Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

JOD20SDTY Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutus

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Työn digitalisoituminen muokkaa työn tekemisen tapoja ja haastaa ottamaan haltuun digitaalisia työkaluja.

Savonian uusi Digitaalinen työympäristö -diplomikoulutus antaa sinulle monipuolisen näkemyksen ajankohtaisista tekijöistä, joilla kullakin on merkitystä työympäristön digitalisaatiossa. Saat myös valmiuksia oman työsi ja itsesi kehittämiseen sekä työyhteisön ja organisaation kehittämiseen vastamaan tämän ajan haasteita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tarkastella digitaalista työympäristöä käytännönläheisesti useasta eri näkökulmasta
- osaa käyttää konkreettisia, ajantasaisia työkaluja työskennellä menestyksekkäästi digitaalisessa työympäristössä
- osaa kehittää työn tekemisen tapojaan ja hyödyntää osaamistaan tuloksekkaassa työssä sekä työyhteisön kehittämisessä

Opintojen rakenne

Digitaalinen työympäristö -opinnot koostuvat kymmenestä eri opintojaksosta, kukin 2-5 op. Korkeakouludiplomiin tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Kun on suorittanut 30 op, saa Digitaalinen työympäristö- osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Lisäksi jokaisesta erillisestä avoimen amk:n 5 op:n suorituksesta tallentuu tieto Koski-palveluun, mistä suoritustietoja voi jakaa esim. työnantajalle tai opintoja hyväksiluettaessa.

Kun sinulla on koossa 30 op, lähetä siitä ilmoitus avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Liitä mukaan myös oma sähköpostiosoitteesi, sillä merkki lähetetään siihen osoitteeseen. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavina verkko-opintoina. Verkko-opintojaksojen suorittaminen tapahtuu itsenäisesti. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

Opintoja on mahdollista hyväksilukea Savonian eri tutkinto-ohjelmiin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Asiantuntijuus kehittyy opintojaksoille määriteltyjen osaamistavoitteiden kautta. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää osaamista ja taitoja hyödyntää työssä ja työyhteisön kehittämisessä digitaalisia työkaluja. Koulutus kehittää myös osallistujien työskentelytapoja vastaamaan tämän ajan haasteita ja toimintaympäristöä. Koulutuksessa painotetaan monipuolista näkemystä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus toteutetaan kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksot eivät sisällä läsnäoloa vaativia suorituksia. Opintojaksot ovat 2-5 op:n laajuisia. Korkeakouludiplomiin tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti opintokokonaisuuteen kuuluvien joukosta.

Opinnot alkavat syksyllä 2021. Opintojaksojen ajallinen sijoittuminen on esitetty kohdassa Opintojaksotaulukko. Osa opintojaksoista toteutuu koulutuksen aikana vain kerran, osa useammin. Opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Kukin opintojakso on suoritettava opintojaksolla ilmoitettavien suoritusvaatimusten mukaisesti.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 1 KS 2 S 2 K 3 S 3 K
 
Perusopinnot
Syksyn 2021 tarjonta
4 CO21SLLV1100 Digimarkkinoinnin perusteet 5            
4 CO21SITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön 3            
4 CO21SLLX2100 Turvallisesti kyberajassa 5            
4 CO21SLIX1100 User Experience Design 5            
Nonstop-tarjonta lukuvuonna 2021 - 2022
4 JOA21SLATS Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi 3 (NonStop)
4 JOA21STDT Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja 3 (NonStop)
Kevään 2022 tarjonta
4 CO22KGOOMA Google-markkinoinnin työkalut   5          
4 CO22KLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun   2          
4 JOA22KETÄ Etäergonomia   3          
Kesän 2022 tarjonta
4 CO22KESGOMAR Google-markkinoinnin perusteet haltuun     3        
4 CO22KESLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun     2        
Syksyn 2022 tarjonta
4 CO22SLIX1100 User Experience Design       5      
4 CO22SLLX2100 Turvallisesti kyberajassa       5      
4 CO22SLLV1100 Digimarkkinoinnin perusteet       5      
4 CO22SLLV2000 Strateginen sisältömarkkinointi       5      
Kevään 2023 tarjonta
4 CO23KITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön         3    

Opintojaksokuvaukset

4 CO21SLLV1100 Digimarkkinoinnin perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää digitaaliseen markkinoinin perusteet ja osaa määritellä siihen liittyvät eri alustat ja kanavat. Hän ymmärtää digimarkkinoinnin kokonaiskuvan ja pystyy soveltamaan siihen liittyviä osa-alueita. Opiskelija osaa tehdä digitaalisen markkinoinnin suunnitelman ja kehittää tätä eri kanavat huomioiden. Kurssin suoritettuaan hän osaa soveltaa oppimaansa tuloksellisen digimarkkinoinnin suunnitteluun ja seurantaan.
Keskeiset sisällöt
- Katsaus digimarkkinoinnin perusteisiin - Digimarkkinoinnin tärkeimmät some-alustat - Vaikuttajamarkkinointi - Inbound-markkinointi - Sähköpostimarkkinointi
Suoritustavat
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Hyväksytyn suorituksen edellytykset ovat: verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen, annettujen harjoitustehtävien tekeminen annettujen kriteerien pohjalta sekä itsenäinen opiskelu. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa omia digitaalisen markkinoinnin taitoja ja menestyä työelämässä. Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin markkinointikanaviin ja niiden perusperiaatteisiin. Opintojaksolla suoritetaan Googlen Digital Garage -sertifikaatti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan myöhemmin
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
100 % verkkokurssi (Moodle) Opintojakso avautuu Moodle-alustalla 17.9.2021. Opintojaksolle tulee kirjautua 30.09.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.10.2021 ja sulkeutuvat 12.12.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Opintojakson tehtävien arviointi 31.1.2022 mennessä.
Yhteyshenkilö
Järvenpää Titta, Kuiri Tiina


4 CO21SITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso tähtää itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on löytää keinoja lisätä hyvinvointia ja tehokkuutta työhön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - määritellä työn kannalta keskeiset itsensä johtamisen taidot - huomioida omaa oppimista ja kehittymistä edistävät seikat työssä - hyödyntää tunteita osana itsensä johtamista, stressinhallintaa ja resilienssin kehittämistä - kehittää työtään ja ajankäyttöään
Keskeiset sisällöt
- Itsensä johtamisen taidoilla hyvinvointia ja tehokkuutta työhön - Jatkuva oppiminen ja kehittyminen osana ammattilaisuutta - Tunteet ja niiden valjastaminen voimavaraksi työssä - Itselle sopivan työn ja työuran rakentaminen
Suoritustavat
Itsenäinen opiskelu hyödyntäen verkossa olevia materiaaleja ja muuta opintojaksoon sisältyvää aineistoa, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta. Campus Online -opintojakso, joka toteutetaan Moodle-verkkoalustalla siten, että opiskelija opiskelee itsenäisesti verkossa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Verkossa Moodle-alustalla olevat materiaalit, esimerkiksi artikkelit, videot, luentoaineistot. Kirjat, jotka ovat esimerkkejä oheislukemistosta ja joita opiskelija voi hyödyntää halutessaan opintojaksolla: Berlin, S. 2019. Palkitseva työ. Manka, M-L. ja Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Sydänmaanlakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen.
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
- 100% verkkokurssi (Moodle) - Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.09.2021. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.09.2021 ja sulkeutuvat 28.11.2021 klo: 23:59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 23.12.2021 mennessä.
Yhteyshenkilö
Rossi Anna


4 CO21SLLX2100 Turvallisesti kyberajassa

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Opiskelija osaa suojautua yleisimpiä tietoturvauhkia vastaan. Opiskelija ymmärtää millaista tietoa hänestä kerätään internetiä käytettäessä ja osaa mahdollisuuksiensa mukaan estää tämän. Opiskelijalla on ajankohtaiset tiedot ja taidot kyberyhteiskunnassa toimimiseen. Opiskelija ymmärtää tekijänoikeuksien perusteet.
Keskeiset sisällöt
Tietoturva ja tietosuoja. Ajantasaiset säädökset. Digitaalinen identiteetti ja sen hallittu rakentaminen. Virukset ja muut haittaohjelmat. Virustorjunta ja haittaohjelmien poisto. Tiedostojen ja tietoliikenteen salaaminen. Anonyymi netin käyttö. Tekijänoikeudet. Muut ajankohtaiset digitalisaation asiat ja ilmiöt.
Suoritustavat
Verkkotentit ja -tehtävät. Verkkotenttien suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta peräkkäisten suorituskertojen välillä tulee olla 24 h.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Kaikki tarvittava materiaali on saatavilla Moodle-kurssilla.
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
Opintojakso on 100% verkkokurssi. Opintojakson Moodle avautuu 17.9.2021 klo 12.00. Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.10.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Verkkotentit avautuvat 17.9.2021 ja sulkeutuvat 19.12.2021 kello 23.59. Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.9.2021 ja sulkeutuvat 28.11.2021 klo 23.59. Palautettuja tehtäviä arvioidaan kerran kuukaudessa. Viimeinen arviointi tehdään 12.12.2021 mennessä. Tehtäviä voi arvioinnin jälkeen tarvittaessa täydentää 19.12.2021 kello 23.59 mennessä. Opintojakso sulkeutuu 19.12.2021. Koska verkkotenttien suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, kaikki suoritukset on tehtävä kurssin aukioloaikana. Uusintatenttejä ei järjestetä.
Yhteyshenkilö
Muuruvirta Petteri


4 CO21SLIX1100 User Experience Design

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The course is targeted to those who are aiming at establishing a focused career in the field of design and digital commerce In this course you will obtain an overview of the UX design and design processes for creating user-centric digital services and interaction design. You also acquire knowledge of design thinking, concept design and other specific techniques and guidelines for developing meaningful services in digital age. The student is able to understand - how to design great user experiences - Build up knowledge, skills and competencies in user experience design and digital communication. The student is able to - create, improve and develop new concepts and solutions for businesses and organizations within digital marketing and interaction design
Content
Student prepare for idea creation and assessment, development of concepts.
Requirements
- Active participation
Grading Scale
Passed - 0
Course material
- Buxton, B. 2007. Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Or equivalent. - Other material provided by the lecturer.
Prerequisites
- No prerequisites
Other considerations
100 % online (Moodle) - The Moodle platform opens up for orientation and access on 20.09.2021. For to participate the course, the login is required by 30.09.2021 at the latest. - The course and exams will open on 20.09.2021 and will be closed on 31.12.2021 at 11.55 pm. - Assessment will be registered by 20.1.2022.
Contact
Silfver Jouni


4 JOA21SLATS Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Onko työsi sujuvaa ja eteneekö se aikataulussa? Pystytkö keskittymään olennaiseen vai sisältääkö työsi turhaa tekemistä, aikavarkaita ja esteitä? Ratkaisu on jo tuhansissa organisaatioissa tuloksekkaaksi havaittu ajattelutapa, jonka avulla kehität omaa tai tiimisi työtä sujuvammaksi ja järkevämmäksi. Lean on ajattelu- ja johtamistapa, joka parantaa yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Lean tehostaa toimintatapoja ja parantaa tuloksia, kun laatu ja asiakastyytyväisyys lisääntyvät. Tällä opintojaksolla tutustut lean-ajattelun perusteisiin ja tärkeimpiin lean-työkaluihin ja -menetelmiin ja opit soveltamaan niitä oman työsi johtamisessa ja kehittämisessä. Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.
Keskeiset sisällöt
Sisältökokonaisuudet - Johdanto lean-ajatteluun - Ajankäytön hallinta - Työn suunnittelu - Ongelmanratkaisu - Työn kehittäminen
Suoritustavat
Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2021 - 31.5.2022. Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti. Osallistuja perehtyy itsenäisesti materiaaleihin. Hän osallistuu omaa työtä koskeviin verkkokeskusteluihin ja tekee aihepiiriä koskevia verkkotehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Yhteyshenkilö
Suuronen Niina


4 JOA21STDT Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Miten on sinun digitaitojesi laita? Onnistuuko pilvityöskentely? Hallitsetko sinä tietoa vai tieto sinua? Viestitkö ja verkostoidutko verkossa? Ovatko omat tietosi turvassa? Tällä opintojaksolla harjoittelet keskeisiä uudistuvan työn digitaitoja ja opit työtä helpottavia ja tehostavia sovellusohjelmia. Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.
Keskeiset sisällöt
Sisältökokonaisuudet - Tiedonhallinta ja turvallisuus - tietoturva ja -suoja, GDPR, omien tietojen turvaaminen, julkisuus - yksityisyys - Viestintä ja verkostoituminen - videoneuvottelut, osallistaminen videoneuvotteluissa, ruudunkaappausvideot, videoiden tekstittäminen - Pilvityöskentely - yhteisölliset työvälineet, yhteiskirjoittaminen, sisällön tuottaminen ja jakaminen - Mobiilityöskentely - työtä tehostavat mobiiliapplikaatiot Opintojakson alussa verkko-opiskelutaitoihin perehdyttävä osuus.
Suoritustavat
Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2021 - 31.5.2022. Osallistuja perehtyy itsenäisesti verkkomateriaaleihin ja tutoriaaleihin ja suorittaa niiden mukaisia harjoituksia sekä tieto-taitotestejä saaden niistä palautetta. Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti kurssin suoritusaikana. Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone, webbikamera, headset (kuulokkeet ja mikrofoni) sekä älypuhelin.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Yhteyshenkilö
Hietanen Aija


4 CO22KGOOMA Google-markkinoinnin työkalut

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa hyödyntää Google Adsia digitaalisen markkinoinnin työkaluna. - ymmärtää, kuinka verkkomarkkinoinnissa voidaan hyödyntää Googlen työkaluja. - ymmärtää perusperiaatteet Googlen analysointityökaluista.
Keskeiset sisällöt
Keskeiset sisällöt: Google-markkinoinnin perusteet Google Adsin eri mainosmuodot Googlen verkkoanalytiikka työkalujen perusteet. Esim. Analytics, Google My Business, Search Console Hakukoneoptimoinnin perusteet
Suoritustavat
- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan myöhemmin
Edeltävät opinnot
- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
- 100% verkkokurssi (Moodle) - Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.1.2022. - Opintojaksolle täytyy kirjautua 17.01.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.01.2022. ja sulkeutuvat 12.05.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 12.06.2022 mennessä.
Yhteyshenkilö
Kuiri Tiina, Järvenpää Titta


4 CO22KLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa tunnistaa ja sanoittaa työelämän näkökulmasta keskeisimmät arvot ja osaamiset - osaa laatia suunnitelman työnhakuun - osaa rakentaa LinkedIn-profiilin - osaa hyödyntää LinkedIniä työnhaussa ja verkostoitumisessa. Vastuukouluttajana toimii Jenni Rissanen
Keskeiset sisällöt
- LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti - LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena - Omien vahvuuksien sanoittaminen - Työnhaun suunnitelman luominen.
Suoritustavat
- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, julkisen LinkedIn-profiilin rakentaminen ohjatusti, LinkedIn-profiilien vertaisarviointi pienryhmissä. - 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
- Moodle-aineistot
Edeltävät opinnot
- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.1.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. - Kurssin aineistot avautuvat moduuli kerrallaan aikavälillä 17.1.-7.3. Suosituksena on tehdä kurssi tänä aikana. Mikäli haluat suorittaa kurssin nopeutetussa aikataulussa, se on mahdollista aikavälillä 7.3.-1.4., kun kaikki moduulit ovat saatavilla. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 21.2.2022 ja sulkeutuvat 1.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 22.4.2022 mennessä.
Yhteyshenkilö
Linden Jari, Kivi Riitta


4 JOA22KETÄ Etäergonomia

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää ergonomian ja erityisesti kognitiivisen ergonomian käsitteet Opiskelija tietää työntekijän sekä työnantajan oikeudet ja velvollisuudet etätyön ergonomiaan sekä työhyvinvointiin liittyen Opiskelija tunnistaa erilaisia ergonomisia ratkaisuja erityisesti etätyössä sekä osaa soveltaa erilaisia ergonomisia ratkaisuja työssään
Keskeiset sisällöt
Ergonomian ja työhyvinvoinnin periaatteet etätyössä Etätyön ergonomian vastuut ja velvoitteet Etätyön ergonomiset ratkaisut Oman työn ergonomian arviointi
Suoritustavat
Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla, hyödyntäen verkossa olevia materiaaleja ja muuta opintojaksoon sisältyvää aineistoa, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
eAineisto ja kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
Verkkokurssi, toteutuu keväällä 2022. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteyshenkilö
Tuppurainen Mari


4 CO22KESGOMAR Google-markkinoinnin perusteet haltuun

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yrityksen markkinointia Google Ads-markkinoinnin näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa selittää, mitä Google Ads -mainonta tarkoittaa - osaa hyödyntää Google Adsia digitaalisenmarkkinoinnin työkaluna. - osaa selittää Google Ads -laatupisteiden vaikutuksen mainostukseen - tunnistaa Google-markkinoinnin perusperiaatteet. - suorittaa kaksi Google Ads-sertifikaattia englanniksi
Keskeiset sisällöt
Kurssin aikana perehdytään Googlen markkinointiympäristöön ja käydään Google Ads -markkinoinnin perusperiaatteita läpi hyödyntäen Googlen oppimisympäristöä. Keskeiset sisällöt: - Pohjustus Google Ads-markkinointiin - Google Adsin perusperiaatteet - Google Adsin lainalaisuudet - Google Adsin eri mainosmuodot
Suoritustavat
verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja sertifikaattikokeiden tekeminen itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen ja Google-alustan tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Ilmoitetaan verkkokurssialustalla.
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
100 % verkkokurssi (Moodle + Googlen oppimisalusta) Opintojakso avautuu Moodle-alustalla 1.6.2022. Opintojaksolle tulee kirjautua 15.06.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Opintojakson arvioinnit tehdään 31.8.2022 mennessä. Google Ads-sertifikaatit suoritetaan englanniksi. Mikäli alustalta löytyy suomenkieliset kokeet, voi sen suorittaa myös suomeksi. Sertifikaatit ovat voimassa todistuksessa määritellyn ajan ja sertifikaatteja voi hyödyntää mm. omassa LinkedIn-profiilissa.
Yhteyshenkilö
Kuiri Tiina


4 CO22KESLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet
Kurssilla lähestytään omaa unelmaduunia kahdesta näkökulmasta. Coaching-pohjaisten harjoitusten kautta etsitään ja sanoitetaan omaa osaamista, omia arvoja sekä omia toiveita tulevaisuuden työn suhteen. Käytännön työkaluna otetaan käyttöön ohjatusti LinkedIn, johon perustetaan oma profiili ja CV, sekä otetaan ensimmäisiä askeleita verkostoitumisen ja sisällöntuotannon suuntaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa tunnistaa ja sanoittaa työelämän näkökulmasta keskeisimmät arvot ja osaamiset - osaa laatia suunnitelman työnhakuun - osaa rakentaa LinkedIn-profiilin - osaa hyödyntää LinkedIniä työnhaussa ja verkostoitumisessa.
Keskeiset sisällöt
- LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti - LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena - Omien vahvuuksien sanoittaminen - Työnhaun suunnitelman luominen.
Suoritustavat
- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, - Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen - Julkisen LinkedIn-profiilin rakentaminen ohjatusti - LinkedIn-profiilien vertaisarviointi pienryhmissä.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Jaetaan Moodlessa
Edeltävät opinnot
- Ei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
- 100% verkkokurssi (Moodle) - Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 4.7.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. - Kurssin aineistot avautuvat moduuli kerrallaan aikavälillä 6.6.-25.7. Suosituksena on tehdä kurssi tänä aikana. Mikäli haluat suorittaa kurssin nopeutetussa aikataulussa, se on mahdollista aikavälillä 25.7.-26.8., kun kaikki moduulit ovat saatavilla. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 11.7.2022 ja sulkeutuvat 26.8.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 14.9.2022 mennessä.
Yhteyshenkilö
Rissanen Jenni


4 CO22SLIX1100 User Experience Design

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The course is targeted to those who are aiming at establishing a focused career in the field of design and digital commerce In this course you will obtain an overview of the UX design and design processes for creating user-centric digital services and interaction design. You also acquire knowledge of design thinking, concept design and other specific techniques and guidelines for developing meaningful services in digital age. The student is able to understand - how to design great user experiences - Build up knowledge, skills and competencies in user experience design and digital communication. The student is able to - create, improve and develop new concepts and solutions for businesses and organizations within digital marketing and interaction design
Content
Student prepare for idea creation and assessment, development of concepts.
Requirements
- active participation
Grading Scale
Passed - 0
Course material
- Buxton, B. 2007. Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Or equivalent. - Other material provided by the lecturer.
Prerequisites
- No prerequisites
Other considerations
100 % online (Moodle) - The Moodle platform opens up for orientation and access on 19.09.2022. For to participate the course, the login is required by 30.09.2022 at the latest. - The course and exams will open on 19.09.2022 and will be closed on 20.12.2022 at 11.55 pm. - Assessment will be registered by 20.1.2023.
Contact
Silfver Jouni


4 CO22SLLX2100 Turvallisesti kyberajassa

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Opiskelija osaa suojautua yleisimpiä tietoturvauhkia vastaan. Opiskelija ymmärtää millaista tietoa hänestä kerätään internetiä käytettäessä ja osaa mahdollisuuksiensa mukaan estää tämän. Opiskelijalla on ajankohtaiset tiedot ja taidot kyberyhteiskunnassa toimimiseen. Opiskelija ymmärtää tekijänoikeuksien perusteet.
Keskeiset sisällöt
Tietoturva ja tietosuoja. Ajantasaiset säädökset. Digitaalinen identiteetti ja sen hallittu rakentaminen. Virukset ja muut haittaohjelmat. Virustorjunta ja haittaohjelmien poisto. Tiedostojen ja tietoliikenteen salaaminen. Anonyymi netin käyttö. Tekijänoikeudet. Muut ajankohtaiset digitalisaation asiat ja ilmiöt.
Suoritustavat
Verkkotentit ja -tehtävät. Verkkotenttien suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta peräkkäisten suorituskertojen välillä tulee olla 24 h. 100 % -verkkokurssi, itsenäinen opiskelu. Opintojakso on suunniteltu Windows-ympäristöön. Sen voi suorittaa myös muissa ympäristöissä (esim. Mac tai Linux), mutta tämä vaatii opiskelijalta omaa aktiivisuutta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Kaikki tarvittava materiaali on saatavilla Moodle-kurssilla.
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
Opintojakso on 100% verkkokurssi. Opintojakson Moodle avautuu 5.9.2022 kello 18.00. Opintojaksolle täytyy kirjautua 30.10.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Verkkotentit sulkeutuvat 31.12.2022 kello 23.59. Tämän jälkeen kurssille ei voi enää tehdä suorituksia. Tehtävien palautusalustat avautuvat sulkeutuvat 11.12.2022 klo 23.59. Palautettuja tehtäviä arvioidaan kerran kuukaudessa. Viimeinen arviointi tehdään 12.12.2021 mennessä. Tehtäviä voi arvioinnin jälkeen tarvittaessa täydentää 31.12.2022 kello 23.59 mennessä. Opintojakso sulkeutuu 31.12.2022 kello 23.59. Koska verkkotenttien suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, kaikki suoritukset on tehtävä kurssin aukioloaikana. Uusintatenttejä ei järjestetä.
Yhteyshenkilö
Muuruvirta Petteri


4 CO22SLLV1100 Digimarkkinoinnin perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää digitaaliseen markkinoinin perusteet ja osaa määritellä siihen liittyvät eri alustat ja kanavat. Hän ymmärtää digimarkkinoinnin kokonaiskuvan ja pystyy soveltamaan siihen liittyviä osa-alueita. Opiskelija osaa tehdä digitaalisen markkinoinnin suunnitelman ja kehittää tätä eri kanavat huomioiden. Kurssin suoritettuaan hän osaa soveltaa oppimaansa tuloksellisen digimarkkinoinnin suunnitteluun ja seurantaan.
Keskeiset sisällöt
- Katsaus digimarkkinoinnin perusteisiin - Digimarkkinoinnin tärkeimmät some-alustat - Vaikuttajamarkkinointi - Inbound-markkinointi - Sähköpostimarkkinointi
Suoritustavat
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Hyväksytyn suorituksen edellytykset ovat: verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen, annettujen harjoitustehtävien tekeminen annettujen kriteerien pohjalta sekä itsenäinen opiskelu. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa omia digitaalisen markkinoinnin taitoja ja menestyä työelämässä. Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin markkinointikanaviin ja niiden perusperiaatteisiin. Opintojaksolla suoritetaan Googlen Digital Garage -sertifikaatti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan myöhemmin
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
100 % verkkokurssi (Moodle) Opintojakso avautuu Moodle-alustalla 19.9.2022. Opintojaksolle tulee kirjautua 30.09.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Tehtävien palautusalustat avautuvat 19.9.2022 ja sulkeutuvat 30.11.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Opintojakson tehtävien arviointi pyritään antamaan 16.12.2022 mennessä, mutta viimeistään 20.1.2023 mennessä.
Yhteyshenkilö
Järvenpää Titta, Kuiri Tiina


4 CO22SLLV2000 Strateginen sisältömarkkinointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojaksolla: - perehdytään käytännönläheisesti strategiseen sisältömarkkinointiin ja sen keskeisimpiin toimintatapoihin. - opiskelija oppii strategisen sisältömarkkinoinnin perusteet ja tutustuu tärkeimpiin menetelmiin. - tunnistaa ja ymmärtää strategisen sisältömarkkinoinnin merkityksen yrityksen liiketoimintaan sekä toiminta-ajatukseen. opiskelija osaa soveltaa sisältömarkkinointia yrityksen markkinoinnin ja myynnin työkaluna.
Keskeiset sisällöt
- Sisältömarkkinoinnin strategia - Markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus eri kanavissa
Suoritustavat
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina Moodle-alustalla. Hyväksytyn suorituksen edellytykset ovat: verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen, annettujen harjoitustehtävien tekeminen annettujen kriteerien pohjalta sekä itsenäinen opiskelu. Opintojaksolla toteutetaan valitulle yritykselle sisältömarkkinointiin liittyvä tehtävä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
ilmoitetaan myöhemmin.
Edeltävät opinnot
- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
- 100% verkkokurssi (Moodle) - Opintojakso avautuu Moodle-alustalla 17.9.2022. - Opintojaksolle tulee kirjautua 30.09.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.10.2022 ja sulkeutuvat 12.12.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi 20.1.2023 mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa omia digitaalisen markkinoinnin taitoja ja menestyä työelämässä.
Yhteyshenkilö
Kuiri Tiina, Niskanen Teija


4 CO23KITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön

Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso tähtää itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on löytää keinoja lisätä hyvinvointia ja tehokkuutta työhön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - määritellä työn kannalta keskeiset itsensä johtamisen taidot - huomioida omaa oppimista ja kehittymistä edistävät seikat työssä - hyödyntää tunteita osana itsensä johtamista, stressinhallintaa ja resilienssin kehittämistä - kehittää työtään ja ajankäyttöään
Keskeiset sisällöt
- Itsensä johtamisen taidoilla hyvinvointia ja tehokkuutta työhön - Jatkuva oppiminen ja kehittyminen osana ammattilaisuutta - Tunteet ja niiden valjastaminen voimavaraksi työssä - Itselle sopivan työn ja työuran rakentaminen
Suoritustavat
Itsenäinen opiskelu hyödyntäen verkossa olevia materiaaleja ja muuta opintojaksoon sisältyvää aineistoa, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta. Campus Online -opintojakso, joka toteutetaan Moodle-verkkoalustalla siten, että opiskelija opiskelee itsenäisesti verkossa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Verkossa Moodle-alustalla olevat materiaalit, esimerkiksi artikkelit, videot, luentoaineistot. Kirjat, jotka ovat esimerkkejä oheislukemistosta ja joita opiskelija voi hyödyntää halutessaan opintojaksolla: Berlin, S. 2019. Palkitseva työ. Manka, M-L. ja Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Sydänmaanlakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen.
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
- 100% verkkokurssi (Moodle) - Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 09.01.2023. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 09.01.2022 ja sulkeutuvat 30.04.2023 klo 23:59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 28.05.2023 mennessä.
Yhteyshenkilö
Rossi Anna


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.