Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

ET20SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Kimmo Myllymäki

Koulutuksen lähtökohdat

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma johtaa tietotekniikka-alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on insinööri (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Koulutusohjelma antaa opiskelijalle ammatilliset tiedot ja taidot toimia insinöörin tehtävissä kansainvälistyvällä ICT-alalla. Koulutusohjelmasta valmistuvat insinöörit myös hallitsevat matemaattis-luonnontieteelliset perustiedot, projektityöskentelyn menetelmät ja viestintätaidot sekä tuntevat elinkeinoelämän keskeiset toimintaperiaatteet.

Tietotekniikan koulutusohjelmassa keskitytään erityisesti tietojärjestelmien toteutustekniikoihin, joilla toteutetaan ja integroidaan yhteen erilaisia ohjelmistoja, käyttöliittymiä, tietokantoja, tietoverkkoja, palvelimia ja päätelaitteita. Opiskelija voi suunnata opintojaan ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan.

Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat ohjelmistojen ja tietoverkkojen suunnittelu- ja toteutustehtäviin sekä esimies-, koulutus-, myynti- ja markkinointitehtäviin. Työnantajat voivat olla suomalaisia tai kansainvälisiä yrityksiä, kuten suunnittelutoimistoja, tietojärjestelmiin, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmistotuotantoon erikoistuneita yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä sekä erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita.

Osaamistavoitteet

Insinöörin koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (Kansallinen viitekehys).Kompetenssit

Tietotekniikkainsinöörin osaamisprofiili muodostuu kompetensseista.Opintojen rakenne

Tietotekniikkainsinöörin opinnot ovat 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Tietotekniikkainsinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Vuositeemat:
- 1. vuosi: Perustietämyksen hankinta ja kokeilemalla oppiminen
- 2. vuosi: Analysointi- ja ratkaisutaidot
- 3. vuosi: Syventävät suunnittelutaidot
- 4. vuosi: Kehittämisosaaminen

1. vuosi:
Opiskelija perehtyy tekniikan opiskeluun ja orientoituu ammattialaansa. Opiskelija hankkii tietotekniikan alan perustietämystä ja matemaattis-luonnontieteellisiä, viestinnällisiä ja vieraiden kielten perusvalmiuksia. Opiskelija oppii myös projektityötaitojen perusteet.

2. vuosi
1. vuoden opintojen ammatillisen osaamisen pohjaa laajennetaan siten, että opiskelija osaa analysoida erilaisia ratkaisuja sekä hallitsee suunnittelutyön perusperiaatteet. Myös tiimityöhön liittyviä tietoja ja taitoja kehitetään. Samanaikaisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamista syvennetään.

3. vuosi
Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja järjestelmiä.

4. vuosi
Opiskelija perehtyy laajemmin talousaineisiin ja hallitsee kehittämisosaamisen perusteet sekä eri projektitoimijoiden roolit.
Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on Open Innovation Space (OIS 2.0) -malli. Se yhdistää laadukkaan koulutuksen sekä työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä edistetään erilaisissa oppimisympäristöissä, mahdollistamalla monimuotoinen, aikaan ja paikkaan sitomaton ympärivuotinen opiskelu sekä hyödyntämällä laajasti työn opinnollistamista. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaus sekä aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa opiskelijoiden henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opintotoimisto, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut tukipalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Tietotekniikan koulutusohjelmassa opetus toteutetaan luokka-, laboratorio- sekä ryhmätyötiloissa. Itsenäiseen opiskeluun suunniteltu kurssimateriaali on opiskelijan saatavilla koulun tietojärjestel-missä. Koulutukseen sisältyy CDIO-muotoista projektiopiskelua. 1. ja 2. opiskeluvuoden aikana Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos luennoi vähintään yhden opinto-jakson kunakin lukukautena. Tutkinto-ohjelmaan sisältyy vähintään viisi opintopistettä vieraskielistä opetusta (muuta kuin kieliopintoja).

1. vuoden opiskelijoilla on oma opettaja- ja opiskelijatutor sekä 2 - N luokan opiskelijoilla on oma opettajatutor. He auttavat opiskelijoita opiskeluun liittyvien pulmien ratkaisussa ja harjoittelu- sekä päättötyöasioissa. Myös koulun opinto-ohjaaja auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä pulmatilanteissa. Lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää tutkinto-ohjelman kansainvälisiä kontakteja opiskelun, harjoittelun tai päättötyön yhteydessä. AMK-tutkinnon jälkeen tietotekniikkainsinööri voi esivalinnan läpäistyään jatkaa opintojaan Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen maisteriohjelmassa.

Opetussuunnitelman opinnot voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain verkko-opintoina. Osa opinnoista järjestetään verkko-opintoina ympärivuotisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Opintojakso voi myös sisältää osasuorituksia, joiden opiskelua ja suorittamista ohjataan ja tuetaan verkossa. Verkkototeutus voi olla myös opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa.

Opintojaksoista osa on joko kokonaan tai osittain englanninkielisiä, koska kielitaito on oleellinen osa insinöörin ammattitaitoa. Englanninkielisillä toteutuksilla mahdollistetaan myös vaihto-opiskelijoiden osallistuminen opintojaksoille, jolloin samalla edistetään kaikkien opiskelijoiden kansainvälisten taitojen kasvua. Englanninkielisten opintojaksojen toteutusten yhteydessä varmistetaan tarvittaessa oppiminen muun muassa suomenkielisellä tukimateriaalilla ja ammattisanastolla.

Opinnollistaminen on joustava tapa opiskella erityisesti opintojen loppuvaiheen opintojaksoja. Tutkintoon kuuluvaa osaamista hankitaan osin tekemällä työtä sekä suorittamalla sovitut tehtävät. Opinnollistaminen ei ole työkokemuksen automaattista hyväksilukemista. Joissakin tapauksissa myös opiskelijan vapaa-ajan aktiviteetit ja harrastustoiminta voivat kehittää hänen ammatillista osaamistaan siten, että opinnollistaminen on mahdollista.

Opinnollistaminen alkaa opiskelijan aloitteesta ja siihen liittyvä suunnitelma tehdään ja hyväksytetään opintojakson opettajalla etukäteen. Jos opiskelijan työtehtävät sopivat opintojakson osaamistavoitteisiin, opinnollistaminen on mahdollista. Opetussuunnitelmassa voi olla myös erityisesti opinnollistamista ajatellen muodostettu opintojakso (esim. projektiopinnot).

Työpaikalla tai harrastustoiminnassa tapahtuva oppiminen suunnitellaan opintojakson osaamistavoitteiden perusteella yhteistyössä opintojakson opettajan kanssa. Opiskelijan esittämistä työtehtävistä arvioidaan, tuottavatko ne sinällään riittävää osaamista suhteessa tavoitteisiin vai tarvitaanko osaamisen saavuttamiseksi lisäsuorituksia. Osaamista voidaan täydentää esimerkiksi esityksellä tai raportilla.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Yhteiset perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EXX8010 Matematiikka 1 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8020 Matematiikka 2     5          
4 EXX8030 Matematiikka 3         5      
4 EXX8050 Engineering English         5      
4 ETY7000 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys     5          
4 EXX8060 Teknisk svenska           5    
4 ECB4810 Johtajuus ja työhyvinvointi             5  
 
Ammattiopinnot
Yhteiset ammattiopinnot
4 ETA7000 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet 5              
4 ETA7100 Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi 5              
4 ETA7200 Tietokonejärjestelmät 5              
4 ETA7300 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi   5            
4 ETA7400 Tiedonhallinta ja SQL   5            
4 ETX7000 UEF: Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia   5            
4 ETA7500 Ohjelmistotuotanto I   5            
4 ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1)   5            
4 ETN0120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2)     5          
4 ETA7600 Web-ohjelmointi     5          
4 ETA7710 Web-ohjelmoinnin jatkokurssi     5          
4 ETX7100 Tietorakenteet ja algoritmit I     5          
4 ETX7200 Johdatus tietoturvaan       5        
4 ETA7800 Ohjelmistotuotanto II       10        
4 ETN4520 Windows-palvelimet       5        
4 ETX7300 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät       5        
4 ETN4530 Linux-palvelimet       5        
4 ETS7000 IoT-ohjelmointi         5      
4 ETA7900 Tietokantapalvelimet         5      
4 ETT4750 Palvelutuotanto         5      
4 ETF4100 Sähköopin sovellukset           5    
4 ETA8000 Tietotekniikkaprojekti           5    
Ohjelmistotekniikan ammattiopinnot
4 ETS7100 Mobiiliohjelmointi         5      
4 ETS7200 Big Data           5    
4 ETX7800 Business Intelligence           5    
4 ETS7300 .Net-ohjelmointi             5  
Tietoverkkotekniikan ammattiopinnot
4 ETN0130 Tietokoneverkot 1 (CCNA 3)         5      
4 ETN0140 CyberOps Associate         5      
4 ETN0220 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENCOR)           5    
4 ETN0230 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENARSI)             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ETX7400 Johdatus tietojenkäsittelyyn 5              
4 ETX7500 Diskreetit rakenteet   5            
4 ETX7600 Tietorakenteet ja algoritmit II     3          
4 ETX7700 Laskennan perusmallit       3        
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
4 EXV8000 Boost Your English       5        
4 EXV8070 Tools for Cross-Cultural Communication       5        
4 EXV8080 Tools for Spoken and Written Skills         5      
4 EXV8090 Tools for Multilingual Environment 5 (NonStop)
Tietoverkot
4 ETN7000 Palvelinohjelmat           5    
4 ETN4950 Pilvipalvelut             5  
4 ETN7100 Yleiskaapelointitekniikka             5  
Ohjelmistotuotanto
4 ETP4580 Peliohjelmoinnin perusteet           5    
4 ETP7000 Järjestelmäintegraatio-ohjelmointi             5  
4 ETP4710 Mobiiliohjelmoinnin jatkokurssi           5    
4 ETP7200 Peliohjelmoinnin jatkokurssi             5  
4 ETX7900 Web- ja mobiilikäyttöliittymät       5        
International Sales
4 LIX1000 Sales Process and Tools     5          
4 LIX2000 International Sales Management       5        
4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing         5      
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1     5          
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b         5      
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT10 Opinnäytetyön suunnittelu               5
   5 ECONT20 Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30 Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40 Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT50 Opinnäytetyö, projekti 1               5
   5 ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80 Kypsyysnäyte

Opintojaksokuvaukset

4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa niitä perustaitoja ja työvälineitä (IT-taidot, viestintä, englanti), joita amk-opinnoissa tarvitaan. Opiskelija osaa suunnitella opintonsa sekä käyttää opiskelijalle tarjottavia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Opiskelija osaa arvioida voimavarojaan ja hakea tarvittaessa tukea edetäkseen opinnoissa. Opiskelija osaa kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija osaa hahmottaa ammattialansa tarjoamia vaihtoehtoja ja työmahdollisuuksia, ja osaa aloittaa laatimaan työnhakuun liittyviä asiakirjoja ja osaamistaan kuvaavia aineistoja (osaamisportfolio/ PLE).
Keskeiset sisällöt
Opiskelu Savoniassa, opiskelutaidot ja opintojen sujuva eteneminen. Opintojen aikana ja työelämässä tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä viestiessä. Työnhakuasiakirjat ja osaamista kuvaavat aineistot (viestintä). Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien IT-sovellusten tehokas käyttö (DigiAvain, IT-taidot ja digikyvykkyys). Lähtötasokokeet. Kielten opiskelu Savoniassa. Kielten opiskelutekniikat.
Suoritustavat
Suoritustapa 1: Aktiivinen osallistuminen aloituspäiviin ja opintojakson opetukseen, tiedotustilaisuuksiin ja tapahtumiin (SavoniaStart). HOPS-keskustelu. Lähitunnit ja verkkotyöskentely harjoituksineen, palautettavat tehtävät ja itsenäinen työskentely annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Suoritustapa 2: verkkotyöskentely, sovittava erikseen opettajatuutorin kanssa. (aikaisintaan syksyllä 2019)
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Reppu-sivujen ja Wilman aineistot, Moodlessa jaettavat materiaalit, muu opettajan jakama aineisto
Muuta huomioitavaa
Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti: Orientaatio tekniikan opintoihin 1 op IT-taidot ja digikyvykkyys 2 op Viestintä 2 op
Yhteyshenkilö
Westerholm Tatu, Kähkönen Olli-Pekka, Lahti Sami


4 EXX8010 Matematiikka 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen.
Keskeiset sisällöt
- lausekkeenkäsittely - ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vastaavat epäyhtälöt, juuriyhtälöt - lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä - suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen - kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet) - funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot - eksponenttifunktiot, logaritmin määritelmä ja laskusäännöt, logaritmifunktiot - eksponentti- ja logaritmiyhtälöt, logaritminen asteikko - trigonometriset funktiot - trigonometriset yhtälöt ja kaavat
Suoritustavat
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista tai loppukokeesta.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. - Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. - Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Yhteyshenkilö
Hyvönen Niina


4 EXX8040 Tekniikan fysiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää fysikaalista ajattelutapaa. Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija ymmärtää lämpötilan ja energian välisen yhteyden sekä hallitsee lämpölaajenemisen ensimmäisen kertaluvun kuvailun sekä osaa soveltaa ideaalikaasun tilanyhtälöä. Opiskelija hallitsee lämpöenergian varastointiin, olomuodon muutoksiin sekä lämmön siirtymiseen liittyvän fysiikan. Opiskelija osaa yksi- ja kaksiulotteisen liikkeen matemaattisen kuvailun. Opiskelija ymmärtää Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä mekaniikan ongelmiin. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan merkityksen tekniikassa. Opiskelija tuntee työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Opiskelija osaa soveltaa liikemäärään ja energiaan liittyviä säilymislakeja ja hallitsee keskeiskiihtyvyyden ja -voiman käsitteet ympyräliikkeessä.
Keskeiset sisällöt
SI-järjestelmä Lämpölaajeneminen Lämpöenergia Ideaalikaasun tilanyhtälö Lämmönsiirtymistavat Kinematiikka Newtonin lait Kitka Työ, energia ja teho Liikemäärä Ympyräliike
Suoritustavat
Opintojakson suorittaminen edellyttää riittävän osaamisen osoittamista välikokeissa sekä erilaisten harjoitustehtävien kautta, joista osa voi olla sähköisessä muodossa. Arvioinnin yksityiskohdat esitellään opintojakson alussa.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan fysiikka 1, Kari Suvanto (EDITA, kaikki painokset) Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka) muu opettajan jakama ja verkosta osoittama materiaali
Yhteyshenkilö
Holmlund Eero


4 EXX8020 Matematiikka 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Tavoitteena on oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeuden kuvaajana. Tavoitteena on myös oppia yhden muuttujan funktioiden integraalilaskennan perusteita ja osata soveltaa niitä tekniikan sovelluksissa.
Keskeiset sisällöt
- raja-arvo, derivaatan määritelmä, derivointisäännöt - paikalliset ääriarvot, funktion suurin ja pienin arvo - osittaisderivaatta ja virhearviointi - määrätty integraali ja integraalifunktio, integrointisäännöt - määrätyn integraalin sovelluksia
Suoritustavat
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista tai loppukokeesta.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. - Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. - Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Edeltävät opinnot
Matematiikka 1
Yhteyshenkilö
Hyvönen Niina


4 EXX8030 Matematiikka 3

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksissa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. Tavoitteena on myös oppia klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien jakaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintamisessa sekä tilastollisen päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsittelyn perusteet.
Keskeiset sisällöt
- separoituva differentiaaliyhtälö - ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö - toisen kertaluvun lineaarinen vakiokertoiminen differentiaaliyhtälö - kombinatoriikkaa - todennäköisyyskäsitteet, klassinen todennäköisyys - ehdollinen todennäköisyys - satunnaismuuttuja ja satunnaismuuttujan jakauma, diskreetti ja jatkuva jakauma, tunnusluvut - binomi-, Poisson-, normaali- ja eksponenttijakaumat - tilastollista päättelyä: parametrien estimointi ja hypoteesien testaaminen - empiiristen aineistojen käsittely
Suoritustavat
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista tai loppukokeesta.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. - Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. - Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Edeltävät opinnot
Matematiikka 1, Matematiikka 2
Yhteyshenkilö
Hyvönen Niina


4 EXX8050 Engineering English

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Opiskelija osaa viestiä oman alansa yrityksen/organisaation edustajana työelämän ja vapaa-ajan suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa englannin kielellä. Hän osaa huomioida kulttuurien välisen viestinnän erityispiirteet ja sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston ja viestintätilanteet. Opiskelija osaa laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja ja osaamistaan kuvaavia aineistoja, sekä kertoa omasta osaamisestaan suullisesti.
Content
Puhelinviestintä, raportointi, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, neuvottelut ja palaverit, ammatti-alan keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset aiheet, esityksen laadinta ja esiintymistaidot, työnhaku.
Requirements
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 75 %) harjoituksineen, kotitehtävät ja etätehtävät sekä itsenäinen opiskelu.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Oppikirja Isaacs-Pesso-Rasimus-Rönkä: Engineer Your English, Edita 2014, artikkelit, sähköinen materiaali
Other considerations
Opintojakso on valittava opiskelijan oman tutkinto-ohjelman tarjonnasta, jotta hän kehittää englannin taitojaan juuri omaan ammattialaansa liittyen.
Contact
Huusari Satu


4 ETY7000 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Ymmärtää kansantaloudellisen merkityksen sekä liiketaloudellisen toiminnan perusteet. Osaa käyttää liiketoiminnan keskeisiä peruskäsitteitä. Tietää, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään yritystoiminnassa: kustannustehokkuus (exploitation) ja kasvu (exploration). Pystyy tulkitsemaan yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen sekä vakavaraisuuteen liittyviä asioita. Osaa laatia ICT-yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja arvioida sen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellista kannattavuutta. Ymmärtää ja osaa arvioida ICT:n merkitystä osana nykyaikaista liiketoimintaa. Ymmärtää liiketoimintaan liittyvän tiedon merkityksen organisaation toiminnassa. Pystyy käyttämään liiketoimintatiedon suunnitteluun, hallintaan ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä, työkaluja ja standardeja. ICT-tuotteiden hinnoittelu, markkinoiden ”peruslogiikka”, jakelukanavat, lisenssit/tuotteistus
Keskeiset sisällöt
Yritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta ICT-yrittäjyys: kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä, liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla ICT –alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Liiketoimintatiedon hallinta: Liiketoimintamallien (business model) kuvaaminen. Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa. Liiketoimintatiedon hallinta: periaatteet, menetelmät ja työkalut. (esim. Business Model Canvas, Lean Canvas, PowerBI, PowerPivot, standardeja).
Suoritustavat
Teoriaopetus ja teoriaa avaavat soveltavat yksilö- ja ryhmäharjoitukset, tentti/tentit sekä harjoitustyö. Osan ryhmäharjoituksista opiskelijat esittelevät tunneilla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Yhteyshenkilö
Uronen Laila


4 EXX8060 Teknisk svenska

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä kielitaitoa (ns. virkamiesruotsi). Opiskelija osaa kertoa oman alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yritystä sekä sen tuotteita ja palveluja. Hän hallitsee kielen keskeisimmät perusrakenteet ja kykenee toimimaan oman alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. Opiskelijalle kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkeleita, ja hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Pohjoismaissa.
Keskeiset sisällöt
Opinnot, alan työtehtäviä ja työnhaku. Yrityksen esittely ja messuilla toimiminen. Omaan ammattialaan liittyviä tekstejä ja perusterminologia. Kielen perusrakenteet. Erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 75 %) harjoituksineen, kotitehtävät ja etätehtävät sekä itsenäinen opiskelu. Teknisk svenska-opintojakso on myös olemassa verkkototeutuksena, johon liittyy erillinen ruotsin suullisen ja kirjallisen kielitaidon koe. Mikäli opiskelijalla on jo hyvä ruotsin kielen taito (vähintään arvosana 4), voi hän osoittaa osaamisensa kirjallisen ja suullisen näyttökokeen avulla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Oppikirja Pietilä, KONTAKT - Teknisk svenska, Edita 2016 (saatavissa myös digikirjana). Artikkelit, sähköinen materiaali
Muuta huomioitavaa
Opintojen alussa kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin lähtötasotestiin. Opintojakson Teknisk Svenska yhteydessä järjestetään lisäohjausta sitä tarvitseville. Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 0 - 5, ja hänen suullinen ja kirjallinen kielitaitonsa arvioidaan erikseen. Hyväksytysti suoritetun opintojakson arvosana on suullisen ja kirjallisen taidon arvosanojen keskiarvo. Molemmista osioista tulee olla vähintään arvosana 1. Todistukseen liitetään myös suullisen ja kirjallisen taidon sanallinen arviointi, jolloin arvosanat 1 - 3 vastaavat merkintää ”tyydyttävät tiedot” ja arvosanat 4 - 5 ”hyvät tiedot”.
Yhteyshenkilö
Pietilä Anna-Maija, Rasimus Ritva


4 ECB4810 Johtajuus ja työhyvinvointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät sekä lähijohtajuuden merkityksen osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- ja hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot, ja niiden hallinnassa käytettävät tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä ajankäytön johtamisesta. Johtamisviestintää käsitellään myös monikulttuurisessa ympäristössä.
Keskeiset sisällöt
- johtajuus ja johtaminen termien määrittely - lähijohtajan ja tiiminvetäjän tehtäväkentät - johtamisviestintä englanninkielellä 1 op - ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä - henkilöstön kehittäminen - muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, koko yritys - ongelmatilanteiden käsittely - työhyvinvointi - palaute- ja kehityskeskustelu lähijohtajan ja tiiminvetäjän työvälineenä - työlainsäädännön perusteet.
Suoritustavat
Luennot ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoitustyöt ja essee tai tentti. Johtamisviestintä (1 op) toteutetaan englanninkielellä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojakson aikana ilmoitettu materiaali, mm. ajankohtaiset artikkelit.
Yhteyshenkilö
Liimatainen Pasi


4 ETA7000 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Tiedät, mitä tarkoitetaan muuttujan tietotyypillä Tiedät, miten muuttujalle annetaan nimi Tiedät, miten muuttuja määritellään Osaat määritellä alkeistyypin muuttujan Osaat määritellä merkkijonomuuttujan Osaat antaa muuttujalle alkuarvon Tiedät, miten muuttujalle annetaan arvo Osaat käyttää alkeistyypin muuttujia ohjelmissasi Osaat käyttää merkkijonomuuttujia ohjelmissasi Tiedät, miten yksiulotteinen taulukko määritellään Tiedät, mitä matriisi tarkoittaa Tiedät, miten kaksiulotteinen taulukko määritellään Osaat käsitellä yksiulotteista taulukkoa for-toistorakenteessa Osaat käsitellä kaksiulotteista taulukkoa toistorakenteessa Tiedät, miten valintarakenne IF-ELSE toimii Tiedät, milloin yksinkertainen ehtolauseke saa arvon tosi/epätosi Osaat muodostaa ehtolausekkeen IF-rakenteeseen Tiedät, miten switch-case -rakenne toimii Tiedät, miten toistorakenne toimii Tiedät, mikä rooli ehtolausekkeella on toistorakenteessa Osaat muodostaa for-toistorakenteen, kun toistojen lukumäärä tiedetään Osaat muodostaa while-toistorakenteen, kun toistojen lukumäärä tiedetään Tiedät, milloin ehtolauseke, jossa on kaksi OR-operaattorilla yhdistettyä ehtoa saa arvon tosi/epätosi Tiedät, milloin ehtolauseke, jossa on kaksi AND-operaattorilla yhdistettyä ehtoa saa arvon tosi/epätosi Osaat muodostaa kahden tai useamman ehdon yhdistetyn ehtolausekkeen ehto- tai toistorakenteeseen Osaat käyttää sisäkkäisiä ehtorakenteita Osaat muodostaa switch-case rakenteen Osaat muodostaa toistorakenteen, kun toistojen lukumäärää ei tiedetä Osaat muodostaa loppuehtoisen toistorakenteen Osaat muodostaa kaksi sisäkkäistä for-toistorakennetta Osaat muodostaa alkiojoukon läpi iteroivan for-toistorakenteen Osaat käsitellä yksiulotteista taulukkoa missä tahansa toistorakenteessa Osaat muodostaa ohjelmarakenteita, joissa on sisäkkäisiä toisto- ja ehtorakenteita Osaat kutsua (valmis)funktiota, kun funktion rajapinta/esittely on tiedossa Tiedät, miten funktio toimii Tiedät, mitä tarkoittaa funktion parametri Tiedät, mitä tarkoittaa funktion paluuarvo Tiedät, mitä tarkoittaa funktion rajapinta Osaat määritellä funktion parametreineen ja paluuarvoineen Osaat kutsua funktiota Tunnistat funktion parametrimuuttujan nimen ja tyypin Osaat välittää funktiolle parametreja Tunnistat funktion paluuarvon tietotyypin Osaat ottaa talteen funktion paluuarvon Osaat käsitellä funktion parametrien arvoja funktiossa Osaat palauttaa arvon funktiosta Ymmärrät parametrien ja paluuarvojen tietotyyppien vastaavuuden kutsuttaessa funktiota Osaat luoda tekstitiedostoja Osaat lukea tekstitiedostoja Osaat tallentaa tietoa tekstitiedostoon Osaat luoda tarvittavat metodit tekstitiedoston käsittelyyn Osaat etsiä, tunnistaa ja korjata ohjelmointivirheitä. Pystyt perehtymään toisten kirjoittamiin ohjelmiin, osaat tehdä niihin muutoksia sekä testata niitä. Tiedät, mikä on debuggeri Osaat testata ohjelmaasi debuggerin avulla
Keskeiset sisällöt
Syöttö ja tulostus Muuttujat Toistorakenteet Valintarakenteet Ehtorakenteet Satunnaisluvut Funktiot (ei rekursiota) Taulukot Tiedostonkäsittely
Suoritustavat
Tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojakson alussa Moodlessa julkaistaan kurssin materiaali
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Lahti Sami


4 ETA7100 Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Osaat kytkeä hiiritapahtumat graafisiin komponentteihin Osaat kytkeä näppäimistötapahtumat graafisiin komponentteihin Osaat käyttää viesti-ikkunaa Osaat määritellä viesti-ikkunaan kuvatekstin Osaat määritellä viesti-ikkunaan painikkeet Osaat määritellä viesti-ikkunaan kuvakkeet Osaat luoda valikkorakenteen Osaat käyttää valintalistakomponenttia Osaat käyttää alasvetovalikkokomponenttia Osaat toteuttaa ajastettuja tapahtumia Osaat suunnitella, ohjelmoida, testata yksinkertaisia tapahtuma-ohjattuja ohjelmia Ymmärrät, miten tekstitiedostosta luettu tieto esitetään käyttäjälle graafisessa käyttöliittymässä Ymmärrät, miten graafisessa käyttöliittymässä oleva tieto tallennetaan tekstitiedostoon Osaat käyttää tietuetta rakenteisen tiedon esittämiseen graafisesti Osaat käyttää tietuetta rakenteisen tiedon käsittelyyn Osaat heittää poikkeuksen Osaat käsitellä poikkeuksen Ymmärrät poikkeusten käsittelyssä käytettävän kokeilulohkon
Keskeiset sisällöt
Käyttöliittymäkomponentit Tapahtumaohjattu ohjelmointi Graafisen ohjelman harjoitustyö Tietuetyyppi Tiedon tallentaminen ja lukeminen Virheidenkäsittely poikkeuksilla
Suoritustavat
Harjoitustyö
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojakson alussa Moodlessa julkaistaan kurssin materiaali
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet
Yhteyshenkilö
Lahti Sami


4 ETA7200 Tietokonejärjestelmät

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija - ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen ja laitetekniikan sekä pystyy seuraamaan asiantuntevasti tietokonelaitteistojen kehitystä - osaa soveltaa saamaansa tietoa ylläpitäessään PC-laitteistoa ja hankkiessaan uutta kalustoa. - ymmärtää erilaisten käyttöjärjestelmien ja kehitysympäristöjen merkityksen ICT-alan palveluissa. - ymmärtää käyttöjärjestelmän teoreettiset periaatteet ja toiminnan - tuntee yleisimpien käyttöjärjestelmien perusteet, toimintaperiaatteen ja kehityssuuntia. - ymmärtää virtualisoinnin periaatteet ja osaa hallinnoida virtuaalikoneita - osaa asentaa erilaisia Windows- ja GNU/Linux-käyttöjärjestelmiä - osaa ylläpitää ja hallinnoida Windows- ja GNU/Linux-käyttöjärjestelmiä - tuntee ja osaa käyttää tärkeimpiä tietoturvaratkaisuja
Keskeiset sisällöt
Tietokoneen toiminta ja tietokonelaitteet (toimintaperiaatteet, rakenteelliset osat) Yleisimmät käyttöjärjestelmät ja sovelluspalvelut, virtualisointi, pilvipalvelut ja big data. Virtualisointisovelluksen asennus ja käyttöönotto. Vapaiden sovellusten lisensointimallit. Windows- ja GNU/Linux-käyttöjärjestelmien asennus ja käyttöönotto. Työpöytäympäristöt, ohjelma-asennukset Ylläpito ja hallinnointi sekä tietoturva GNU/Linuxin etäkäyttömahdollisuudet. webmin-työkalun käyttö. Komentoriviohjelmoinnin perusteet.
Suoritustavat
Opintojakso suoritetaan tenttimällä teoria sekä palauttamalla tuntiharjoitukset. Ymmärtämistä vaativat kysymykset edellyttävät isomman asiakokonaisuuden hallintaa. Soveltavaa osaamista edellyttävä osuus testataan kotitehtävillä. Hyväksyttävä opintojakson suoritus edellyttää, että opiskelija saa kokoon 40% kiitettävään suoritukseen vaadittavasta kokonaispistemäärästä. Opintojakso sisältää runsaasti laboratoriotyöskentelyä erilaisten tietokoneiden kanssa käytännössä
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Microsoft Imagine Academy -materiaali Verkossa olevat ohjeet
Edeltävät opinnot
Tietokoneen käytön perusteet
Yhteyshenkilö
Koponen Janne


4 ETA7300 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Tiedät mitä olioilla mallintamiseen sisältyy Tiedät mikä luokka on Osaat luoda luokan Tiedät mikä olio on Osaat luoda luokan instansseja Tiedät mikä ominaisuus on Osaat luoda ominaisuuksia luokkiin Tiedät mikä metodi on Osaat luoda oliokohtaisia metodeja Osaat luoda luokkakohtaisia metodeja Osaat mallintaa sovellusaluetta olioiden avulla Osaat luoda luokkia sovellusalueen mallin mukaisesti Tiedät mitä tiedon kätkentä merkitsee Tiedät mikä aksessori on Tiedät mikä mutaattori on Tiedät mitä mutaattori tekee Tiedät mitä aksessori tekee Tiedät mitä suojausmääreet ovat Osaat rajata ominaisuuksien näkyvyyttä Osaat rajata metodien näkyvyyttä Osaat kirjoittaa aksessoreita Tiedät miksi luokan jakaminen useampaan tiedostoon on tarpeellista Osaat osittaa luokan Tiedät mitä perintä tarkoittaa Tiedät miten perintä toimii Osaat periä luokan toisesta Osaat korvata metodin toiminnallisuuden aliluokassa Osaat rajoittaa perittyjen ominaisuuksien näkyvyyttä aliluokissa Osaat rajoittaa perittyjen metodien näkyvyyttä aliluokissa Tiedät mitä metodin korvaus tarkoittaa Tiedät mitä osasuhde tarkoittaa Tiedät mitä käyttösuhde tarkoittaa Osaat toteuttaa osasuhteen Osaat toteuttaa käyttösuhteen Osaat hyödyntää koodin uudelleenkäytettävyyttä laajemmassa projektissa Tiedät mitä monimuotoisuus tarkoittaa perinnässä Tiedät mitä monimuotoisuus tarkoittaa metodeissa Tiedät mitä metodin ylikirjoitus tarkoittaa Tiedät miten tyyppimuunnokset toimivat Osaat luoda ylikirjoitettavan metodin Osaat ylikirjoittaa metodin toiminnallisuuden Osaat hyödyntää kantaluokan tyyppiä aliluokkien tallennukseen Tiedät mitä poikkeukset ovat Tiedät miten poikkeuksia käytetään Osaat napata poikkeuksiin Osaat valita poikkeusten käsittelylle oikean järjestyksen Osaat heittää poikkeuksen Osaat luoda oman poikkeusluokan Tiedät mikä rajapinta on Osaat luoda rajapintoja Osaat toteuttaa rajapinnan Osaat toteuttaa useita rajapintoja samaan luokkaan Tiedät mikä on abstrakti luokka Osaat luoda abstraktin luokan Osaat luoda abstraktin metodin Osaat toteuttaa abstraktin metodin Osaat suunnitella olioiden avulla toteutusmallin sovellusalueelle Osaat valita perinnän, käyttösuhteen ja osasuhteen sovellusalueen tarpeiden mukaan Ymmärrät mitä säikeet ovat Osaat käyttää säikeitä ohjelmassasi Ymmärrät suorituksen rinnakkaistamisen säikeiden avulla Tunnet keskeisimmät kielen kokoelmaluokkien tyypit Osaat hyödyntää kokoelmaluokkien kirjastofunktioita
Keskeiset sisällöt
Olio-ajattelu ja mallintaminen Luokat ja oliot Tiedon kätkentä Luokka- ja oliokohtaiset muuttujat Luokka- ja oliokohtaiset metodit Rakentaja ja tuhoaja Periytyminen (on jotakin -suhde) Monimuotoisuus Abstraktit luokat Rajapintaluokat Osasuhde ja käyttösuhde (on jollakin -suhde) Säikeet Poikkeukset olioiden kannalta
Suoritustavat
Tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojakson alussa Moodlessa julkaistaan kurssin materiaali
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi
Yhteyshenkilö
Lahti Sami


4 ETA7400 Tiedonhallinta ja SQL

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1 1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokantojen suunnittelun periaatteet sekä osaa soveltaa niitä tietokantasuunnittelussa. Opiskelija ymmärtää SQL-kielen merkityksen ja osaa soveltaa sitä tietokantojen toteuttamisessa ja hyödyntämisessä.
Keskeiset sisällöt
Relaatiomalli, tietokantojen suunnittelumenetelmät, SQL-kieli
Suoritustavat
Harjoitustyöt ja/tai tentti/välikokeet
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomonisteet, tietokantapalvelimien manuaalit
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Kuosmanen Keijo


4 ETX7000 UEF: Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää käytettävyyden huomioimisen merkityksen ohjelmistotuotannossa. Lisäksi hän osaa suunnitella yksinkertaisia käyttöliittymiä ja arvioida kuinka hyvin ne noudattavat yleisiä suunnitteluperiaatteita.
Keskeiset sisällöt
Johdatus ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. Alan peruskäsitteet, erilaiset vuorovaikutustavat ja -välineet sekä käyttöliittymien suunnittelun perusteet.
Suoritustavat
Kurssiin liittyvät pakolliset tehtävät ja lopputentti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Sharp, H., Rogers, Y. & Preece, J. Interaction Design, 2. painos. Wiley, 2006.
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toteuttama opintojakso
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETA7500 Ohjelmistotuotanto I

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Ymmärtää dokumentoinnin merkityksen projekteissa Osaa tuottaa projektikortin Osaa pitää kirjaa omasta ajankäytöstään projektin aikana Osaa tuottaa loppuraportin Osaa järjestää katselmointitilaisuuden Osaa projektin palaverikäytännöt Osaa tehdä pöytäkirjat palavereista/katselmoinneista Osaa organisoida palavereita ja katselmointikokouksia Tietää yleiset vaatimusten kuvaustavat
Keskeiset sisällöt
Teoria 2 op + projekti/harjoitustyö (olio-ohjelmointi ja SQL) 3 op Vaatimustenhallinta Elinkaarimallit Ohjelmistoprojektin hallinta Johdantoa tietojärjestelmien ja ohjelmistotekniikan käsitteisiin ja ohjelmistotyön ongelmia Dokumentointi Projektissa: projektikortti - arvioitu aikataulu Projektin seuranta - oman ajankäytön seuranta Toteutus Loppuraportti Katselmointi ja palaverikäytännöt Arkkitehtuurisuunnitelma annetaan valmiina perusteluineen
Suoritustavat
Projektityö ja sen arvioinnissa huomioidaan Projektikortti Ajankäyttö Loppuraportti Katselmoinnit Miten projektipalaverit hoidettiin Projektin lopputuotos Itsearviointi Vertaisarviointi Ohjaajan arviointi
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Kurssin alussa Moodlessa julkaistaan kurssin materiaali
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Lahti Sami


4 ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Kurssi pohjautuu englanninkieliseen Cisco Network Academyn CCNA Routing and Switching -materiaaliin. Koulutuksen jälkeen opiskelija ymmärtää tietoverkkojen perusrakenteen, OSI-mallin, IP-osoitteiston ja tavallisimpien tietoliikenneprotokollien toiminnan.
Keskeiset sisällöt
Explore the Network Configure a Network Operating System Network Protocols and Communications Network Access Ethernet Network Layer IP Addressing Subnetting IP Networks Transport Layer Application Layer Build a Small Network
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluvat teoria- ja laboratorioharjoitukset sekä etätehtävät. Laboratorioharjoitukset tehdään CCNA 1 -kurssiin liittyvän harjoitusmateriaalin mukaisesti tietoverkkolaboratoriossa oikeilla reitittimillä ja kytkimillä sekä Packet Tracer simulaattoriohjelmistolla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Cisco Network Academy: CCNA Routing and Switching.
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETN0120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
2 1/2 op
Osaamistavoitteet
Kurssi pohjautuu englanninkieliseen Cisco Network Academyn CCNA Routing and Switching -materiaaliin. Koulutuksen jälkeen opiskelija ymmärtää tietoverkkokytkinten ja -reitittimien perustoiminnot, virtuaali-LANit (VLANs), langattomat LANit (WLANs), STP, EtherChannel, FHRP, staattisen ja dynaamisen reitityksen toimintaperiaatteet sekä lähiverkkojen tietoturvan peruskäsitteet.
Keskeiset sisällöt
Routing Concepts Static Routing Dynamic Routing Switching Concepts Basic Device Configuration VLANs WLANs STP EtherChannel FHRP DHCP LAN Security Concepts
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluvat teoria- ja laboratorioharjoitukset sekä etätehtävät. Laboratorioharjoitukset tehdään CCNA-kurssiin liittyvän harjoitusmateriaalin mukaisesti tietoverkkolaboratoriossa oikeilla reitittimillä ja kytkimillä sekä Packet Tracer –simulaattoriohjelmistolla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Cisco Network Academy -materiaali Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Tietokoneverkot 1 (CCNA 1)
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETA7600 Web-ohjelmointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä. Opiskelija osaa käyttää käyttöliittymäkirjastoja. Opiskelija osaa toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM). Opiskelija osaa toteuttaa monikerroksisen tietokantaa hyödyntävän web-ohjelman (data, palvelin, UI/UX). Opiskelija osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä. Opiskelija osaa tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle. Opiskelija tietää yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON, XML) ja osaa soveltaa niitä tiedonsiirrossa. Opiskelija osaa toteuttaa palvelinohjelmistoja jollain ohjelmointivälineellä. Opiskelija osaa tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen usean erillisen web-sovelluksen tarjoamia palveluja.
Keskeiset sisällöt
HTML5, CSS, JavaScript-alkeet, CSS-kirjaston hyödyntäminen. Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti) Kevennetty projektikäytäntö, painopiste työkaluissa.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnot
Ohjelmoinnin perusteet
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETA7710 Web-ohjelmoinnin jatkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet. Opiskelija osaa soveltaa web-sovelluksessa tilanhallintaa. Opiskelija osaa käyttää web-ohjelmoinnin sovelluskehyksiä web-kehityksessä. Opiskelija ymmärtää versionhallintapalvelun (GitHub). Opiskelija ymmärtää yksikkötestauksen periaatteet ja osaa käyttää yksikkötestausvälinettä.
Keskeiset sisällöt
Opintojakson aikana syvennetään web-ohjelmoinnin osaamista käyttäen laajasti hyväksi nykyaikaisia kirjastoja.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opettaja laatii aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnot
Web-ohjelmointi
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETX7100 Tietorakenteet ja algoritmit I

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää algoritmien merkityksen ja osaa analysoida yksinkertaisten algoritmien aikavaativuuden kertaluokan. Opiskelija osaa valita oikean tietorakenteen (abstraktin tietotyypin) kuhunkin käyttötarkoitukseen ja käyttää sitä tehokkaasti. Opiskelija osaa toteuttaa yleisimmät tietorakenteet sekä suunnitella ja toteuttaa algoritmin yksinkertaiseen ongelmaan.
Keskeiset sisällöt
Algoritmien aikavaativuus ja kertaluokkatarkastelu. Yleisimpien tietorakenteiden ominaisuudet, oikea käyttö sekä toteutus
Suoritustavat
Harjoitukset, tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms, 3rd Ed. The MIT Press, 2009.
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi II
Muuta huomioitavaa
Opintojakso voidaan järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Karelian kanssa. Tällöin suoritus- ja toteutustapa voivat vaihdella.
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETX7200 Johdatus tietoturvaan

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää tietoturvan perusteet, hallitsee tietoturvaan liittyvän termistön, osaa analysoida tietoturvauhkia, ymmärtää miten niitä voidaan ehkäistä ennalta ja pystyy arvioimaan tietoturvamenetelmien luotettavuutta sekä käyttökelpoisuutta eri käyttökohteissa.
Keskeiset sisällöt
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: Tietoturvan perusteet, tietoturvan termistö, kryptografia, autentikointi, pääsynvalvonta, tietokantojen tietoturva, pilvipalveluiden tietoturva, haittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset, hyökkäysten havaitseminen, palomuurit, hyökkäysten havaitsemis-/estojärjestelmät, verkkoturvallisuus, langaton tietoturva, IoT-laitteiden tietoturva, fyysinen tietoturva, organisaation tietoturvapolitiikka ja tietoturvaan liittyvät määräykset/lainsäädäntö.
Suoritustavat
Kirjallinen tentti ja kurssin aikana suoritettavat tehtävät.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomoniste. Opintojakso perustuu kirjaan Stallings & Brown: Computer Security: Principles and Practice, Pearson 2015.
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistuvien oletetaan omaavan perustietämyksen tietojenkäsittelytieteestä, tietotekniikasta ja ohjelmoinnista. Pakollisia esitietovaatimuksia ei ole.
Muuta huomioitavaa
Opintojakso voidaan järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Karelian kanssa. Tällöin suoritus- ja toteutustapa voivat vaihdella.
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETA7800 Ohjelmistotuotanto II

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Osaa soveltaa formaalia tuotantomenetelmää ohjelmistoprojektissa Osaa kaikki keskeiset versionhallinnan perusoperaatiot Osaa projektihallintaohjelmiston keskeiset välineet (osatehtävät, aikataulutus, resursointi, seuranta) Osaa laatia projektin toteutettavuusarvioinnin (feasibility study) Osaa laatia riskienhallintasuunnitelman ja osaa toteuttaa riskienhallinan projektin aikana Osaa soveltaa UML-kuvauskieltä vaatimusmäärittelyssä ja teknisessä määrittelyssä Osaa suunnitella ja toteuttaa projektityön mittaroinnin (dashboards, key performance indicators) Hankintojen ohjaus, lisenssit Testaaminen tavoitteen muodossa Arkkitehtuurisuunnittelu tavoitteen muodossa Osaa hallita muuttuvia vaatimuksia
Keskeiset sisällöt
Teoria 3 op + projekti 7 op UML Versionhallinta Projektinhallintajärjestelmä (MS-project) Testaus Iteratiiviset mallit Projektin seuranta - projektityön mittarointi (dashboards, riskinhallinta) Määrittely 2. vuoden projekti Ulkoinen asiakas/projektiryhmän oma aihe projektisuunnitelma määrittelydokumentti
Suoritustavat
Arviointi perustuu itse-, vertais- ja ohjaajan arviointiin ryhmä- ja yksilötasolla. Arvioinnit perustuvat osaamistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. Ryhmä- ja yksilöarvioinnin painotus on 50/50. Arviointikriteerit täsmennetään toteutussuunnittelun yhteydessä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan myöhemmin
Yhteyshenkilö
Lahti Sami


4 ETN4520 Windows-palvelimet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tavallisimpien Windows-palvelimien rakenteen ja osaa soveltaa tietojaan rakentaessaan PK-yrityksen palvelinympäristön.
Keskeiset sisällöt
1. Virtuaalisen paikallisverkon toteutus • Toimialueen ohjauskoneiden hallinta • Toimialueen työasemien hallinta • Jaettujen kansioiden hallinta. 2. Aktiivihakemiston hallinta • Käyttäjätilien hallinta • Tietokonetilien hallinta • Ryhmäkäytäntöjen hallinta 3. Aktiivihakemiston hallinta skripteillä 4. Palvelimen hallinta 5. Tapahtumien seuranta 6. Tehtävien hallinta 7. Etäyhteyksien hallinta 8. Hajautetun tietojärjestelmän hallinta (DFS) 9. Tietojärjestelmän hallinta (SCCM)
Suoritustavat
Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja tunnilla tehtävien oppimistehtävien perusteella. Lähiopetustunneilla on oltava läsnä vähintään 70 %. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 67 % ja itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät 33 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 45 % maksimipisteistä
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Microsoft Imagine Academy -materiaali Verkossa oleva materiaali, tuntimuistiinpanot.
Edeltävät opinnot
Tietokoneen käytön perusteet, Tietoverkkojen perusteet ja käyttöjärjestelmät
Yhteyshenkilö


4 ETX7300 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää paikallisen ja hajautetun järjestelmän erot toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ymmärtää palvelukeskeisen arkkitehtuurin / mikropalveluarkkitehtuurin periaatteet. Opiskelija tuntee tärkeimmät hajautetun järjestelmän pohjana olevat mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit). Opiskelija ymmärtää hajautetun järjestelmän kommunikaation kerrostetun mallin ja eri kerrosten roolit. Opiskelija tuntee yleisimmät hajautetun järjestelmän avoimet kommunikaatiotekniikat ja osaa käyttää niistä tärkeimpiä. Opiskelija osaa soveltaa REST-arkkitehtuuria API-suunnittelussa ja –toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen hajautetun järjestelmän protokollineen ja tietoturvakäytänteineen. Opiskelija ymmärtää järjestelmän samanaikaisuuden aiheuttamat haasteet järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa koordinoida samanaikaisten suoritussäikeiden keskinäisen kommunikaation ja pääsyn yhteisiin resursseihin jollakin yleisesti käytetyllä ohjelmointialustalla. Tapahtumanhallinta (“transaktiot”).
Keskeiset sisällöt
Hajautetun järjestelmän peruskäsitteet ja haasteet. Hajautetun järjestelmän mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit). Kommunikaatio ja kommunikaatioprotokollat hajautetuissa järjestelmissä. Hajautetun järjestelmän tietoturva. Samanaikaisuuden peruskäsitteet ja haasteet. Säikeiden koordinointi ja säikeidenvälinen kommunikaatio.
Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja ryhmätyöhön, myös itsenäistä opiskelua. Kirjallinen tentti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Coulouris, Dollimore, Kindberg: Distributed Systems, Concepts and Design.
Edeltävät opinnot
Web-ohjelmointi- ja ohjelmointikurssi
Muuta huomioitavaa
Opintojakso voidaan järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Karelian kanssa. Tällöin suoritus- ja toteutustapa voivat vaihdella.
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETN4530 Linux-palvelimet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee PK-yrityksen palvelinympäristön tavallisimmat Client-Server perustekniikat, jotka voidaan toteuttaa Linux/Unix-ympäristössä. Hän osaa pystyttää Linux-palvelimia ja mukauttaa niiden perusasennusta vastaamaan yrityksen tarpeita. Opiskelija tuntee kyseisiin palvelimiin ja palveluihin liittyviä turvallisuustekijöitä. Hän osaa myös huomioida käyttöympäristön ja vikasietoisuuden vaatimukset sekä huolehtia tietojen varmistamisesta. Opintojaksolla toteutetaan loppuharjoitustyönä jonkun Linux-jakelun mukainen yrityksen järjestelmä ja se esitellään muille opiskelijoille. Osa opintojaksosta toteutetaan yhteistyössä FH Joanneum / Itävalta ”Advanced Security Engineering” koulutusohjelman kurssin ”Server Technologies” kanssa. Opetuskielenä tässä osiossa on englanti
Keskeiset sisällöt
1. TCP-IP liikenne kertauksenomaisesti 2. Linux-palvelimen ja työaseman perusasennukset, asetusten muokkaaminen vastaamaan yrityksen tarpeita 3. Käyttäjäoikeudet ja niiden hallinta 4. www- ja tietokantapalvelujen asennus ja niiden suojaukset (ns. LAMP serveri) 5. Tiedosto- ja tulostuspalvelintoteutukset, myös backup-toiminnot 6. Tiedonsiirto-ohjelmistoja (ftp, https, samba) 7. Nimipalvelu (bind - DNS, DHCP) 8. Välimuistipalvelin (squid) 9. Sähköpostipalvelin 10. Tietoturvan suunnittelu ja palomuurin rakentaminen (iptables <-> Astaro yms.) 11. Langattomat palvelimet (Windows <-> Linux) 12. Palvelujen ja tietojen varmistus sekä vikasietoisuuden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan 13. Työn dokumentointi
Suoritustavat
Tyydyttävän arvosanan vaatimuksena ovat sinänsä toimivat mutta perin puutteelliset ja huonosti dokumentoidut ratkaisut. Hyvän arvosanan vaatimukset ovat toimivat ratkaisut toteutettuna standardien ja ohjeiden mukaisesti. Kiitettävä arvosana vaatii lisäksi järjestelmien hyvää toimimista, hyvää dokumentointia ja osoitettua soveltamistaitoa ongelmien ratkomisessa.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tunneilla jaettava materiaali. käyttöjärjestelmän valmistajan dokumentointi verkossa (eri Linux/Unix-versiot). Lisäksi käytetään runsaasti erilaisia ajankohtaisohjeistoja. The Linux Documentation Project (http://tldp.org/ ). Root User’s Tutorial and Exposition (RUTE), http://rute.2038bug.com/index.html.gz. Linux MAN Pages – Indexed HTML Version, http://linux.ctyme.com/
Edeltävät opinnot
Tietokoneen käytön perusteet, Tietoverkkojen perusteet ja käyttöjärjestelmät
Yhteyshenkilö


4 ETS7000 IoT-ohjelmointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää IoT-ympäristön käsitteet ja osaa toteuttaa sovelluksia resurssirajoitettuihin järjestelmiin IoT-ympäristössä.
Keskeiset sisällöt
Tutustutaan IoT-järjestelmissä oleviin komponentteihin ja toteutetaan sovelluksia tyypillisiin IoT-skenaarioihin. Sovelluksia toteutetaan opintojakson alussa valittavalle alustalle ja sovelluksissa huomioidaan skaalautuvuus eri resurssit omaaville laitteille sekä tiedonvälitysrajapinnat ja taustajärjestelmät.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II
Muuta huomioitavaa
Opintojakso korvaa opetussuunnitelmista ET19KM, ET19SP ja ET20SP niissä aiemmin olleen opintojakson 4 ETN4230 Tietokoneverkot 2 (CCNP Tshoot).
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETA7900 Tietokantapalvelimet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokantojen toimintaperiaatteet ja osaa käyttää tärkeimpiä työkaluja niiden hallintaan. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa kyseisten tietokantojen päivittäisiin ylläpitotehtäviin.
Keskeiset sisällöt
Kurssilla käydään läpi 1-2 tietokantatuotetta ja niiden asennukseen ja päivittäiseen ylläpitoon liittyvät tehtävät. Kunkin tuotteen osalta opetussisältö on kutakuinkin seuraava: 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Hallintatyökalut 3. Arkkitehtuuri 4. Kantojen luonti 5. Ylläpitotehtävät
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia. Itsenäisesti tehtävillä harjoitustöillä teoria muuntuu käytännön osaamiseksi. Opintojakso suoritetaan henkilökohtaisten harjoitustehtävien ja mahdollisen loppukokeen avulla. Mahdollinen loppukoe ilmoitetaan kurssin alussa.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tunneilla jaettava materiaali Tuotteiden oppaat
Edeltävät opinnot
Tiedonhallinta ja SQL
Yhteyshenkilö
Kinnunen Jukka


4 ETT4750 Palvelutuotanto

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää yritysten tietohallinnon toiminnan. Hän ymmärtää ICT-tietojärjestelmien strategisen suunnittelun, kehittämisen, toteutuksen, ylläpidon ja hallinnoinnin. Hän osaa soveltaa oppimaansa erilaisten yritysten tietohallinnon käytänteissä. Hän ymmärtää palvelutoiminnan osana yrityksensä liiketoimintaa ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan asiakkan ongelmien ratkaisuun. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan vaatimusten mukaisen koulutuksen ja laatia siinä tarvitsemansa materiaalit. Lisäksi opiskelija ymmärtää koulutus- ja neuvontataitojen merkityksen työskennellessään asiakasrajapinnassa. Hän osaa työskennellä kansainvälisissä tehtävissä käyttäen työkielenään englantia.
Keskeiset sisällöt
1. Yrityksen tietojärjestelmät, niiden liittyminen toisiinsa sekä taloudelliset vaikutukset 2. IT-hankinnat, toteutukset sekä sisäiset laskelmat 3. Palvelukustannukset sekä kannattavuuden tarkkailu 4. Tietohallintojohtaminen 5. ITIL 6. Kouluttajan ja konsultin työnkuva sekä kouluttaminen osana työtehtäviä 7. Asiakaskontaktin luominen, palvelukonseptit 8. IT-alan koulutuksissa käytettäviä opetusmenetelmiä ja sosiaalisen median välineitä 9. Palautteen käsittely sekä arviointi 10. IT-alan koulutustilaisuuden ja siihen liittyvän opetusmateriaalin suunnittelu ja toteutus
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu luentoja, ohjattuja suunnittelu- ja määrittelyharjoituksia, esseitä ja raportteja. Kurssin aiheista tehdään myös referaatteja. Opetukseen sisältyy käytännön tutustumiskäyntejä yrityksissä. Tarpeen vaatiessa käytetään myös vierailevia luennoijia. Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset tuotokset ja ryhmätyöt, tentti. Opetusmenetelminä käytetään esimerkiksi yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä, keskustelevaa luentoa ja ryhmissä tehtäviä tuntiharjoituksia. Vierailija tutustuttaa IT-kouluttajan työtehtäviin ja työnkuvaan. Kursiin kuuluvat tutustuminen yrityksen tietohallintoon (vierailukäynti) sekä vierailija palvelutuotantoyrityksestä
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Martin Stenberg: Tietojohtamisen arkkitehtuurit - Mikko J Ruohonen & Hannu Salmela: Yrityksen tietohallinto - Sami Kettunen: Tietojärjestelmän ostaminen
Web-aineisto Tietohallinnon johtaminen
http://johtaminen.kauppalehti.fi/book/tietohallinnon-johtaminen/tietohallinnon-johtaminen-kasikirja/johdanto
Kirja on avattava linkkinä kirjaston e-aineistosta
www.savonia.fi -> Kirjasto -> Aineistot -> e-Kirjat -> Johtamisen käsikirjat -> Käsikirjat -> Tietohallinnon johtaminen - Päivi Kupias, Miia Koski: Hyvä kouluttaja (2012) - Järvenpää – Länsiluoto – Partanen – Neilimo (2017) Talousohjaus ja kustannuslaskenta (soveltuvin osin) - Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) - Opintojakson aikana ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Tietokoneen käytön perusteet
Muuta huomioitavaa
Sisältää englantia 1 op.
Yhteyshenkilö
Pääkkönen Mikko, Uronen Laila


4 ETF4100 Sähköopin sovellukset

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkökentän, potentiaalin ja jännitteen käsitteet. Hän ymmärtää tasasähköpiireihin liittyvät sähkötekniikan perussuureet ja niiden yksiköt sekä tuntee jännitelähteiden, vastusten ja kondensaattoreiden toiminnan. Opiskelija ymmärtää sähkötekniikan peruslait (ohmin laki, Kirchhoffin lait) ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti oman alan virtapiirien ominaisuuksien määrittämiseen. Opiskelija ymmärtää matemaattisen tarkastelun välttämättömyyden virtapiirien toiminnan selvittämisessä ja piirin komponenttien mitoituksessa.
Keskeiset sisällöt
1. Sähkökenttä, jännite ja potentiaali
2. Sähkötekniset suureet ja yksiköt
3. Virtapiirin rakenneosat ja niihin liittyvät käsitteet
4. Aktiiviset ja passiiviset komponentit
5. Peruslait (Ohmin laki ja Kirchhoffin lait)
6. Virtapiirien ratkaisumenetelmät
- Peruslakimenetelmä
- Superpositiomenetelmä
- Silmukkamenetelmä
- Solmupistemenetelmä
- Theveninin vastinpiiri
- Nortonin vastinpiiri
7. Laboratoriotyöt
8. Simulaatiot
Suoritustavat
Opintojakson suoritus edellyttää opettajan määrittelemää aktiivisuutta, osallistumista laskuharjoituksiin ja etätehtävien suorittamista. Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu osakokeista tai tentistä sekä opettajan määrittelemistä tehtävistä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tarkka, P., Määttänen, K. & Hietalahti, L. 2002. Piirianalyysi 1. Edita- Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo, Huuskonen Maija


4 ETA8000 Tietotekniikkaprojekti

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osallistuu oman substanssialueensa osaamisella ohjelmistotekniikan ja tietoverkkotekniikan yhteisprojektiin. Tietoverkkotekniikan opiskelijat hyödyntävät aikaisempaa osaamistaan tietotekniikkainfrastruktuurin määrittelystä, suunnittelusta ja asennuksesta. Lisäksi opiskelijat soveltavat tietoverkkojen monitorointiin, ylläpitoon ja virheenjäljitykseen liittyviä asioita. Opiskelijat oppivat projektin aikana tekemään tietoverkkoihin liittyvät määrittely-, suunnittelu- ja ylläpitodokumentit sekä tietotekniikkainfrastruktuurin suorituskykymittauksia. Ohjelmistotekniikan opiskelijat hyödyntävät aikaisempaa osaamistaan ohjelmiston tekemisessä yhteiseen kokonaisuuteen. Opiskelijat oppivat soveltamaan aiemmin oppimiaan ohjelmistokehityksen malleja ohjelmistoprojektissa, jossa käydään läpi ohjelmistoprojektin eri vaiheita sekä opitaan testausta ja katselmointia. Opiskelijat oppivat itsenäisesti kartoittamaan asiakasvaatimukset sekä määrittelemään ja suunnittelemaan sovelluksen, johon liittyy käyttöliittymiä eri alustoille sekä tietokanta. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja lisää opiskelijan tietämystä omasta ammattialastaan sekä jaetusta asiantuntijuudesta projektitiimissä. Englannin kielen osuus 0,5 op.
Keskeiset sisällöt
- Projektiorganisaation perustaminen - Projektin valinta - Työn organisointi ja resurssien tehokas hyödyntäminen - Projektisuunnitelman teko - Projektin toteutus - Dokumentointi - Loppuseminaari
Suoritustavat
Opintojakso toteutetaan projektimaisena työskentelynä, jossa projektiryhmä vastaa omasta työstään. Projektiryhmien työskentely on itsenäistä. Opettaja toimii konsulttina ja projektiryhmien johtoryhmänä. Opiskelijat kartoittavat itsenäisesti asiakasvaatimukset sekä määrittelevät ja suunnittelevat sovelluksen ja tarvittavan tietotekniikkainfrastruktuurin. Opintojakso sisältää sekä ohjattua että opiskelijoiden omatoimista ryhmätyöskentelyä. Englannin kielellä pidettävien projektiesitelmien ja palaverien avulla parannetaan suullista ja kirjallista esitystaitoa. Projektin aihealueeseen liittyviä taustatietoja opetetaan projektin edetessä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Oman substanssin mukaiset perusammattiaineopinnot
Muuta huomioitavaa
Projekti sisältää viestintää 2 op.
Yhteyshenkilö
Pääkkönen Mikko, Pitkänen Veijo


4 ETS7100 Mobiiliohjelmointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mobiilisovelluksen johonkin valituista ympäristöistä. Opiskelija tietää valitun ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija osaa valitun ympäristön keskeisimmät luokat ja osaa toteuttaa mobiilisovelluksen valittua alustaa hyväksi käyttäen.
Keskeiset sisällöt
Mobiilisovelluksen perusrakenne ja keskeiset komponentit. Käyttöliittymäkomponentit: näkymät, listat, syöttökontrollit, valmiit dialogit. Verkkoyhteyden käyttäminen: HTTP, JSON, Web Service. Tilan hallinta, tiedostojen käsittely. Sovelluksen jakelu.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi III
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETS7200 Big Data

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää miten suuria järjestämättömiä datavirtoja voidaan analysoida ja pyrkiä löytämään niistä merkitsevää tietoa. Opiskelijalle tulevat tutuiksi BigDatan peruskäsitteet, toimintamallit ja työkalut.
Keskeiset sisällöt
BigDatan konseptit sekä toteutustekniikat: mm. Hadoop, Hive, Pig. Tietovarastointi, ETL-prosessi.
Suoritustavat
Tentti ja/tai harjoitustyöt.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomonisteet. Käytettyjen työkalujen manuaalit.
Edeltävät opinnot
Ei vaadita
Yhteyshenkilö
Kuosmanen Keijo


4 ETX7800 Business Intelligence

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu organisaation sisällä tai ulkona tuotetun liiketoimintatiedon hallintaan ja kuinka sitä voidaan järjestelmällisesti hyödyntää toiminnan kehittämisessä.
Keskeiset sisällöt
BI-työkalut, analysointi ja visualisointi
Suoritustavat
Harjoitustyöt/tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomonisteet, valittujen työkalujen mukaiset manuaalit
Edeltävät opinnot
Tiedonhallinta ja SQL
Yhteyshenkilö
Kuosmanen Keijo


4 ETS7300 .Net-ohjelmointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys uusimmista ohjelmointitekniikoista .Net-ympäristössä.
Keskeiset sisällöt
Tutustutaan uusimpiin .Net-ympäristön ohjelmointimalleihin sekä niiden soveltamiseen sovelluskehityksessä. Sovelletaan aiemmin opittua tietoa ja ohjelmointiosaamista uusille sovelluskehityksen alueille.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi I, Ohjelmointi II ja Ohjelmointi III
Yhteyshenkilö
Koistinen Jussi, Pääkkönen Mikko, Pitkänen Veijo


4 ETN0130 Tietokoneverkot 1 (CCNA 3)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
2 1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso pohjautuu englanninkieliseen Cisco Network Academyn CCNA Routing and Switching -materiaaliin. Koulutuksen jälkeen opiskelija ymmärtää laajan alueen tietoverkkojen perusteet, OSPFv2-reititysprotokollan, IPv4 saantilistat (ACLs), IPv4 NAT, VPN/IPSEC- ja QoS- perusteet, verkonhallinnan-, verkon virtualisoinnin- ja verkon automatisoinnin perusteet sekä tietoverkkojen virheenjäljityksen.
Keskeiset sisällöt
WAN Concepts Network Security Concepts IPv4 ACLs IPv4 NAT VPN and IPsec concepts QoS concepts Single-Area OSPF Network Management Network Virtualization Concepts Network Automation Concepts Network Troubleshooting
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluvat teoria- ja laboratorioharjoitukset sekä etätehtävät. Laboratorioharjoitukset tehdään CCNA-kurssiin liittyvän harjoitusmateriaalin mukaisesti tietoverkkolaboratoriossa oikeilla reitittimillä ja kytkimillä sekä Packet Tracer –simulaattoriohjelmistolla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Cisco Network Academy -materiaali Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Tietokoneverkot 1 (CCNA 1)

Tietokoneverkot 1 (CCNA 2)

Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETN0140 CyberOps Associate

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
2 1/2 op
Osaamistavoitteet
Kurssi pohjautuu englanninkieliseen Cisco Network Academyn CCNA Cybersecurity Operations -materiaaliin. Koulutuksen jälkeen opiskelija ymmärtää keskeiset tietoturvaan ja kyberhyökkäyksiin liittyvät käsitteet. Opiskelija osaa monitoroida, havaita ja analysoida kyberhyökkäyksiä sekä reagoida niihin oikealla tavalla.
Keskeiset sisällöt
Role of Cybersecurity Operations Analyst Operating Systems features needed to support cybersecurity analyses Operation of network infrastructure and the various network attacks Operation of network protocols and services Monitoring tools to identify attacks Various methods to prevent malicious access to computer hosts and data Impacts of cryptography on network security monitoring How to investigate and evaluate endpoint vulnerabilities and network security alerts Virtual machines to implement, evaluate, and analyze cybersecurity threat events Network intrusion data to identify compromised hosts and vulnerabilities Incident response model (CSIRSTs and NIST) to manage security incidents.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluvat teoria- ja laboratorioharjoitukset sekä etätehtävät. Laboratorioharjoitukset tehdään CCNA-kurssiin liittyvän harjoitusmateriaalin mukaisesti tietoverkkolaboratoriossa oikeilla laitteilla ja Packet Tracer –simulaattoriohjelmistolla.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Cisco Network Academy -materiaali Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) ja Tietokoneverkot 1 (CCNA 2)
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETN0220 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENCOR)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
2 1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso pohjautuu englanninkieliseen Cisco Network Academy -materiaaliin. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa yrityksen ydintietoverkon keskeiset teknologiat, kuten IPv4- ja IPv6-arkkitehtuurin (dual stack), virtualisoinnin, infrastruktuurin, tietoverkon varmennukset, tietoturvan ja automaation.
Keskeiset sisällöt
- Packet Forwarding - Spanning Tree Protocol - VLAN Trunks and EtherChannel Bundles - IP Routing Essentials - EIGRP - OSPF - BGP - Multicast - QoS - IP Services - Overlay Tunnels - Wireless Infrastructure - Enterprise Network Architecture - Fabric Technologies - Network Assurance - Secure Access Control - Virtualization - Foundational Network Programmability Concepts - Introduction to Automation Tools
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teorialuentoja ja laboratorioharjoituksia sekä etätehtäviä. Laboratorioharjoitukset tehdään simulaattorilla ja tietoverkkolaboratorion verkkolaitteilla. Luennoilla ja laboratorioharjoituksissa on oltava läsnä vähintään 60%.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- CCNP and CCIE Enterprise Core -kirja - Opintojakson yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
- Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) - Tietokoneverkot 1 (CCNA 2) - Tietokoneverkot 1 (CCNA 3)
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETN0230 Tietokoneverkot 2 (CCNP ENARSI)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
2 1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso pohjautuu englanninkieliseen Cisco Networking Academy -materiaaliin. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa laajojen tietoverkkojen vaativien reititystekniikoiden ja palvelujen toteutuksen ja virheenjäljityksen. Opintojakso sisältää VPN- palveluihin, infrastruktuurin tietoturvaan, palveluihin ja automaatioon liittyvät asiakokonaisuudet.
Keskeiset sisällöt
- IPv4/IPv6 Addressing and Routing Review - EIGRP - OSPF - BGP - Route Maps and Conditional Forwarding - Route Redistribution - VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPNs - DMVPN Tunnels - Troubleshooting ACLs and Prefix Lists - Infrastructure Security - Device Management and Management Tools Troubleshooting
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teorialuentoja ja laboratorioharjoituksia sekä etätehtäviä. Laboratorioharjoitukset tehdään simulaattorilla ja tietoverkkolaboratorion verkkolaitteilla. Luennoilla ja laboratorioharjoituksissa on oltava läsnä vähintään 60%.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- CCNP Enterprise Advanced Routing and Services -kirja - Opintojakson yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
- Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) - Tietokoneverkot 1 (CCNA 2) - Tietokoneverkot 1 (CCNA 3) - Tietokoneverkot 2 (CCNP ENCOR)
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETX7400 Johdatus tietojenkäsittelyyn

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää ja ymmärtää mitä tietojenkäsittely on, tuntee tietojenkäsittelijän erilaiset työnkuvat sekä tietää minkälaisia ongelmia tietojenkäsittelyn keinoin voidaan ratkaista. Opiskelija ymmärtää miten tietoa esitetään, tallennetaan ja käsitellään tietokoneilla sekä ymmärtää tietojenkäsittelijän vastuun ja riskit.
Keskeiset sisällöt
Tietojenkäsittelyn ja tietojenkäsittelijän asema yhteiskunnassa. Miten ohjelmistot toimivat. Tietoverkot ja Internet. Ohjelmistotuotanto, tiedon hallinta, älykkäät järjestelmät ja laskettavuus.
Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja ryhmätyöhön. myös itsenäistä opiskelua. Kirjallinen tentti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
J. Glenn Brookshear, Tietotekniikka / Computer Science: an Overview.
Muuta huomioitavaa
Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toteuttama opintojakso
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETX7500 Diskreetit rakenteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelija osaa loogisen päättelyn perusteet ja osaa käyttää loogisen päättelyn perustyökaluja, totuustauluja, Karnaugh’n karttoja, loogisten lauseiden sieventämisen, päättelysäännöt. Opiskelija osaa joukko-opin perusoperaatiot ja relaatiot sekä tuntee niiden yhteyden propositiologiikkaan. Opiskelija osaa induktiotodistuksen, hallitsee kombinatoriikan perusteet sekä Boolen algebran perusteet. Opiskelija osaa verkkoteorian perusteet.
Keskeiset sisällöt
Propositiologiikkaa, joukko-oppia, predikaattilogiikkaa, relaatiot, matemaattinen induktio, kombinatoriikkaa, verkkoteoriaa, Boolen algebraa, Karnaugh'n kartat
Suoritustavat
Kaksi välikoetta tai loppukoe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomuistiinpanot
Muuta huomioitavaa
Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toteuttama opintojakso
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETX7600 Tietorakenteet ja algoritmit II

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa analysoida myös rekursiivisia algoritmeja sekä kokeellisesti mitata ja ekstrapoloida ohjelmien aikavaativuutta. Opiskelija ymmärtää graafien peruskäsitteet, erilaisten graafien ominaisuudet ja graafien käytön tietorakenteina. Opiskelija ymmärtää yleisimpien graafialgoritmien toimintaperiaatteen ja osaa laatia sekä analysoida yksinkertaisia graafialgoritmeja. Opiskelija tuntee erilaiset algoritmistrategiat ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa käyttää massamuistia tehokkaasti ja analysoida massamuistia käyttävien algoritmien aikavaativuuden.
Keskeiset sisällöt
Monimutkaisempien algoritmien aikavaativuus, graafit tietorakenteina ja niiden käyttö, algoritmistrategiat ja massamuistin tietorakenteet.
Suoritustavat
Harjoitukset, tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms, 3rd Ed. The MIT Press, 2009.
Edeltävät opinnot
Tietorakenteet ja algoritmit I
Muuta huomioitavaa
Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toteuttama opintojakso
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETX7700 Laskennan perusmallit

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Tietojenkäsittelyteorian alkeiden hallinta. Säännöllisten kielten ja kontekstittomien kielten kuvaamisessa ja käsittelemisessä tarvittavien välineiden ja tekniikoiden hallinta. Käsitys laskettavuuden ja ratkeavuuden perusteista, Churchin-Turingin teesistä ja näiden keskeisistä perusteluista ja seurauksista.
Keskeiset sisällöt
Tietojenkäsittelyongelmien ja niiden ratkaisukeinojen teoreettinen mallintaminen rajoittuen käytännön ohjelmistotyössä sovellettaviin kuvausmenetelmiin ja syötteiden käsittelytekniikoihin (alkioanalyysi ja jäsennys): Äärelliset automaatit ja säännölliset kielet, pinoautomaatit ja kontekstittomat kielet.
Suoritustavat
Harjoitukset, tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Luentomuistiinpanot, sopivia kirjoja: Sipser M.: Introduction to the Theory of Computation. Hopcroft J.E., Motwani R., Ullman J.D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 2nd Ed. Pearson, 2003. Lewis H.R., Papadimitriou C.H.: Elements of the Theory of Computation, 2nd Ed., Prentice Hall, 1998.
Edeltävät opinnot
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, Tietorakenteet ja algoritmit I, Diskreetit rakenteet (ja näiden kurssien esitiedot)
Muuta huomioitavaa
Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toteuttama opintojakso
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa arvioida omaa myyntiosaamistaan ja –taitojaan. Opiskelija osaa soveltaa myyntipsykologiaa ja ymmärtää ongelmaratkaisumyynnin mahdollisuudet henkilökohtaisessa myyntityössä.
Keskeiset sisällöt
- Myyntiprosessin ja myyntitaitojen kehittäminen - Myyntipsykologia ja henkilökohtainen myyntityö, ongelmanratkaisumyynti ja monikanavainen myynti
Suoritustavat
Verkko-opinnot, tehtävät, verkkotentti.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Mobiili/ verkkokurssimateriaali.
Edeltävät opinnot
Perusopinnot
Muuta huomioitavaa
Suoritusajankohta on joustava. Myynnin verkkokurssi -opintojaksoa ei voi valita, jos Myynnin ja markkinoinnin kehittäjä on valinnut vaihtoehtoisista ammattiopinnoista opintojakson Asiakaspalvelu ja myynti (10 op), johon verkkokurssin suorittaminen sisältyy.
Yhteyshenkilö
Willman Salla


4 EXV8000 Boost Your English

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen englannin kielen (kirjallinen/ suullinen) lähtötason, jota tarvitaan opintoihin sisältyvillä ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä perussanaston.
Keskeiset sisällöt
Englannin peruskielioppirakenteet. Suullisen kielitaidon aktivoiminen ja vahvistaminen.
Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja verkkotyöskentelyyn. Palautettavat tehtävät ja itsenäinen työskentely annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaan.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Verkkomateriaali Moodlessa. Muu aineisto tarkennetaan opintojakson alussa.
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoa suositellaan niille, jotka eivät läpäise opintojen alussa suoritettavaa lähtötasotestiä.
Yhteyshenkilö
Huttunen-Finta Ulla


4 EXV8070 Tools for Cross-Cultural Communication

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student knows how to act in international work related situations. The student understands the importance of cross-cultural communication, knows how to adapt to different situations and their communication styles. The student has a good knowledge of different cultures and their ways. The student will also get acquainted with international businesses and their key markets of his own field.
Content
Different cultures and their ways in work related situations, key things about Finland and Finnish culture, hosting, business manners and attire, interaction with real-life entrepreneurs
Requirements
The course consists of contact teaching with exercises and remote study with assignments. Regular (75%) and active attendance is required. The course is conducted in English.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Electronic material
Other considerations
There are two parts: 3 cr on cross-cultural communication and 2 cr on interaction with real-life entrepreneurs.
Contact
Huttunen-Finta Ulla


4 EXV8080 Tools for Spoken and Written Skills

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student knows how to act in international work related situations demanding spoken and written skills in English. The student understands the importance of cross-cultural communication, knows how to adapt to different situations and their communication styles. The student has a good knowledge of different cultures and their ways.
Content
Multicultural team work, multicultural negotiations, hosting in multicultural settings, multicultural organizational communication, multicultural business communication. Contents play an important role with each topic but there is a heavy emphasis on language skills as well.
Requirements
The course consists of contact teaching with exercises and remote study with assignments. Regular (75%) and active attendance is required. The course is conducted in English.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Electronic material
Prerequisites
pakollinen englannin kielen opintojakso, Engineering English
Other considerations
Tätä opintojaksoa ei enää toteuteta. Sen korvaa uusi opintojakso Tools for International Working Life.
Contact
Huttunen-Finta Ulla


4 EXV8090 Tools for Multilingual Environment

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa tilanteissa ja ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen. Opiskelijalla on hyvä etukäteen hankittu tuntemus sekä omasta kotimaasta että kohdemaan kulttuurista ja sen toimintatavoista. Vaihdon jälkeen opiskelija osaa eritellä ja kuvailla kokemuksiaan.
Content
Orientoituminen vaihtoon lähtöön ja kulttuurienväliseen viestintään, valmistautuminen Suomesta kertomiseen, varsinainen vaihto, raportti ja haastattelu vaihdon jälkeen.
Requirements
Opintojakso koostuu valmistautumisesta vaihtoon (orientoivat tehtävä), oleskelu kohdemaassa ja vaihdon jälkeisestä raportoinnista.
Grading Scale
Passed - 0
Other considerations
Opintojakso toteutetaan vain vaihto-opiskelun yhteydessä.
Contact
Huttunen-Finta Ulla


4 ETN7000 Palvelinohjelmat

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää sähköpostipalvelimien rakenteen ja osaa soveltaa tietojaan rakentaessaan PK-yrityksen sähköpostijärjestelmiä.
Keskeiset sisällöt
1. Exchange Server 201x:n käyttöönottaminen Exchange -palvelimen asennus toimialueelle 2. Mailbox-palvelimen hallinta Palvelimen hallintatyökalut Mailbox-roolin hallinta Yleisten kansioiden hallinta 3. Vastaanottajien hallinta Postilaatikot Osoitelistat 4. Client Access –palvelut 5. Viestien reitityksen hallinta 6. Postipalveluiden turvaaminen Edge-palvelinten käyttöönotto Virusten torjunta Roskapostin torjunta 7. Varmistukset ja palautukset 8. Viestinvälityksen policyt 9. Exchange-palvelimen tietoturva 10. Exchange-palvelimen ylläpito
Suoritustavat
Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja tunnilla tehtävien oppimistehtävien perusteella. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 67 % ja itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät 33 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 45 % maksimipisteistä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Microsoft Imagine Academy materiaali Verkossa olevat ohjeet
Edeltävät opinnot
Tietokoneen käytön perusteet, Tietoverkkojen perusteet ja käyttöjärjestelmät, Windows-palvelimet
Yhteyshenkilö


4 ETN4950 Pilvipalvelut

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää pilvipalvelujen merkityksen ja osaa toteuttaa niitä. Hän ymmärtää niiden soveltumisen yrityksen strategiseksi ICT-tietojärjestelmien osaksi ja osaa teknisesti asentaa, määritellä ja ylläpitää niitä. Hän osaa soveltaa oppimaansa erilaisten yritysten tietohallinnon käytänteissä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa vaatimusten mukaisen järjestelmän.
Keskeiset sisällöt
Yhteenveto Microsoftin pilvi-tarjonnasta
- Online vrs. Live-palvelut
- Miten MS Online palveluita hankitaan
- Windows Azure
- Haasteet ja tärkeimmät kynnyskysymykset
Microsoft Online palvelut
- Tuotteet: Exchange, Sharepoint, Dynamics CRM
- SLA sopimusmallit
- Käyttöön liittyvät haasteet
Windows Azure
- Millainen on Microsoftin pilvi-käyttöjärjestelmä
- Sovelluskehitys Azureen
.NET Services
- .NET palvelut pilvessä
- Ohjelmointimahdollisuudet
SQL Services
- Sql Server pilvessä
- Hosted vrs on-premises SQL Server
Live Services
- Palvelujen rakenne
- Mesh-sovellusten rakenne
Federated Identity
- Identiteetti ja käyttöoikeus-ongelman ratkaisuvaihtoehdot
- Federation Service ja Windows Indentity Foundation
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoriaa ja ohjattuja harjoituksia sekä runsaasti virtuaalikoneilla toteutettavia käytännön asennus- ja määrittelytehtäviä. Esimerkkiyritysten palvelujen määrittely ja toteutus käytännössä on keskeinen tapa kurssin suorittamiseen.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Moodle Microsoft Technet Microsoft Azure Documentation Youtube-ohjevideot
Edeltävät opinnot
Tietokoneen käytön perusteet, Käyttöjärjestelmät, Windows palvelimet
Yhteyshenkilö
Pääkkönen Mikko


4 ETN7100 Yleiskaapelointitekniikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen yleiskaapeloinnin standardien merkityksen sekä osaa soveltaa niitä tietoverkkojen kaapelointien suunnittelussa eri ympäristöissä.
Keskeiset sisällöt
Johdanto, standardit, kaapelointityypit, valokaapelit, suunnittelusäännöt, WLAN.
Suoritustavat
Opintojakso sisältää teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistyvät joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely harjoitustunneilla ja etätehtävissä: RJ45-kaapeleiden teko, mittaus, optisten kuitujen hitsaus ja mittaus, eri optiset kuitutyypit, liittimet ja aktiivilaitteet sekä koeverkon rakentaminen.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Tietokoneverkot 1 ja 2
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 ETP4580 Peliohjelmoinnin perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää peliohjelmoinnin terminologian ja osaa toteuttaa yksinkertaisia pelejä.
Keskeiset sisällöt
Peliohjelmoinnin perusteet ja jonkun ajankohtaisen pelikehitysympäristön käyttö. Tutustutaan peliobjekteihin, tekstuureihin ja pelisuunnitteluun. Käydään läpi pelin tekemisen vaiheet ja erilaiset roolit pelin tekemisessä.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo, Pääkkönen Mikko


4 ETP7000 Järjestelmäintegraatio-ohjelmointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka eri tietojärjestelmien ja sovellusten välille voidaan ohjelmoida tiedon- ja työnkulkuja.
Keskeiset sisällöt
Tutustutaan tietojärjestelmien välisiin yleisiin tiedonsiirtomalleihin sekä järjestelmien rajapintoihin. Toteutetaan sovelluksia tiedon siirtämiseen opintojakson alussa valittavien järjestelmien välillä.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi I ja II
Yhteyshenkilö
Koistinen Jussi, Pääkkönen Mikko, Pitkänen Veijo


4 ETP4710 Mobiiliohjelmoinnin jatkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mobiilisovelluksen johonkin valituista ympäristöistä (Android, iPhone, Windows Phone). Opiskelija tietää valitun ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija osaa valitun ympäristön keskeisimmät luokat ja osaa toteuttaa mobiilisovelluksen valittua alustaa hyväksi käyttäen
Keskeiset sisällöt
1. Mobiilisovelluksen perusrakenne
a. Keskeiset komponentit
2. Käyttöliittymäkomponentit
a. Näkymät
b. Listat
c. Syöttökontrollit
d. Valmiit dialogit
e. Piirtorajapinta
3. Verkkoyhteyden käyttäminen
a. HTTP, JSON, Web Service,
4. Tilan hallinta
5. Tiedostojen käsittely
a. Tietokannan käsittely
6. Sovelluksen jakelu
Suoritustavat
Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. Teoriaopetus ja ohjelmointiharjoitukset tapahtuvat mikroluokassa.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Selainohjelmointi 1
Yhteyshenkilö
Koistinen Jussi


4 ETP7200 Peliohjelmoinnin jatkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pelillistämisen tarkoituksen ja osaa soveltaa peliohjelmointitaitoja hyötypelien tekemiseen.
Keskeiset sisällöt
Laajennetaan peliohjelmoinnin perusteet -kurssilla valitun pelinkehitysmoottorin käyttöä hyötypelien tekemiseen. Tutkitaan erilaisten ohjainten käyttöä peleissä sekä kommunikoidaan taustajärjestelmien kanssa.
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnot
Ohjelmointi I ja Peliohjelmoinnin perusteet
Yhteyshenkilö
Pääkkönen Mikko, Pitkänen Veijo


4 ETX7900 Web- ja mobiilikäyttöliittymät

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa huomioida käyttäjän käyttöliittymän määrittelyssä sekä suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän valitussa web-käyttöliittymäympäristössä. Opiskelija ymmärtää ihmisten erilaisuudet järjestelmien käyttäjinä. Opiskelija osaa testata ja analysoida käytettävyyttä. Opiskelija tietää, mitä ovat ubiikkilaskennan käyttöliittymät ja miten niitä voi hyödyntää.
Keskeiset sisällöt
- Erilaisiin web-käyttöliittymäsovelluksiin perehtyminen - Erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen suunnittelussa - Ubiikkilaskennan erilaisten käyttöliittymien tunnistaminen - Web-käyttöliittymien toteutustekniikoihin tutustuminen - Käytettävyyden huomioiminen web-käyttöliittymän suunnittelussa - Web-käyttöliittymän toteuttaminen valitulla tekniikalla - Toteutetun käyttöliittymän käytettävyyden arviointi ja testaus
Suoritustavat
Kurssiin liittyvät pakolliset tehtävät ja web-käyttöliittymäprojekti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Edeltävät opinnot
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
Muuta huomioitavaa
Opintojakso voidaan järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Karelian kanssa. Tällöin suoritus- ja toteutustapa voivat vaihdella.
Yhteyshenkilö
Pitkänen Veijo


4 LIX1000 Sales Process and Tools

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Students understand the components and stages of the sales process and customers’ purchase process. They deepen their skills and knowledge of customer relationship management as a system and its role to support the sales process. Students learn to manage their customer base. They learn to use various sales and negotiations techniques to close a deal.
Content
Buying process vs sales process CRM in support of sales process/Different sales tools Different roles in sales Time management in sales Sales techniques Sales negotiations: negotiation steps and negotiation skills
Requirements
Assignments (individual and group assignment).
Grading Scale
0 - 5
Course material
The material is given at the beginning of the course.
Prerequisites
Sales Skills
Contact
Göker Özerk


4 LIX2000 International Sales Management

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Students understand the role and responsibilities of a sales executive in managing, supervising and developing the sales and the customer base of a company. They learn the importance of management of global sales teams and understand a sales executive’s role in networking and building partnerships in international sales.
Content
Planning sales Finding sales opportunities and sales leads Customer acquisition Developing solutions to customer needs Leading international sales teams Building networks and partnerships in international sales Managing and developing sales processes
Requirements
Assignments.
Grading Scale
0 - 5
Course material
The material is given at the beginning of the course.
Prerequisites
Sales Skills. Sales Process and Tools.
Contact
Göker Özerk


4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Students understand and explain the mechanics of storytelling. They learn to apply storytelling in sales pitching. Students understand the importance of communicating with the customers by delivering valuable information with belief that customers reward a business with their custom and loyalty.
Content
The magic of story Pitching as an application of storytelling Content marketing How to inspire and engage customers
Requirements
Assignments.
Grading Scale
0 - 5
Course material
The material is given at the beginning of the course.
Prerequisites
Sales Skills
Contact
Järvenpää Titta


4 ECH4100 Harjoittelu 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattialansa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin, soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämässä sekä arvioimaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan. Lisäksi hän saa näkemyksen alan vaatimuksista ja käytännöistä sekä yrityksen toiminnoista. Harjoittelu 1 tavoitteena on tutustua erilaisiin koulutusalan työtehtäviin ns. "haalariharjoitteluna". Harjoittelut 2 ja 3 syventää edelleen opiskelijan tietoja ja taitoja hänen suuntautumisensa mukaisesti, valmentaa insinöörin/rakennusmestarin/rakennusarkkitehdin työtehtäviin ja edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen.
Keskeiset sisällöt
- Harjoittelu koostuu kolmesta jaksosta: - harjoittelu 1 (5op) (n.4 työviikkoa tai n.120 työtuntia) ensimmäisen vuoden jälkeen - harjoittelu 2 (10op) (n.7 työviikkoa tai n.240 työtuntia) toisen vuoden jälkeen - harjoittelu 3 (15op) (n.10 työviikkoa tai n.360 työtuntia) kolmannen vuoden jälkeen - Harjoittelu suoritetaan työskentelemällä tutkinto-ohjelman kannalta keskeisissä työtehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa kokopäivätoimisesti tai muuten sovitulla tavalla vähintään kaksikymmentä viikkoa (n. 720 h) (Yksi työviikko vastaa 1,5 opintopistettä). - Harjoittelu 1 on oltava koulutusalakohtaista perusharjoittelua eli ns. haalariharjoittelua, jossa tutustutaan erilaisiin koulutusalan työtehtäviin. - Harjoittelut 2 ja 3 ovat ammattiharjoittelua suuntautumisalan työtehtävissä ja valmentaa insinöörin/rakennusmestarin/rakennusarkkitehdin työtehtäviin ja edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen. - Harjoittelupaikka voi olla teollisuusyritys, rakennustyömaa, suunnittelutoimisto, teknisen palvelun yritys, julkinen laitos, järjestö tai yhdistys, tai mikä tahansa muu organisaatio, jossa on tarjolla tutkinto-ohjelman harjoitteluksi sopivaa työtä.
Suoritustavat
Harjoitteluprosessi etenee laaditun suunnitelman mukaan ja on osa opiskelijan urasuunnittelua. Opintojakson harjoitteluosiot toteutetaan kesäisin tai muuten sovitulla ajankohtana. Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua. Harjoittelussa työaika määräytyy työaikalain ja työehtosopimusten perusteella. Viikoittainen työaika voi siten olla 36-40 tuntia. Myös osa-aikainen työ lasketaan harjoitteluun siten, että kertyneet opintopisteet lasketaan joko tehtyjen työtuntien tai työpäivien perusteella. Opiskelijan tulee tehdä vaadittavat suoritukset ohjeiden mukaisesti (harjoittelusopimus, harjoittelusuunnitelma, harjoittelu, harjoitteluraportti) erikseen jokaisesta yhtäjaksoisesta harjoittelujaksosta ja osallistua sovittuihin ohjauksiin. Opiskelijalle nimetään harjoittelun ohjaaja, joka hyväksyy harjoittelupaikan ja seuraa ja ohjaa harjoittelua yhteistyössä työnantajan kanssa. Harjoitteluraportti tulee palauttaa 31.8. mennessä harjoittelukesänä. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Tarkempaa tietoa Kansainvälinen toiminta-osiossa. Harjoittelun eteneminen: 1.Opiskelija suorittaa vaadittavat harjoittelua edeltävät opinnot. 2.Osallistuu info-tilaisuuksiin ja perehtyy ohjeistukseen. 3.Etsii harjoittelupaikan. Ohjaava opettaja hyväksyy, seuraa ja ohjaa harjoittelua yhteistyössä työnantajan kanssa. 4.Opiskelija perehtyy harjoittelupaikkaan. Työnantaja nimeää työyhteisöstä harjoittelun ohjaajan, joka vastaa työpaikalla harjoittelun organisoinnista ja valvonnasta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 5.Opiskelija laatii harjoittelusopimuksen (kaikista harjoitteluista) ja harjoittelusuunnitelman (harjoitteluista 2 ja 3). Sopimus laaditaan ENNEN HARJOITTELUN ALKAMISTA, yhteistyössä työnantajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Sopimus esitellään ja hyväksytetään ohjaajilla (käytä harjoittelun oppimistavoitteiden määrityksessä avuksi tutkintoohjelmakohtaisia harjoittelun tavoitteet -tiedostoa). 6.Opiskelija suorittaa harjoittelua ja kerää tietoa harjoittelusta. 7.Opiskelija raportoi ja arvioi harjoittelunsa. Kaikista harjoittelujaksoista kirjoitetaan oma raportti harjoittelun raportointipohjan mukaisesti. Raportti palautetaan ohjaavalle opettajalle harjoittelun päättyessä, viimeistään 31.8 mennessä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ohjeet harjoittelusta https://reppu.savonia.fi/koulutusalat/tekniikka_kuopio/harjoittelu/Sivut/default.aspx
Edeltävät opinnot
Harjoittelu 1 suoritetaan 1. kevätlukukauden lopulla. Harjoittelu 2 voi suorittaa, kun kahden lukuvuoden keskeiset opinnot on suoritettu. Harjoittelu 3 voi suorittaa, kun kolmen lukuvuoden keskeiset opinnot on suoritettu
Muuta huomioitavaa
Arviointikriteerit: Hyväksytty / Hylätty: Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija toimittaa harjoitteluohjeiden mukaiset dokumentit ja tehtävät toteutuksessa määritellyllä tavalla työharjoittelun päätyttyä.
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4210 Harjoittelu 2a

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko
0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4220 Harjoittelu 2b

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko
0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4310 Harjoittelu 3a

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko
0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4320 Harjoittelu 3b

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko
0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4330 Harjoittelu 3c

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko
0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 SAVONT1 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta sopivan opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op ECONT10: Opinnäytetyön suunnittelu (5 op) - opinnäytetyöhön ja sen tekemiseen orientoituminen - aiheen valitseminen ja rajaaminen - opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen ECONT20 Opinnäytetyön toteutus (5 op) - opinnäytetyön tekeminen - opinnäytetyön tulokset/tuotos ECONT30 Opinnäytetyön viimeistely (5 op) - opinnäytetyön raportointi ja julkaiseminen ECONT 40 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 ECONT10 Opinnäytetyön suunnittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta perustellun opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista - suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyön aihekuvauksen ja täydentää sen työsuunnitelmaksi - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäyteyön aiheen valitseminen ja rajaaminen sekä aihekuvauksen tekeminen. Ohjaus- ja hankkeistamissopimus. Opinnäyteyön ohjaajan määrittyminen. Tiedonhankinnan ja raportointitaitojen ohjaus. Opinnäytetyön työsuunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen.
Suoritustavat
Opinnäytetyöinfoon osallistuminen, aihekuvauksen tekeminen, itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta, opinnäytetyön suunnitelman esittely seminaarissa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla. Opintojaksoon sisältyy 1 op viestinnän opintoja.
Yhteyshenkilö


5 ECONT20 Opinnäytetyön toteutus

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön itsenäinen tekeminen - opinnäytetyön tekemisen eri vaiheisiin liittyvä ohjaus - opinnäytetyön tulokset/tuotos - työn esittely seminaarissa
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön suunnittelu 5 op -opintojakso.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT30 Opinnäytetyön viimeistely

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön ja sen raportin muokkaus ja viimeistely seminaarissa sekä ohjaajalta saadun palautteen mukaisesti - opinnäytetyön plagiointitarkistus - opinnäytetyön luovuttaminen arvioitavaksi
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. ECONT10 Opinnäytetyön suunnittelu 5 op ECONT20 Opinnäytetyön toteutus 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT40 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen.
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


4 SAVONT2 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta innovatiivisen opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op ECONT50 Opinnäytetyö, projekti 1 (5 op) ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2 (5 op) ECONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen (5 op) ECONT80 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 ECONT50 Opinnäytetyö, projekti 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Yhteyshenkilö


5 ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan kirjallisen synteesin, artikkelin, raportin tai muun julkaisun.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opinnäytetyön esittely seminaarissa.
Suoritustavat
Opinnäytetyön osana toteutettujen projektien kokoava raportointi, opinnäytetyön esittely seminaarissa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. ECONT50 Opinnäyteyö, projekti 1, 5 op ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2, 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT80 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.