Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

#savoniaAMK

Moniammatillinen erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: maksuton
Haku koulutukseen: 29.3.-16.5.2021 (haku päättynyt)
Koulutuksen ajankohta: 8.6.2021-31.5.2022

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä –erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamiseen ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä. 

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat ammattilaiset:

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Toteutus

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Sisältö

 • Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan
  osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op
 • Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op
 • Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op
 • Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

Ajankohta

Koulutus tapahtuu välillä: 8.6.2021-31.5.2022

Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta.
Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

Koulutus sisältää kontaktiopetusta seuraavina päivinä
(päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

 • 26.8.2021
 • 7.9.2021
 • 5.10.2021
 • 12.10.2021
 • 26.10.2021
 • 9.11.2021
 • 16.11.2021
 • 30.11.2021
 • 14.12.2021
 • 18.1.2022
 • 25.1.2022
 • 15.2.2022
 • 10.5.2022

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Hinta

Koulutus on maksuton

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 29.3-16.5.2021 välisenä aikana.
Sähköinen hakulomake.

Koulutukseen otetaan enimmillään 10 opiskelijaa ensimmäiselle toteutuskerralle/korkeakoulu. 

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p.
 • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.,
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 24.5.2021 ja paikka on otettava vastaan 31.5.2021 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan 24.5.2021, ja mahdollisesta valinnasta 1.6.2021. Heidän tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 6.6.2021 mennessä. 

Lisätiedot

Anna-Leena Ruotsalainen, puh. 044 785 6488,
anna-leena.ruotsalainen@savonia.fi

Yhteistyössä

Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa:

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu