Biotalouden erikoistumiskoulutus

#savoniaAMK

Vahvista asemaasi ja kilpailukykyäsi työmarkkinoilla (haku avautuu 1.10.2021!)

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 900 €/ osallistuja (alv 0%)
Haku koulutukseen: 1..10-1.11.2021
Koulutuksen ajankohta: 1.1.2022–31.12.2023

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.  

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. 

Biotalouden erikoistumiskoulutus Itä-Suomi www-sivulle >>

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Tavoitteet

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan koulutettava:

  1. osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
  2. hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit, ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
  3. kykenee yhdistämään olemassa olevia eri toimialojen prosesseja sekä tunnistaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja
  4. osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
  5. kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
  6. osaa arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
  7. tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot mukaan lukien lainsäädännön.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta Itä-Suomessa. Koulutus toteutetaan opintojaksoittain. Kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu, joka vastaa opetuksesta.Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen rakenne on esitelty seuraavassa kuvassa:

Savonia-ammattikorkeakoulun vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on erityisesti kiertotalouden prosessit. Tähän sisältyy mm. kiertotalouden toimintaperiaatteet, erilaiset biotaloudesta syntyvät sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen sekä hyödyntämisen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Näkökulmia kiertotalouteen tuodaan erityisesti maatalouden, energiantuotannon ja liiketoiminnan kannalta.

Toteutus

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 op ja koulutuksen ajankohta on 1.1.2022-31.12.2023. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuvat yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Hakeminen

Koulutuksen täydennyshakuaika alkaa 1.10.2021.
Opiskelijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse 12.11.2021 mennessä ja opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan 28.11.2021 mennessä.

Koulutuksen hinta

Koulutus on maksullinen. Hinta on 900 €/osallistuja (alv 0 %).
Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä: 23.3.2022 ja 30.9.2022.

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu:
Tanja Pentinsaari,
tanja.pentinsaari@savonia.fi, 044 785 6762

Itä-Suomen yliopisto:
Piritta Torssonen
piritta.torssonen@uef.fi, 050 405 8236

Karelia-ammattikorkeakoulu:
Sini Rantanen,
sini.rantanen@karelia.fi, 050 462 1967