Palliatiivisen hoidon asiantuntija

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 €
Haku koulutukseen: 1.9.2020 – 30.1.2021
Koulutuksen ajankohta: 30.3.2021 – 17.5.2022

Tule kouluttautumaan Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutukseen, joka perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus on asemoitu EQF/NQF-tasolle 6.

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Tavoitteet 

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuasi

 • hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea
 • arvioit ja kehität omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Sisältö

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja sen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla syvennät omaa asiantuntijuuttasi

 1. Moduuli: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
 2. Moduuli: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
 3. Moduuli: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
 4. Moduuli: Vapaasti valittava kokonaisuus

Katso opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan 18 ammattikorkeakoulun sekä työelämän kanssa.

Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti koulutuksen järjestäjälle. Saadakseen todistuksen opiskelijan on osallistuttava lähipäiviin ja suoritettava annetut tehtävät niin, että hän saavuttaa asetetut osaamistavoitteet.

Ajankohta

30.3.2021 – 17.5.2022

Lähiopiskelupäivät:

 • 30.–31.3.2021
 • 18.–19.5.2021
 • 21.9.2021
 • 23.–24.11.2021
 • 25.–26.1.2022
 • 15.–16.3.2022
 • 17.5.2022

Hinta

1500 € / osallistuja
Laskutus kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairastapauksissa.

Hakeminen koko erikoistumiskoulutukseen, 30 op

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 1.9.2020 – 30.1.2021 välisenä aikana. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.  Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmään otetaan 20 opiskelijaa. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 28.2.2021. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 8.3.2021 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. 

Hakeminen AHOT-menettelyn kautta

Henkilö, jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta ja saattohoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Tällöin hän suorittaa erikoistumisopintoja vain niiltä osin, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. AHOT-kriteerit täyttävä hakija suorittaa koulutuksessa vaihtoehtoisesti joko Asiantuntijuuden kehittäminen työtä opinnollistamalla (5 op) tai Asiantuntijuuden kehittäminen teoriaan syventymällä (5 op) opintojakson, jotka sisältävät valtakunnallisen tentin. Koulutuksen hinta on 300 €. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) palliatiivisen hoidon 30 op laajuinen opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6) tai Palliatiivisen hoidon oppisopimus tai oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6) mahdollistaa laajemman AHOT-menettelyn.

Lisätiedot

Eeva-Riitta Ylinen, eeva-riitta.ylinen@savonia.fi, 044 785 6467

Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen (verkkosivu)