Hänellä on myös taitoja tiedottaa esim. toimenpiteistä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Sen lisäksi, että opiskelija kykenee laatimaan tavanomaiset muistiot ja pöytäkirjat, hän myös ymmärtää kielenhuollon merkityksen. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja käyttää sitä sekä suullisissa että kirjallisissa tuotoksissa. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Opiskelija osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan.
Keskeiset sisällöt
Käsiteltäviä aiheita
- puheviestintätaidot
- oheisviestintä
- asiantuntijaesitys
- tiedottaminen
- kielenhuolto
- asiatyyli ja luettavuus
- argumentointi
- opinnäytetyö
Suoritustavat
Opintojakson suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen, teoriaa syventävien

harjoitusten ja etätehtävien tekeminen sekä itsenäinen opiskelu. Opintojakson suoritus

arvioidaan kokeella, suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla

sekä kirjallisten harjoitusten ja hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla.

Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Kauppinen Anneli, Nummi Jyrki, Savola Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi.

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Aromaa-Laamanen Jarna


4 ERM0110 Matematiikka RKM 1

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti.

Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen.

Keskeiset sisällöt
- lausekkeenkäsittely
- ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuriyhtälöt
- lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä
- suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
- kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosini-lauseet)
- vektorilaskennan pe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali.

Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa.

Yhteyshenkilö
Tuomenlehto Ari


4 ERCVM11 Ammatillinen viestintä 1

Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksien sekä neuvottelu- ja ryhmätyötaitojen vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Opiskelija tunnistaa erilaisten neuvottelutilanteiden luonteen ja pystyy valmistelemaan neuvotteluja, kokouksia ja palavereita. Hän kykenee laatimaan tavanomaiset muistiot ja pöytäkirjat sekä pystyy tuottamaan johdonmukaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan työelämässä vaadittavan raportin. Lisäksi opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän tietää, miten valmisteltu esitys laaditaan ja kykenee sen tarvittaessa pitämään. Hän harjaantuu toimi-maan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muodostuu käsitys työelämän viestintätaidoista.
Keskeiset sisällöt
Käsiteltäviä aiheita
- puheviestintätaidot
- puhe-esityksen valmistaminen
- ryhmän toiminta
- kokoustekniikka ja kokousasiakirjat
- neuvottelutaidot
- raportointi
- kielenhuolto
Osa opintojakson sisällöstä opetetaan projektissa.
Suoritustavat
Opintojakson suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen, teoriaa syventävien harjoitusten ja etätehtävien tekeminen sekä itsenäinen opiskelu. Opintojakson suoritus arvioidaan kokeella, suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla

sekä kirjallisten harjoitusten ja hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla.

Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Kauppinen Anneli, Nummi Jyrki, Savola Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi.

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Aromaa-Laamanen Jarna


4 ERCEM20 English for Construction Managers

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston, selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten passiivia ja lauseenlyhenteitä. Opiskelija tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa kehittämiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi.
Keskeiset sisällöt
Rakennusalan ajankohtaisia keskeistä sanastoa sisältäviä tekstejä, joiden pohjalta käydään keskusteluja, tehdään tiivistelmiä ja harjoitellaan mallitilanteita.
Käsiteltäviä aihepiirejä
- maa- ja pohjarakennus
- rakennusmateriaalit (puu, betoni, teräs, kivi, tiili)
- pohjarakennus
- maanpäälliset rakenteet
- työmaaturvallisuus
- työmaakokoukset (sisällöt)
- urakkasopimus
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Mirja


4 ERF0034 Fysiikan perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan fysikaalista ajattelutapaa. Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija ymmärtää Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä kappaleen liiketilan määrittämiseen. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan merkityksen tekniikassa. Opiskelija tuntee työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Opiskelija energiaan liittyviä säilymislakeja. Opiskelija ymmärtää paineen ja virtauksen peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää termofysiikan perusteet.
Keskeiset sisällöt
¿ Kinematiikka: SI-järjestelmä, suoraviivainen, tasaisesti kiihtyvä liike, tasaisesti kiihtyvä liike tasossa ja ympyräliike, suhteellinen liike
¿ Newtonin lait: pistemäisen kappaleen dynamiikka yhdessä ja kahdessa ulottuvuudessa: voimavaikutukset: jännitykset, tukivoimat, kitka
¿ Energia: voiman tekemä työ ja teho, mekaaninen energia, energiaperiaate
¿ Paine: Paineen määritelmä, Hydrostaattinen paine, Kapillaari-ilmiö (koheesio ja adheesio)
¿ Virtaus fysiikan perusteet: Tilavuus ja massavirta, Jatkavuusyhtälö, Laminaarisuus/turbulenttisuus
¿ Lämpöoppi: Lämpötila, Lämpöenergia, Olomuodot, Lämmönsiirtymistavat
Suoritustavat
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kinematiikan testiin ja opintojakson päätteeksi pidettävään kokeeseen. Opintojakso sisältää luentoja, joiden aikana käsitellään fysiikan ilmiöitä teorian ja esimerkkien avulla. Läsnäolo luennoilla on vapaaehtoista. Opintojakson sisällön omaksumisen kannalta tärkeintä on itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely koostuu oppikirjan lukemisesta, luentomuistiinpanojen kertaamisesta sekä harjoitus- ja kotitehtävien ratkaisemisesta. Kotitehtävät käydään pääosin läpi luennoilla, mutta harjoitustehtävät ovat itsenäistä harjoittelua varten, eikä niitä käsitellä luennoilla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan fysiikka 1, Kari Suvanto (EDITA, 2007)
Yhteyshenkilö
Surakka Jarkko


4 ERCEM30 Communication Skills in Construction Management

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityk-sen/organisaation edustajana eri työelämän ja vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja niiden toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työtehtävissä.
Keskeiset sisällöt
Käsiteltäviä aiheita
- työelämän tilanteet
- prosessi- ja tuotekuvaukset
- kokoukset, neuvottelut, palaverit
- kulttuuritietous
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Mirja


4 ERB0012 Talon suunnittelun perusteet

Laajuus
6 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti eritoten pientalon suunnitteluun kuuluvia perusasioita. Hänellä on käsitys talonrakennushankkeen kulusta sekä arkkitehtuurin historiasta. Hän tietää pientalon pää- ja työpiirustusten sisällön ja osaa luonnostella ne.
Keskeiset sisällöt
- Rakennusalan organisaatiot ja tietolähteet
- Talonrakennushanke
- Rakennuspiirustukset
- Rakennuslainsäädäntö
- Pintaala- ja tilavuuslaskut
- Rakennusaineet
- Pientalon rakenteet
- Energiatalous
-
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetusmoniste.
Yhteyshenkilö
Korpinen Antti


4 ERT0003 Pientaloharjoitukset

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin ja tuottaa mallista rakennuslupa- ja työpiirustukset. Opiskelija ymmärtää tontin käyttösuunnittelun, rakennussuunnittelun ja detaljisuunnittelun yleisperiaatteet. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen.
Keskeiset sisällöt
- luonnossuunnittelu tontin rakennusoikeuden käytöstä
- tietomallinnuksen periaatteet REVIT-ohjelmistolla
- tietomallin perusobjektit: kantavat ja runkoa täydentävät rakennusosat
- rakennuslupa- ja työpiirustusten tuottaminen malli
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
REVIT- opintomoniste.
Edeltävät opinnot
CAD-perusteet

Talonrakennuksen perusteet

Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo


4 ERT0013 Talonrakennus 1

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerrostaloissa ja hallirakennuksissa käytettävät runkojärjestelmät. Hän tietää runko-osien sekä katto- ja ulkoseinäelementtien tyypilliset muodot ja koot sekä tavallisimmat liitokset. Hän käsittää, kuinka talotekniikka liittyy kerrostalon runkoon. Hän tuntee palomääräykset ja osaa soveltaa niitä esimerkkikohteisiin. Hän osaa piirtää hallirakennuksen pää- ja työpiirustuksia sekä hormipiirustuksen. Opiskelija hallitsee järjestelmällisen tiedonhaun perusteet ja tuntee oman alansa keskeiset tietolähteet.
Keskeiset sisällöt
- Yleistä rakennuksen rungosta
- Betonirunko
- Kantavat seinät-laatta järjestelmä
- Pilari-palkki-laatta järjestelmä
- Pilarilaatta-järjestelmä
- Betoniset julkisivuelementit
- Talotekniikan sovittaminen rakennuks
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoriatunteja sekä harjoitustöitten ohjaustunteja. Harjoitustöinä ovat laaja, ryhmätyönä tehtävä halliharjoitus sekä suppea oppilaskohtainen hormiharjoitus. Halliharjoitukseen liittyen käydään hallityömaalla. Tiedonhakutehtävät informaatikon johdolla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetusmoniste.
Yhteyshenkilö
Korpinen Antti


4 ERT0023 Talonrakennus 2

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa väestönsuoja-, porras- ja hissitilojen määräykset ja ohjeet. Hän tuntee näiden tyypilliset rakenteet ja lisäksi parvekkeiden ja kattojen rakenteet sekä erilaiset väliseinätyypit. Hän käsittää ääneneristyksen ja äänenvaimennuksen periaatteet sekä tuntee tavallisimpien rakenteiden ääneneristyskyvyn. Hän osaa laatia rakennusselostusta asuinkerrostaloon.
Keskeiset sisällöt
- Väestönsuoja
- Portaat
- Hissit
- Väliseinät
- Parvekkeet
- Katot
- Akustiikka
- Rakennusselostus
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetusmoniste.
Yhteyshenkilö
Korpinen Antti


4 ERT0061 Korjausrakentamisen perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee korjausrakentamisen lähtökohdat ja tutkimustavat sekä osaa soveltaa niitä rakennus- ja rakennesuunnittelussa sekä työmaatehtävissä.
Keskeiset sisällöt
- Korjausrakentamisen tavoitteet
- Rakennushistorian selvittäminen
- Restaurointiperiaatteet
- Vanhat rakennustavat, rakenteet ja materiaalit
- Korjausrakentamiseen liittyvä rakennusfysiikka ja -kemia
- Kuntotutkimukset
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetusmoniste
Yhteyshenkilö
Haataja Pasi


4 ERT0033 Talonrakennus 3

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lattioiden, ulkoseinien, ovien ja ikkunoiden materiaalit ja rakenteet. Hän osaa oviin ja ikkunoihin liittyvät määräykset ja ohjeet. Hän ymmärtää ikkunoiden ja ovien rakennusfysikaalisen toiminnan. Hän osaa piirtää asuinkerrostalon pää- ja työpiirustuksia sekä laatia siihen rakennusselostuksen.
Keskeiset sisällöt
- Lattiat
- Ulkoseinät
- Ovet
- Ikkunat
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetusmoniste
Yhteyshenkilö
Korpinen Antti


4 ERG0013 Geotekniikan perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija saa perustiedot maa- ja kallioperän muodostumisesta ja koostumuksesta sekä pohjaveden esiintymisestä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten maa- ja kallioperää käsitellään rakennuskohteena tai rakennusmateriaalien raaka-ainelähteenä. Opiskelija tuntee maa- ja kallioluokitukset sekä maalajien ominaisuudet. Osaamiskokonaisuus sisältää myös perustiedot maaperän kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmistä rakennus- ja ympäristöteknisiä tarpeita varten. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten pohjavesihavaintoja, koetin- ja näytteenottokairauksia sekä geofysikaalisia tutkimuksia tehdään ja mitä tietoja niiden avulla maaperästä hankitaan.
Keskeiset sisällöt
- Suomen kallioperä
- Suomen maaperä
- Maaluokitukset
- Maalajien ominaisuudet
- Pohjatutkimukset
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Jääskeläinen R. Geotekniikan perusteet. Tammertekniikka /Amk-Kustannus Oy. Tampere 2011. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Yhteyshenkilö
Lehtiniemi Raimo


4 ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset pohjarakentamista säätelevät määräykset ja ohjeet. Opiskelija saa perustiedot maan- ja kallionvaraisesta perustamisesta sekä paalutuksesta. Asiantuntijuutta kehitetään rakennusten ja tonttialueiden kuivatus- ja routasuojausmenetelmiä opiskelemalla. Opiskelija tuntee kaivantojen tukemistavat ja tietää maaperän lujuusominaisuuksien ja pohjaveden vaikutuksen niihin sekä kaivannon stabiliteettiin ja kaivutöihin. Osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija tuntee täyttökiviainesten ominaisuudet ja tietää tiivistystyön ja työn valvonnan merkityksen.
Keskeiset sisällöt
- Pohjarakentamista koskevat määräykset ja ohjeet
- Kalliolle perustaminen
- Maanvarainen perustaminen
- Paaluperustukset
- Kuivatus- ja routasuojaus
- Kaivannot
- Täyttö ja tiivistys
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Jääskeläinen R. Pohjarakennuksen perusteet. Tammertekniikka /Amk-Kustannus Oy. Tampere 2009.

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Lehtiniemi Raimo


4 ERG0033 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee raivaus, irrotus-, kuormaus-, siirto-, pengerrys- ja tiivistystyöt sekä niissä tarvittavat työkoneet ja työmenetelmät. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu louhintatöissä käytettävät poraus-, panostus- ja sytytyskalustot sekä työmenetelmät. Asiantuntijuuteen kuuluu tietämys louhintaräjähdysaineista ja sytytysvälineistä sekä louhintaräjäytysten panoslaskenta koskien penger-, kanaali- ja syvennyslouhintaa. Lisäksi osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija tuntee räjäytystöitä koskevaa lainsäädäntöä.
Keskeiset sisällöt
- Maalajien maarakennusominaisuudet
- Kaivuluokitus
- Veden vaikutus maarakennustöihin
- Maansiirto
- Maan tiivistäminen
- Maarakennustöiden suunnittelu
- Massakertoimet ja tilavuusyksiköt
- Räjähdys
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Jääskeläinen R. Maarakennuksen ja louhinnan perusteet. Tammertekniikka/Amk-Kustannus Oy. Tampere 2010. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Yhteyshenkilö
Lehtiniemi Raimo


4 ERU0011 Mittaustekniikan perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee karttatekniikan perusteet, koordinaatistot ja korkeusjärjestelmät. Hän tuntee mittauskaluston ja osaa soveltaa eri mittaustapoja rakennusteknisiin kohteisiin. Hän hallitsee geodeettiset peruslaskutehtävät koordinaattien käsittelyyn.
Keskeiset sisällöt
- Karttatekniikka
- Pituuden mittaus
- Korkeuden mittaus
- Kulmien mittaus
- Geodeettiset peruslaskutehtävät
- Monikulmiomittaus
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomoniste

Pasi Rantanen, Maastomittausten perusteet

Yhteyshenkilö
Pakarinen Juha


4 ERN0013 Betonimateriaalitekniikka

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee betonin valmistustekniikan sekä betonimassa ja kovettuneen betonin ominaisuudet. Opiskelija tuntee betonin raaka-aineiden valinnan sekä betonireseptin suunnittelun. Opiskelija hallitsee kelpoisuuden toteamisen. Opiskelija tuntee betonirakentamisen laatutekniikan. Opiskelija saa laboratoriotöiden kautta tuntuman käytännön työtehtäviin.
Keskeiset sisällöt
- Betonin osa-aineet ja niiden ominaisuudet
- Betonimassan ominaisuudet ja niihin vaikuttaminen
- Kovettuneen betonin ominaisuudet
- Betonin koostumuksen määritys
- Betonin valmistus
- Betonirakentamisen laatutekniik
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
By 201 Betonitekniikan oppikirja, Suomen betoniyhdistys Opintomonisteet Betoninormit By 50
Yhteyshenkilö
Dunkel Harry


4 ERN0022 Rakennetekniikan perusteet

Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet sekä osaa määrittää rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat. Opiskelija osaa suunnitella rakennukselle kantavan rakennejärjestelmän ja laskea rakenneosien kuormitukset. Opiskelija tuntee rakennesuunnittelua koskevan normiohjauksen periaatteet. Opiskelija osaa tulkita työmaalla käytettäviä piirustuksia ja sekä CAD- tai tietomallipohjaisia suunnitelmia.
Keskeiset sisällöt
- Rekennesuunnittelutehtävät ja suunnitteluprosessin kulku
- Rakentamisen normiohjaus, määräysten ja ohjeiden sitovuus, suunnittelijan pätevyys
- Rakennuksen runkojärjestelmät ja kantavat rakenneosat
- Rungon valintaan vaikuttavat
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
RIL201-1-2008. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat, Euronormi Suomen rakentamismääräyskokoelma A2, Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet. Suomen rakentamismääräyskokoelma B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset.
Yhteyshenkilö
Dunkel Harry


4 ERV0013 Statiikka

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee partikkelin ja jäykän kappaleen statiikan perusteet sekä osaa ratkaista yksinkertaisten rakenteiden tasapainotehtäviä vapaakappalekuvien avulla. Opiskelija osaa ratkaista palkkien ja palkkirakenteiden tukireaktiot sekä määrittää yksinkertaisen staattisesti määrätyn palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvion. Opiskelija on tutustunut palkkien laskennassa käytettävän tietokoneohjelman toimintaan.
Keskeiset sisällöt
- Partikkelin statiikka
- Tasovoimasysteemi
- Jäykän kappaleen tasostatiikka
- Voimasysteemin yhdistäminen
- Tasapaino
- Tukireaktiot, leikkausvoima- ja taivutusmomentti
- Painopiste
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Hannu Outinen, Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, osa 1, Pressus Oy.

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Puurula Arto


4 ERV0023 Lujuusoppi 1

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kimmoteoriaan perustuvan lujuusopin kantavien rakenteiden mitoituksen pohjaksi.
Keskeiset sisällöt
- Lujuusopin peruskäsitteet ja rakenteiden mitoitusmenetelmien perusteet.
- Erilaiset materiaalimallit.
- Normaalijännitys ja normaalijännityksen aiheuttama muodonmuutos. Jännitysvenymäpiirros, Hooken laki. Rakenteen veto- ja puristusmitoitu
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Oppikirja, opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Yhteyshenkilö
Puurula Arto


4 ERF8600 Rakennusfysiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea rakenteen lämpötilajakauman ja U-arvon sekä tuntee energiatodistuksen laadinnan periaatteet ja tasauslaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää rakenteiden läpi siirtyvän kosteuden vaikutuksen rakenteisiin ja tuntee diffuusiolaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää raken-nuksen ja rakenteiden fysikaalisen toiminnan perusteet. Opiskelija tuntee rakenteiden ja rakennuksen äänitekniikan perusteet. Opiskelija tuntee erilaiset uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen liittyvät määräykset ja suositukset. Opiskelija tuntee rakennusfysikaaliset perusmittausmenetelmät.
Keskeiset sisällöt
- Rakennusfysiikan peruskäsitteet
- Rakennusklimatologia
- Lämmön siirtyminen rakenteiden läpi
- Lämmön siirtymistavat
- U-arvojen laskenta
- Ilman kosteus
- Kosteuden siirtyminen rakenteiden läpi
- Hy
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintomonisteet : mahdollinen kirjallisuus sovitaan luennolla
Yhteyshenkilö
Dunkel Harry


4 ERN0034 Betonirakenteet 1

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee betonirakenteiden murto- ja käyttörajatilamitoituksen ja teräsbetonisten

rakennusosien ja raudoituksen suunnittelukäytännön. Opintojakso antaa valmiudet betonirakenteiden suunnittelun syventäviin opintoihin.

Keskeiset sisällöt
- Materiaaliominaisuudet
- Rakenneanalyysi
- Betonirakenteen muodonmuutokset. Viruma, kutistuma, halkeilu.
- Mitoitus murtorajatilassa
- Rakenneosien suunnittelu: yksiaukkoinen ja jatkuva palkki, vääntörasitettu palkki, yht
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Oppikirja, normit, opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Yhteyshenkilö
Dunkel Harry


4 ERA0040 Rakennuksen tietomalli

Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa käsityksen rakennuksen tietomallista ja sen merkityksestä rakennusprosessissa. Lisäksi opiskelija osaa laatia yksinkertaisen rakennuksen tietomallin.
Keskeiset sisällöt
- tietomallinnusohjelmistojen käyttö ja mallien laadinnan periaatteet
- tietomallintamisen perusteet, tiedon jäsentely
- tietomallin käyttö rakennusprosessin eri vaiheissa
- tietomallien tarkasteluohjelmat
- erilaisten tulo
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustöitä. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely. Oppimista täydentää arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun sekä työmaatekniikkaan integroidut harjoitustyöt. Opintojaksoon sisältyy seuraavien erikseen suoritettavien kurssien harjoitustyöt: - rakennetekniikan perusteet: teollisuushallin rakennusrungon mallintaminen - pientaloharjoitukset: omakotitalon mallintaminen ja rakennuspiirustusten laadinta - betonirakenteet 1: teräsbetonirakenteen mallintaminen ja rakennepiirustusten laadinta - puurakenteet 1: pientalon puurakenteiden mallintaminen ja rakennepiirustusten laadinta - teräsrakenteet 1: teräsrungon mallintaminen ja rakennepiirustusten laadinta
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Rakennusten tietomallintamiseen liittyvä web -materiaali. Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeet soveltuvilta osin, monisteet sekä ohjelmistojen käsikirjat.
Edeltävät opinnot
CAD perusteet, Rakennetekniikan perusteet tietomalliosuuden ja Pientaloharjoitukset-kurssien suoritus.
Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo


4 ERN0058 Puurakenteet 1

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee rakennejärjestelmien jäykistyksen periaatteet sekä hallitsee pientalojen ja

hallirakenteiden mitoituksen.

Keskeiset sisällöt
- Puutuotteet ja puu rakennusmateriaalina
- Pientalon runkorakenteet ja niiden dimensioiden mitoittaminen
- Levyjäykistys
- Puuhallien mastopilarirakennejärjestelmä, jäykistys ja palkkien kiepahdustuenta
- Puuhallien rakenneosi
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä harjoitustyö. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ja harjoitustyö ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Oppikirja, Puuinfo, normit
Yhteyshenkilö
Mikkonen Matti


4 ERN0155 Betonityöt ja elementtirakenteet

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Betonirakenteiden opinnot antavat teoreettisen tietämyksen betonirakenteiden suunnitteluun ja työnjohtotehtäviin. Opiskelija hallitsee betonirakenteiden käyttöiän laskennallisen mitoituksen. Opiskelija perehtyy syvällisemmin erilaisiin betonointimenetelmiin. Opiskelija tuntee betonitöiden suorituksen: muottityöt, betonin valmistus, betonointi ja jälkihoito, talvibetonointi. Opiskelija perehtyy betonilattioiden valmistustekniikoihin sekä ominaisuuksiin. Opiskelija tuntee betonirakenteiden korjauksessa käytettävät menetelmät. Opetukseen liittyvät harjoitus-, projekti- ja laboratoriotyöt valmentavat käytännön työtehtäviin.
Keskeiset sisällöt
- Betonirakenteiden käyttöiän laskennallinen mitoitus
- Betonityön suunnittelu ja johtaminen
- Betonointi ja betonivalun jälkihoito
- Talvibetonointi
Betonointimenetelmät
- imubetonointi
- ruiskubetonointi
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
By 201 Betonitekniikan oppikirja, Suomen betoniyhdistys By 50 Betoninormit 2004, Suomen betoniyhdistys Opintomonisteet
Yhteyshenkilö
Mikkonen Matti


4 ERZ0036 Rakentamistalouden jatkokurssi

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso täydentää opiskelijoiden osaamista erityisesti rakennustyömaan taloutta koskevissa asioissa.
Keskeiset sisällöt
- Työmaan tavoitearvio
- Kustannustarkkailu ja jälkilaskenta
- Maksuerätaulukko
- Yksikköhintaluettelo
- Taloudelliset vertailulaskelmat
- Rakennushankkeen kustannusten hallinnan tietotekniset apuvälineet
- Raken
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä opiskelumateriaali sovitaan kurssin alkaessa.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Jorma


4 ERZ0051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy rakennusyritysten käyttämiin urakkalaskennan menettelyihin. Hän osaa hinnoitella tavanomaisen rakennuskohteen ja laatia siitä urakkatarjouksen. Hän osaa vertailulaskel-mien, kustannusseurannan ja jälkilaskennan tavanomaiset menettelyt.
Keskeiset sisällöt
- Talo 2000 (Talo 80 ja Talo 90)
- Määrälaskenta
- Hinnoittelu
- Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset
- Urakkatarjouksen muodostaminen
- Vertailulaskelmat
- Yksikköhinnan muodostaminen
- Kustannustarkkailu
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ratu Rakennustöiden menekit. Talo 2000 ohjeistukset. Talo 90 ohjeistukset soveltuvin osin. Luentomateriaalia, piirustuksia ja muita urakka-asiakirjoja.
Yhteyshenkilö
Haatainen Marko


4 ERZ0123 Projekti: Rakennusalaan perehtyjä

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteen on perehtyä talonrakennustyömaan käytännön toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteistyön ja vastuun merkityksen rakennustyömaan toiminnassa ja osaa suunnitella yksittäisen työvaiheen toteutuksen. Opiskelija osaa tarkastella rakennustyömaan toimintaan liittyviä osatekijöitä kriittisesti ja analyyttisesti
Keskeiset sisällöt
Teoria ja käytäntö vuorottelevat pääsääntöisesti koko opintojakson ajan. Projekteissa käsiteltävät aiheet määräävät ne painopistealueet, joihin projektia tukeva opetus liittyy. Projektia tukeva opetus tarkoittaa tässä tapauksessa niitä aihealueita, jotka tukevat ja edesauttavat projektisuunnitelmaan merkityn ongelman ratkaisua hyväksytyllä tavalla. Tavoitteellisen työskentelytavan oppiminen ja sitoutuminen kokonaisuuteen kasvattaa opiskelijan motivaatiota ja intoa soveltaa muista opinnoista omaksuttuja asioita projektin aikana ratkaistaviin ongelmiin. Lopullinen projektin sisältö ratkaistaan projektiryhmäkohtaisesti yhteistyössä kohdetyömaan ja ¿yrityksen kanssa.
- Tuotannon suunnittelu
- Tuotannon seuranta
- Tuotannon raportointi
- Yrityskuva
- Rakennustyömaan palaveritoiminta
- Talonrakennustyömaan työmenetelmät
- Työvälineet
- Työturvallisuus
Suoritustavat
Luennot, työmaavierailu, harjoitustyöt ja tentti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa

Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit

Rakentamisen tuotantotekniikka ¿kirja. Ratu KI-6020

Muu opetuksen yhteydessä jaettava materiaali

Yhteyshenkilö
Anttonen Kimmo


4 ERZ0090 Rakennuttaminen

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteen on rakennuttamistehtävien tuntemuksen syventäminen erityisesti suunnitteluvaiheen kustannusohjauksen osalta. Opiskelija tuntee rakennuttajan tehtävät ja rakennustyön valvontaan liittyvien tehtävien perusteet. Opiskelija hallitsee suunnitteluvaiheen rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannusten ohjausmenettelyn.
Keskeiset sisällöt
- Rakennushankkeen osapuolten tehtävät
- Rakennuttajan keskeiset tehtävät hankkeen eri vaiheissa
- Rakennussuunnittelun ohjaus
- Työmaavalvonta
- Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa
- Rakennuskoht
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen, Rakennuttaminen, Rakennustieto

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Haataja Pasi


4 ERZ0085 Rakennusyrityksen hankintatoimi ja logistiikka

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy rakennusyritysten hankintatoimeen ja logistiikkaan. Hän tuntee hankintojen suunnittelun periaatteet, osaa suunnitella työmaalle tulevat rakennustuotetoimitukset ja niiden logistiikan.
Keskeiset sisällöt
Rakennusyrityksen hankintatoimen vaiheet hankintatarpeen arviosta taloudelliseen loppuselvitykseen
- Hankintojen yhteys talouteen
- Krajlikin matriisi
- Hankintojen valmistelu
- Tarjouspyyntö
- Tilaus ja aliurakkasopimus
- Taloudelliset vertailulaskelmat
- Hankintasopimukset (RYHT)
- Työmaalogistiikan suunnittelu ja toteutus
- Kuljetukset
- Varastointi
- Siirrot
Suoritustavat
Opetus koostuu luennoista, pienimuotoisista harjoituksista ja harjoitustyöstä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Junnonen & Kankainen: Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja. Luentomateriaalia.
Yhteyshenkilö
Anttonen Kimmo


4 ERZ0096 Rakennustyömaan johtaminen

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy rakennustyömaan käytännön johtamisessa tarvittaviin taitoihin.
Keskeiset sisällöt
- Opintojaksossa täydennetään aiempien opintojaksojen tietoja mm. seuraavilta osin:
- Rakennusliikkeen toteutusorganisaatio ja organisaatiossa toimivien henkilöiden tehtävät
- Työmaan käynnistäminen (luvat, katselmukset, ilmoitukset yms. työmaan perustamiseen liittyvät toimenpiteet)
- Työntekijöiden palkkaamiskäytännöt (sopimusten laadinta, perehdyttämistoimet, palkkakirjanpito)
- Työurakkasopimukset
- Työryhmän esimiehenä toimiminen
- Palautteen hyödyntäminen esimiestoiminnassa
- Työmaalla pidettävät kokoukset, tarkastukset ja katselmukset
- Yhteistyö aliurakoitsijoiden kanssa
- Viikkosuunnittelu rakennustyömaalla
- Aikatauluseuranta
- Työturvallisuuskysymyksiä
Suoritustavat
Opetus koostuu luennoista ja pienimuotoisista harjoituksista.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä opiskelumateriaali sovitaan kurssin alkaessa.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Jorma


4 ERZ0081 Talonrakennuksen työmaatekniikka

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteen on, että opiskelija pystyy suunnittelemaan tavanomaisten töiden työmenetelmät, työvälineet ja työn kulun siten että työt voidaan toteuttaa turvallisesti ja laadukkaasti. Keskeisiä aiheita ovat mm. talonrakennustyömaan työmenetelmät, työvälineet, työturvallisuus ja aluesuunnittelu
Keskeiset sisällöt
- Aluesuunnittelu
- Viikkosuunnittelu
- Kone- ja kalustosuunnittelu
- Työturvallisuus rakennushankkeessa
- Muottityösuunnitelmat
- Elementtien asennussuunnittelu
- Nostojen ja siirtojen suunnittelu
- Jätehu
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ratu-kortisto

Ratu-aikataulukirja

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Ylikärppä Matti


4 ERB0501 Tehtäväsuunnittelu

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteen on, että opiskelija osaa laatia yksittäistä työvaihetta koskevan tehtäväsuunnitelman, jolla varmistetaan tehtävälle asetettujen aika-, kustannus- ja laatuvaatimusten täyttyminen. Opiskelija hallitsee tuotannonohjauksen perusteet, joilla varmistetaan tuotannon häiriötön eteneminen ja aloitusedellytykset
Keskeiset sisällöt
Tehtäväsuunnittelu
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ratu-kortisto

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Anttonen Kimmo


4 ERZ0011 Yritystalouden perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee tavalliset yritysmuodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Opiskelija tuntee kansan- ja liiketalouden peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää kahdenkertaisen kirjanpidon sekä tuloslaskelman ja taseen laadinnan periaatteet. Opiskelija ymmärtää tilinpää-tösanalyysin tunnuslukujen merkityksen. Opiskelija osaa käyttää investointilaskelmia yrityksen päätöksenteon apuna. Opiskelija osaa laatia pienyrityksen kannattavuuslaskelman ja liiketoi-mintasuunnitelman.
Keskeiset sisällöt
- Yritystoiminta kansantalouden osana
- Yritysmuodot
- Yrityksen perustaminen
- Katetuotto- ja kannattavuuslaskelmat
- Kirjanpidon perusteet
- Tilinpäätös ja liiketoiminnan tunnusluvut
- Investointilaskelmat
<
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ahola Kari, Lauslahti Sanna, 2005, Taloutta johtamista varten, Edita Prima Oy.

ISBN 951-37-4121-4

Yhteyshenkilö
Uronen Laila


4 ERZ0048 Tuotannonohjauksen jatkokurssi

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso täydentää opiskelijoiden osaamista erityisesti rakennustyömaan toteutusta koskevissa asioissa.
Keskeiset sisällöt
- Tehtäväsuunnittelu
- Seminaariesitelmät rakennustyömaan eri töistä
Suoritustavat
Opiskelijat pitävät seminaariesitelmiä laatimistaan käytännön kohteiden tehtäväsuunnitelmista. Suoritukseen sisältyy osallistuminen seminaareihin.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä opiskelumateriaali sovitaan kurssin alkaessa.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Jorma


4 ERZ0120 Rakennussopimukset

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy rakennushankkeen vaiheisiin ja niihin liittyviin sopimus-, suunnittelu- ja johtamis-menettelyihin. Hän osaa soveltaa rakennusalan yleisiä sopimusehtoja käytäntöjä tavanomaisissa rakennushankkeissa.
Keskeiset sisällöt
- Rakennushanke
- Yleiset sopimusehdot (KSE 1995 ja YSE 1998)
- Urakkamuodot ja urakkakilpailu.
- Konsultti- ja urakkasopimukset
- Muut urakka-asiakirjat
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Kankainen Jouko, Junnonen Juha-Matti. Rakennuttaminen. Luentomonisteita.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Jorma


4 ERZ0124 Projekti: Rakentamisen laadukas johtaminen

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteen on perehtyä talonrakennustyömaan käytännön toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lainsäädännön ja johtamisen yhteyden rakennustyömaan sopimuksien toteuttamisessa. Opiskelija oppii työvaiheen laadukkaan toteuttamisen osatekijät. Opiskelija osaa tarkastella rakennustyömaan toimintaan liittyviä osatekijöitä kriittisesti ja analyyttisesti.
Keskeiset sisällöt
Teoria ja käytäntö vuorottelevat pääsääntöisesti koko opintojakson ajan. Projekteissa käsiteltävät aiheet määräävät ne painopistealueet, joihin projektia tukeva opetus liittyy. Projektia tukeva opetus keskittyy projektin ydinosaamisalueille. Tavoitteellisen työskentelytavan oppiminen ja sitoutuminen kokonaisuuteen kasvattaa opiskelijan motivaatiota ja intoa soveltaa muista opinnoista omaksuttuja asioita projektin aikana ratkaistaviin ongelmiin. Lopullinen projektin sisältö ratkaistaan projektiryhmäkohtaisesti yhteistyössä kohdetyömaan ja ¿yrityksen kanssa.
- Tuotannon suunnittelu
- Tuotannon seuranta
- Tuotannon raportointi
- TR-mittaus
- Rakennustyömaan sopimukset
- Työurakkasopimus
- Työvaiheen laadunhallinta
- Työturvallisuus
Suoritustavat
Luennot, työmaavierailu, harjoitustyöt ja tentti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa

Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit

Muu opetuksen yhteydessä jaettava materiaali

Yhteyshenkilö
Anttonen Kimmo


4 ERZ0015 Talonrakennuksen tuotannonohjauksen perusteet

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee rakennustyömaan tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen perusteet. Hän perehtyy tuotannonohjauksen tietoteknisiin sovelluksiin. Hän osaa laatia yksittäisen tehtävän resurssipohjaisen aikataulun ja tavanomaisen raken-nushankkeen yleisaikataulun. Hän pystyy tekemään työmaan viikkosuunnittelua ja seuraamaan ja ohjaamaan sen toteutumista.
Keskeiset sisällöt
- Tuotannonohjausjärjestelmä
- Aikataulumuodot
- Tuotantotiedostot
- Tietotekniikka tuotannon suunnittelussa ja -ohjauksessa
- Työmaasuunnitelmat
- Hankinta-, kalusto-, ja työvoimasuunnitelmat
- Yleisaikataulu ja
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ratu aikataulukirja. Planet projektinhallintaoh-jelma tai Control projektinhallintaohjelma. Opetuksen yhteydessä jaettavaa materiaalia, kuten piirustuksia ja muita urakka-asiakirjoja.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Jorma


4 ERZ0125 Rakentamisen laatu ja työturvallisuus

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteen on että opiskelija ymmärtää rakennustyömaan laatuajattelun ja laatutoimintojen merkityksen tuotannonohjauksen ja ¿hallinnan näkökulmasta sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden hallinnan tärkeyden ja hallitsee lakisääteiset työturvallisuustehtävät ja -toimenpiteet.
Keskeiset sisällöt
- Rakentamisen laatu
- Laatuajattelu
- Yrityksen laatutoiminnot
- Rakentamisen laadun osatekijät
- Rakennustyömaan laadunvarmistus
- Työturvallisuus
- Työturvallisuustyön tavoitteet
- Työsuojelulainsäädäntö
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen, Laatu-ajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, Rakennustieto,

Markkanen J. Rakennustyömaan turvallisuus-suunnittelu. Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola, Helsinki 2000

CD-Ratu- Rakennusalan työturvallisuuskansio

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Yhteyshenkilö
Anttonen Kimmo


4 ERZ0041 Talonrakennushankkeen tuotannonohjaus

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella rakennushankkeen toteutuksen ottaen huomioon taloudelliset, laadulliset ja turvallisuuteen liittyvät sekä ympäristölliset vaatimukset.
Keskeiset sisällöt
- CD-Ratu tiedostot
- Vinoviivatekniikka
- Tehtäväsuunnittelu
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
CD-Ratu. Ratu-tiedostoihin liittyvät käsikirjat. Luentomateriaalia, piirustuksia ja muita urakka-asiakirjoja.
Yhteyshenkilö
Haaranen Hannu


4 ERZ0126 Projekti: Työvaiheen kokonaishallinta

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteen on perehtyä talonrakennustyömaan käytännön toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yksittäisen työvaiheen toteutuksen osa-alueet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa työvaiheen huomioiden aikataulun, laadunhallinnan, kustannukset ja työturvallisuuden.
Keskeiset sisällöt
Teoria ja käytäntö vuorottelevat pääsääntöisesti koko opintojakson ajan. Projekteissa käsiteltävät aiheet määräävät ne painopistealueet, joihin projektia tukeva opetus liittyy. Projektia tukeva opetus keskittyy projektin ydinosaamisalueille. Tavoitteellisen työskentelytavan oppiminen ja sitoutuminen kokonaisuuteen kasvattaa opiskelijan motivaatiota ja intoa soveltaa muista opinnoista omaksuttuja asioita projektin aikana ratkaistaviin ongelmiin. Lopullinen projektin sisältö ratkaistaan projektiryhmäkohtaisesti yhteistyössä kohdetyömaan ja ¿yrityksen kanssa.
- Tuotannon suunnittelu
- Tuotannon seuranta
- Tuotannon raportointi
- Työturvallisuus
- Laadunhallinta
- Kustannukset
- Aikataulutus
- Kokoavan projektiraportin tekeminen
Suoritustavat
Luennot, työmaavierailu, harjoitustyöt ja tentti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa

Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit

Muu opetuksen yhteydessä jaettava materiaali

Yhteyshenkilö
Anttonen Kimmo


4 ERZ0028 Työlainsäädäntö ja johtamisoppi

Laajuus
4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää työlainsäädännön merkityksen työelämässä kokonaisuutena ja työoikeudessa käytettävät, esimiehelle tärkeät käsitteet. Opiskelija tuntee työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija tunnistaa työsuhteissa usein esiintyvien ongelmatilanteiden juridisen merkityksen ja osaa reagoida niihin oikein. Opiskelija perehtyy johtamisen teorioihin ja käytäntöihin. Opiskelija tuntee työpsykologian, johtamisen, organisaatioteorioiden, ergonomian ja henkilöstöhallinnon perusteet.
Keskeiset sisällöt
- Työsopimuslaki
- Työaikalaki
- Vuosilomalaki
- Talonrakennusalan työehtosopimus
- Organisaatio
- Johtamismallit ja johtajuus
- Työkäyttäytyminen
- Neuvottelutaito
- Viestintä
- Moti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Työsopimuslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Meincke Nina, Vanhala-Harmanen Minna, 2006. Esimiehen työsuhdeopas, Edita Prima Oy. ISBN 951-37-4559-7 Muu kurssin aikana sovittava ja jaettava materiaali.
Yhteyshenkilö
Anttonen Kimmo


4 ERZ0061 Korjaushankkeen ohjaus

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy rakennuttamis- ja tuotan-nonohjaustehtäviin korjaushankkeessa. Hän pystyy toimimaan korjaushankkeen rakennuttamistehtävissä tarveselvitys-, hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheissa. Hän tuntee korjaushankkeen erityispiirteet ja osaa laatia keskeiset tuotantosuunnitelmat niiden pohjalta.
Keskeiset sisällöt
- Rakennuttajan tehtävät tarveselvitys-, hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheissa
- Erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen elinkaarikustannusten vertailulaskelmat
- Korjaushankkeen kustannusten arviointi eri menetelmillä
- Korjaushan
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Kaivola: Rakennusten korjaustekniikka ja talous. Luentomateriaalia, piirustuksia ja muita urakka-asiakirjoja.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Jorma


4 ERH0023 Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiotekniikka

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiinteistön sähköistykseen liittyvät peruskäsitteet, kiinteistöjen nousuverkkorakenteet ja sähköpiirustuksien piirrosmerkit. Opiskelija tuntee myös kiinteistöjen tavallisimmat telejärjestelmät ja niiden sekä sähköverkon vaatimat tilantarpeet. Opiskelija tietää opintojakson suoritettuaan myös keskeisimmät sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja työmaan sähköistyksen periaatteet.

Keskeiset sisällöt
Kiinteistön sähköverkon yleinen rakenne
-Keskeiset komponentit
- Johtojen ja keskusten nimitykset
- Kompensointi
- Sähkön syötön varmennus
Omakotitalon sähköistys
- Sähkösuunnitelman sisältö
- Sähköpiirustusten lukeminen
Sähköturvallisuuden perusteet
- Sähkövirran vaarallisuus ihmiselle
- Suojausluokat, tilaluokat, kotelointiluokat
- Suojalaitteet
- Tavallisen sähkönkäyttäjän sähkötyöt
- Sähköurakointi Suomessa
Työmaan sähköverkko
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Yhteyshenkilö
Tiilikainen Sami


4 ERH0011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Perehtyä rakennuksen lämmitys-, vesi ja viemärijohto- sekä ilmanvaihtojärjestelmiin, niiden toimintaperiaatteisiin sekä säännöksiin. LVI-töiden liittymiseen suunnitteluun, rakentamisen eri vaiheisiin. Rakennuksen sisäilmasto. Lämmitysjärjestelmät ja niiden keskeisimmät osat. Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot ja niitä koskevat määräykset. Rakennuksen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, niiden osat ja asen-nusperiaatteet.
Keskeiset sisällöt
- LVI-töiden liittyminen suunnitteluun ja rakentamisen eri vaiheisiin
- Rakennuksen sisäilmasto
- Lämmitysjärjestelmät ja niiden keskeisimmät osat
- Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot ja niitä koskevat määräykset
- Rakennu
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä opiskelumateriaali sovitaan opinto-jakson alussa
Yhteyshenkilö
Pasanen Marko


4 ERH0100 Taloteknisten järjestelmien tuotannonohjaus

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee taloteknisten järjestelmien ja rakennusteknisten töiden yhteensovittamisen periaatteet. Hän osaa laatia tavanomaisen rakennushankkeen taloteknisten töiden alustavan aikataulun ja pystyy täydentämään ja arvioimaan sen toteuttamiskelpoisuutta yhteistyössä ao. urakoitsijoiden kanssa. Hän osaa toimia työmaalla yhteistyössä taloteknisten töiden urakoitsijoiden kanssa.
Keskeiset sisällöt
- Talotekniset työt rakennustyömaalla
- Rakennus- ja taloteknisten töiden yhteensovittaminen
- Yhteistoiminta rakennustyömaalla
Suoritustavat
Opetukseen sisältyy luentoja, laskuharjoituksia, aikataulujen laadintaharjoituksia ja työmaakäyntejä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
CD-Ratu. Luentomonisteita.
Yhteyshenkilö
Saarijärvi Jorma


4 ECCR110 Uppdateringskurs i svenska

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallistua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille.
Keskeiset sisällöt
Käsiteltäviä aiheita¿ vi blir ingenjörer¿ mina studier¿ rapport om min arbetspraktik¿ gäster på arbetsplatsen¿ på studiebesök i Sverige¿ grammatik¿ uttal
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Halonen ¿ Kaukola ¿ Virrankare: Bonus. WSOYMonistemateriaalia kurssin aikana.
Yhteyshenkilö


4 ECCE110 Updating Your English

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen englannin kielen lähtötason, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä perussanaston.
Keskeiset sisällöt
1. perusrakenteet 2. opinnot ja työharjoittelu3. opiskelijana ja insinöörinä ulkomailla4. kestävä kehitys
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan ennen kurssin alkua
Yhteyshenkilö


4 ECX8100 Opinnäytetyö

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä¿ (asetus 352/2003).

Opinnäytetyö syventää opiskelijan koulutusohjelmakohtaista ammatillista erikoisosaamista ja yleisiä työelämävalmiuksia, kehittää viestintä- ja yhteistyövalmiuksia sekä työelämän edellyttämiä tieto- ja viestintäteknisiä tietoja. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii tunnistamaan ammatillisen tehtäväalueensa keskeisiä ongelmakokonaisuuksia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja, työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia sekä soveltamaan oman alansa tutkimustietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin eettiset näkökohdat huomioiden. Opinnäytetyö kehittää erityisesti opiskelijan itsenäistä ja tavoitteellista työskentelytapaa.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä. Se voi olla tuotekehitys-, tutkimus- tai selvitystyö tai suunnittelu- ja toteutustyön yhdistelmä. Aiheen tulee olla käytännönläheinen. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja tavoitteena on tulosten välitön hyödyntäminen. Opinnäytetyöt ovat julkisia.
Suoritustavat
Opinnäytetyö on työprosessi, joka etenee laaditun työsuunnitelman mukaan. Opiskelija toteuttaa suunnitelmaa itsenäisesti. Opiskelijan tulee osallistua sovittuihin ohjauskeskusteluihin, ainakin yhteen opinnäytetyöesittelyseminaariin ennen oman työn esittelyä, oman opinnäytetyön esittelyseminaariin ja antaa kypsyysnäyte. Opiskelijan tulee dokumentoida työprosessi sovitulla tavalla ja laatia työstä erillisen ohjeen mukainen raportti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Edeltävät opinnot
Opinnäytetyön valmiudet määritellään koulutusohjelmakohtaisesti.
Yhteyshenkilö
Pöllänen Esko


4 ECH8001 Harjoittelu 1

Laajuus
6 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. (Asetus 352/2003)

Harjoittelu perehdyttää koulutusohjelman kannalta keskeisiin yrityksen toimintoihin ja työtehtäviin. Opiskelija myös varmistuu henkilökohtaisesta soveltuvuudestaan alalle.
Keskeiset sisällöt
Harjoittelu suoritetaan työskentelemällä koulutusohjelman kannalta keskeisissä työtehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa kokopäivätoimisesti vähintään neljä viikkoa. Harjoittelupaikka voi olla teollisuusyritys, rakennustyömaa, suunnittelutoimisto, teknisen palvelun yritys, julkinen laitos, järjestö tai yhdistys, tai mikä tahansa muu organisaatio, jossa on tarjolla koulutusohjelman harjoitteluksi sopivaa työtä
Suoritustavat
Harjoitteluprosessi etenee laaditun suunnitelman mukaan ja on osa opiskelijan urasuunnittelua. Opiskelija toteuttaa suunnitelmaa itsenäisesti osallistuen sovittuun ohjaukseen. Opiskelijan tulee dokumentoida prosessi ohjeiden mukaisella tavalla.Opiskelijalle nimetään harjoittelun ohjaaja, joka hyväksyy harjoittelupaikan ja seuraa ja ohjaa harjoittelua yhteistyössä työnantajan kanssa sekä huolehtii työnantajapalautteen keräämisestä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Edeltävät opinnot
Ensimmäisen lukuvuoden harjoittelunohjaus.
Yhteyshenkilö


4 ECH8002 Harjoittelu 2

Laajuus
12 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija oppii soveltamaan opittua tietoa käytäntöön ja arvioimaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
Keskeiset sisällöt
Harjoittelu suoritetaan työskentelemällä koulutusohjelman kannalta keskeisissä työtehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa kokopäivätoimisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Harjoittelupaikka voi olla teollisuusyritys, rakennustyömaa, suunnittelutoimisto, teknisen palvelun yritys, julkinen laitos, järjestö tai yhdistys, tai mikä tahansa muu organisaatio, jossa on tarjolla koulutusohjelman harjoitteluksi sopivaa työtä
Suoritustavat
Harjoitteluprosessi etenee laaditun suunnitelman mukaan ja on osa opiskelijan urasuunnittelua. Opiskelija toteuttaa suunnitelmaa itsenäisesti osallistuen sovittuun ohjaukseen. Opiskelijan tulee dokumentoida prosessi ohjeiden mukaisella tavalla.Opiskelijalle nimetään harjoittelun ohjaaja, joka hyväksyy harjoittelupaikan ja seuraa ja ohjaa harjoittelua yhteistyössä työnantajan kanssa sekä huolehtii työnantajapalautteen keräämisestä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Edeltävät opinnot
Kahden lukuvuoden keskeiset opinnot
Yhteyshenkilö


4 ECH8003 Harjoittelu 3

Laajuus
12 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelu syventää opiskelijan tietoja ja taitoja hänen suuntautumisensa mukaisesti, valmentaa insinöörin tehtäviin ja edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen.
Keskeiset sisällöt
Harjoittelu suoritetaan työskentelemällä koulutusohjelman kannalta keskeisissä työtehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa kokopäivätoimisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Harjoittelupaikka voi olla teollisuusyritys, rakennustyömaa, suunnittelutoimisto, teknisen palvelun yritys, julkinen laitos, järjestö tai yhdistys, tai mikä tahansa muu organisaatio, jossa on tarjolla koulutusohjelman harjoitteluksi sopivaa työtä
Suoritustavat
Harjoitteluprosessi etenee laaditun suunnitelman mukaan ja on osa opiskelijan urasuunnittelua. Opiskelija toteuttaa suunnitelmaa itsenäisesti osallistuen sovittuun ohjaukseen. Opiskelijan tulee dokumentoida prosessi ohjeiden mukaisella tavalla.Opiskelijalle nimetään harjoittelun ohjaaja, joka hyväksyy harjoittelupaikan ja seuraa ja ohjaa harjoittelua yhteistyössä työnantajan kanssa sekä huolehtii työnantajapalautteen keräämisestä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Edeltävät opinnot
Kolmen lukuvuoden keskeiset opinnot
Yhteyshenkilö


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.