Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Pirjo Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimikkeet ovat sairaanhoitaja (AMK) ja ensihoitaja (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja monimuotototeutuksessa kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Ensihoitaja on sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tila, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, parantaa potilaan ennustetta ja kohentaa tai lievittää hänen tilaansa. Ensihoitajan tehtävä on myös tukea ja ohjata yksilöitä ja yhteisöjä erilaisissa akuuteissa tilanteissa elämän eri vaiheissa. Ensihoitajan erityisvastuualueena on hoitotasoinen ensihoito eli valmius antaa tehostetun hoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella. Ensihoidossa korostuu viranomaisyhteistyö hätäkeskuksen, ensivastetoiminnan, poliisin, pelastuspalvelun ja sosiaalitoimen kanssa. Ensihoitopalvelu on osa maamme terveydenhuoltojärjestelmää. Ensihoitopalvelu mahdollistaa terveydenhuollon toimenpiteiden kohdentamisen ja tarpeellisen hoidon aloittamisen potilaalle jo kohtaamistilanteessa ennen kuljetusta. Suomalaisessa ensihoidossa korostuu potilaan hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko siitä, voiko potilaan jättää kuljettamatta ensihoidon jälkeen sekä pitkien välimatkojen vuoksi myös kuljetuksen aikainen potilaan tarkkailu ja hoito. Ensihoitaja voi työskennellä mm. ambulansseissa, sairaaloiden päivystysyksiköissä, teho-osastoilla tai muissa ensihoidon ja akuuttihoitotyön suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä.

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä kehittää ja edistää tutkimus- ja muuhun näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Sairaanhoitaja toimii terveyttä edistävästi sekä kansallisessa että kansainvälisessä työelämässä. Hän voi työskennellä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Sairaanhoitaja osallistuu terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kestävän kehityksen mukaisesti. Sairaanhoitaja toteuttaa ja kehittää yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää. Sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluu mm. yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen, hyvinvointiin ja voimavaroihin vaikuttavien tekijöiden ennakointi ja voimavaroja tukeva ohjaus. Ohjauksella sairaanhoitaja edistää yksilöiden omaan elämään vaikuttavien tekijöiden hallitsemista sekä voimavarojen käyttöönottoa silloin, kun ihminen sairastuu.

Sairaanhoitajan ja ensihoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet. Hänen ammatillisen toimintansa lähtökohtana ovat kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö ja Suomen terveyspoliittiset linjaukset. Hoitotyön toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista säännellään kansallisella ja eurooppalaisella lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa ensihoitajan (AMK) hakemuksesta ja tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, sairaanhoitajaksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että ensihoitajakoulutuksessa on suoritettu 240 op sekä opetussuunnitelman mukaiset sisällöt ja koulutus täyttää sairaanhoitajakoulutuksen vähimmäisvaatimukset. Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, 2006). Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Valmistuva ensihoitaja (AMK) saa suoritettuaan hyväksytysti 240 opintopistettä todistuksen sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan koulutuksesta. Opiskelijalle myönnetään ensihoitajan ja sairaanhoitajan tutkinnot samaan aikaan.

Osaamistavoitteet

Ensihoitajan koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (kansallinen viitekehys)Ensihoitajan osaamisprofiili muodostuu kompetensseista. Ensihoitajakoulutus sisältää ensihoitajan ammatilliset osaamisalueet, yleissairaanhoitajan osaamisalueet ja ammattikorkeatutkintojen yhteiset osaamisalueet (Arene ry), jotka täydentävät toisiaan.

Opintojen rakenne

Ensihoitajan opinnot ovat 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi monimuotototeutuksessa
vastaa ensimmäisten kolmen vuoden aikana 70 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1890 tuntia opiskelijan työtä. Viimeinen lukukausi on 30 op. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu
sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.
Ensihoitajan opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
-laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
-vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Ensihoitajaopiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen lähtee hoitotyöhön ja ensihoitotyöhön perehtymisestä ja etenee kehittämisen ja syventämisen kautta ensi- ja hoitotyön soveltajaksi. Sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön opinnoissa edetään perustasoisen ensihoitotyön opintojen kautta hoitotasoisen ensihoitotyön osaamiseen. Vuositeemat ja niiden osaamistason kuvaukset sekä lukukausiteemat ja teemojen osaamistavoitteet auttavat oppijaa suunnittelemaan ja arvioimaan ammatillista kasvuaan ja keskittymään ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää oppijan omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista. Tutkinnon suorittamisen ja riittävän työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita. Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Ensihoitajakoulutuksen oppimisnäkemyksen mukaan opiskelija on itseohjautuva ja omasta ammatillisesta kasvustaan ja kehittymisestään vastuun ottava yksilö. Opiskelija pitää yllä koko koulutuksen ajan henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE= personal learning environment), jossa reflektoi omaa kehittymistään opintojen puolivuotisteemojen mukaisesti.

Ensihoitajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson tavoitteet ja keskeinen asiasisältö, laajuus opintopisteinä, opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat suoritukset. Koulutuksen toteutussuunnittelu toteutetaan lukukausittain. Saman lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Opintojen joustavuuden takaavat virtuaaliopinnot, sosiaalisen median käyttö oppimisen välineenä ja vaihtoehtoisten osaamisen osoittamistapojen käyttäminen. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja näyttö (AHOT) sekä työn opinnollistaminen ovat osa tätä prosessia. Opiskelun henkilökohtaistamisen (HOPS) ja osaamisen kehittymisen tukena toimii opettajatuutori.

Ensihoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu, oppiminen erilaisissa asiantuntijakulttuureissa ja opiskelijan yksilöllisten etenemispolkujen turvaaminen. Opiskelussa vuorottelevat ja lomittuvat lähiopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu. Osa opiskelua ja oppimista tapahtuu koululla taitopajoissa ja simulaatiotilanteissa. Harjoittelu aidoissa työelämän ympäristöissä sekä muut työelämässä käytettävät opiskelumuodot, kuten erilaiset työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit, ovat osa opiskelua ja osaamisen kehittymistä. Opintojen alusta lähtien opiskelijoita tuetaan yhteisölliseen oppimiseen ja itsenäiseen tiedon hankintaan. Ensihoitajakoulutuksen aikana opiskelija antaa näytön sairaanhoitajan, perustason ja hoitotason ensihoitotyön osaamisesta.

Kansainvälistyminen on osa opiskelua. Ruotsin kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään ammattikorkeakouluasetuksen 7§:n mukaisen kielitaidon, joka arvioidaan kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaisesti. Englannin kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisen kielitaidon (taso B2). Suomen kielen ja viestinnän opinnoisa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeelliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelijalle annetaan opintojen edetessä palautetta kieli-ja viestintävalmiuksien kehittymisestä. Kieli- ja viestintäopintoja voidaan integroida tarkoituksenmukaisesti ammattiaineiden opintoihin. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista 60 op verran joko ulkomailla erilaisissa vaihto-ohjelmissa tai Savoniassa valitsemalla opintoja Bachelor' Degree of Nursing tutkinnosta. Opintojen tai harjoittelujen suorittaminen ulkomailla ei jatka opiskeluaikaa. Kulttuurisia taitoja opiskelija voi harjoitella myös tuutoroidessaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. Opiskelija voi halutessaan suorittaa valinnaisia kieliopintoja jotka sisällytetään osaksi henkilökohtaista opiskelu-ja urasuunnitelmaa.

Arvioinnissa noudatetaan Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja opiskelija saa opintojakson alkaessa tiedot arviointiperusteista. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa.

Ensihoitajan tutkinto-ohjelmassa lukukauden opinnoista kerätään määrällistä ja laadullista palautetta, joka käsitellään opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta opiskelijoiden intranetin palautejärjestelmän kautta. Palaute on mahdollista antaa omalla nimellä tai anonyymisti. Opettaja voi lisäksi tarvittaessa kerätä opintojaksoa koskevaa palautetta.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication   5            
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel     5          
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän         5      
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys       5        
 
Ammattiopinnot
4 TEHEP1 Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet 5              
4 TEHEKO1 Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen 5              
4 SAILÄPE1 Lääkehoidon perusteet 5              
4 SAIAFDI1 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5              
4 SAIAFDI21 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2 5              
4 TESIHO2 Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö   10            
4 TEPEK92 Harjoittelu: Hoitotaito, ensihoito, kotihoito   10            
4 TEGEKO1 Gerontologisen ja kotihoitopotilaan ensihoito ja hoitotyö   5            
4 SAIKLÄÄ1 Keskeisten sairauksien lääkehoito     5          
4 TELANU2 Lasten, nuorten ja perheiden ensihoito ja hoitotyö     5          
4 TEMIPÄ2 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö   5            
4 TEMIPÄ92 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö     5          
4 TEPEO1 Perioperatiivinen hoitotyö     5          
4 TELANU92 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö       5        
4 TEPEEN1 Perustason ensihoito 1     10          
4 TEPEHO92 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö       10        
4 TEAKTE2 Akuutti- ja tehohoitotyö         5      
4 TEPEEN2 Perustason ensihoito 2       10        
4 TEPEVI9 Harjoittelu: Perustason ensihoito ja viranomaisyhteistyö         10      
4 TEHENS1 Hoitotason ensihoito 1         5      
4 TEAKTE92 Harjoittelu: Akuutti- ja tehohoitotyö           15    
4 TEHENS2 Hoitotason ensihoito 2           10    
4 TEHOEN19 Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 1             10  
4 TEERO1 Ensihoidon erityistilanteet ja osaamisen arviointi             10  
4 TEHOEN29 Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 2             10  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö           15    
   5 SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20 Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30 Opinnäytetyön viimeistely           5    
   5 SOTEONT40 Kypsyysnäyte           0    
4 SAVONT2 Opinnäytetyö           15    
   5 SOTEONT50 Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60 Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen           5    
   5 SOTEONT80 Kypsyysnäyte           0    
 
Valinnaiset opinnot 10 op
Valinnaiset opinnot
4 SAIHMON1 Harjoittelu: Moniammatillinen hanketyö         5      

Opintojaksokuvaukset

4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - arvioida ja kehittää oppimisvalmiuksiaan - tehdä perusteltuja opintovalintoja huomioiden kansainvälistymisen, alan ammatillisten vaihtoehtojen ja urasuunnittelun näkökulmat - toimia Savonian oppimis- ja toimintaympäristössä - käyttää opiskelussa tarvittavia tietojärjestelmiä tietoturvallisesti - toimia opiskelun viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
Keskeiset sisällöt
- Opiskelukäytänteet (opiskelumenetelmät, AHOT, lähtötasotestit, tiedonhankinta, oppilaitosturvallisuus, opiskelijayhdistys, kansainvälisyys, ohjaus-, neuvonta- ja hyvinvointipalvelut) - Suullisen ja kirjallisen viestinnän perusteet - Oppilaitoksessa käytettävät tietojärjestelmät - Henkilökohtaisessa oppimisympäristössä (PLE) osaamisen rakentaminen, reflektio
Suoritustavat
Lähitunneille osallistuminen Verkko-opintojen suorittaminen Lähtötasotestien suorittaminen: englanti, ruotsi ja matematiikka. Matematiikan testissä sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan ja ensihoitajan tutkinto-ohjelmissa hyväksytty suoritus edellyttää 70 % pisteistä, muissa tutkinto-ohjelmissa 50 %. Henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) laatiminen Tehtävien tekeminen
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opetussuunnitelmat Muu opintojakson alussa sovittava materiaali ja eAineistot
Edeltävät opinnot
-
Yhteyshenkilö
Karuaho Anne, Kyytsönen Suvi, Kainulainen Anja


4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - Kuvata sote-palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet - Kuvata hyvinvointiyhteiskunnan arvot ja eettisen perustan - Selittää sote-palveluiden merkityksen yhteiskunnassa ja yksilön kannalta - Soveltaa sote-palveluiden turvallisuusvaatimuksia - Selittää yrittäjämäisen työskentelyotteen periaatteet ja ihmislähtöisen palveluiden kehittämisen merkityksen - Kertoa asiakkaan ja ammattilaisen oikeudet sekä velvollisuudet
Keskeiset sisällöt
- keskeiset sote-palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö - hyvinvointiyhteiskunnan perusta sekä asiakkaan ja ammattilaisen roolit - tietoturva sekä digitalisaatio sote-palveluissa - omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys sote-palveluissa - ihmislähtöisten sote-palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
Suoritustavat
Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa. Moodlessa mainittujen tehtävien sekä verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Moodlessa oleva materiaali
Edeltävät opinnot
-
Yhteyshenkilö
Kellomäki Marjaana, Komulainen Johanna


4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - käyttää englannin kieltä alansa työtehtävissä ja kehittymisessä tarvittavalla tasolla - esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä - haastatella / ohjata / hoitaa erilaisia asiakkaita englannin kielellä - käyttää keskeistä ammattialansa sanastoa ja lähdekirjallisuutta - tunnistaa kulttuurienväliset erot ja osaa kuvata oman kulttuurinsa erityispiirteitä - tunnistaa kulttuuristen lähtökohtien vaikutuksen viestintään
Content
- asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen / hoitaminen, työympäristön ja oman työn esittely sekä muut keskeiset vuorovaikutustilanteet monikulttuurisessa toimintaympäristössä, oman alan englanninkielisiin aineistoihin perehtyminen, oman alan keskeinen sanasto - kulttuurin ja monikulttuurisen viestinnän käsite, kulttuurien peruseroja ja kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen
Requirements
Osallistuminen lähiopetukseen, keskusteluihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Annettujen suullisten ja kirjallisten tehtävien/tenttien suorittaminen hyväksytysti.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Ilmoitetaan opintojakson alussa
Prerequisites
-
Contact
Savela Sanna, Kaartinen Pekka


4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - käyttää työtehtävissään ruotsin kieltä kirjallisesti ja suullisesti lain (149/22) edellyttämällä tasolla - esitellä ruotsin kielellä omaa ammattialaansa kirjallisesti ja suullisesti - osaa haastatella ja ohjata ruotsin kielellä asiakkaita oman alansa asiakastilanteessa - käyttää keskeistä ammattialansa sanastoa ja lähdekirjallisuutta - etsiä ja analysoida näyttöön perustuvaa ruotsinkielistä tutkimusta - olla asiakaslähtöisesti vuorovaikutustilanteissa
Content
- asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, työympäristön ja oman työn esittely ruotsiksi sekä oman ammattialan sanasto ja ruotsinkieliset aineistot - erilaisten asiakkaiden haastattelu ja ohjaaminen / hoitaminen asiakaslähtöisesti ruotsiksi asiakastilanteissa, kaksikielinen Suomi työympäristönä
Requirements
Osallistuminen lähiopetukseen, keskusteluihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Annettujen suullisten ja kirjallisten tehtävien/tenttien suorittaminen hyväksytysti
Grading Scale
0 - 5
Course material
Ilmoitetaan opintojakson alussa
Prerequisites
-
Other considerations
Kun on suorittanut tämän opintojakson, on suorittanut virkamiesruotsin.
Contact
Kaartinen Pekka, Ruhanen Lea


4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - kuvata tutkimustiedon sekä oman tieteen paradigman merkityksen asiantuntijuuden ja käytännön työn kehittämisessä - selittää kehittämis- ja tutkimustyön periaatteet, vaiheet ja etenemisen - tehdä tiedonhakuja oman alan keskeisistä tietokannoista ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta - kuvata kehittämis- ja tutkimustyössä käytettäviä aineistonkeruuseen, analyysiin ja raportointiin liittyviä menetelmiä - hyödyntää tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa ja oman alan kehittämisessä - arvioida kehittämistöiden raportteja ja tieteellisiä tutkimuksia - soveltaa tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin periaatteita
Keskeiset sisällöt
- paradigma ja sen merkitys oman alan toiminnassa, kehittämisessä ja tutkimuksessa - kehittämis- ja tutkimustyön periaatteet ja vaiheet - tiedonhaun periaatteet ja oman alan keskeiset tietokannat - kehittämis- ja tutkimustyön keskeiset aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmät - tutkimukseen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttö omassa toiminnassa ja oman alan kehittämisessä - kehittämis- ja tutkimustyön arviointi - tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin periaatteet
Suoritustavat
Opintojakson aikana annettavat oppimistehtävät ja tentti/tai kirjallinen työ
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojaksolla käytettävä ja tentittävä materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
-
Yhteyshenkilö
Turunen Elina, Turunen Pirjo


4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa kertoa terveys- ja sosiaalialan johtamisen ja talouden suunnittelun pääperiaatteet - osaa toimia tiimin jäsenenä - osaa kuvata työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät - osaa kertoa palvelualan työsuhteeseen liittyvien tärkeimpien lakien ja oman alansa työehtosopimuksen keskeisimmät asiat työntekijän kannalta - osaa etsiä mahdollisuuksia yksityisen ja 3. sektorin terveys- ja sosiaalialan palvelujen tuottamiselle lainsäädännön asettamissa rajoissa - osaa markkinoida omaa osaamistaan ja työyhteisönsä palveluja
Keskeiset sisällöt
- Johtamisen ja organisaation käsitteet - Henkilöstöjohtaminen - Palvelualan työsuhde ja siihen liittyvät sopimukset ja lainsäädäntö - Työhyvinvointi - Työyhteisötaidot - Tiimityötaidot - Yrittäjyys terveys- ja sosiaalialalla - Palvelumuotoilu, kustannuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi - Työyhteisön markkinointiajattelu ja markkinoinnin keinot
Suoritustavat
- Itsenäinen opiskelu, verkkototeutus - Välitenttien ja lopputentin suorittaminen hyväksytysti - Arviointi 0-5
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan Moodlessa
Edeltävät opinnot
Toteutus siinä vaiheessa opintoja, kun opiskelijalla on jo hyvä käsitys sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöstä ja omasta tulevasta työstään, pääsääntöisesti toisen lukuvuoden jälkeen. Opinnot on mahdollista suorittaa kesäopintoina tai omalle ryhmälle tarkemmin kohdennettuina opintoina.
Yhteyshenkilö
Laitinen Kaija


4 TEHEP1 Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - kuvata hoitotyön arvojen ja periaatteiden merkityksen hyvän hoitamisen perustana - tunnistaa turvallisen ammattieettisen vuorovaikutussuhteen elementtejä - arvioida asiakkaan hoitotyön tarpeita sekä valita ja käyttää hoitotyön toimintoja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä - selittää ABCDE-menetelmän ihmisen peruselintoimintojen tutkimisessa ja ISBAR menetelmän raportoitaessa - selittää toimintakyvyn ja kuntouttavan hoitotyön merkityksen hyvinvoinnin edistämisessä - kuvata potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää HaiPron merkityksen - tunnistaa sairauksien etiologisia ja patofysiologisia tekijöitä - tunnistaa mikrobiryhmien merkityksen puolustusjärjestelmän toimintaan - selittää elintarvikehygieniaan liittyvät tekijät sekä yleisimmät ruokamyrkytysmikrobit - selittää aseptiikkaan liittyvät tekijät henkilöhygieniassa ja potilasryhmien hoidossa eri toimintaympäristöissä - selittää eri potilasryhmien hoitoon liittyvät infektiot, infektioihin liittyvät ajankohtaiset tukitoimet sekä eristys- ja varotoimet - tietää mitä rokotteita kansallisessa rokotusohjelmassa on - tietää ensiavun ja elvytyksen perusteet ja keskeiset menetelmät - selittää keskeiset ensihoidon ammattitaitovaatimukset, käsitteistön, toimintajärjestelmän ja lainsäädännön - kuvailla turvallisen toiminnan perusteet hoitotyössä ja ensihoidossa - tunnistaa ensiavun tarpeen - ymmärtää onnettomuus- ja hätätilanteissa ensihoidon merkityksen - ymmärtää ensihoitopalvelun toiminnan - tietää ensihoitoa säätelevän lainsäädännön
Keskeiset sisällöt
Ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutussuhde, eettisyys hoitotyössä, asiakkaan/potilaan ohjaaminen, potilasturvallisuus, hoitotyön tarpeen arviointi ja hoitotyön toimet, terveyttä edistävä ravitsemushoito. Mikrobit hoitotyössä, tautien perusmekanismit, aseptiikka, infektioiden torjunta ja siihen liittyvät lait ja asetukset, kansallinen rokotusohjelma, henkilöhygienia ja elintarvikehygienia. Ensiapu. Ensihoitojärjestelmä, ensihoitoa ohjaavat lait ja asetukset. Ensihoitopotilaan hoitoketju ja toimintaympäristö. Sairastuneen, vammautuneen ja hätätilapotilaan kohtaaminen. ABCDE ja muut muistisäännöt.
Suoritustavat
Osallistuminen aktivoiviin luentoihin, tehtävien ja tenttien suorittaminen.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
IIVANAINEN, Ansa ja SYVÄOJA, Pirjo. (uusin painos) Hoida ja Kirjaa. Helsinki: Tammi tai RAUTAVA-NURMI Hanna, WESTERGÅRD Airi, HENTTONEN Tarja, OJALA Mirja ja VUORINEN, Sinikka 2019. Hoitamisen taidot ja toiminnot. Sanoma Pro: Helsinki. Duodecimin Oppiportti. ANTTILA, Veli-Jukka, KANERVA, Mari, KURVINEN, Tiina, LYYTIKÄINEN, Outi, RANTALA, Arto, VUENTO, Risto, YLI-PALOSAARI, Pekka ja AALTO, Arja. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki : Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy. KARTTUNEN, T, YLERMI, S ja VUOPALA K. 2005. Tautioppi. Helsinki: Edita Prima Oy. NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. KORTE, Henna ja MYLLYRINNE, Kristiina. Ensiapu. 2017. Helsinki: SPR. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (ensiauttajan osuus). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA. ETENE-julkaisuja 32 .2011. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3195-4 Sairaanhoitajan eettiset ohjeet ja Sairaanhoitajan kollegiaalisuus ohjeet: Saatavilla https://sairaanhoitajat.fi/jasenpalvelut/ammatillinen-kehittyminen/sairaanhoitajan-eettiset-ohjeet/ Luento- tai muu opintojakson aikana sovittu materiaali.
Yhteyshenkilö
Kemiläinen Arja, Kutvonen Annika


4 TEHEKO1 Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteet - arvioida asiakkaan/potilaan hoitotyön tarpeita sekä valita ja käyttää hoitotyön toimintoja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä - ohjata asiakasta/ potilasta päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavan työotteen edellyttämällä tavalla - noudattaa infektioihin torjuntaan liittyviä tavanomaisia varotoimia - soveltaa ABCDE- toimintamallia ihmisen peruselintoimintojen tutkimisessa -tutkia äkillisesti sairastuneen ja vammautuneen potilaan systemaattisesti, tehdä ensiarvion ja määritellä hoidon kiireellisyyttä - työparityöskentelyn - antaa ensiapua, elvyttää ja käyttää neuvovaa defibrillaattoria (PPE-D) ja toteuttaa ensihoidon keskeisiä menetelmiä - käyttää yleisimpiä sairaalan ulkopuolisia ensihoidon välineitä - huolehtia ergonomiasta ensihoidon harjoitustilanteissa. - käyttää ISBAR menetelmää potilaasta raportoitaessa -tietää AVEKKI -toimintatapamallin ja motivoituu toimimaan sen mukaisesti tulevassa ammatissaan - osaa ennaltaehkäistä ja ammatillisesti hallita uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita
Keskeiset sisällöt
Ammatillinen vuorovaikutussuhde ja asiakkaan/potilaan ohjaaminen hoitotyössä. Hoitotyön tarpeiden arviointi, hoitotyön toiminnot. Henkilöhygienia. Tavanomaiset varotoimet. Potilaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa. Pelastuslakanan käyttö, Kerta- ja kestokatetrointi, nenämahaletkun laittaminen, trakeostomoidun potilaan hengitysteiden imeminen, tajunnan tason tutkiminen, karkea neurologinen arvio, kuolevan potilaan hoito. Sairastuneen ja vammautuneen potilaan kohtaaminen ja tutkiminen. Ensiapu. Potilaan hengityksen tutkiminen ja hoito, happihoidon menetelmät, suoniyhteyden avaaminen yläraajan uloimpiin perifeerisiin laskimoihin. Verenkierron tutkiminen. Aikuisen ja lapsen peruselvytys. Sairaalan ulkopuolisen ensihoidon välineistö: ensihoitoreput, paarit, kauhapaarit, kanto/porrastuoli, tukemisvälineet ja oikeat siirto- ja nostotekniikat, perusmonitoroinnit. Ergonomia ensihoitotilanteissa. Haastavien asiakastilanteiden ennakointi (AVEKKI).
Suoritustavat
Vaihtoehto 1: Taitopajoihin ja simulaatioihin valmistautuminen ennakkotehtävien avulla ja niihin osallistuminen. Taitokokeen hyväksytty suorittaminen. Läsnäolovelvoite AVEKKI-tunneille. Vaihtoehto 2: Osaamisen näyttö hoitotaidon ja ensihoidon sisältöjen osalta. Läsnäolovelvoite AVEKKI-tunneille.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
IIVANAINEN, Ansa ja SYVÄOJA, Pirjo. ( uusin painos) Hoida ja Kirjaa. Helsinki: Tammi tai RAUTAVA-NURMI Hanna, WESTERGÅRD Airi, HENTTONEN Tarja, OJALA Mirja tai VUORINEN, Sinikka 2012. Hoitamisen taidot ja toiminnot. Sanoma Pro: Helsinki. Duodecimin Oppiportti http://www.oppiportti.fi/op/koti Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus oy Duodecim. http://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti CASTRÉN, Maaret, HELVERANTA, Kai, KINNUNEN, Ari, KORTE, Henna, LAURILA, Kimmo, PAAKKONEN, Heikki., POUSI, Jouni. ja VÄISÄNEN, Olli. (toim.) 2012 tai uusin painos. Ensihoidon perusteet. Soveltuvin osin. Kuopio: SPR, Pelastusopisto. KORTE, Henna ja MYLLYRINNE, Kristiina. Ensiapu. 2012. Helsinki: SPR. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni., LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2013. Ensihoito-opas (ensiauttajan osuus). s. 1-72. Helsinki: Kustannus oy Duodecim.
Muuta huomioitavaa
OMAKUSTANTEISET SUOJAVAATTEET
Yhteyshenkilö
Kemiläinen Arja, Kutvonen Annika


4 SAILÄPE1 Lääkehoidon perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija -tietää keskeiset lääkehoitoa säätelevät lait, asetukset ja ohjeet ja eettiset periaatteet -tietää sairaanhoitajan vastuut ja tehtävät turvallisen lääkehoidon toteutuksessa -tietää lääkehoitoon liittyvät peruskäsitteet, lääkkeen antotavat ja lääkemuodot -tietää eri tavoin annetun lääkkeen vaiheet elimistössä -tunnistaa yleisimpien lääkeaineiden vaikutusmekanismeja -tietää lääkehoidon vasteeseen vaikuttavat tekijät sekä haitta- ja yhteisvaikutukset -nimeää lääkehoitoprosessin päävaiheet -osaa käyttää lääkehoidon elektronisia tietokantoja -harjaantuu turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa -tietää laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja osaa ohjattuna toteuttaa neste-ja lääkehoitoa -toteuttaa lääkkeenjaon virheettömästi -osaa ohjattuna antaa lääkkeen injektioina -laskee virheettömästi lääkelaskut -harjaantuu lääkehoidon dokumentoinnissa
Keskeiset sisällöt
Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkehoitoa ohjaavat säädökset, eettiset periaatteet, lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot, farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka, lääkeaineiden haitta- ja yhteisvaikutukset, lääkehoidon vasteen seuranta, sairaanhoitaja lääkehoidon toteuttajana, lääkelaskenta, lääkkeen antaminen injektioina, lääkkeiden jakaminen, laskimon sisäinen neste-ja lääkehoito, elektroniset lääketietokannat (Terveysportti). Dokumentointi. HaiPro.
Suoritustavat
Luennoille ja taitopajoihin (100 %) osallistuminen. Moodletentin, tehtävien ja lääkelaskujen (100% oikein) hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
SAANO, Susanna & TAAM-UKKONEN, Minna. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: WSOY, SanomaPro. NIKKOLA, Riitta, NURKKA Niina ja PALOPOSKI Sanna. 2016. Annos oivallusta, SanomaPro.
Yhteyshenkilö
Husso Sari, Karhemaa Anu


4 SAIAFDI1 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija -selittää sisällön mukaiset elimistön rakenteet ja toiminnat -soveltaa tietoaan sisällön mukaisissa diagnostisissa tutkimuksissa -tunnistaa elimistön toiminnan ja diagnostisten tutkimusten yhteyden
Keskeiset sisällöt
Anatomia ja fysiologia: -solu, kudokset, iho, veri, verenkierto, hengitys, ruoansulatus, virtsaneritys. Diagnostiset tutkimukset: -näytteiden otto ja asiakkaan ohjaus (veri-, virtsa-, uloste-, mikrobiologiset ja histosytologiset näytteet) -näytetutkimusten tulosten yhteys patofysiologiaan
Suoritustavat
Anatomia ja fysiologia: -osallistuminen oppitunneille ja harjoitustöihin -tentti Diagnostiset tutkimukset: -Moodle-kurssin tehtävät -osallistuminen harjoitustunneille -tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Yhteyshenkilö
Oikkonen Anni


4 SAIAFDI21 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -selittää sisällön mukaiset elimistön rakenteet ja toiminnat -soveltaa tietoaan sisällön mukaisissa diagnostisissa tutkimuksissa -tunnistaa elimistön toiminnan ja diagnostisten tutkimusten yhteyden -osaa kertoa säteilysuojelun periaatteet hoidossa- ja diagnostisissa tutkimuksissa
Keskeiset sisällöt
Anatomia ja fysiologia: -umpieritys, happo-emästasapaino, lisääntyminen, aistit, hermosto, tuki- ja liikuntaelimistö Diagnostiset tutkimukset: -lepo-EKG, hengitysfunktiotutkimukset, antropometriset mittaukset ja happo-emästasapainon tutkiminen -potilastutkimusten tulosten yhteys patofysiologiaan -kuvantaminen: natiiviröntgen-, tietokonetomografia-, magneetti-, ultraääni-, isotooppitutkimukset ja hoito- ja toimenpideradiologia
Suoritustavat
Anatomia ja fysiologia: -tunneille, seminaareihin ja harjoitustöihin(100%)osallistuminen -tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen Diagnostiset tutkimukset: -Moodle-kurssin tehtävävien hyväksytty suorittaminen -osallistuminen harjoitustunneille ja seminaariin -tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot
Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1
Yhteyshenkilö
Oikkonen Anni


4 TESIHO2 Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - selittää yleisimpien sisätautien patofysiologian ja sairauksien potilaalle aiheuttamat oireet, diagnostiikan sekä hoitomenetelmät - tunnistaa sisätautipotilaan hoidon tarpeet, soveltaa harjoitustilanteissa keskeisiä ensi- ja hoitotyön toimintoja ja arvioida hoidon vaikuttavuutta - ymmärtää eettisten ohjeiden ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyössä - tietää yleisimpien sisätautien lääkehoidon perusteet - raportoida sekä kirjata potilaan hoitoa hoitotyön prosessimallin ja kansallisen kirjaamismallin mukaisesti - soveltaa potilaan ja omaisten ohjausmenetelmiä - selittää terveyden ja terveyden edistämisen sekä toimintakyvyn edistämisen merkityksen ihmisen hyvinvoinnissa - tunnistaa muutostarpeen ja käyttää terveyttä ja toimintakykyä edistäviä menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi - selittää ravitsemustietoa sisätautipotilaan hoidossa - tulkita ravitsemussuosituksia ja soveltaa niitä käytäntöön terveyttä ja toimintakykyä edistäen - tulkita liikuntasuosituksia ja soveltaa niitä käytäntöön terveyttä ja toimintakykyä edistäen - käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita, joissa hyödynnetään potilaan toimintakykyä - nimetä potilassiirtoihin liittyviä biomekaanisia periaatteita, luonnolliset liikemallit sekä arvioida potilassiirtojen kuormittavuutta - tunnistaa oman fyysisen kunnon tason ja osaa tunnistaa oman kunnon kehittämiskohteet - ymmärtää työturvallisuuden merkityksen
Keskeiset sisällöt
Terveyden edistämisen ja toimintakyvyn menetelmät. Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö ja ravitsemushoito, sisätautilääketiede, liikunta. Kansallinen kirjaamismalli, Pegasos-ohjelman käyttö. Erilaisia potilassiirtotekniikoita, potilassiirtojen biomekaaniset periaatteet, luonnolliset liikemallit sekä potilassiirtojen kuormittavuus. Työsuojelulainsäädäntö.
Suoritustavat
Osallistuminen ryhmätehtäviin, simulaatioihin, kirjaamisharjoituksiin ja potilassiirtojen taitopajoihin. Potilassiirtotehtävän tekeminen. Verkkotehtävien tekeminen. Hoitotyön suunnitelman laatiminen esimerkkipotilaalle. Osallistuminen fyysisen kunnon testiin. Verkko- ja Moodle-tentit, dialogitentti, lääkelaskukoe.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
AHONEN, Outi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari ja EKOLA, Sirkka 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Helsinki. SanomaPro. KUISMA, Markku, HOLMSTRÖM, Peter, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari, TASKINEN Tuomas ja AHLSKOG-KARHU, Marian. 2017. Ensihoito. (Soveltuvin osin). NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013: 10. Sosiaali- ja terveysministeriö: Tampere. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69937 Suomalaiset ravitsemussuositukset: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ Tamminen-Peter L. & Wickström G. (2013) Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009. Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle STM:n Julkaisuja 2012:4. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72897 Suomalainen hoitotyön luokituskokonaisuus (FinCC) versio 4.0. Saatavilla http://fincc.fi/ KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/terveysportti/koti Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali.
Edeltävät opinnot
Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet. Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen. Lääkehoidon perusteet.
Yhteyshenkilö
Kellomäki Marjaana


4 TEPEK92 Harjoittelu: Hoitotaito, ensihoito, kotihoito

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan Hoitotaito / opiskelija osaa: - reflektoida oppimaansa - toimia hoitotyön arvojen ja periaatteiden sekä säädösten mukaisesti - toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa kunnioittaen asiakkaan/potilaan yksilöllisyyttä ja erilaisuutta - toimia ymmärtäen vastuunsa rajat - tunnistaa asiakkaan/potilaan päivittäistä toimintakykyä ja hoidon tarpeita - ohjata asiakkaita/potilaita päivittäisen toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä perusravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä ja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä - toimia aseptisesti infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen - käyttää keskeisiä hoitotyön menetelmiä ja välineitä - toimia ergonomisesti - tunnistaa lääkehoidon vaikutuksia ja harjaantuu lääkehoidon toteuttamisessa - toimia työyhteisön jäsenenä Kotihoito / opiskelija: - osaa huomioida asiakkaiden moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa - tunnistaa asiakkaiden ja heidän läheistensä huono-osaisuuden ja syrjäytymisen tunnusmerkkejä - osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti - osaa verkostoitua ja ohjata asiakasta ja hänen läheisiään käyttämään tarkoituksenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3. sektorin palveluita - soveltaa voimavaralähtöisesti ja terveyttä edistäen yksilöllisesti kotihoidon hoitotyön osaamistaan toimiessaan erilaisten asiakkaiden kodeissa ja kodinomaisissa ympäristöissä - soveltaa kuntoutumista edistävän hoitotyön tietoja ja taitoja - osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää sairaanhoitajan vastuut ja velvollisuudet lääkehoidon toteuttamisessa sekä osaa arvioida hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikuttavuutta sekä lääkkeiden haitta-, sivu- ja yhteisvaikutuksia - osaa kirjata oleelliset asiat ja käsitellä terveyskertomuksia tietosuojan sekä tietoturvan ohjeiden mukaisesti - osaa toimia aseptisesti ja työskennellä ergonomisesti Ensihoidon orientoiva harjoittelu / opiskelija: - ymmärtää arjen olosuhteiden, elintapojen ja yksilön valintojen vaikutuksen terveyteen - soveltaa vuorovaikutustaitojaan ensihoitotyössä - tutustuu ensihoitotehtäviin ja tekee havaintoja ensihoitopalvelun toiminnasta, ensihoidon työturvallisuudesta, ergonomiasta ja ensihoidon asiakkaiden ohjaamisesta
Keskeiset sisällöt
Potilaan hoidon tarpeen arviointi ja tutkiminen ABCDE-mallin mukaan. Peruselintoimintojen tarkkailu. Hoitotyön toimintojen toteuttaminen. Lääkehoito. Ergonomia: työasennot, apuvälineiden käyttö hoitotyössä, potilaan siirto. Hoidon vaikuttavuuden seuranta. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. Potilaan hoitopolku ensihoidosta sairaalaan. Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö. Ensihoito. Oppimisen reflektio.
Suoritustavat
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja oppimisen reflektion hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen. Lääkehoidon perusteet ja siihen sisältyvät lääkelaskut pitää olla hyväksytysti suoritettu viimeistään ennen kotihoidon harjoittelua.
Yhteyshenkilö
Smahl Päivi


4 TEGEKO1 Gerontologisen ja kotihoitopotilaan ensihoito ja hoitotyö

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - selittää gerontologisen hoitotyön eettiset ja monitieteiset lähtökohdat - analysoida palvelujärjestelmän ja kotihoidon merkitystä ja tehtäviä asiakkaan palveluketjussa - selittää keskeiset geriatriset sairaudet - suunnitella iäkkäiden ihmisten kotihoito- ja kuntoutustyötä ja arvioida lääkehoitoa - perustella läheisverkoston tuen merkityksen ja tukea omaisia - arvioida erityisryhmien hoitotyötä - tulkita ikääntyneen ravitsemushoitosuosituksia ja soveltaa niitä käytäntöön - arvioida ravitsemushoidon tehoa ja tarvittaessa tehostaa ja muuttaa ravitsemushoitoa - soveltaa hoitotyön ja ensihoidon tietoperustaa ikääntyneen asiakkaan kotihoito- ja ensihoitotilanteissa - etsiä ja käyttää erilaisia terveyden ja toimintakyvyn sekä terveystottumusten arviointiin liittyviä mittareita
Keskeiset sisällöt
Gerontologisen hoitotyön monitieteinen ja eettinen perusta. Vanhus yksilönä ikääntyvässä yhteiskunnassa, vanhuspalvelulaki ja sen edellyttämät toimenpiteet ensi- ja kotihoidossa. Kotihoito ja kotisairaalatoiminta. Keskeiset geriatriset sairaudet. Ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä edistävä hoito - ja ensihoitotyö. Ikääntyneiden ravitsemushoitosuositukset. Ikääntyneiden turvallinen lääkehoito hoito- ja ensihoitotyön näkökulmasta.
Suoritustavat
Osallistuminen taitopajoihin ja simulaatioihin, lääkelaskukoe, tentit.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
TILVIS, R., PITKÄLÄ, K., STRANDBERG, T., SULKAVA, R., VIITANEN, M., ARKKILA, P. 2016. Geriatria. Helsinki: Duodecim. Soveltuvin osin. Saatavilla e-kirjana: http://www.oppiportti.fi/op/ger00001/do VOUTILAINEN, P. ja TIIKKAINEN, P. (toim). 2009. Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY. SAANO, S. ja TAAM-UKKONEN, M. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Soveltuvin osin. NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. (soveltuvin osin) Ravitsemussuositukset ikääntyneille/ Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2010. Helsinki: Edita. Saatavilla: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf. KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali, englanninkielinen artikkelinippu. ELIOPOULOS, C.2013. Fast Facts for the Gerontology Nurse: A Nursing Care Guide in a Nutshell. Saatavilla e-kirjana. http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=2c462fe2-e8a4-468c-b718-c8eae79663b4%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9Zmkmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=667558&db=nlebk REED, J., CLARKE, C.L., MACFARLANE, A. 2012. Nursing older adults. Saatavissa e-kirjana. http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=4986307c-fb65-4eca-a2b3-52253402ceae%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9Zmkmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=382479&db=nlebk CAPLAN, G. 2014. Geriatric medicine: an introduction. Melbourne: IP Communications. Saatavissa e-kirjana. http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=5ff9531d-09a7-404c-b39e-ac889ca9d70a%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9Zmkmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=910248&db=nlebk
Muuta huomioitavaa
Opiskelukieli suomi ja englanti.
Yhteyshenkilö
Iire Paula, Vainionperä Jussi


4 SAIKLÄÄ1 Keskeisten sairauksien lääkehoito

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija -tietää keskeisimpien sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet, käyttöaiheet, vasta-aiheet, vaikutusmekanismit, yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset -osaa toteuttaa valvottuna lääke-ja nestehoitoa eri antotavoilla -ymmärtää sairaanhoitajan roolin turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa -harjaantuu lääkehoidon ohjaamisessa -osaa dokumentoida lääkehoitoa
Keskeiset sisällöt
Keskeisimpien sairauksien (sydän- ja verisuonisairaudet, hengitysteiden ja ruoansulatuselinten sairaudet, mielenterveyshäiriöt ja unettomuus, syöpäsairaudet, neurologiset sairaudet, diabetes, kilpirauhassairaudet, silmä-, korva- ja ihosairaudet) lääkehoito. Mikrobi-, allergia, kipu- ja kuumelääkkeet. Elektrolyytti-, neste- ja happoemästasapaino ja niiden häiriöt. Parenteraalinen ravitsemus. Potilaan ja asiakkaan lääkehoidon ohjaaminen. Subkutaaninen kanyyli, insuliini- ja kipupumput, keskuslaskimokatetri.
Suoritustavat
Luennoille, harjoituksiin(100%), ja taitopajoihin (100 %) osallistuminen ja niihin liittyvien ennakkotehtävien hyväksytty suorittaminen. Tentin ja tehtävien hyväksytty suorittaminen. Dokumentointiharjoituksen hyväksytty suorittaminen. Englanninkieliseen materiaaliin perehtyminen ja sen hyödyntäminen oppimistehtävissä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
SAANO, Susanna & TAAM-UKKONEN, Minna. 2013. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: WSOY, SanomaPro NIKKOLA, Riitta, NURKKA Niina ja PALOPOSKI Sanna. 2017. Annos oivallusta, SanomaPro tai soveltuvin osin: RUSKOAHO, Heikki, HAKKOLA, Jukka, HUUPPONEN Risto, KANTELE, Anu, KORPI, Esa, MOILANEN Eeva, PIEPPONEN, Petteri, SAVONTAUS, Eerika, TENHUNEN, Olli ja VÄHÄKANGAS, Kirsi (toim.) 2014. Farmakologia ja toksikologia. Saatavilla: http://www.oppiportti.fi/op/opk04499 Opintojakson alussa sovittava englanninkielinen materiaali
Edeltävät opinnot
Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan hoitotyö (sh, th, kä)/Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö (eh)
Yhteyshenkilö
Husso Sari, Karhemaa Anu


4 TELANU2 Lasten, nuorten ja perheiden ensihoito ja hoitotyö

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa: - selittää lasten oikeuksien, lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyvien eettisten ohjeiden, lainsäädännön, lapsilähtöisyyden ja kulttuurisuuden merkityksen perheiden hoitotyössä - kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan - selittää lasten tavallisimpien sairauksien aiheuttamat ongelmat ja nimetä keskeiset hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmät -kuvata yleisimpiä lasten ensihoitotehtäviä - kuvata lasten ja nuorten kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä - soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä, niihin vaikuttavista tekijöistä, ravitsemuksesta, perheen hoitotyöstä ja lasten sairauksista lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä - analysoida lasten ja nuorten terveysongelmia ja -uhkia sekä suunnitella lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti -osaa antaa esimerkkejä lasten hoitotyön toiminnoista ja niiden soveltamisesta ensihoitoon - antaa esimerkkejä hoitotyön toimintojen soveltamisesta ja kuntoutuksesta vammaisten lasten ja nuorten hoidossa - lasten lääke- ja nestehoidossa tarvittavat laskutoimitukset sekä osaa selittää/näyttää, miten lasten lääke- ja nestehoito sekä lääkkeiden annostelu toteutetaan turvallisesti - perustellen arvioida lasten ja nuorten hoitotyön osaamistaan ja antaa vertaisarviointia opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti - käyttää perheen hoitotyöhön liittyvää englanninkielistä oppimateriaalia ja viestiä englannin kielellä vuorovaikutustilanteissa
Keskeiset sisällöt
Eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön erityispiirteet ja niitä ohjaava lainsäädäntö ja eettinen perusta, Äidin ja perheen hoitotyö raskauden ja synnytyksen aikana ja lapsivuodeaikana, Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu ja kehitys sekä niiden vaikutus terveiden, sairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten tarpeisiin, Eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä lapsiperheenravitsemus, Perheen hoitotyö: varhainen vuorovaikutus, perheen voimavarat, vanhempien ja sisarusten reaktiot lapsen sairastumiseen, lastensuojeluun liittyvä yhteistyö, vanhemmuuden tukeminen, Lasten lääke- ja nestehoito, lasten lääkkeiden annostelu ja lääkelaskenta, Lapsen ja nuoren kivun ja pelkojen arviointi ja erilaiset kivunhoitomenetelmät, Vastasyntyneen, imeväisen, leikki-, koulu- ja murrosikäisen hoitotyö, Lastentaudit, Lasten ja nuorten tutkiminen anatomiset ja fysiologiset erityispiirteet huomioiden ja hoito ensihoitotilanteissa.
Suoritustavat
Oppimistehtävät, lääkelaskut, tentit, osallistuminen opetukseen, osallistuminen taitopajoihin
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ajankohtaiset englanninkieliset ja kansainväliset tutkimusartikkelit ilmoitetaan opintojakson alkaessa IHME, A. ja RAINTO, S. 2014. Naisen terveys. Seksuaalilisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö. Helsinki: Edita. JALKANEN, Larissa. 2017. Lapsi ensihoidossa. Teoksessa: Ensihoito. KUISMA, Markku, HOLMSTRÖM, Peter, NURMI, Jouni, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari, TASKINEN, Tuomas ja AHLSKOG-KARHU, Marian (toim.). Sanoma-Pro Oy, 6. uudistettu painos KORPPI Matti, KRÖGER Liisa ja RANTALA Heikki (toim.). 2016. Lastentautien päivystyskirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti Lastenneuvola käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.thl.fi/web/lastenneuvolakasikirja RAJANTIE, J., HEIKINHEIMO, M., ja RENKO, M. (toim.), ALAPULLI, H. (kirjoittaja). 2016. Lastentaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. http://www.oppiportti.fi/op/lta00498/do STORVIK-SYDÄNMAA, S., TAVENSAARI, H., KAIASVUO, T. ja UOTILA, N. 2015. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy SILFAST, Tom, CASTRÈN Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Duodecim, 8. uudistettu painos. (Soveltuvin osin) Syödään yhdessä. 2016. Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. THL. Julkaisun pysyvä osoite on http://www.julkari.fi/handle/10024/129744
Edeltävät opinnot
Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet, hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet, sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö
Yhteyshenkilö
Huuskola Katri, Suohovi Petri


4 TEMIPÄ2 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1/2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - tunnistaa potilaan psyykkisen kriisin vaiheet ja osaa toimia tilanteenmukaisesti erilaisissa ensihoidon ympäristöissä - tukea ihmisen ja hänen perheensä voimavaroja kokonaisvaltaisesti - kuvata mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän pääpiirteet - eritellä mielenterveysongelmiin, päihteiden käyttöön ja näiden hoitoon liittyviä eettisiä haasteita, omia käsityksiä ja asenteita - soveltaa kulttuureihin liittyvää tietoa mielenterveys- ja päihdetyössä ja arvioida omia kulttuurisia asenteitaan - arvioida päihteidenkäyttäjien hoidon tarpeen ensihoitotilanteissa ja toimia sen mukaisesti - kuvata hoitosuhteen, työnohjauksen sekä muiden auttamismenetelmien merkitystä - nimetä tavallisimmat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyshäiriöt ja niiden keskeiset tutkimus- ja hoitomenetelmät - arvioida omia voimavaroja ja hakea tarvittaessa tukea edetäkseen opinnoissaan
Keskeiset sisällöt
Henkinen ensiapu, kriisi- ja suuronnettomuustyö Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä Mielenterveys- ja päihdetyön etiikka Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät Keskeiset psykiatriset sairaudet ja riippuvuusongelmat Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden lääkehoito Mielenterveyden edistäminen
Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, seminaareihin, simulaatioihin, oppimistehtävien suorittaminen, tentti, mahdolliset verkkotentit
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
KUHANEN, Carita, OITTINEN, Pirkko, KANERVA, Anne, SEURI, Tarja ja SCHUBERT, Carla 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: WSOYpro Oy. PARTANEN, Airi, HOLMBERG, Jan, INKINEN, Maria, KURKI, Marjo & SALO-CHYDENIUS, Sisko 2015 Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy. LEPPÄVUORI, Antero, PAIMIO, Sirpa, AVIKAINEN, Tytti, NORDMAN, Tina, PUUSTINEN, Kerttu ja RISKA, Mikael 2009. Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Helsinki: Tammi. NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (soveltuvin osin). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi LÖNNQVIST, Jouko, HENRIKSSON, Markus, MARTTUNEN, Mauri, PARTONEN, Timo ja AALBERG, Veikko. 2017. Psykiatria. E-kirja saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04497 tai Kustannus Oy Duodecim 2017 12., uudistettu painos. Soveltuvin osin. KUMPULAINEN, Kirsti, ARONEN, Eeva, EBELING, Hanna, LAUKKANEN, Eila, MARTTUNEN, Mauri, PUURA, Kaija, SOURANDER, Andre ja AALBERG, Veikko. 2017 Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. E-kirja tai Kustannus Oy Duodecim 2017. 1.-2 painos. Soveltuvin osin. VIDEBECK, Sheila L. Psychiatric-Mental Health Nursing. 6th edition. Philadelphia: LWW. 2014. E-kirja, saatavilla Savonian kirjaston sivujen kautta. Chapter 19, Addiction, p. 360-385. RISSANEN, Marja-Liisa. 2009, Helping adolescents who self-mutilate. A practice theory. PhD-thesis. University of Kuopio. Pages 52-102. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1306-6/urn_isbn_978-951-27-1306-6.pdf Tunnilla käsitellyt asiat ja muu erikseen osoitettu ja opintojakson alussa määritelty ajankohtainen materiaali.
Edeltävät opinnot
Asiakas ja ammattilainen Sote-palveluissa, Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen Harjoittelu: perusterveydenhuolto, ensihoito ja kotihoito, Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö, Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2.
Muuta huomioitavaa
Osallistuminen yhteisölliseen opetukseen pakollista.
Yhteyshenkilö
Heiskanen Sanna, Aho Jukka


4 TEMIPÄ92 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja analysoida asenteiden ja tunteiden merkitystä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä - ohjata potilaita, potilasryhmiä, omaisia - kuvata harjoittelupaikan keskeiset yhteistyökumppanit ja toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä - hyödyntää oppimisessaan mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa - työskennellä erilaisista kulttuuritaustoista olevien ihmisten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi - käyttää turvallisesti keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiä - toteuttaa turvallisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön lääkehoitoa - arvioida ja kehittää mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamistaan
Keskeiset sisällöt
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lainsäädäntö Mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettiset kysymykset Hoitotyön prosessi, kirjaaminen ja raportointi mielenterveys- ja päihdehoitotyössä Mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät esimerkiksi ohjaaminen, hoitosuhde, yhteisöhoito, moniammatillinen tiimityöskentely, verkostotyöskentely, lääkehoito Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä Mielenterveyden edistäminen Oppimisen reflektio
Suoritustavat
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen, merkityksellisen tapahtuman reflektointi, oppimisen reflektointi sovitusti.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Oppimistavoitteiden saavuttamiseen liittyvä ajankohtainen materiaali ja muu ohjaajan osoittama materiaali
Edeltävät opinnot
Asiakas ja ammattilainen Sote-palveluissa, Hoitotaidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen, Harjoittelu: Perusterveydenhuolto, ensihoito, kotihoito, Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö, Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoriaopintojakson tulee olla suoritettu tai siitä on suoritettu riittävä osuus toteutussuunnitelman mukaisesti.
Yhteyshenkilö
Aho Jukka


4 TEPEO1 Perioperatiivinen hoitotyö

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - soveltaa hoitotyön arvoja ja periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä - soveltaa tietoja perioperatiivisen potilaan hoidon tarpeenmäärittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa - selittää ja analysoida olennaiset potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät asiat - tunnistaa tavallisimmat kirurgiset sairaudet ja niiden oireet sekä kuvaa niiden keskeisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä - soveltaa aseptisen toiminnan periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä ja arvioida aseptiikan puutteista johtuvia haittoja - soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa keskeisissä leikkaus- ja anestesiahoitotyön toiminnoissa sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa - selittää potilaan turvallisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron perusteet esimerkkejä antaen sekä hallitsee perioperatiivisen hoitotyön lääkelaskut virheettömästi - arvioida moniammatillisen yhteistyön merkitystä perioperatiivisen potilaan hoidossa - arvioida omaa ammatillista kehittymistään.
Keskeiset sisällöt
Potilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö kirurgian osastoilla, leikkausyksiköissä ja postoperatiivisessa valvonnassa. Kirurgia ja anestesiologia. Perioperatiivinen hoitoprosessi - potilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoito eri toimintaympäristöissä (esim. kirurgian poliklinikka, vastaanottoyksikkö, kirurgian osasto leikkausyksikkö ja postoperatiivisessa valvonta) - elektiivisen, päiväkirurgisen ja LEIKO-ja HERKO-potilaan hoitoprosessi - päivystyspotilaan perioperatiivinen hoitoprosessi - aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoidossa - lääke- ja nestehoito sekä verensiirto perioperatiivisessa hoidossa - perioperatiivinen potilasturvallisuus: laiteturvallisuus, turvalliset työskentelytavat - perioperatiivinen dokumentointi Preoperatiivinen hoitotyö - potilaan perioperatiivinen hoidon tarpeenmäärittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi - olennaiset potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät toimintamenetelmät - preoperatiivinen potilasohjaus Intraoperatiivinen hoitotyö - potilaan intraoperatiivinen hoito ja hoitotyö leikkausosastolla anestesia- ja leikkaushoitajien rooleissa - yleisanestesia- ja puudutuspotilaan hoito - akuutit leikkauksenaikaiset hätätilanteet ja niissä työskentely työryhmän jäsenenä - moniammatillinen yhteistyö potilaan leikkauksen aikana Postoperatiivinen hoitotyö - potilaan tarkkailu ja hoito anestesian ja toimenpiteen jälkeen - haavanhoito, kivunhoito, ravitsemushoito, kuntouttava hoitotyö - potilaan postoperatiivinen ohjaus, kotiutus ja jatkohoidon suunnittelu - moniammatillinen yhteistyö potilaan, omaisten ja eri hoitoyhteisöjen toimijoiden kanssa Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivittäminen.
Suoritustavat
Taitopajat, lääkelaskutentti (lääkelaskut virheettömästi), oppimista tukevat moodletentit, englanninkielinen oppimistehtävä ja teoriatentti. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys. Vaihtoehtoinen suoritustapa: teoriatentin voi korvata lopputehtävällä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari ja Uski-Tallqvist 2016. Kliininen hoitotyö. SanomaPro. Soveltuvin osin Iivanainen, Jauhiainen ja Syväoja 2010. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Tammi. Soveltuvin osin Karma, Kinnunen, Palovaara ja Perttunen 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. SanomaPro. Saano ja Taam-Ukkonen 2014. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. -> luku 17 Anestesia Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali Ajankohtaiset englanninkieliset ja kansainväliset tutkimusartikkelit ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Lääkehoidon perusteet, Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset I, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen
Muuta huomioitavaa
OMAKUSTANTEISET SUOJAVAATTEET
Yhteyshenkilö
Kinnunen Tommi


4 TELANU92 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa -soveltaa lasten oikeuksia, lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyviä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä - osaa työskennellä ottaen huomioon lapsilähtöisyyden ja kulttuurisuuden hoitotyössä - soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä, niihin vaikuttavista tekijöistä, perhehoitotyöstä ja lasten sairauksista - analysoida lasten ja nuorten terveysongelmia ja -uhkia sekä suunnitella lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti - toteuttaa tavallisimpia lasten ja nuorten hoitotyön toimintoja - lasten lääke- ja nestehoidossa tarvittavat laskutoimitukset sekä osaa selittää/näyttää, miten lasten lääke- ja nestehoito sekä lääkkeiden annostelu toteutetaan turvallisesti -osaa toteuttaa voimavaralähtöistä perheen hoitotyötä - arvioida ja kehittää lasten ja nuorten hoitotyön osaamistaan opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti - osaa työskennellä tiimissä ja ottaa vastuuta omasta tekemisestään
Keskeiset sisällöt
Lasten ja nuorten hoitotyön erityisluonne ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja eettinen perusta Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu ja kehitys sekä niiden vaikutus lasten ja nuorten tarpeisiin Eri-ikäisten lasten ja nuorten ravitsemus Perhehoitotyö: vanhempien ja sisarusten reaktiot lapsen sairastumiseen, perheen voimavarat. Lasten lääke- ja nestehoito, lääkkeiden annostelu ja lasten lääkelaskenta Lapsen ja nuoren kivun ja pelkojen arviointi ja erilaiset kivunhoitomenetelmät Leikki osana lasten hoitotyötä Erilaiset lasten ja nuorten hoitotyön toiminnot, moniammatillisuus ja tiimityöskentely
Suoritustavat
Harjoittelu erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä ja osallistuminen simulaatioihin ja mahdolliseen opintokäyntiin ja niihin valmistautuminen, osaamisen reflektointi blogissa. Opintojakson voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Lasten, nuorten perheen hoitotyö (teoria) suoritettu tai meneillään. Lääkehoidon perusteet ja lääkelaskut, sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.
Yhteyshenkilö
Huuskola Katri


4 TEPEEN1 Perustason ensihoito 1

Laajuus
10 op
Vieraskielinen osuus
1 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson opiskeltuaan opiskelija: -Tietää perustason ensihoitajan työn velvollisuudet ja vastuun ja osaa toimia niiden mukaisesti, ensihoidon arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen -Osaa ohjata ensihoidon asiakasta päivystyspalveluiden käytössä -Osaa vastata potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet -Kykenee potilasturvallisuutta noudattaen toteuttamaan elvytyksen perustasoisen toiminnan ja sairastuneen potilaan perustasoisen hoidon tai hoitamaan potilasta pahimman oireen perusteella -Hallitsee immobilisaation perusteet, perustekniikat ja toimenpiteet -Osaa käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita jokapäiväisissä tilanteissa -Hallitsee perustasoisen ensihoitotyön lääkelaskut
Keskeiset sisällöt
Ensihoitajan vastuu ja velvollisuudet, eettisyys ja asiakkaan kohtaaminen ensihoidossa. Palveluohjaus. Työturvallisuus ja potilasturvallisuus. Potilaan ABCDE tutkiminen ja työdiagnoosi CRM. Kirjaaminen, raportointi ja hoitopäätökset. VIRVE-päätelaitteen käyttö. Elvytys, tajuttomuuden, hengitysvaikeuden, rintakivun, yleisimpien rytmihäiriöiden, aivoverenkiertohäiriöiden ja hypoglykemian perustasoinen ensihoito. Ekg:n perusteet. Perustason ensihoidossa käytettävät lääkkeet. Perustasoisen ensihoitotyön lääkelaskut.Vammapotilaan kipsaus- ja immobilisaatiomenetelmät.
Suoritustavat
Tehtävät, taitopajat, simulaatiot, tentit. Lääkelaskut (100 % oikein). Opintojakso on mahdollista opinnollistaa työssä ollen aiemman ensihoitoon suuntautuvan tutkinnon ja ensihoidon työkokemuksen perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (perustaso soveltuvin osin). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti & SAIKKO, Simo (toim.). 2016. Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos. Opintojaksolla käytettävä englanninkielinen materiaali sovitaan opintojakson alkaessa.
Edeltävät opinnot
Kaikki edeltävät ammattiopinnot.
Yhteyshenkilö
Suohovi Petri, Vainionperä Jussi


4 TEPEHO92 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - työskennellä hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti perioperatiivisessa hoitotyössä - käyttää tietoja perioperatiivisen potilaan hoidon tarpeenmäärittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa - soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa, sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa - tutkia, arvioida ja ylläpitää perioperatiivisen potilaan peruselintoimintoja - aseptisen toiminnan periaatteet - keskeiset perioperatiivisen hoitotyön toiminnot ja niissä tarvittavien hoitovälineiden- ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön - turvallisen perioperatiivisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron toteuttamisen sekä lääkelaskennan - ohjata potilaita ja omaisia perioperatiivisen hoitoprosessin eri vaiheissa - toteuttaa ja arvioida moniammatillista yhteistyötä perioperatiivisessa hoitotyössä - arvioida ja kehittää perioperatiivisen hoitotyön osaamistaan - reflektoida omaa oppimistaan ja kehittymistään
Keskeiset sisällöt
Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö. Potilasohjaus, omaisten ohjaus. Oppimisen reflektio.
Suoritustavat
Harjoittelu erilaisissa perioperatiivisissa hoitoympäristöissä erillisten arviointikriteerien mukaisesti. Simulaatioihin(100 %), taitopajoihin (100 %), seminaareihin (100%) ja mahdollisiin opintokäynteihin (100 %) osallistuminen. Erikseen sovittavat oppimistehtävät. Henkilökohtainen oppimisympäristö ja oppimisen reflektio. Opintojakso on mahdollista suorittaa kv- vaihtona.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Perioperatiivisen hoitotyön teoriaopinnot suoritettu/aloitettu, taitopajat suoritettu ja Perioperatiivisen harjoittelun simulaatiot suoritettu.
Yhteyshenkilö
Huovinen Anne, Kinnunen Tommi


4 TEAKTE2 Akuutti- ja tehohoitotyö

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - soveltaa hoitotyön arvoja ja periaatteita päivystys- ja tehopotilaan hoitotyössä - osaa selittää peruselintoimintojen häiriöiden syntymekanismit ja osaa tehdä johtopäätöksiä peruselintoimintojen häiriöiden aiheuttamista muutoksista elimistössä -analysoi ja tulkitsee eri tietolähteiden avulla saamiaan tietoja potilaan tilasta ja käyttää niitä hoidon suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana - osaa ohjata potilasta päivystyspalvelujen käytössä - suunnitella ja toteuttaa päivystys-ja tehopotilaiden hoitoa - osaa selittää keskeisten tehohoidossa käytettyjen lääkkeiden vaikutusmekanismit ja turvallisen käytön sekä osaa laskea virheettömästi lääkelaskut. -tunnistaa moniammatillisen yhteistyön merkityksen päivystys- ja tehopotilaan hoidossa ja osaa nimetä keskeisiä kehittämiskohteita -selittää turvallisen lääketieteellisen säteilynkäytön periaatteet
Keskeiset sisällöt
Kiireellisen hoidon tarpeen arviointi. Päivystyshoidon kriteerit. Triage päivystyksessä. Keskeiset akuuttihoitotilanteet päivystyksessä. Akuutisti sairastuneiden potilaiden ja omaisten ohjaus. Tehohoidon eettinen perusta. Tehopotilaan hoitoprosessi, vastaanotto-, stabilointi-, ylläpito- ja vieroitusvaihe. Keskeiset tehohoitoa vaativat potilasryhmät ja niiden hoito: hengitys- ja verenkiertovajauspotilaat, neurotehohoito. Aivokuolleen hoito. Moniammatillinen yhteistyö. Oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja, natiiviröntgentutkimus, röntgenlähete.
Suoritustavat
Osallistuminen aktivoiville luennoille ja taitopajoihin. verkkotehtävät, tehtävät, englanninkielisin tutkimusartikkeleihin perehtyminen, moodle-tentit, kokoava kirjallinen tentti ja lääkelaskukoe (100 % oikein).
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti. Helsinki 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2963-0 Akuuttihoidon opas. Helsinki. Duodecim. Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti Teho- ja valvontatyön opas. Duodecim. (uusin painos). Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti Tehohoito-opas. Duodecim ( uusin painos).Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti Akuuttihoidon laitteet. Duodecim. (uusin painos). Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti Valtioneuvoston asetuskiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 583/2017. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170583 ALAHUHTA,Seppo , ALA-KOKKO, Tero, KIVILUOMA, Kai, PERTTILÄ Juha, RUOKONEN, Esko ja SILFVAST, Tom (toim.) 2020. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. Duodecim. (soveltuvin osin). KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali. Ajankohtaiset englanninkieliset artikkelit ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö. Perioperatiivinen hoitotyö. Lasten, nuorten ja perheiden ensihoito ja hoitotyö.
Yhteyshenkilö
Kemiläinen Arja


4 TEPEEN2 Perustason ensihoito 2

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson opiskeltuaan opiskelija: -Osaa ohjata ensihoidon asiakasta päivystyspalveluiden käytössä -Osaa vastata potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavan tilanteet -Kykenee potilasturvallisuutta noudattaen toteuttamaan vammapotilaan ja sairastuneen potilaan perustasoisen hoidon tai hoitamaan potilasta pahimman oireen perusteella -Osaa käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita jokapäiväisissä tilanteissa -Osaa toimia yhteistyössä poliisin ja pelastusviranomaisen kanssa -Hallitsee alkusammutuksen
Keskeiset sisällöt
Työturvallisuus ja potilasturvallisuus. Potilaan ABCDE tutkiminen ja työdiagnoosi. CRM. Kirjaaminen, raportointi ja hoitopäätökset. VIRVE-päätelaitteen käyttö. Vamma- (mekaaninen ja ei-mekaaninen), lapsi-, vatsakipuisen, hypo- ja hypertermisen, palovamma-, myrkytys- ja mielenterveys- ja päihdepotilaan perustasoinen ensihoito. Ekg:n tulkinta. Kuljettamatta jättäminen ensihoidossa. Viranomaisyhteistyö poliisin ja pelastustoimen kanssa. Alkusammutus.
Suoritustavat
Tehtävät, taitopajat, simulaatiot, kokeet, tentit. Pelastusopistolla tapahtuvat harjoitukset. Opintojakson opinnollistaminen mahdollista työssä ollen aiemman ensihoitoon suuntautuvan tutkinnon ja ensihoidon työkokemuksen perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (perustaso soveltuvin osin). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali. ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti & SAIKKO, Simo (toim.) 2016. Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.
Edeltävät opinnot
Perustason ensihoito 1
Yhteyshenkilö
Suohovi Petri, Vainionperä Jussi


4 TEPEVI9 Harjoittelu: Perustason ensihoito ja viranomaisyhteistyö

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - arvioida ja kehittää omaa perustason ensihoitotyön osaamistaan - toimia opiskelijan roolissa, tietää vastuunsa rajat ja noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ohjeita - työskennellä hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti ensihoitotyössä - vastata perustason ensihoitotyössä potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin ja arvioida potilaan hoidon tarpeen - perustella ratkaisunsa luotettavaan näyttöön perustuen ja hyödyntää aktiivisesti uusinta tieteellistä tietoa ammatillisessa päätöksenteossa - soveltaa hoito-ohjeita perustason ensihoitotyössä - ohjata ensihoidon asiakasta/potilasta ja läheisiä - aseptisen ja ergonomisen toiminnan periaatteet ensihoidon näkökulmasta - viestiä, kirjata ja raportoida ammatillisesti ja potilasturvallisesti - turvallisen perustason ensihoitotyön lääke- ja nestehoidon sekä lääkelaskennan - toteuttaa turvallisesti perustason ensihoitotyössä käytettävät hoitotoimenpiteet - perustason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön turvallisen käytöni - työparityöskentelyn ensihoitotyössä ja ymmärtää ensihoidon ja eri viranomaisten johtamisjärjestelmän ja oman roolinsa - toteuttaa moniammatillista yhteistyötä perustason ensihoitotyössä
Keskeiset sisällöt
Perustason ensihoitotyö. Yhteistyö poliisin kanssa.
Suoritustavat
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja oppimisen reflektointi. Perustasoisen ensihoidon osaamisen arvioinnin hyväksytysti suorittaminen.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
CASTRÉN, Maaret, Helveranta, Kai, Kinnunen, Ari, Korte, Henna, Laurila, Kimmo, Paakkonen, Heikki, Pousi, Pousi & Väisänen, Olli. 2012 (tai uusin painos). Ensihoidon perusteet (soveltuvin osin). Kuopio: SPR, Pelastusopisto. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni., LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (perustaso soveltuvin osin). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti & SAIKKO, Simo (toim.) 2016 (tai uusin painos) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.
Edeltävät opinnot
Perustason ensihoidon teoriaopinnot.
Yhteyshenkilö
Smahl Päivi


4 TEHENS1 Hoitotason ensihoito 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson opiskeltuaan opiskelija - osaa vastata potilaan tutkimisesta ja tilan arvioinnista - tunnistaa hoitotason ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt - määritellä työdiagnoosin - vastata hoitotasoisen ensihoidon toteuttamisesta harjoitustilanteissa - määritellä potilaan jatkohoitopaikan ja kuljetuksen aikaisen hoidon - ohjata kuljettamatta jätettyä potilasta jatkohoidon suhteen ja kirjata ensihoidon kannalta oleelliset asiat sekä viestiä ammatillisesti - osaa soveltaa lääketieteellistä tietoa hoitotason ensihoitotehtävissä - toteuttaa kriittisesti sairastuneen lääkehoidon sekä vaativat hoitotason hoitotoimenpiteet, arvioida hoidon vaikuttavuutta, varautua komplikaatioihin ja toimia oikein niiden ilmaantuessa - osaa hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskennan - hallitsee hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön käytön ja tulkita saatua tietoa - käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita sekä muita sähköisiä tiedonsiirto- ja viestintävälineitä - osaa toimia synnytyksen avautumis-, ponnistus- ja jälkeisvaiheessa sekä hoitaa vastasyntynyttä
Keskeiset sisällöt
Hoitotason ensihoitajan eettinen ja juridinen vastuu, velvoitteet ja osaamistavoitteet. Näyttöön perustuva ensihoitotyö. Työparityöskentely hoitotasolla. ABCDE. Hoitotason ensihoitoa vaativien peruselintoimintojen häiriöiden ja potilaan henkeä uhkaavien tilanteiden tunnistaminen ja ennakointi. Hoitotason ensihoidon menetelmät, hoitopäätösten tekeminen, vaihtoehtojen pohtiminen ja perusteleminen. Potilaan tilan muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen. Kirjaaminen ja raportointi osana hoitovastuuta: kirjaamisen juridiset perusteet, kirjaamisen ja raportoinnin sisältö ja logiikka. ISBAR. Hemodynaamisesti epävakaa potilas. Koronaaripotilaan ensihoito, rytmihäiriöt ja 14-kytkentäisen EKG:n tulkinta. Sydänperäisen rintakivun hoito parenteraalisesti opiaatilla, sedatiivilla, antiemeetillä, nitro- ja noradrenaliini-infuusiolla sekä b-salpaajalla. Elvytystä ennakoivien elintoimintojen muutosten tunnistaminen. Hoitoelvytys. Hoitoelvytyksen johtaminen, potilaan jälkihoito. Vaikea hengitysvajaus. Ensihoidollisesti merkittävät infektiot. Aivokatastrofit. Synnytys sairaalan ulkopuolella. Potilaan hoitoon ja valvontaan tarvittavien laitteiden käyttö. VIRVE, sen päätelaitteiden sekä sähköisten tiedonsiirtomenetelmien oikeaoppinen käyttö viestinnässä. Hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskenta.
Suoritustavat
Tehtävät, taitopajat, simulaatiot, kokeet, tentit, itsenäinen opiskelu. Lääkelaskut (100 % oikein).
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
HOLMSTRÖM, Peter, KUISMA, Markku, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari ja TASKINEN Tuomas (toim.) 2017 tai uusin painos. Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni., LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti ja SAIKKO, Simo (toim.) 2016 (tai uusin painos) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos. KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali.
Edeltävät opinnot
Perustason ensihoito 1 ja 2, Harjoittelu: Perustason ensihoito ja viranomaisyhteistyö ja siihen sisältyvä perustason ensihoidon osaamisen arviointi
Yhteyshenkilö
Suohovi Petri, Vainionperä Jussi


4 TEAKTE92 Harjoittelu: Akuutti- ja tehohoitotyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - työskennellä hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti akuutissa hoitotyössä - arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan kokonaishoitoa - tarkkailla potilaan elintoimintoja ja hallitsee keskeiset tarkkailuun ja hoitoon liittyvät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien laitteiden oikean ja turvallisen käytön - osaa tulkita ja hyödyntää tutkimusvälineistön avulla saatua tietoa tarkoituksenmukaisesti potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa - toteuttaa lääke- ja nestehoitoa ja seurata lääkkeiden vaikuttavuutta - huomioida eri kulttuureihin liittyvien erityispiirteiden vaikutuksia hoitotyöhön - perustella päätöksentekoaan hoitotyössä - dokumentoida hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti - työskennellä aseptisesti - selittää perus-/hoitoelvytyksen periaatteet - selittää traumatiimin ja poikkeusoloja koskevan toiminnan - työskennellä ergonomisesti - toteuttaa ohjattuna vammapotilaan keskeisiä immobilisaatiomenetelmiä - selittää väkivaltaisen asiakkaan hoitokäytäntöjä - ohjata potilaita ja omaisia hoitoprosessin eri vaiheissa - toteuttaa ja arvioida moniammatillista yhteistyötä akuutissa hoitotyössä - osaa arvioida ja kehittää akuutin hoitotyön osaamistaan - osaa sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op kokeessa tarvittavat tiedot ja taidot
Keskeiset sisällöt
Päivystys- tehohoitopotilaan hoitoprosessi. Keskeiset potilaan tarkkailuun ja hoitoon liittyvät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Keskeiset akuutti- ja tehohoitotyötä vaativat potilasryhmät ja niiden hoito: hengitys- ja verenkiertovajauspotilaat, neurologiset potilaat, kirurgiset potilaat. Lääke- ja nestehoito. Hoidon dokumentointi ja raportointi. Ihmisoikeudet, hoitotyön etiikka ja hoitotyön periaatteet. Moniammatillinen yhteistyö. Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op koe. Oppimisen reflektio.
Suoritustavat
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja oppimisen reflektion hyväksytty suorittaminen. Osallistuminen simulaatioihin (edellyttää ennakkovalmistautumista). Oppimistehtävät. Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op kokeen hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Kaikki edeltävät hoitotyön ammattiopinnot ja harjoittelut.
Yhteyshenkilö
Kemiläinen Arja


4 TEHENS2 Hoitotason ensihoito 2

Laajuus
10 op
Vieraskielinen osuus
1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson opiskeltuaan opiskelija - osaa vastata potilaan tutkimisesta ja tilan arvioinnista - tunnistaa hoitotason ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt - osaa määritellä työdiagnoosin - osaa vastata hoitotasoisen ensihoidon toteuttamisesta - osaa määritellä potilaan jatkohoitopaikan ja kuljetuksen aikaisen hoidon - osaa ohjata kuljettamatta jätettyä potilasta jatkohoidon suhteen ja kirjata ensihoidon kannalta oleelliset asiat sekä viestiä ammatillisesti - osaa soveltaa lääketieteellistä ja farmakologista tietoa hoitotason ensihoitotehtävissä - osaa toteuttaa kriittisesti sairastuneen tai vammapotilaan lääkehoidon sekä vaativat hoitotason hoitotoimenpiteet, arvioida hoidon vaikuttavuutta, varautua komplikaatioihin ja toimia oikein niiden ilmaantuessa - osaa hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskut - hallitsee hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön käytön, osaa tulkita saatua tietoa , käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita sekä muita sähköisiä tiedonsiirto- ja viestintävälineitä - osaa hälytysajoon liittyvän lainsäädännön, ennakoivan ajon periaatteet ja käyttää ambulanssin turvalaitteita - hallitsee työparityöskentelyn periaatteet ja työnjaon eri rooleissa - osaa toimia tilannejohtajana ensihoitotilanteissa CRM- ajattelua ja työturvallisuutta noudattaen - osaa vastata alaisuudessaan toimivien ensihoitoyksiköiden ja -henkilöstön koordinoinnista ja ohjauksesta - osaa toimia hoitotason ensihoitajana ensihoitopalvelussa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa
Keskeiset sisällöt
Hoitotason ensihoitajan eettinen ja juridinen vastuu, velvoitteet ja osaamistavoitteet. Näyttöön perustuva ensihoito. Työparityöskentely hoitotasolla. ABCDE. Lapsipotilaan hätätilanteet. Eri ikäisten lasten turvallinen lääkehoito ja io-infuusion aloittaminen lapselle. Hypotermisen ja hukkuneen potilaan ensihoito. Kallovammapotilas. Monivammapotilas. Palovamma-potilas. Potilaan kivun arviointi ja iv-lääkehoito. Hypovoleemisen sokin nestehoito ja massiivinen nesteensiirto. Myrkytykset ja lääkkeiden yliannostus. Päihteet, niiden farmakologiset ja toksikologiset vaikutukset. Aivoinfarkti, liuotushoidon indikaatiot ja aikaikkunat. Kouristelevan potilaan hoito iv- lääkkeellä. Hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskenta. Ensihoitokeskuksen ohjeistukset, viestiohjeet (valtakunnalliset, alueelliset), alueelliset valmiussopimukset, potilasohjeet, konsultaatio-ohjeet, hoito-ohjeet. Päivittäisjohtaminen ja esimiestyö. Tilannejohtaminen. Monipotilastilanteet, useamman yksikön tilanteet ja tilannejohtaminen. Oman alueen ensihoitojärjestelmä, johtamisjärjestelmä ja suuronnettomuusvalmius.
Suoritustavat
Tehtävät, taitopajat, simulaatiot, kokeet, tentit, itsenäinen opiskelu. Lääkelaskut (100 % oikein).
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
HOLMSTRÖM, Peter, KUISMA, Markku, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari ja TASKINEN Tuomas (toim.) 2017 tai uusin painos. Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016 tai uusin painos. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti ja SAIKKO, Simo (toim.) 2016 (tai uusin painos) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos. KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali. Opintojakson alussa sovittava englanninkielinen materiaali.
Edeltävät opinnot
Hoitotason ensihoito 1
Yhteyshenkilö
Suohovi Petri, Vainionperä Jussi


4 TEHOEN19 Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 1

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - työskennellä ensi- ja hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti hoitotason ensihoitotyössä - vastata hoitotason ensihoitotyössä potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin ja arvioida potilaan hoidon tarpeen - soveltaa hoito-ohjeita hoitotason ensihoitotyössä - toteuttaa turvallisesti hoitotason ensihoitotyössä käytettävät hoitotoimenpiteet - hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön turvallisen käytön - ohjata potilasta/läheisiä - aseptisen ja ergonomisen toiminnan periaatteet - turvallisen hoitotason ensihoitotyön lääke- ja nestehoidon sekä lääkelaskennan - viestiä, kirjata ja raportoida ammatillisesti ja potilasturvallisesti - työparityöskentelyn ensihoitotyössä - toteuttaa moniammatillista yhteistyötä hoitotason ensihoitotyössä - arvioida ja kehittää omaa hoitotason ensihoitotyön osaamistaan
Keskeiset sisällöt
Hoitotason ensihoito. CV, infograafi ja video-CV.
Suoritustavat
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun hyväksytty suorittaminen. Osaamisen arviointi ja oppimisen reflektointi ja CV:n, infograafin ja video-CV:n laatiminen blogissa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Hoitotason ensihoidon 5 op opinnot.
Yhteyshenkilö
Smahl Päivi


4 TEERO1 Ensihoidon erityistilanteet ja osaamisen arviointi

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - toimia hoitotason ensihoidon erityistilanteissa - soveltaa hoitotason ensihoitoon liittyviä ohjeita työskennellessään ensihoidossa - ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia turvallisuusriskejä - ymmärtää työturvallisuuden merkityksen - toimia hoitotason ensihoitajan velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti, ensihoidon arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen - vastata potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida hoitotason ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin - potilasturvallisuutta noudattaen toteuttaa hoitoelvytyksen, vammautuneen tai sairastuneen potilaan hoitotasoisen hoidon tai hoitaa potilasta pahimman oireen perusteella. - määritellä itsenäisesti sekä hoito-ohjeeseen perustuen potilaan tilanarvion, jatkohoitopaikan ja kuljetuksen aikaisen hoidon tai ohjata kuljettamatta jätettyä potilasta jatkohoitoon liittyvissä asioissa - viestiä ammatillisesti hoito- ja konsultaatiotilanteissa potilaan ja hänen ensihoitoonsa osallistuvan hoitotiimin kanssa sekä raportoida ensihoitolääkärille hoito-ohjeen määräämisen kannalta relevantit asiat - kirjata potilaan tilaa, tilannetta ja tapahtumia koskevat havainnot, hoitopäätökset, toteutetun hoidon ja vaikuttavuuden kirjaamista koskevien säännösten ja kriteerien mukaisesti sekä raportoida jatkohoitopaikkaan potilaan hoidon saumattoman jatkumisen kannalta oleelliset tiedot - perustella ratkaisunsa luotettavaan näyttöön perustuen ja hyödyntää aktiivisesti uusinta tietoa - hallitsee hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön ja tulkita luotettavasti saatua tietoa ja hyödyntää tietoa tarkoituksenmukaisesti potilaan tilan arvioinnissa - käyttää sairaalan ulkopuolella käytettävää tiedonsiirto- ja viestintävälineistöä - käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita sekä muita ensihoidon sähköisiä tiedonsiirto- ja viestintävälineitä ja hallitsee VIRVEn puheryhmien käytön jokapäiväisissä tilanteissa -arvioida ja kehittää omaa ensihoidon ajokäyttäytymistään - osaa suunnitella simulaatioharjoituksen ja vastata simulaatioharjoituksen toteuttamisesta - osaa tehdä visuaalisen CV:n
Keskeiset sisällöt
Hoitotason ensihoidon erityistilanteet. Hoitotason ensihoitajan ammattitaito, velvoitteet ja vastuu. Potilaan tutkiminen, ensihoitotyön menetelmät, vasteen arviointi, dokumentointi ja tiedottaminen. Työparityöskentely. Ammatillisuus kommunikaatiossa ja yhteistyössä. Konsultointi ja hoito-ohjeen pyytäminen. Ensihoidon ajokäyttäytyminen. Hoitotason ensihoidon osaamisen arviointi. Eettinen arviointi. Simulaatiopedagogiikka.
Suoritustavat
Osallistuminen aktivoiville luennoille, taitopajoihin ja simulaatioihin (edellyttää ennakkovalmistautumista) sekä Pelastusopistolla ajokoulutukseen sekä moniviranomaisyhteistyöharjoitukseen. Simulaatioharjoituksen suunnittelu ja toteuttaminen moniammatillisille ryhmille. Valtakunnallisen kirjallisen ensihoidon kokeen ja lääkelaskukokeen hyväksytty suorittaminen. Hoitotason ensihoidon osaamisen arvioinnin hyväksytty suorittaminen simuloiduissa potilastilanteissa ja eettisessä haastattelussa. Osaamisen arvioinneissa mukana ensihoitolääkäri ja ensihoitaja sekä Savonia-ammattikorkeakoulun ensihoidon opettajia. Osallistujilla on arviointitilanteessa mahdollisuus oman toiminnan perusteluun.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
HOLMSTRÖM, Peter, KUISMA, Markku, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari ja TASKINEN Tuomas (toim.) 2017 tai uusin painos. Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro. SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti ja Saikko, Simo (toim.) 2016 (tai uusin painos) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos. KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali.
Edeltävät opinnot
Kaikki edeltävät hoitotyön ja ensihoidon ammattiopinnot sekä harjoittelut.
Yhteyshenkilö
Suohovi Petri, Vainionperä Jussi


4 TEHOEN29 Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 2

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - työskennellä ensi- ja hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti hoitotason ensihoitotyössä - vastata hoitotason ensihoitotyössä potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin ja arvioida potilaan hoidon tarpeen - soveltaa hoito-ohjeita hoitotason ensihoitotyössä - toteuttaa turvallisesti hoitotason ensihoitotyössä käytettävät hoitotoimenpiteet - hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön turvallisen käytön - ohjata potilasta/läheisiä - aseptisen ja ergonomisen toiminnan periaatteet - turvallisen hoitotason ensihoitotyön lääke- ja nestehoidon sekä lääkelaskennan - viestiä, kirjata ja raportoida ammatillisesti ja potilasturvallisesti - työparityöskentelyn ensihoitotyössä - toteuttaa moniammatillista yhteistyötä hoitotason ensihoitotyössä - arvioida ja kehittää omaa hoitotason ensihoitotyön osaamistaan
Keskeiset sisällöt
Hoitotason ensihoito. Oppimisen reflektio harjoittelusta ja koko koulutuksen ajalta
Suoritustavat
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun hyväksytty suorittaminen. Osaamisen arviointi ja oppimisen reflektointi blogissa. PLE:ssä (henkilökohtainen oppimisympäristö) ammatillisen kasvun reflektio koko koulutuksen ajalta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Kaikki edeltävät ammattiopinnot ja harjoittelut.
Yhteyshenkilö
Smahl Päivi


4 SAVONT1 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta sopivan opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op ONT10: Opinnäytetyön suunnittelu (5 op) - opinnäytetyöhön ja sen tekemiseen orientoituminen - aiheen valitseminen ja rajaaminen - opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen ONT20 Opinnäytetyön toteutus (5 op) - opinnäytetyön tekeminen - opinnäytetyön tulokset/tuotos ONT30 Opinnäytetyön viimeistely (5 op) - opinnäytetyön raportointi ja julkaiseminen ONT40 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
OPintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta perustellun opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista - suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyön aihekuvauksen ja täydentää sen työsuunnitelmaksi - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön aiheen valitseminen ja rajaaminen sekä aihekuvauksen tekeminen - ohjaus- ja hankkeistamissopimus - opinnäytetyön ohjaajan määrittyminen - tiedonhankinnan ohjaus - opinnäytetyön työsuunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen
Suoritustavat
Opinnäytetyöinfoon osallistuminen, aihekuvauksen tekeminen, itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta, opinnäytetyön suunnitelman esittely seminaarissa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT20 Opinnäytetyön toteutus

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön itsenäinen tekeminen - opinnäytetyön tekemisen eri vaiheisiin liittyvä ohjaus - opinnäytetyön tulokset/tuotos - työn esittely seminaarissa
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön suunnittelu 5 op -opintojakso.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT30 Opinnäytetyön viimeistely

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön ja sen raportin muokkaus ja viimeistely seminaarissa sekä ohjaajalta saadun palautteen mukaisesti - opinnäytetyön plagiointitarkistus - opinnäytetyön luovuttaminen arvioitavaksi
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu 5 op SOTEONT20 Opinnäytetyön toteutus 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT40 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


4 SAVONT2 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta innovatiivisen opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op ONT50 Opinnäytetyö, projekti 1 (5 op) ONT60 Opinnäytetyö, projekti 2 (5 op) ONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen (5 op) ONT80 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 SOTEONT50 Opinnäytetyö, projekti 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT60 Opinnäytetyö, projekti 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan kirjallisen synteesin, artikkelin, raportin tai muun julkaisun.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opinnäytetyön esittely seminaarissa.
Suoritustavat
Opinnäytetyön osana toteutettujen projektien kokoava raportointi, opinnäytetyön esittely seminaarissa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. SOTEONT50 Opinnäyteyö, projekti 1, 5 op SOTEONT60 Opinnäytetyö, projekti 2, 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT80 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


4 SAIHMON1 Harjoittelu: Moniammatillinen hanketyö

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- työskennellä hankkeessa ja suunnitella ja toteuttaa hanketyöskentelyä ideoinnista arviointiin

- toimia yhteistyössä työelämän ja opiskelijoiden kanssa moniammatillisesti

- käyttää asiantuntijaverkostoja työelämäläheisessä hanke-/kehittämistyössä

- käyttää luovaa ongelmanratkaisua työelämän asiakaslähtöisen toiminta- ja työtapojen kehittämisessä

- tunnistaa ja ideoida kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja toiminnan kehittämisessä

- tuottaa, jakaa ja hyödyntää asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa

Keskeiset sisällöt
Hanketyöskentelyn käsitteet, menetelmät ja vaiheet. Moniammatillinen toiminta. Yhteistyö ja verkottuminen toimeksiantajan ja muiden yhteistyötahojen/toimijoiden kanssa. Innovoinnin ja kestävän kehityksen periaatteet.
Suoritustavat
Harjoittelu erilaisissa hankkeissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Hankkeen suunnittelu, toteutus ja raportointi. Omien hanketyöskentelytaitojen ja moniammatillisen osaamisen kehittymisen arviointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
HEIKKILÄ, Asta, JOKINEN, Pirkko ja NURMELA, Tiina. 2008. Tutkiva kehittäminen ¿ Avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY. (ks. s. 54-132).

LAMBERT, Pirjo ja VANHANEN-NUUTINEN, Liisa. (toim.) 2010. Hankekirjoittaminen. Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön. Haaga-Helia. Tutkimuksia 1/2010.

SILFVERBERG Paul. Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. Konsulttitoimisto Planpoint Oy. http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf

Muuta huomioitavaa
Vastuuopettajat: Smahl Päivi (Ensihoitajan to) Lappalainen Raija (Terveydenhoitajan to) Hoffren Päivi (Kätilön to)
Yhteyshenkilö
Partanen-Kivinen Eija, Kainulainen Arja-Sisko, Röynä Tarja


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.